Hydra

All posts tagged Hydra

Title: ไว้ใจ / Wai Jai (Trust)
Artist: Hydra (ไฮดรา)
Album: อัศเจรีย์ / Utsajayree (Exclamation Point)
Year: 1992

เพียงวันเวลา ผ่านไปเธอไม่เหมือนเดิม
Piang wun welah pahn bpai tur mai meuan derm
As time passed by, you weren’t the same
เอ่ยคำคำไหน ใจจริงสวนทาง
Oey kum kum nai jai jing suan tahng
Whatever words you said, your sincerity opposed them
อยู่อยู่กันมาไม่เคยรู้เธอเหินห่าง
Yoo yoo gun mah mai koey roo tur hern hahng
Being with you, I never realized you became estranged
รักคือ ความไว้ใจ
Ruk keu kwahm wai jai
Love is trust

อยู่ดีดีก็มา บอกลาก็ไป เหตุผลเพียงเธอมีใคร
Yoo dee dee gor mah bauk lah gor bpai het pon piang tur mee krai
All the sudden you came, said good-bye, and left, the only reason being that you had someone else
ไม่ใช่เพียงเสียดาย แต่แหลกไปเลยทั้งใจ
Mai chai piang sia dai dtae laek bpai loey tung jai
I’m not only disappointed, but you crushed my entire heart

(*) ที่เธอทำมันแรงเกินไป เกินคนรับไหวใครจะทน
Tee tur tum mun raeng gern bpai gern kon rup wai krai ja ton
What you did was too harsh, too harsh for anyone to endure
ก็เธอมีใครอีกคนทนได้ไง
Gor tur mee krai eek kon ton dai ngai
How could I stand you having someone else?
ก่อนวันมีเธอเคียงกาย ข้ามวันฉันคล้ายเพียงกากเดน
Gaun wun mee tur kiang gai kahm wun chun klai piang gahk den
Before when I had you by my side, my passing days seem like just fragments
กว่าจะมองเห็น ไม่นึกเลยเธอจะเป็น เลือดเย็นเหลือเกิน
Gwah ja maung hen mai neuk loey tur ja bpen leuat yen leua gern
Until I saw, I never thought you’d be so cold-blooded

เพียงวันเวลาผ่านมาเธอดีแสนดี
Piang wun welah pahn mah tur dee saen dee
As time passed by, you were so wonderful
จนวันสุดท้ายที่มีให้กัน
Jon wun soot tai tee mee hai gun
Until the final day you had for me
จะหลอกทำไม บอกให้รู้เธอไหวหวั่น
Ja lauk tummai bauk hai roo tur wai wun
Why deceive me? You should have told me and let me know you were unsure
แรกวันเธอแปรไป
Raek wun tur bprae bpai
The first day you changed

จะเพื่อใจให้ทันเพื่อวันรักคลาย
Ja peua jai hai tun peua wun ruk klai
For my heart to catch up, for the days of love to alleviate
หากรู้ไม่สายเกินไป
Hahk roo mai sai gern bpai
If I knew it wasn’t too late
อาจมีใครทั้งคนเปลี่ยนใจเธอไปทั้งดวง
Aht mee krai tung kon blian jai tur bpai tung duang
You might have someone completely change your mind

ที่เธอทำมันแรงเกินไป เกินคนรับไหวใครจะทน
Tee tur tum mun raeng gern bpai gern kon rup wai krai ja ton
What you did was too harsh, too harsh for anyone to endure
ก็เธอมีใครอีกคนทนได้ไง
Gor tur mee krai eek kon ton dai ngai
How could I stand you having someone else?
หมดทางจะดึงตัวเธอ เพราะเธอเลือกแล้วเธอจะไป
Mot tahng ja deung dtua tur pror tur leuak laeo tur ja bpai
I have no more ways to pull you back, because you’ve chosen and you’re going to leave
หมดสิ้นความหมาย
Mot sin kwahm mai
I’ve lost all meaning
เจ็บช้ำจะเป็นจะตาย เพราะความไว้ใจ
Jep chum ja bpen ja dtai pror kwahm wai jai
It hurts to death because of trust

เธอมีเขาเนิ่นนานซ่อนอยู่ ไม่เคยจะรู้ไม่เลย
Tur mee kao nern nahn saun yoo mai koey ja roo mai loey
You’ve had him hidden for so long, I never knew at all
น้ำตาที่มันเอ่อล้นหัวใจ หมดทางจะไปไหลเลย
Num dtah te emun ur lon hua jai mot tahng ja bpai lai loey
The tears that have overflown from my heart are out of ways to flow

(*)

ที่เธอทำมันแรงเกินไป เกินคนรับไหวใครจะทน
Tee tur tum mun raeng gern bpai gern kon rupw ai krai ja ton
What you did was too harsh, too harsh for anyone to endure
ก็เธอมีใครอีกคนทนได้ไง
Gor tur mee krai eek kon ton dai ngai
How could I stand you having someone else?

Title: ตัวปลอม / Dtua Bplaum (Fake)
Artist: Hydra (ไฮดรา)
Album: อัศเจรีย์ / Utsajayree (Exclamation Point)
Year: 1992

เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นเหมือนเขา
Bplian bplaeng dtua eng hai bpen meuan kao
I changed myself to be like them
ไอ้ตัวจริงเรามันไม่เข้าที
Ai dtua jing rao mun mai kao tee
My real self wasn’t fitting in
ต้องเป็นตัวปลอม ต้องยอมโดนย้อมตัวจริงที่มี หากเธอว่าดีก็ดีเชื่อเธอ
Dtaung bpen dtua bplaum dtaung yaum dohn yaum dtua jing tee mee hahk tur wah dee gor dee cheua tur
I must be fake, I must alter my true self, if you say it’s good, then it’s good, I believe you

แต่บางครั้งน้อยเนื้อต่ำใจ อยากกลับไปเป็นคนเหมือนเก่า
Dtae bahng krung noy neua dtum jai yahk glup bpai bpen kon meuan gao
But sometimes I feel inferior, I want to go back to being my old self
อยากจะฝืนเพื่อเขา แต่เราไม่เคยสุขใจ
Yahk ja feun peua kao dtae rao mai koey sook jai
I want to resist it for them, but I’m never happy

(*) จะยอมทำตามตัวเธอทั้งทั้งที่ใจ ก็อยากเป็นตัวฉันเองไง
Ja yaum tum dtahm dtua tur tung tung tee jai gor yahk bpen dtua chun eng ngai
I’ll give in and follow you, even though my heart wants to be myself
ดูโทรมเล็กน้อยหัวใจ ไม่เปลี่ยนแปลง
Doo sohm lek noy hua jai mai bplian bplaeng
My heart always seems a little worn-out
แต่เธอไม่เคยจะแคร์ว่าแท้แท้ข้างใน
Dtae tur mai koey ja care wah taen tae kahng nai
But you never care about what’s really inside
เหนื่อยหน่ายเต็มทนทุกทีไป
Neuay nai dtem ton took tee bpai
I’m so sick of this every time
เธอเคยรู้ไหมใจจริง สิ่งที่สำคัญ
Tur koey roo mai jai jing sing tee sumkun
Did you ever know my real heart? It’s something important

ผ่านมาเนิ่นนานฉันยังสงสัย
Pahn mah nern nahn chun yung song sai
A long time has passed, but I still wonder
เกิดมีวันใดใจหมดเรี่ยวแรง
Gert mee wun dai jai mot riao raeng
No matter what day it happens to be, my heart is out of strength
ที่เคยยอมทนที่เคยสับสนมันมีเส้นแดง
Tee koey yaum ton tee koey sup son mun mee sen daeng
What I once was willing to endure, what I once was mixed up about has a red line
บทเรียนคงแพงหากเกินเส้นไป
Bot rian kong paeng hahk gern sen bpai
It’ll be a high-priced lesson if I cross the line

อยากให้รักรักฉันข้างใน
Yahk hai ruk ruk chun kahng nai
I want you to love me for what’s inside
สิ่งนอกกายมองไปแค่ผ่าน
Sing nauk gai maung bpai kae pahn
What’s on the outside is fleeting
อยากให้รักนั้นหวาน บอกกันก็ยังไม่สาย
Yahk hai ruk nun wahn bauk gun gor yung mai sai
I want our love to be sweet, tell me it’s not too late yet

(**) ก็เกมที่เธอเป็นคนคิดค้นให้ทำ ผิดถูกยังไงชี้นิ้วนำ
Gor game tee tur bpen kon kit kon hai tum pit took yung ngai chee new num
This game that you’ve started, however right or wrong, point it out
เธอลองถามฉันสักคำ ไม่เคยมี
Tur laung tahm chun suk kum mai koey mee
You try asking me something you’ve never asked before
อยากหลบไปเลยบางทีทุกครั้งที่เจอ ปรับเปลี่ยนไปตามสังคมเธอ
Yahk lop bpai loey bahng tee took krung tee jur bprup bplian bpai dtahm sung kom tur
Sometimes I want to duck away every time we meet, changing myself to fit your society
เวลาชะเง้อตามเธอ เหนื่อยจนท้อใจ
Welah changur dtahm tur neuay jon tor jai
When I raise my head to follow you, it’s so exhausting, I’m discouraged

(*,**)

Title: ดึกแล้ว / Deuk Laeo (It’s Late)
Artist: Hydra
Album: อัศเจรีย์ / Utsajayree (!)
Year: 1992

ดึกแล้ว…ข่มตานอนแต่หัวใจรุมเร้า
Deuk laeo kom dtah nahn dtae hua jai room rao
It’s late… I close my eyes to sleep, but my heart is still troubled
ออกมายืนหาดาว ช่วยปลอบใจ
Auk mah yeun hah dao chuay bplaup jai
I go out and stand looking for the stars to help comfort me
ดึกแล้ววุ่นใหญ่ ใจร้อนรน
Deuk laeo woon yai jai raun ron
It’s late, but I’m troubled, my heart is flustered

อยู่ไหน อยากจะรู้ตอนนี้เธออยู่ไหน
Yoo nai yahk ja roo dtaun nee tur yoo nai
Where is she? I want to know where she is right now
หลับสบายหรือไร ช่วยบอกกัน
Lup sabai reu rai chuay bauk gun
Is she sleeping well? Please tell me
เอ่ยถามพระจันทร์ บอกฉันที
Oey tahm prajun bauk chun tee
Oh, I ask the moon to tell me

(*) เขาคงนอนหลับอยู่ไม่รู้ไม่สนใจ
Kao kong naun lup yoo mai roo mai son jai
Everyone’s probably sleeping and doesn’t know, doesn’t care
ฉันเดียวดาย ก็ใครคิดถึงเธอ
Chun diao dai gor krai kit teung tur
I’m alone, but someone’s missing her
แค่เพียงเอ่ยความในใจ บอกเธอให้รู้ไป
Kae piang oey kwham nai jai bauk tur hai roo bpai
I just want to say the things in my heart, to tell her and let her know
เริ่มยังไงไม่กล้าพอ
Rerm yung ngai mai glah por
But how to begin when I’m not brave enough?

(**) อยากขอ ฝากดวงดาวทำให้ใจเธอรู้
Yahk kor fahk duang dao tum hai jai tur roo
I want to entrust the stars to let her heart know
ว่ามีใครเฝ้าดู ได้แต่คอย
Wah mee krai fao doo dai dtae koy
That she has someone watching and just waiting
ได้ไหมวานหน่อยช่วยฉันที ข่วยบอกเธอ
Dai mai wahn noy chuay chun tee chuay bauk tee
Please, can I ask you to help me? Please tell her

( *, **, ** )