KT Long Flowing

All posts tagged KT Long Flowing

Title: รำพึง / Rum Peung (Lament)
Artist: KT Long Flowing
Album: [Single]
Year: 2020

ยิ่งเหน็บหนาวยิ่งทำให้นั้นฉันคิดถึงเธอ
Ying nep nao ying tum hai nun chun kit teung tur
The colder it gets, the more it makes me think of you
ใจอยากจะเจอแต่กลัวว่าเธอจะรำคาญ
Jai yahk ja jur dtae glua wah tur ja rumkahn
My heart wants to see you, but it’s scared you’ll be annoyed
อยากบอกกับเธอ ฉันโครตคิดถึง
Yahk bauk gup tur chun koht kit teung
I want to tell you that I f*ck*ng miss you
ยังรําพึงถึงวันวาน ยังต้องการให้เธอกลับมาหากัน
Yung rumpeung teung wun wahn yung dtaung gahn hai tur glup mah hah gun
I still lament about the days of the past, I still want you to come back to me

อากาศหนาวๆนั่งนึกเรื่องเราก็อบอุ่นทันที
Ahgaht nao nao nung neuk reuang rao gor op oon tun tee
In the cold weather, I sit and think of us and get instantly warm
ในตอนนี้เธอคงมีเค้าข้างๆกาย
Nai dtaun nee tur kon gme ekao kahng kahng gai
Right now, you probably have him beside you
แตกต่างกับฉันที่ไม่มีใคร อยุ่ตรงไหนก็เดียวดาย
Dtaek dtahng gup chun tee mai mee krai yoo dtrong nai gor diao dai
Unlike me, who doesn’t have anyone, wherever I am, I’m alone
เพราะทั้งใจทั้งกายมันยังเป็นของเธอ
Pror tung jai tung gai mun yung bpen kaung tur
Because both my body and my heart belong to you

(*) อยากจะย้อนวันเวลาให้เราเหมือนวันเก่า
Yahk ja yaun wun welah hai rao meuan wun gao
I want to turn back time so we can be like the old days
อยากให้ในคํ่าคืนนี้มันยังมีสองเรา
Yahk hai nai kum keun nee mun yung mee saung rao
I want there to still be the two of us tonight
แต่เธอคงไม่ยินยอม เพราะว่าใจมีแต่เขา
Dtae tur kong mai yin yaum pror wah jai mee dtae kao
But you’d probably refuse, because your heart has only him
เหมือนฉันเป็นเพียงคนเดียวที่คิดถึง
Meuan chun bpen piang kon diao tee kit teung
It’s like I”m the only one who misses us
อยากจะย้อนวันเวลาให้ได้เหมือนวันก่อน
Yahk ja yaun wun welah hai dai meuan wun gaun
I want to turn back time and make things like they used to be
ถ้าหากวิงวอนให้เธอกับเขาเลิกกันได้ก็คงดี
Tah hahk wing waun hai tur gup kao lerk gun dai gor kong dee
If only I could beg you and him to break up
ยิ่งได้มองได้ดูเธอ ยิ่งทรมานทุกที
Ying dai maung dai doo tur ying toramahntook tee
The more I see you, the more torturous it is every time
แล้วฉันจะทำยังไงให้มันหาย คิดถึงเธอ
Laeo chun ja tum yung ngai hai mun hai kit teung tur
So what should I do to get over it? I miss you

แม้จะไม่ได้ที่หนึ่งในใจ
Mae ja mai dai tee neung nai jai
Even though I’m not the first in your heart
ก็กลับมาได้เลยถ้าเธอนั้นไม่มีใคร
Gor glup mah dai loey tah tur nun mai mee krai
We can get back together if you don’t have anyone else
รู้ว่าต้องเจ็บแต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่เข็ด
Roo wah dtaung jep dtae gor dtaung yaum rup wah mai ket
I know I must be hurt, but I must admit that I’m not scared
อาจจะดูว่าง่าย แต่มันก็ทำไม่ได้ ตั้งแต่เธอทิ้งฉันไป
Aht ja doo wah ngai dtae mun gor tum mai dai dtung dtae tur ting chun bpai
It might seem simple, but I can’t do it since you dumped me
รู้ไหมไม่มีวันใดไม่คิดถึง
Roo mai mai mee wun dai mai kit teung
Do you know there’s never been a day I don’t miss you?

นั่งคิดมันเข้าไปเอาให้ใจมันพุพัง
Nung kit mun kao bpai ao hai jai mun poo pung
Sitting and thinking about it destroys my heart
ให้เลิกคิดถึงได้ไงก็ถ้าหัวใจยังผูกผัน
Hai lerk kit teung dai ngai gor tah hua jai yung pook pun
How can I stop thinking about you if my heart is still bound to you?
เรื่องที่มันตลกคือมาวันนี้ไม่ถูกกัน.
Reuang tee mun dtalok keu mah wun nee mai took gun
What’s funny is that today, it’s not right
เมื่อเขาไม่รัก แต่ก็ยังรอ
Meua kao mai ruk dtae gor yung ror
When he doesn’t love you, yet you still wait
แปลกจริงๆทั้งที่จริงใจ แต่เธอทำไมไม่พอ
Bplaek jing jing tung tee jing jai dtae tur tummai mai por
It’s really strange, even though I’m sincere, why aren’t you satisfied?
ไม่เข้าใจเลยทั้งๆที่ฉันก็ไม่เคย คิดจะนอกใจ
Mai kao jai loey tung tung tee chun gor mai koey kit ja nauk jai
I don’t understand, even though I never thought of being unfaithful

(*)

   

Prod.- KT Long Flowing
Beats – KT Long Flowing
Artist – KT Long Flowing
Written by KT Long Flowing
Mixed by KT Long Flowing
Mastered by KT Long Flowing

Title: กลับมาได้ไหม / Glup Mah Dai Mai (Please Come Back)
Artist: Ezioez ft. KT Long Flowing
Album: [Single]
Year: 2017

(*) เสียเธอไปอยู่ตรงไหนมันก็มีน้ำตา
Sia tur bpai yoo dtrong nai mun gor mee num dtah
When I lost you, there were tears
นั่งมองดูรูปเก่าเก่าของเรา ภาพที่มีในแต่ละคืนก็ย้อนมา
Nung maung doo roop gao gao kaung rao pahp tee mee nai dtae la keun gor yaun mah
I sit looking at our old pictures, the images come back each night
ตั้งใจจะข่มตานอน ข้างในยังห่วงอาวอน
Dtung jai ja kom dtah naun kahng nai yung huang ah waun
I meant to sleep, but inside I’m still worried and begging
ผ้านวมที่เธอห่มนอนยังจำได้ติดตา
Pahn wom tee tur hom naun yung jum dai dtit dtah
I still clearly remember the quilt you slept with
แม้คำที่เธอตัดรอน จะเป็นคำตัดตอน
Mae kum tee tur dtut raun ja bpen kum dtut dtaun
Even though the words that you were cutting ties with me are the quote I remember
ก็อยากจะอ้อนวอน…ให้เธอนั้นกลับมา
Gor yahk ja aun waun hai tur nun glup mah
I want to beg you to come back

ฉันยอมรับมันไม่ได้กับความเหงาต้องที่ต้องเจอ
Chun yaum rup mun mai dai gup kwahm ngao dtaung tee dtaung jur
I can’t accept the loneliness I must face
ก็ใจฉันมีแต่เธอ ให้แบกรับมันคงไม่ไหว
Gor jai chun mee dtae tur hai baek rup mun kong mai wai
My heart has only you, I can’t take it
เจ็บปวดอยูุ่ข้างใน มันยังไม่พร้อม มันยังไม่พร้อมให้เธอไป
Jep bpuat yoo kahng nai mun yung mai praum mun yung mai praum hai tur bpai
It hurts inside, I’m not ready yet, I’m still not ready to let you go
เจ็บปวดเสมอเมื่อเห็นรูปเธอคู่กับเขา
Jep bpuat samur meua hen roop tur koo gup kao
It always hurts when I see your picture with him
มันเหงาแทบตายทำไมตรงนั้นไม่ใช่เรา
Mun ngao taep dtai tummai dtrong nun mai chai rao
I’m so lonely I could die, why aren’t I the one there?
ทำไมตรงนั้นไม่ใช่เรา……….
Tummai dtrong nunmai chai rao
Why aren’t I the one there?
ฉันยังรอเธอตรงนี้ อยู่ตรงที่เดิม
Chun yung ror tur dtrong nee yo dtrong tee derm
I’m still waiting for you right here in the same place
มันยังเสริมให้รู้สึกเจ็บลึกเข้าไปใหญ่
Mun yung serm hai roo seuk jep leuk kao bpai yai
It still emphasizes my deep pain
ไม่อยากจะจำเรื่องราวในวันนั้น….ที่เธอได้ทิ้งฉันไป
Mai yahk ja jum reuang rao nai wun nun tee tur dai ting chun bpai
I don’t want to remember that day when you abandoned me
ภาพทรงจำที่มันเกิด ยังสวยงามเสมอ
Pahp song jum tee mun gert yung suay ngahm samur
The memories are still beautiful
แต่ตอนนี้ไม่มีเธอ ฉันจะจำเพื่อไปไร
Dtae dtaun nee mai mee tur chun ja jum peua bpai rai
But now that I don’t have you, what am I remembering for?
มันจะมีสักคนบ้างมั้ยที่เข้าใจและร่วมเดินกันไป
Mun ja mee suk kon bahng mai tee kao jai lae ruam dern gun bpai
Will there be anyone who understands and who will be with me?

(*)

ความรักเธอจบแต่ว่าตัวฉันมันยังไม่หมด
Kwahm ruk tur jop dtae wah dtua chun mun yung mai mot
Our love has ended, but I still haven’t stopped
ความทรงจำไม่อยากมีขอแค่ได้มีเธอ
Kwahm song jum mai yahk mee kor kae dai mee tur
I don’t want memories, I just want you
ตื่นมาก็อยากเจอแต่เธอเริ่ม จะ หายไปทีละบท
Deun mah gor yahk jur dtae tur rerm ja hai bpai tee la bot
When I wake up, I just want to see you, it’s starting to fade with each chapter
ยังไม่จบยังไม่ตายแต่เธอหายไม่อยากเจอ
Yung mai jop yung mai dtai dtae tur hai mai yahk jur
I’m still not over it, I’m still alive, but you disappeared and don’t want to see me
ความจริงใครจะรู้ไม่ใช่เราไม่ใช่เข้าใจ
Kwahm jing krai ja roo mai chai rao mai chai kao jai
Who would know the truth? It’s not that I don’t understand
ยิ่งดึกก็ยิ่งเมาเห็นแค่เงาที่ฝากไว้
Ying deuk gor ying mao hen kae ngao tee fahk wai
The later it gets the drunker I get, I see only the shadows left with me
บนพนังก็รูปเธออยากจะลบเธอออกไป
Bon panung gor roop tur yahk ja lop tur auk bpai
Your picture is on the screen, I want to erase you
แม้วันนี้จะไม่ได้เจอแต่เธอฝังอยู่ข้างใน
Mae wun nee ja mai dai jur dtae tur fung yoo kahng nai
Even though I can’t see you today, you’re still buried inside
ต้นไม้ใบหญ้ามันอยู่ได้เพราะฟ้าฝน
Dton mai bai yah mun yoo dai pror fah fon
Trees and grass can live because of the rain
ความเจ็บในความจำมันยังคอยทับทม
Kwahm jep nai kwahm jum mun yung koy tup tom
The pain in the memories still keeps attacking me
บาดแผลฉันเริ่มลึกเก็บเรื่องเธอมาสะสม
Baht plae chun rerm leuk gep reuang tur mah sa som
My wounds are getting deep and starting to accumulate
ต่อให้ร้องไปให้ตายตัวของเธอก็ไม่สน
Dtor hai raung bpai hai dtai dtua kaung tur gor mai son
I could cry to death, but you wouldn’t care
เธอคงจำมันไม่ได้ในวันแรกที่เจอกัน
Tur kong jum mun mai dai nai wun raek tee jur gun
You can’t remember the first day we met
เราสองคนได้ใกล้ชิดเริ่มผลิตความสำพัน
Rao saung kon dai glai chit rerm plit kwahm sumpun
The two of us got close and started a relationship
ฉันยังเก็บมันเอาไว้ดอกไม้ที่เราเคยให้กัน
Chun yung gep mun ao wai dauk mai tee rao koey hai gun
I still keep the flowers we once gave each other

(*)

Title: ดีแล้ว…ที่ทิ้งกัน / Dee Laeo Tee Ting Gun (It’s Good You Dumped Me)
Artist: KT Long Flowing
Album: [Single]
Year: 2019

ไม่ต้องกังวลอะไรอะไร ในเรื่องฉัน
Mai dtaung gung won arai arai nai reuang chun
You don’t have to worry about me at all
เธออยู่ตรงนั้นก็ช่วยทำตัวให้ดี
Tur yoo dtrong nun gor chuay tum dtua hai dee
Please behave yourself over there
และก็อย่าไปแอบไปทำ อะไรที่มันไม่ดี
Lae gor yah bpai aep bpai tum arai tee mun mai dee
And don’t go secretly doing anything bad
เดี๋ยวเขาจะทนเธอไม่ไหว
Diao kao ja ton tur mai wai
Or pretty soon he won’t be able to stand you

และไม่ต้องกลัว ไม่ว่าจะเป็นหรือตาย
Lae mai dtaung gluay mai wah ja bpen reu dtai
And you don’t have to be scared, regardless if I live or die
จะไม่ไปวุ่นวายกับเธอให้เขานั้นเคืองใจ
Ja mai bpai woon wai gup tur hai kao nun keuang jai
I won’t get involved with you and make him angry
คบกันตามสบาย ไม่ต้องกังวลเรื่องใด
Kop gun dtahm sabai mai dtaung gung won reuang dai
Date him as you please, you don’t have to worry about anything
เพราะฉันยินดีที่เธอทิ้งกัน
Pror chun yin dee tee tur ting gun
Because I’m happy you dumped me

(*) ไม่มีมันก็ไม่ตาย อยู่คนเดียวมันก็สบาย
Mai mee mun gor mai dtai yoo kon diao mun gor sabai
I won’t die without you, being alone is fine
ไม่เคยคิดเสียดายที่เลิกกับคนไม่จริงใจ
Mai koey kit sia dai tee lerk gup kon mai jing jai
I’ve never felt any regret for breaking up with someone insincere
ไม่ต้องกระวนกระวาย
Mai dtaung grawon grawai
You don’t have to be anxious
ว่าเธอจะทำอะไรกับใครที่ไหน
Wah tur ja tum arai gup krai tee nai
Doing anything with anyone else anywhere
ก็ดีแล้วเธอ ที่เธอทิ้งกัน
Gor dee laeo tur tee tur ting gun
It’s good that you dumped me

(**) ไม่มีมันก็ไม่ตาย อยู่คนเดียวมันก็สบาย
Mai mee mun gor mai dtai yoo kon diao mun gor sabai
I won’t die without you, being alone is fine
วันๆจะเมาจะมายจะทำอะไรไม่ต้องสนเธอ
Wun wun ja mao ja mai ja tum arai mai dtaung son tur
Day by day I can get wasted and do anything without having to care about you
ตลอดเวลาที่เราคบกัน คงมีแต่ฉันรักเธอ
Dtalaut welah tee rao kop gun kong mee dtae chun ruk tur
The whole time we were dating, I only loved you
ก็ดีแล้วเธอ ที่เธอทิ้งกัน
Gor dee laeo tee tur ting gun
It’s good that you dumped me

เธอทำให้ฉันเข้าใจอะไรตั้งมากมาย
Tur tum hai chun kao jai arai dtung mahk mai
You’ve made me understand so much
ทุ่มเทให้ตายสุดท้ายก็ใช่ว่าจะสำคัญ
Toom tay hai dtai soot tai gor chai wah ja sumkun
I devoted myself to death, but in the end, it’s not like it mattered
เหมือนว่าเธอแค่เพียงรอ รอเธอกับเขาพบกัน
Meuan wah tur kae piang ror ror tur gup kao pob gun
It’s like you were just waiting, waiting for you and him to meet
จึงคั่นเวลาด้วยการมีฉัน
Jeung kun welah duay gahn mee chun
You were just killing time with me

จากนี้ก็ขอให้สุขสมหวังดีใจกับเธอที่ได้สิ่งที่ฝัน
Jahk nee gor kor hai sook som wung dee jai gup tur tee dai sing tee fun
From now on, I hope you’re happy and satisfied and have gotten the things you dreamed of
ฉันจะไม่ไปจะไม่อะไรทั้งนั้น
Chun ja mai bpai ja mai arai tung nun
I’m not going to not feel anything
แต่จะให้เสียใจบอกเลยไม่ใช่ฉัน
Dtae ja hai sia jai bauk loey mai chai chun
But if you want me to be sad, I’m telling you that’s not me
ก็รู้ว่าคนอย่างเธอให้แค่ใจ มันไม่พอ
Gor roo wah kon yahng tur hai kae jai mun mai por
I know giving just my heart to a girl like you isn’t enough
พยายามจนท้อ ไม่หัก ไม่งอ คงไม่ไหส
Payayahm jon tor mai huk mai ngor kong mai sai
I tried until I got discouraged, I never broke, never bent, was never shaken

(*,**)

ยิ่งอ่อนแอยิ่งทำให้เจ็บ เป็นเท่าตัว
Ying aun ae ying tum hai jep bpen tao dtua
The weaker you are, the more you get hurt
เธอไม่เจอกับตัว คงไม่มีวันจะเข้าใจ
Tur mai jur gup dtua kong mai mee wun ja kao jai
If you’ve never faced this before, you’ll never understand
ดีที่ฉันให้เธอ ให้เธอไปแค่เพียงครึ่งใจ
Dee tee chun hai tur hai tur bpai kae piang kreung jai
It’s good that I only gave you, only gave you half of my heart
โดนเธอทิ้งก็เลยไม่เจ็บเท่าไร
Dohn tur ting gor loey mai jep tao rai
So getting dumped by you didn’t hurt too much
ไม่มีเธอก็ไม่ตาย
Mai mee tur gor mai dtai
I won’t die without you

   

Prod.- KT Long Flowing
Beats- KT Long Flowing
Artist- KT Long Flowing
Written by KT Long Flowing
Mixed by KT Long Flowing
Mastered by KT Long Flowing

Title: ละลาย / Lalai (Melt)
Artist: Fora Kwan and KT Long Flowing
Album: [Single]
Year: 2019

แอบชอบเธอในใจก็ยังไม่กล้าจะพูดไป
Aep chaup tur nai jai gor yung mai glah ja poot bpai
I have a crush on you, but I’m still not brave enough to say it
อยู่ตรงนี้แอบมองข้างๆ หัวใจ
Yoo dtrong nee aep maung kahng kahng hua jai
I’m right here, secretly watching you from beside your heart

วันๆก็เอาเพ้อถึงเธอ รู้ดีว่าได้แค่ฝันละเมอ
Wun wun gor ao pur teung tur roo dee wah dai kae fun lamur
Day by day I fantasize about you, I know full well I can only dream
ภาพเธอมันยิ่งชัดเจน ชัดเจนขึ้นทุกวัน
Pahp tur mun ying chut jen chut jen keun tookwun
Your image gets clearer and clearer every day
จิตใจมันล่องลอย อยากจะบอกว่าชอบเธอนะ
Jit jai mun laung loy yahk ja bauk wah chaup tur na
My heart is floating away, I want to tell you that I like you
ถ้าเป็นไปได้ช่วยหันมามองตรงนี้ได้ไหม
Tah bpen bpai dai chuay hun mah maung dtrong nee dai mai
If it’s possible, please turn and look this way

(*) กลัวใครต่อใครจะมาพรากไป
Glua krai dtor krai ja mah prahk bpai
I’m scared others will separate us
ถ้าไม่ได้เธอเป็นแฟนมันจะคงพลาดไป
Tah mai dai tur bpen faenmun ja kong plaht bpai
It’ll be a mistake if I can’t get you to be my boyfriend
คงทนไม่ไหวถ้าใครได้เธอไปครอบครอง
Kong ton mai wai tah krai dai tur bpai kaup kaung
I wouldn’t be able to take it if someone else got a hold of you

(**) ความน่ารักของเธอมันทำใจละลาย
Kwahm nahruk kaung tur mun tum jai lalai
Your cuteness makes my heart melt
อีกหน่อยมันคงต้องวาย ต้องโทษเธอ ทำไมเน้อ ถึงดูดี
Eek noy mun kong dtaung wai dtaung toht tur tummai nor teung doo dee
Pretty soon it’ll be gone, it’s your fault, why do you look so good?
คนอย่างเธอคงมีคนจีบมากมาย
Kon yahng tur kong mee kon jeep mahk mai
A guy like you probably has a lot of people flirting with him
จะให้มาสนใจ คนอย่างฉันมันคงฝันมากเกินไป
Ja hai mah son jai kon yahng chun mun kong fun mahk gern bpai
To get you to be interested in a person like me is too much to imagine

รักจะเริ่มจากศูนย์หรือว่าเริ่มจากร้อย
Ruk ja rerm jahk soon reu wah rerm jahk roy
Does love start from zero or from one hundred?
ยังไงมันก็เริ่มจากคุณไม่ว่าจะมากจะน้อย
Yung ngai mun gor rerm jahk koon mai wah ja mahk ja noy
No matter what, it starts from you, no matter if it’s a lot or a little
ก็คุณดูดี ให้ดู ดูคุณกี่ทีก็น่ารัก
Gor koon doo dee hai doo doo koon gee tee gor nahruk
But you look good, take a look, however many times I look at you, you’re cute
ถ้าเราเจอกันที่ไหนก็อยากให้คุณลองทัก
Tah rao jur gun tee nai gor yahk hai koon laung tuk
If we meet anywhere, I want you to try saying hi
คงไม่ยากเย็นใช่ไหมถ้าอยากให้คุณลองรับ
Kong mai yahk yen chai mai tah yahk hai koon laung rup
It’s not too difficult, right? If I wanted you to try
รักผมดู อย่ากลัวเลยเรื่องเจ้าชู้นั้นไม่มี
Ruk pom doo yah glua loey reuang jao choo nun mai mee
Love me and see, don’t be scared, I’m no player

ส่วนเรื่องที่คุณมาทำให้ใจขอผมละลาย
Suan reuang tee koon maht um hai jai kor pom lalai
As for the matter that you make my heart melt
ชดใช้ด้วยการเป็นแฟนไม่งั้นจะแค้นไปจนตาย
Chot chai duay gahn bpen faen mai ngun ja daen bpai jon dtai
You can rectify it by being my girlfriend, otherwise I’ll be angry until I die
เปิดใจให้กันซักนิดอยากได้มาชิดมาข้างกาย
Bpert jai hai gun suk nit yahk dai mah chit mah kahng gai
Open your heart for me a little, I want you to be close beside me
จะจุมพิตเธอเบาๆพร้อมกับกระซิบว่ารักเธอมากมาย
Ja joom pit tur bao bao praum gup grasip wah ruk tur mahk mai
I’ll kiss you gently and whisper that I love you so much
แต่เดี๋ยวก่อน บอกผมก่อนว่าคุณยังไม่มีใคร
Dtae diao gaun bauk pom gaun wah koon yung mai mee krai
But hold on, tell me first that you don’t have anyone else
ถ้ามีเจ้าข้าวเจ้าของแล้วผมจะได้ทำใจ
Tah mee jao kao jao kaung laeo pom ja dai tum jai
If you already belong to someone else, I’ll deal with it
อย่าหลอกกัน เพราะผมไม่ได้หลอกฟัน
Yah lauk gun pror pom mai dai lauk fun
Don’t deceive me, because I’m not tricking you
ต้องการแค่เพียงหัวใจ
Dtaung gahn kae piang hua jai
I just want your heart
ส่วนตัวเธอนั้นคิดยังไงก็บอกกัน
Suan dtua tur nun kit yung ngai gor bauk gun
And how do you feel? Tell me

(*,**,**)

   

Write/edit : KT Long Flowing
Mix & Mastering : KT Long Flowing
Beat : bunrit beats (สั่งทำ)

Title: ง้อ(ววว) / Ngo(rrr) [Make Up(ppp)]
Artist: KT Long Flowing
Album: [Single]
Year: 2019

บางทีไม่เคยเข้าใจ เป็นอะไรอยู่ดีๆเงียบไป
Bahng tee mai koey kao jai bpen arai yoo dee dee ngiap bpai
Sometimes I never understand what’s wrong, all the sudden you’re silent
คล้ายว่าเธอจะงอลต้องการอะไรน่าจะบอกฉัน
Klai wah tur ja ngaun dtaung gahn arai nah ja bauk chun
It’s like you’re pouting, if you want something, tell me
คิดไปเองตลอด เลย งั้นช่วยจำไว้หน่อยละกัน
Kit bpai eng dtalaut loey ngun chuay jum wai noy la gun
You always think one-sidedly, so please remember
คนดี…ฟังฉันที
Kon dee fung chun tee
Darling, listen to me

(*) เธอคือทุกอย่างของฉัน ในตอนนี้
Tur keu took yahng kaung chun nai dtaun nee
You’re my everything right now
ลมหายใจที่มีฉันก็ให้เธอไปหมดแล้ว
Lom hai jai tee mee chun gor hai tur bpai mot laeo
I’ve given you every breath I take
ถ้าเธอยังไม่เลิกงอล ดูแล้วเธอคงไม่แคล้ว
Tah tur yung mai lerk ngaun doo laeo tur kong mai klaeo
If you don’t stop pouting, your face is going to stay that way
ต้อง(โดน)ซักที….จะได้หายงอล
Dtaung (dohn) suk tee ja dai hai ngaun
A smack is in order to get over your pouting

ทำตัวแบบนี้ มันน่าโดนจัง
Tum dtua baep nee mun nah dohn jung
Behaving like this is deserving of a smack
ไหนอ่ะเลขบัญชี จะได้โอนตัง
Nai a lek bunchee ja dai ohn dtung
What’s your bank account number? I’ll send you some money
นิดหน่อยให้เธอไว้คลายเหงา
Nit noy hai tur wai klai ngao
Just a little so you can get over your loneliness
ไม่อยากให้เธอต้องอายเขา
Mai yahk hai tur dtaung ai kao
I don’t want you to be embarrassed in front of anyone
โทษทีที่ไม่ค่อยหวานเหมือนคู่ใคร
Toht tee tee mai koy wahn meaun koo krai
Sorry I’m not really sweet like other couples
แต่เธอคนเดียวเท่านั้นที่ยังต้องการเป็นคู่ใจ
Dtae tur kon diao tao nun tee yung dtaung gahn bpen koo jai
But you’re the only person I still want to be my soulmate

จริงๆแล้วฉัน..เอง
Jing jing laeo chun eng
Really, I’m the one
ที่ทำให้เธอต้องกลายเป็นแบบนี้
Tee tum hai tur dtaung glai bpen baep nee
Who made you like this
รักกันภาษาอะไรแค่เวลายังไม่มี
Run gun pahsah arai kae welah yung mai mee
Whatever language our love is in, there’s just still no time
ขอโทษที่ทำให้เธอ ต้องเหงาใจ
Kor toht tee tum hai tur dtaung ngao jai
I’m sorry for making you lonely

(*)

จะไม่มาง้อเธอเลย ถ้าเธอ..ไม่สำคัญกับหัวใจ
Ja mai mah ngor tur loey tah tur mai sumkun gup hua jai
I wouldn’t try to make up with you if you weren’t important to my heart
สิ่งที่เธอคิด ใช่จริงเสมอไป
Sing tee tur kit chai jing samur bpai
The things you think are always true
งั้นช่วยฟังอะไรหน่อยแล้วกัน
Ngun chuay fung arai noy laeo gun
So please listen to me

(*,*)

   

เนื้อร้อง/ KT Long Flowing
ทำนอง/ KT Long Flowing
ร้อง /KT Long Flowing
Mixed & Mastered- KT Long Flowing
original Beat (Your Scent)
Beat prod. kpopinsts01

Title: ได้แค่ / Dai Kae (I Can Only)
Artist: KT Long Flowing
Album: [Single]
Year: 2018

เธอเป็นยังไงสบายดีไหมเธอ
Tur bpen yung ngai sabai dee mai tur
How are you? Are you well?
ตั้งแต่เลิกกันไป เราก็ไม่ได้พบเจอ
Dtung dtae lerk gun bpai rao gor mai dai pob jur
We haven’t seen each other since we broke up
ไม่ได้พบเจอกันเลย
Mai dai pob jur gun loey
We haven’t seen each other

ใจก็อยากจะลองลองทักไง
Jai gor yahk ja laung laung tuk ngai
My heart wants to try getting a hold of you
แต่เรานั้นเลิกกันแล้วถ้าเกิดว่าทักไป
Dtae rao nun lerk gun laeo tah gert wah tuk bpai
But we broke up, if I said hello
กลัวว่าเธอจะผิดใจกับเขา
Glua wah tur ja pit jai gup kao
I’m scared it’ll cause problems for you with him

(*) แล้วฉันควรทำอย่างไง ก็คิดถึงเธอเกินไป
Laeo chun kuan tum yahng ngai gor kit teugn tur gern bpai
So what should I do? I miss you too much
ทำไงให้หายพยายามให้ตายก็ไม่เห็นลืม
Tum ngai hai hai payayahm hai dtai gor mai hen leum
Whatever I do to get over it, I try to death, but I don’t seem to forget
ยกให้เขาทั้งใจ ตอนสุดท้ายเขาเป็นอื่น
Yok hai kao tung jai dtaun soot tai kao bpen eun
You gave him your entire heart when in the end, he was someone else
สิ่งที่ได้คืนกลับมาก็มีแค่น้ำตา
Sing tee dai keun glup mah gor mee kae num dtah
The thing I got in return was just tears

(**) ได้แค่ภาวนาวอนให้ฟ้าช่วยที
Dai kae pahwanah waun hai fah chuay tee
I can only pray and beg heaven to help
คนใหม่ของเธอขอให้ดีกว่าฉันคนนี้
Kon mai kaung tur kor hai dee gwah chun kon nee
I hope your new boyfriend is better than me
ได้แค่ภาวนาวอนให้ฟ้าช่วยที
Dai kae pahwanah waun hai fah chuay tee
I can only pray and beg heaven to help
ให้เธอได้เจอกับคนดีๆอย่างที่ต้องการ
Hai tur dai jur gup kon dee dee yahng tee dtaung gahn
I hope you can meet someone good like you desire

เจอกันที่ไหน ก็อยากให้เธอทัก
Jur gun tee nai gor yahk hai tur tuk
Whenever we meet, I want you to greet me
คงไม่ยากเย็นใช่ไหม อย่างน้อยก็เคยรักกัน
Kong mai yahk yen chai mai yahng noy gor koey ruk gun
It’s not difficult, right? At least we were once in love
หมดสิทธิ์แล้วที่จะได้ครอบครองใจ
Mot sit laeo tee ja dai kraup kraung jai
I don’t have the right to possess your heart anymore
แต่เรื่องที่รักเธอยังไม่เป็นสองหรือรองใคร
Dtae reuang tee ruk tur yung mai bpen saung reu raung krai
But the matter of my love for you still isn’t #2 or ranked behind anyone else

ยอมรับว่าใจดวงนี้ยังรู้สึกดีและผูกผัน
Yaum rup wah jai duang nee yung roo seuk dee lae pook pun
I admit that this heart still has good feelings and a connection towards you
แต่อะไรที่ขาดไปแล้วก็จะไม่กลับไปผูกมัน
Dtae arai tee kaht bpai laeo gor ja mai glup bpai pook mun
But whatever is missing won’t come back
กับการเป็นเพื่อนมันคงจะดีที่สุด
Gup gahn bpen peuan mun kong ja dee tee soot
With being friends, it’s probably for the best
จะอยู่ให้ได้ตรงนี้ ถึงมันจะเหงาที่สุด
Ja yoo hai dai dtrong nee teung mun ja ngao tee soot
I can stay right here for you, even though it’ll be so lonely

(*,**)

ฉันจะจดจำแค่ตอนที่เรารักกัน
Chun ja jot jum kae dtaun tee rao ruk gun
I’ll only remember when we loved each other
และจะเก็บไว้ในความทรงจำตลอดไป
Lae ja gep wai nai kwahm song jum dtalaut bpai
And I’ll keep it in my memories forever

ฉันไม่เคยลืมว่าเราเคยรักกันเพียงใด
Chun mai koey leum wah rao koey ruk gun paing dai
I’ll never forget how much we loved each other
ความคิดถึง ไม่เคยหาย
Kwahm kit teung mai koey hai
My longing for you has never disappeared
ถึงเธอจะมีเขาแล้วก็ตาม
Teung tur ja mee kao laeo gor dtahm
Even though you have him already

(**)

   

เนื้อร้อง/ KT Long Flowing
ทำนอง/ KT Long Flowing
ร้อง / KT/ป๋อมแป๋ม
beat prod by. New_one
Mixed & Mastered- KT Long Flowing