NiceCNX

All posts tagged NiceCNX

Title: คล้าย / Klai (Like)
English Title: “Cry”
Artist: NICECNX
Album: [Single]
Year: 2019

(*) และมันก็คล้าย ว่าเราไม่เคยรักกัน
Lae mun gor klai wah rao mai koey ruk gun
And it’s like we never were in love
ไม่มีใครสนใจกันตั้งแต่วันนั้น
Mai mee krai son jai gun dtung dtae wun nun
No one has cared about me since that day
วันที่เธอเองเป็นคนใจร้าย
Wun tee tur eng bpen kon jai rai
The day you were cruel
วันที่ตัวฉันทำเธอหล่นหาย
Wun tee dtua chun tum tur lon hai
The day I drove you away
เรื่องราวก็เหมือนเส้นขนาน
Reuang rao gor meuan sen kanahn
Our story is like parallel lines
เราไม่มีวันได้รักกันอีก
Rao mai mee wun dai ruk gun eek
We’ll never love each other again

จากวันที่มันเคยสดใส
Jahk wun tee mun koey sot sai
From days that were once bright
กลับเปลี่ยนแปลงไป
Glup bplian bplaeng bpai
They’ve changed
และไม่มีจุดหมาย
Lae mai mee joot mai
And I have no goals
ความใส่ใจที่เธอเคยได้ใช้
Kwahm sai jai tee tur koey dai chai
The attention you once gave to me
เธอเปลี่ยนมันไป
Tur bplian mun bpai
You’ve changed it
ทำให้มันจางหาย
Tum hai mun jahng hai
And made it fade away

ขอบใจนะที่เธอ ยังเคยเดินร่วมกัน
Kaup jai na tee tur yung koey dern ruam gun
Thank you for once being with me
เวลาที่ฉันที่ฉันยังมีเธอเดินร่วมทาง
Welah tee chun tee chun yung mee tur dern ruam tahng
For the time when I, when I still had you with me
และไม่รู้ จะได้ใช้ ความรักนี้อีกไหม
Lae mai roo ja dai chai kwahm ruk nee eek mai
And I don’t know if I’ll be able to use this love again

กาลครั้งหนึ่งเราสองคนเคยรักกัน
Gahn krung neung rao saung kon koey ruk gun
At one time, the two of us were in love
ที่เดิมยังคุ้นเคย แค่เธอลืมแต่ฉันยัง
Tee derm yung koon koey kae tur leum dtae chun yung
The same places are still familiar, only you’ve forgotten, but I still remember
เรื่องราวที่ดี ไม่มีวันจะลบมัน
Reuang rao tee dee mai mee wun ja lop mun
I’ll never erase the good memories
ที่แท้จริงเป็นเช่นไร ได้รักเธอ ให้รักกัน
Tee tae jing bpen chen rai dai ruk tur hai ruk gun
Of how it really was to have been able to love you, for us to be in love

อยากจะใช้ทุกๆ นาที
Yahk ja chai took took nahtee
I want to spend every moment
นับต่อจากนี้ให้ลืมเรื่องเรา
Nup dtor jahk nee hai leum reuang rao
From now on forgetting about us
แต่ยังจะฝืนมันสักเท่าไร
Dtae yung ja feun mun suk tao rai
But however much I still resist it
ยังจำเอาไว้ทุกๆ เรื่องราว
Yung jum aow ai took took reuang rao
I still remember every story
และยังไม่มีวันที่ภาพเธอ
Lae yung mai mee wun tee pahp tur
And your image will still never
จะลบเลือนจากใจ
Ja lop leuan jahk jai
Be erased from my heart

(*)

หากย้อนวันเวลาและทำให้รักเรายังอยู่ตรงนี้
Hahk yaun wun welah lae tum hai ruk rao yung yoo dtrong nee
If I could turn back the days and have our love still be right here
ยังฝังไว้ในใจว่าทุกนาที เธอยังคงมีฉัน
Yung fung wai nai jai wah took nahtee tur yung kong mee chun
It’s still imprinted in my heart that at all times, you still have me
ยังยิ้มทุกครั้งตลอดเวลา
Yung yim took krung dtalaut welah
I still smile at all times
ให้รู้ว่าคนๆ นี้ยังรักและอยู่ในใจเสมอ
Hai roo wah kon kon nee yung ruk lae yoo nai jai samur
Letting you know that I still love you and always have you in my heart
อยากย้อนวันเวลาจากตรงนี้ เดินกลับไป
Yahk yaun wun welah jahk dtrong nee dern glup bpai
I want to turn back time from here and go back

(*,*,*)

Title: รักดี / Ruk Dee (One Love)
Artist: NICECNX
Album: [Single]
Year: 2020

(*) ถ้าเธออยากมีรักดี เธอจงมีรักเดียว
Tah tur yahk mee ruk dee tur jong mee ruk diao
If you want good love, you must be faithful
รักฉันคนเดียว และไม่มองที่ไหน
Ruk chun kon diao lae mai maung tee nai
Only love me and don’t look anywhere else
ถ้าหากว่าหวานน้อยไป เธอจงใช้หัวใจ
Tah hahk wah wahn noy bpai tur jong chai hua jai
If it’s not sweet enough, you must use your heart
ฉันเพียงแค่หวังให้เธอมองสักครั้ง
Chun piang kae wung hai tur maung suk krung
I just hope you’ll see

(*)

(**) ฉันมี คำถาม ทำไม ทำไม ทำไม ทำไม
Chun mee kum tahm tummai tummai tummai tummai
I have a question; why? Why? Why? Why?
ได้ใช้ ได้ใช้ ได้ใช้ ได้ใช้ เรื่องราวที่ฉันมีมากมาย
Dai chai dai chai dai chai dai chai reuang rao tee chun mee mahk mai
Did you use, use, use, use the many stories I have?
รักคือ อะไร อะไร อะไร อะไร
Ruk keu arai arai arai arai
What, what, what, what is love?
แค่ช้ำ ไม่ไหว ไม่ไหว ไม่ไหว ไม่ไหว
Kae chum mai wai mai wai mai wai mai wai
If it’s just pain, I can’t, I can’t, I can’t, I can’t
รักดีนั้นแหละคือจุดหมาย
Ruk dee nun lae keu joot mai
Good love is the goal

ไม่ควรจะฝืน ถ้าขืนยังรั้งเขาไว้เท่าไหร่ เจ็บช้ำทุกครั้ง
Mai kuan ja feun tah keun yung rung kao wai tao rai jep chum took krung
It shouldn’t be forced, if you hold them back, it hurts every time
แค่ไหน ไม่ไหวหัวใจ ไม่มีวันที่เขาย้อนมา
Kae nai mai wai hua jai mai mee wun tee kao yaun mah
Your heart just can’t take it, they’ll never come back

หากว่าเป็นฉัน ถ้าหวัง เพราะรัก และช้ำเท่าไหร่ บทเรียนครั้งนั้น ฉันฝังมันไว้ข้างใน ฉันเองจะไม่โดนทำร้าย
Hahk wah bpen chun tah wung pror ruk lae chum tao rai bot rian krung nun chun fung mun wai kahng nai chune ng ja mai dohn tum rai
If it were me, if I hoped because of love and got hurt, I’d take that lesson and bury it inside, so I wouldn’t get hurt again

เธอเป็นคนที่ดี ไม่ควรจะเสียน้ำตาที่มี จะเขาคนนั้นหรือฉันคนนี้ ไม่ว่าเธอหวังเอาไว้ทางไหน ให้ใจ เธอเลือกเองสักครั้ง
Tur bpen kon tee dee mai kuan ja sia num dtah tee mee ja kao kon nun reu chun kon nee mai wah tur wung ao wai tahng nai hai jai tur leuak eng suk krung
You’re a good person, you shouldn’t spill the tears you have for him or me, no matter what you hoped, I want your heart to choose for itself

ไม่ว่า ทางไหน ถ้าเธอจะไป และแม้ว่าฉันเธอจะไม่มอง
Mai wah tahng nai tah tur ja bpai lae mae wah chun tur ja mai maung
No matter which way you go, and even if you won’t look at me
ไม่ว่าทางนี้คือทางที่สอง ก็พร้อมจะยอม คิดไว้ว่าพร้อม ให้เธอ มากกว่าคำว่ารัก
Mai wah tahng nee keu tahng tee saung gor paum ja yaum kit wai wah praum hai tur mahk gwah kum wah ruk
Even if this way is your second choice, I’m ready to give in, I think I’m ready to give you more than love

พร้อมฉันพร้อม ที่จะยอมรับมัน ถ้าหากผิดหวัง
Praum chun praum tee ja yaum rup mun tah hahk pit wung
Ready, I’m ready to accept it if I’m disappointed
เพราะว่าเธอเลือกไป
Pror wah tur leuak bpai
Because you’ve chosen
ช้ำแม้ช้ำ แต่จงจำไว้ใจ ปล่อยให้เธอไป มีความสุขมันดีแล้ว
Chum mae chum dtae jong jum wai jai bploy hai tur bpai mee kwahm sook mun dee laeo
Hurt, even if I get hurt, I’ll remember and let you go, it was nice being happy

(*,**,*,*,**)

   

Produced by T-BIGGEST
Lyric by NICECNX
Music Video By: HUAGLOM
Special Thanks: TAKARA WONG, TKW

Title: หลอก / Lauk (Deceive)
Artist: NICECNX
Album: [Single]
Year: 2018

(*) สุดท้ายแล้วเธอไม่โกหก
Soot tai laeo tur mai goh hok
In the end, you weren’t lying
แต่ลืมบอกกันว่าไม่รัก
Dtae leum bauk gun wah mai ruk
But forgot to tell me that you didn’t love me
ฉันโดนหลอก เธอบอกกัน เธอใจร้าย
Chun dohn lauk tur bauk gun tur jai rai
I was deceived by what you told me, you’re cruel
สุดท้ายแล้วเป็นไง เธอทิ้งตัวฉันไป
Soot tai laeo bpen ngai tur ting dtua chun bpai
And how did it end up? You dumped me
แต่อันที่จริง ฉันไม่รักเธออยู่แล้ว
Dtae un tee jing chun mai ruk tur yoo laeo
But in reality, I don’t love you anymore

(**) กับคำที่เธอมาลวงหลอก
Gup kum tee tur mah luang lauk
With the words you deceived me with
มาบอกกันทำให้รัก
Mah bauk gun tum hai ruk
You told them to me and made me love you
ยิ่งมองออก เธอหลอกกัน เธอทำร้าย
The more I looked, you deceived me, you hurt me
สุดท้ายต้องทำไง เมื่อคนคิดจะไป
Soot tai dtaung tum ngai meua kon kit ja bpai
In the end, what must be done when someone’s thinking of leaving?
ก็คงไม่รั้ง ฉันไม่รั้งเธออีกแล้ว
Gor kong mai ruk chun mai rung tur eek laeo
So I’m not holding you back, I’m not holding you back anymore

จะรั้งเธอไว้ทำไม เมื่อคนที่หลอก
Ja rung tur wai tummai meua kon tee lauk
Why hold you back when you’re deceiving me
ไม่บอกไม่รู้ตัว คำที่บอกให้รอจากใจที่ฉันกลัว
Mai bauk mai roo dtua kum tee bauk hai ror jahk jai tee chun glua
You didn’t tell me, I didn’t realize, the words that you did tell me, that you wanted me to wait, were what I feared
เธอนั้นมาหลอก เพราะเธอนั้นบอก
Tur nun mah lauk pror tur nun bauk
You deceived me, because you told me
ก็เคยเป็นคนที่รัก แต่อีกสักพักแล้วเธอก็ไป
Gor koey bpen kon tee ruk dtae eek suk puk laeo tur gor bpai
You were once my lover, but in a moment, you left
แต่การกระทำมันหมดเท่านั้น
Dtae gahn gratum mun mot tao nun
But your actions said it all
ไม่อยากไปหวังคำพูดอะไร
Mai yahk bpai wung kum poot arai
I don’t want to hope for any words
หรืออันที่จริงไม่มีฉันอยู่
Reu un tee jing mai mee chun yoo
Or in reality, do you not have feelings for me?
คำพูดฉันมันไม่ค่อยจะถูก
Kum poot chun mun mai koy ja took
I don’t really know how to express myself

เธอโกหก เธอลวงหลอก
Tur goh hok tur luang lauk
You lied, you deceived me
เธอบอกเธอทำเพื่อฉันทุกสิ่ง
Tur bauk tur tum peua chun took sing
You told me you’d do everything for me
เรื่องจริงไม่มีสักอย่าง
Reuang jing mai mee suk yahng
But in reality, it was nothing

บางครั้งที่บอกไม่รักคนอื่น
Bahng krung tee bauk mai ruk kon eun
Sometimes, when you told me you didn’t love anyone else
และหันมากอด ให้พอจะลืมเรื่องเขาไปก่อน
Lae hun mah gaut hai por ja leum reuang kao bpai gaun
And turned to hug me, I want you to forget about him first
และทิ้งฉันเอาไว้ที่ตรงนี้
Lae ting chun ao wai tee dtrong nee
And leave me right here

(*,**,*,*,**)

มันเคยมีคนๆ หนึ่งเขาบอกว่ารักฉันมากมาย
Mun koey mee kon kon neung kao bauk wah ruk chun mahk mai
I once had someone tell me they loved me so much
จะทำให้หายเศร้า เพราะอยากมีเราข้างๆ กาย
Ja tum hai hai sao pror yahk mee rao kahng kahng gai
They’d make me forget my sadness because they wanted me by their side
สุดท้ายก็มากดดัน มาโกหกกันแบบหน้าตาย
Soot tai gor mah got dun mah goh hok gun baep nah dtai
In the end, they forced me, they lied to me with a straight face
และเรื่องทั้งหมดก็ดันมาจบ
Lae reuang tung mot gor dun mah jop
And everything ended
มันช่างตลกและหน้าอาย
Mun chahng dtalok lae nah ai
It’s so funny and shameful

   

Produced by BOSSA ON THE BEAT
Beat by BOSSA ON THE BEAT
Lyric by NICECNX