Indigo

All posts tagged Indigo

Title: ยอม / Yaum (Willing)
Artist: Indigo
Album: [Single]
Year: 2020

เพราะตัว ฉันเอง
Pror dtua chun eng
Because I
ไม่อาจทำตามใจ เธอทุกอย่าง
Mai aht tum dtahm jai tur took yahng
Can’t do everything your heart desires
เหมือนคมมีด กรีดกลาง
Meuan kom meet greet glahng
It’s like a sharp razor is cutting in the middle
ใจเป็นรอยแผล ให้เราเจ็บช้ำ
Jai bpen roy plae hai rao jep chum
Of our hearts, creating a scar, making us hurt

เพราะตัว ฉันเอง
Pror dtua chun eng
Because I
ให้เหตุการณ์ เลวร้ายลงทุกที
Hai het gahn leo rai long took tee
Make things worse and worse
ฉันทำได้เท่านี้ แต่ไม่ดีพอที่เธอต้องการ
Chun tum dai tao nee dtae mai dee por tee tur dtaung gahn
This is all I can do, but it’s not good enough for what you want

(*) ไม่อยากให้เธอร้อง
Mai yahk hai tur raung
I don’t want you to cry
ไม่อยากให้เธอเจ็บ
Mai yahk hai tur jep
I don’t want you to hurt
ไม่อยากให้เธอทุกข์ใจ มากไปกว่านี้
Mai yahk hai tur took jai mahk bpai gwah nee
I don’t want you to suffer more than this

(**) ฝืนทนไปเสียเวลาเปล่า
Feun ton bpai sia welah bplao
Forcing ourselves to endure is a waste of time
ช้าหรือเร็วก็ปวดร้าว
Chah reu rew gor bpuat rao
Fast or slow, it still hurts
ฝืนทนไปเสียเวลาเปล่า
Feun ton bpai sia welah bplao
Forcing ourselves to endure is a waste of time
เจ็บเพียงครั้งเดียว ทิ้งฉันไปดีกว่า
Jep piang krung diao ting chun bpai dee gwah
It’s better to rip the bandage off fast and leave me
ส่วนตัวฉันยอมทรมาน
Suan dtua chun yaum toramahn
As for me, I’m willing to be tortured

เพราะตัว ฉันเอง
Pror dtua chun eng
Because I
ไม่อาจเป็น อย่างใจเธอต้องการ
Mai aht bpen yahng jai tur dtaung gahn
Can’t be like your heart desires
ชั่วและดีประสาน
Chua lae dee bprasahn
Evil and good mix
นานจนเป็นฉันเกินจะเปลี่ยนแปลง
Nahn jon bpen chun gern ja bplian bplaeng
It’s been too long for me to change

(*, **)

ส่วนตัวฉันยอมทรมาน
Suan dtua chun yaum toramahn
As for me, I’m willing to be tortured
ส่วนตัวฉันยอม
Suan dtua chun yaum
As for me, I’m willing

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by ปฐมพงศ์ สมบัติพิบูลย์
Melody by ปฐมพงศ์ สมบัติพิบูลย์
Arrange by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

Title: แผล / Plae (Scar)
Artist: Indigo
Album: [Single]
Year: 2020

ไม่รู้ว่าฉันต้องอ้อนวอนอีกแค่ไหน
Mai roo wah chun dtaung aunw aun eek kae nai
I don’t know how much more I must beg
มันจึงจะทำให้หัวใจเธอกลับมา
Mun jeung ja tum hai hua jai tur glup mah
Until it will make your heart come back
ไม่รู้ว่าฉันทำอะไรผิดนักหนา
Mai roo wah chun tum arai pit nuk nah
I don’t know what I did that was so wrong
มันเลยไปทำให้หัวใจเธอเปลี่ยนไป
Mun loey bpai tum hai hua jai tur bplian bpai
That it made your heart change

ทั้งรู้ก็รู้ว่าเธอคงไม่เอาแล้ว
Tung roo gor roo wah tur kong mai ao laeo
Even though I know that you don’t want me anymore
แต่ก็ไม่เคยคิดว่ามันจะง่ายดาย
Dtae gor mai koey kit wah mun ja ngai dai
I never thought it would be so simple
ทั้งยื้อและรั้งเพื่อให้เธอไม่ไป
Tung yeu lae rung peua hai tur mai bpai
I held you back so I wouldn’t let you leave
สุดท้ายแล้วเธอก็คงไม่ต้องการ
Soot tai laeo tur gor kong mai dtaung gahn
But in the end, you didn’t want me

(*) ฉันทำแล้วฉันทำทุกอย่างแล้ว
Chun tum laeo chun tum took yahng laeo
I’ve already done it, I’ve already done everything
แต่ก็ไม่มีเรี่ยวแรงพอจะรั้ง
Dtae gor mai mee riao raeng por ja rung
But I don’t have enough strength to hold you back
ต้องทนรับความจริงว่าเธอไม่รักกัน
Dtaung ton rup kwahm jing wah tur mai ruk gun
I must endure accepting the truth that you don’t love me

(**) ต่อให้ทำแค่ไหน คนจะไปก็ต้องไป
Dtor hai tum kae nai kon ja bpai gor dtaung bpai
No matter how much I do, the person who’s going to go will go
แม้จะเจ็บเท่าไร ยังไม่ตายก็ต้องทนไหว
Mae ja jep tao rai yung mai dtai gor dtaung ton wai
No matter how much it’ll hurt, if I’m still alive, I must endure it
มันก็เหมือนเป็นแผล เตือนให้รู้ว่าหัวใจฉันนั้นเคยมีไว้รักเธอ
Mun gor meuan bpen plae dteuan hai roo wah hua jai chun nun koey mee wai ruk tur
It’s like a scar reminding me that I once saved my heart to love you

ที่คิดที่นึกที่ฝันกันในตอนนั้น
Tee kit tee neuk tee fun gun nai dtaun nun
What we imagined, what we thought, what we dreamed of back then
มันคงไม่มีความสำคัญสำหรับเธอ
Mun kong mai mee kwahm sumkun sumrup tur
Probably had no importance to you
ที่พูดว่ารักกันทุกครั้งที่ได้เจอ
Tee poot wah ruk gun took krung tee dai jur
when we said “I love you” every time we met
แค่พูดไปไม่ได้คิดว่าเป็นจริง
Kae poot bpai mai dai kit wah bpen jing
You were just speaking, you didn’t consider it to be real

(*,**,**,**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by โอ๊บ เอก เอิ๊ต เอิง
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Melody by บัญชา คำลือชา (บลู) , เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Arrange by Indigo&Ope

Title: พัง / Pung (Collapse)
Artist: Indigo
Album: [Single]
Year: 2019

คงจะมีเป็นล้านเหตุผล ที่ทำให้ฉันควรต้องไป
Kong ja mee bpen lahn het pon tee tum hai chun kuan dtaung bpai
There’s probably a million reasons I should go
บอกกับเธอว่ารักแค่ไหน เหมือนเธอไม่ได้ยิน
Bauk gup tur wah ruk kae nai meuan tur mai dai yin
No matter how much I tell you I love you, it’s like you don’t hear

อยู่กันไปก็เหมือนถูกทิ้ง เหมือนกับคนไม่มีความหมาย
Yoo gun bpai gor meuan took ting meuan gup kon mai me kwahm mai
Being with you is like I’ve been thrown away, it’s like I’m meaningless
ในแววตาที่ว่างเปล่านั้น เก็บฉันไว้ที่ใด
Nai waew dtah tee wahng bplao nun gep chun wai tee dai
Where are you keeping me in that empty gaze?

(*) ก็รู้ควรต้องไป ยิ่งฝืนเท่าไรก็ยิ่งเหนื่อยใจ
Gor roo kuan dtaung bpai ying feun tao rai gor ying neuay jai
I know I should go, the more I try to force this, the more tired I am
ตัวฉันต้องทำอย่างไร เมื่อเธอมายื้อฉันไว้ด้วยคำเดิม
Dtua chun dtaung tum yahng rai meua tur mah yeu chun wai duay kum derm
What should I do when you hold me back with the same words?

(**) เพียงเธอนั้นใช้แค่คำหนึ่งคำรั้งไม่ให้ฉันไป
Piang tur nun chai kae kum neung kum rung mai hai chun bpai
You just use one word to hold me back and not let me leave
ในใจก็รู้แค่คำหลอกลวงแต่ก็ยังไม่ไปไหน
Nai jai gor roo kae kum lauk luang dtae gor yung mai bpai nai
In my heart, I know it’s just a deceptive word, yet I still don’t go anywhere
เจอคำว่ารักคำเดียวก็พังทำอะไรไม่ได้
Jur kum wah ruk kum diao gor pung tum arai mai dai
As soon as I face the word “love,” I collapse and can’t do anything
เธอทำให้ฉันยิ่งหนีเท่าไรก็ยังวนที่เดิม
Tur tum hai chun ying nee tao rai gor yung won tee derm
No matter how much I run away, you still make me circle back to the same place

เกลียดตัวเองที่ฝืนไม่ไหว ทั้งที่ใจนั้นแทบสลาย
Gliet dtua eng tee feun mai wai tung tee jai nun taep salai
I hate myself for not being able to resist, even though my heart has nearly shattered
แต่จะให้ต้องฝืนจากไป ก็ทำไม่ได้
Dtae ja hai dtaung feun jahk bpai gor tum mai dai
But if you want me to force myself to leave, I can’t do it

(*,**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by โอ๊บ เอก เอิง
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Melody by บัญชา คำลือชา (บลู), เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Arrange by Indigo & Ope
Sound Design by Indigo & Ope
Recording at StudioRhino by โอ๊บ
Mixed & Mastered at StudioRhino by โอ๊บ

Title: ถ้าฉันเป็นเขา / Tah Chun Bpen Kao (If I Was Him)
Artist: Indigo
Album: [Single]
Year: 2019

มองดูแววตาเธอที่ล่องลอยเหม่อ กี่คราวที่เจอเธอก็มีรอยน้ำตา
Maung doo waew dtah tur tee laung loy mur gee krao tee jur tur gor mee roy num dtah
I look at the gloomy look in your eyes, however many times I see you, you’re crying
ใจที่เธอต้องเจ็บเพราะรักเขาเรื่อยมา มันคงอ่อนล้าจนเธอแทบจะล้มลง
Jai tee tur dtaung jep pror ruk kao reuay mah mun kong aun lah jon tur taep ja lom long
Your heart that must hurt because you’ve always loved him is probably so exhausted, you’re ready to collapse

ดูก็รู้ว่าเธอคงให้เขาทั้งใจ ไม่ว่าอะไรก็เต็มใจให้เขาทำ
Doo gor roo wah tur kong hai kao tung jai mai wah arai gor dtem jai hai kao tum
Watching, I know you’ve probably given him your entire heart, you were willing to let him do anything
ฉันก็ทำได้เพียงแค่เตือนย้ำในใจ เจ็บช้ำแค่ไหนก็มีสิทธิ์ทำได้แค่มอง
Chun gor tum dai paing kae dteuan yum nai jai jep chum kae nai gor mee sit tum dai kae maung
All I can do is repeat in my heart, no matter how much it hurts, I only have the right to watch

(*) แต่เธอยังรักอยู่เรื่อยมาช้ำอยู่เรื่อยมา กับโลกที่เขาให้เธอแค่น้ำตา
Dtae tur yung ruk yoo reuay mah chum yoo reuay mah gup lohk tee kao hai tur kae num dtah
But you still continuously love him, you continuously get hurt by the world of tears that he gave you
กับฉันที่เห็นเธอมีค่ารักเธอมากกว่า กลับทำอะไรให้เธอไม่ได้เลย
Gup chun tee hen tur mee kah ruk tur mahk gwah glup tum arai hai tur mai dai loey
With me seeing your value and loving you more than him, I end up unable to do anything for you

(**) ถ้าหากว่าเปลี่ยนให้ฉันเป็นเขา คนที่ยืนข้างเธอ
Tah hahk wah bplian hai chun bpen kao kon tee yeun kahng tur
If things could change and I could be him, the person standing beside you
จะทำให้เธอได้เจอกับรักที่ไม่มีวันเสียใจ
Ja tum hai tur dai jur gup ruk tee mai mee wun sia jai
I’d show you a love that would never make you sad
สลับให้คนที่คอยทำร้ายให้กลายเป็นคนไม่มีใคร
Salup hai kon tee koy tum rai hai glai bpen kon mai mee krai
As for the guy who keeps hurting you, he’d end up with no one
ให้ฉันกลายเป็นคนเดียวที่รักเธอ..ทั้งใจ
Hai chun glai bpen kon diao tee ruk tur tung jai
Let me become the one person who loves you with all his heart

ยิ่งต้องมองดูเธอเจ็บซ้ำซ้ำเท่าไร ยิ่งทำให้ใจฉันมันยิ่งทรมาน
Ying dtaung maung doo tur jep sum sum tao rai ying tum hai jai chun mun ying toramahn
The more I see you get hurt over and over, the more it tortures my heart
ในความเป็นจริงเธอมีเขาทั้งใจ และมีแต่เขาที่มีสิทธิ์ได้ครอบครอง
Nai kwahm bpen jing tur mee kao tung jai lae mee dtae kao tee mee sit dai kraup kraung
In reality, you have him with all your heart, and only he has the right to have you

(*,**,**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by เอก Season Five, ยักษ์ Clash, บลู Indigo
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
ทำนอง บลู Indigo
เรียบเรียง บลู Indigo

Title: เจ็บยังเป็นของฉัน / Jep Yung Bpen Kaung Chun (The Pain is Still Mine)
Artist: Indigo
Album: [Single]
Year: 2018

เจ็บในครั้งนั้นฉันยังเคยฝังจำ สิ่งที่เธอนั้นทำเกินจะเข้าใจ
Jep nai krung nun chun yung koey fung jum sing tee tur nun tum gern ja kao jai
I still remember the pain of that time, the things you did were too much to understand
จบกันได้แล้วให้เธอจากฉันไป ไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ไม่ต้องพบเจอ
Jop gun dai laeo hai tur jahk chun bpai mai wah ja bpen wun nai gor mai dtaung pob jur
I ended it, I wanted you to leave me, no matter the day, there was no need for us to meet again

อาจเป็นคนใจร้าย ที่ต้องทำให้เธอรู้สึก
Aht bpen kon jai rai tee dtaung tum hai tur roo seuk
I might be a cruel person for making you feel like this
แต่ที่จริงข้างในลึกๆ ความเจ็บยังเป็นของฉัน
Dtae tee jing kahng nai leuk leuk kwahm jep yung bpen kaung chun
But in reality, deep down inside, the pain is still mine

(*) กลับกลายเป็นฉันแพ้ เป็นฝ่ายที่คิดถึงแค่เธออยู่อย่างนั้น
Glup glai bpen chun pae bpen fai tee kit teung kae tur yoo yahng nun
I’ve ended up being the loser, I’m the one who’s thinking only of you like that
ที่แล้วมาความเจ็บ ก็ไม่เทียบเท่ากับการที่ฉันไม่มีเธอ ในวันนี้
Tee laeo mah kwahm jep gor mai tiap tao gup gahn tee chun mai mee tur nai wun nee
The pain of the past doesn’t compare to not having you today

เธอจะรู้ไหมคนที่บอกให้เธอไป ก็รู้แล้วว่าในวันนี้มันไม่มีเธอไม่ได้
Tur ja roo mai kon tee bauk hai tur bpai gor roo laeo wah nai wun nee mun mai mee tur mai dai
Do you know that the person who told you to go now knows today that he can’t be without you?
อาจเป็นคนใจร้ายที่เคยทำให้เธอรู้สึก
Aht bpen kon jai rai tee dtaung tum hai tur roo seuk
I might be a cruel person for making you feel like this
แต่ที่จริงข้างในลึกๆ ยังอยากกลับเป็นเหมือนเดิม
Dtae tee jing kahng nai leuk leuk yung yahk glup bpen meuan derm
But in reality, deep down inside, I want things to go back to the way they were

(*,*,*)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by สุดเขต จึงเจริญ / เอิ๊ต ภัทรวี
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Melody by บัญชา คำลือชา (บลู)
Arrange by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Musician
Vocal & Electric Guitar by บัญชา คำลือชา (บลู)
Bass by ขวัญชนก พันธุระ (ขวัญ)
Electric Drums by กานต์ชนก ม่อมพะเนาว์ (โดนัท)
Sound Design by Indigo
Recording at StudioRhino by โอ๊บ
Mixed & Mastered at StudioRhino by โอ๊บ

   

Another angsty song for this band, but I guess it matches the “blue” feel of their visual style and band name

Title: แค่เราไม่ได้รักกัน / Kae Rao Mai Dai Ruk Gun (We Just Don’t Love Each Other)
Artist: Indigo
Album: [Single]
Year: 2018

แค่ไม่ตั้งใจในวันนั้น
Kae mai dtung jai nai wun nun
It just wasn’t what I intended that day
แค่เป็นน้ำมันที่ลุกติดไฟเมื่อเชื้อมันอยู่ใกล้
Kae bpen num mun tee look dtit fai meua cheua mun yoo glai
The oil was just lit on fire when it got too close to the fuel
แค่ช่วงอารมณ์เผลอใจไม่ได้คิดอะไรไปมากมาย
Kae chuang ahrom plur jai mai dai kit arai bpai mahk mai
It was just a moment of carelessness, I wasn’t thinking too much about it

แค่คนสองคนที่เหงา
Kae kon saung kon tee ngao
We were just two lonely people
แค่คนรักกันชั่วคราวในช่วงเวลาสั้นๆ
Kae kon ruk gun chua krao nai chuang welah sun sun
Just people who temporarily loved each other for a short time
แค่เมื่อลืมตาขึ้นมากลายเป็นฝันเธอก็ไป
Kae meua leum dtah keun mah glai bpen fun tur gor bpai
When I just opened my eyes, it became a dream and you left

(*) ควรจะลืมได้แล้ว แต่ยังคิดถึงเหลือเกิน
Kuan ja leum dai laeo dtae yung kit teung leua gern
I should forget you already, but I still miss you so much
เธอคงลืมไปแล้ว ได้แต่บอกตัวเองซ้ำๆอยู่เหมือนเดิม
Tur kong leum bpai laeo dai dtae bauk dtua eng sum sum yoo meuan derm
You’ve probably forgotten me already, I can only tell myself over and over again

(**) แค่เราไม่ได้รักกัน
Kae rao mai dai ruk gun
We just don’t love each other
แค่มันเป็นเพียงความสัมพันธ์ที่ชั่วคราว
Kae mun bpen piang kwahm sumpun tee chua krao
It was just a temporary relationship
แค่ผ่านมาให้รู้สึกและจากกันด้วยความว่างเปล่า
Kae pahn mah hai roo seuk lae jahk gun duay kwahm wahng bplao
You just passed by, made me feel it, then left me with emptiness
แค่เราไม่ได้รักกัน แค่นั้นเอง
Kae rao mai dai ruk gun kae nun eng
We just don’t love each other, that’s all

อยากกอดให้นานกว่านี้
Yahk gaut hai nahn gwah nee
I want to embrace you for longer than this
อยากมีวิธีที่ฉันบอกเธอว่ายังรักเท่าไร
Yahk mee witee tee chun bauk tur wah yung ruk tao rai
I want to have a way to tell you how much I still love you
ไม่ใช่แค่อารมณ์เผลอใจเพราะฉันคิดอะไรไปมากมาย
Mai chai kae ahrom plur jai pror chun kit arai bpai mahkmai
It wasn’t just a moment of carelessness because I’m thinking so much about it

(*,**,**,**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by เอก Season Five, ยักษ์ Clash
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
ทำนอง บัญชา คำลือชา (บลู) ,เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
เรียบเรียง เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

Title: Indigo
Artist: Indigo
Album: [Single]
Year: 2018

เหลือแค่แสงเลือนลางในห้องที่ฝันของฉันถูกปิดตาย
Leua kae saeng leuan lahng hai haung tee fun kaung chun took bpit dtai
All that’s left is a fading light in the room where my dreams are being shut down
ฟ้านั้นสวยเพียงใดข้างนอกนั้น
Fah nun suay piang dai kahng nauk nun
However beautiful the sky is outside
ชีวิตแค่ภาพลวงตา ไขว่ขว้าซ้ำๆวนเวียนจนเหนื่อย
Cheewit kae pahp luang dtah kwai kwah sum sum won wian jon neuay
Life is just an illusion, I reach out over and over in a cycle until I’m tired
(เฝ้ารอ)ถึงเวลาที่ฉันจะบินหลุดพ้น ลอยหลุดไป
(Fao ror) teung welah tee chun ja bin loot pon loy loot bpai
(Waiting) for the time that I’ll fly out and float away

Fly..

หยาดฝนที่ร่วงลงมา ฟ้าที่ร้องเหมือนเป็นคำขู่
Yaht fon tee ruang long mah fah tee raung meuan bpen kum koo
The raindrops that fall, the sky that shouts like it’s threatening
ขัดขวางฉันไว้ให้ยอมหยุดอยู่แค่นี้
Kut kwahng chun wai hai yaum yoot yoo kae nee
Block me, making me just give in and stop
ทิ้งไว้โลกความจริง หลีกหนีให้พ้นหนทางวุ่นวาย
Ting wai lohk kwahm jing leek nee hai pon hon tahng woon wai
I throw away the real world and flee down a chaotic path
ดาวดวงใดส่องแสงอยู่ฝั่งนั้น ฉันจะไป
Dao duang dai saung saeng yoo fung nun chun ja bpai
I’ll go to any stars shining on the other side

Fly..

ท้องฟ้าจะเป็นอย่างไร ความฝันจะไกลเพียงใด
Taung fah ja ben yahng rai kwahm fun ja glai piang dai
However the sky will be, however far away my dreams are
อยากรู้จะเป็นยังไง ก็ขอลองดู
Yahk roo ja bpen yung ngai gor kor laung doo
I want to know how it will be, so I want to try it and see
แสงนั้นจะงามแค่ไหน จะสูงจะไกลเท่าไหร่
Saeng nun ja ngahm kae nai ja soong ja glai tao rai
However beautiful that light will be, however high and far it is
สุดท้ายจะเป็นยังไง จะขอลองดู
Soot tai ja bpen yung ngai ja kor laung doo
However it will be in the end, I want to try it and see

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by เอก Season Five, ยักษ์ Clash
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
ทำนอง : บัญชา คำลือชา (บลู)
เรียบเรียง : Indigo

   
It sounds a little generic, to be honest, and like their first single, doesn’t exactly impress me too much. Although I do like that this definitely has more positive lyrics as compared to the whiny emo lyrics of their debut~ And maybe the music video will blow me away when it’s released

Title: ยังคง / Yung Kong (Kept)
Artist: Indigo
Album: [Single]
Year: 2017

อยู่กับความว่างเปล่า กอดกับความเงียบเหงา ไม่มีใคร
Yoo gup kwahm wahng bplao gaut gup kwahm ngiap ngao mai mee krai
Living with the emptiness, embracing the loneliness, I have no one
ผ่านไปแล้วทุกอย่าง จบความฝันไป ไม่มีเธอ
Pahn bpai laeo took yahng jop kwahm fun bpai mai mee tur
Everything has already passed, the dream has ended, I don’t have you

(*) (เพราะ)แต่ความรักยังคงอยู่ ยังคงรู้สึก ยังคงคิดถึงเธอเหลือเกิน
(Pror) dtae kwahm ruk yung kong yoo yung kong roo seuk yung kong kit teung tur leua gern
(Because) But love still remains, I still feel it, I still miss you so much
ฉันยัง เหมือนเดิม อยู่ตรงนี้ ให้เธอได้รู้ว่า
Chun yung meuan derm yoo dtrong nee hai tur dai roo wah
I’m still the same, right here, I want you to know that

(**) หมดทั้งชีวิตก็มีเพียงเธอ ความรักที่ฉันให้ไป หมดทั้งใจ จะเป็นอย่างนั้นเสมอไป ไม่เคยลืม
Mot tung cheewit gor mee piang tur kwahm ruk tee chun hai bpai mot tung jai ja bpen yahng nun samur bpai mai koey leum
My entire life has only you, the love that I gave you with all of my heart will always be like that, I’ll never forget
ภาพนั้นที่สองเราเคยมีกัน จะจดจำไม่เคยเปลี่ยนไป ว่าเรารักกันแค่ไหน
Pahp nun tee saung rao koey mee gun ja jot jum mai koey bplian bpai wah rao ruk gun kae nai
The image when the two of us once had each other, I’ll remember, never to change, how much we loved each other

เก็บสิ่งดีๆทุกอย่าง ช่วงเวลาครั้งนั้น ที่ฉันมีเธอ
Gep sing dee dee took yahng chuang welah krung nun tee chun mee tur
I’ve kept all the good things from those times that I had you

(*,**)

อยู่กับความว่างเปล่า กอดกับความเงียบเหงา ไม่มีใคร
Yoo gup kwahm wahng bplao gaut gup kwahm ngiap ngao mai mee krai
Living with the emptiness, embracing the loneliness, I have no one
เก็บสิ่งดีๆทุกอย่าง ช่วงเวลาครั้งนั้น
Gep sing dee dee took yahng chuang welah krung nun
I’ve kept all the good things from those times
และไม่ว่านานแค่ไหน จะยังมีเธอ
Lae mai wah nahn kae nai ja yung mee tur
And no matter how long it’s been, I’ll still have you

   

Lyrics by เอก Season Five, โอ๊บ เพิ่มศักดิ์, ยักษ์ Clash
Lyrics Director : สุดเขต จึงเจริญ
ทำนอง บัญชา คำลือชา (บลู)
เรียบเรียง เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ & บัญชา คำลือชา

   

For a first taste of this band, I’m not really impressed, but it’s so hard for me to personally get into whiny emo songs like this. But if that’s your thing, I hope you like this band~

Indigo
เจ็บยังเป็นของฉัน / Jep Yung Bpen Kaung Chun (The Pain is Still Mine)
แค่เราไม่ได้รักกัน / Kae Rao Mai Dai Ruk Gun (We Just Don’t Love Each Other)
แผล / Plae (Scar)
พัง / Pung (Collapse)
ถ้าฉันเป็นเขา / Tah Chun Bpen Kao (If I Was Him)
ยอม / Yaum (Willing)
ยังคง / Yung Kong (Kept)

   
All songs tagged Indigo