Hugo

All posts tagged Hugo

Title: ปล่อยไปตามหัวใจ / Bploy Bpai Dtahm Hua Jai (Let Go and Follow Your Heart)
Artist: Hugo
Album: Soulfood
Year: 2019

ท้องฟ้าและขุนเขาที่กว้างใหญ่
Taung fah lae koon kao tee gwahng yai
The vast sky and great mountains
ท้องทะเลแสนไกล
Taung talay saen glai
The far-reaching sea
ฉันแค่ปล่อยใจ ไปตามนั้น
Chun kae bploy jai bpai dtahm nun
I just let my heart follow them
ถ้ารู้มันไม่ใช่ก็ไม่ต้องพยายาม
Tah roo mun mai chai gor mai dtaung payayahm
If you know it’s wrong, there’s no need to try
ฝันจะไม่สวยงาม ความรักต้องปล่อยไปตามหัวใจ
Fun ja mai suay ngahm kwahm ruk dtaung bploy bpai dtahm hua jai
Dreaming won’t be pretty, love must be released to follow the heart

(*) เธอก็เป็นเธอ ส่วนฉันก็ยังเป็นฉันไม่เปลี่ยน
Tur gor bpen tur suan chun gor yung bpen chun mai bplian
You are you, as for me, I’m still me, I haven’t changed
จะกี่ร้อนหรือหนาว กี่ชีวิตที่ผิดเพี้ยนฉันยังรักเธอ
Ja gee raun reu nao gee cheewit tee pit pian chun yung ruk tur
However hot or cold it gets, however many lifetimes pass that aren’t ideal, I’ll still love you

(**) อยากบอกว่าใจฉัน มันมีแต่เธอในนั้น
Yahk bauk wah jai chun mun mee dtae tur nai nun
I want to tell you that my heart has only you
ผ่านพ้นมากี่ความฝัน ฉันยังไม่เปลี่ยนไป
Pahn pon mah gee kwahm fun chun yung mai bplian bpai
However many dreams pass, I still haven’t changed
ขอบน้ำยังมีขอบฟ้า ภูเขายังมีต้นไม้
Kaup num yung mee kaup fah poo kao yung mee dton mai
The edge of the sea still meets the edge of the sky, the mountains still have trees
และฉันมีเธอข้างกาย จนถึงวันที่ต้องไกล
Lae chun mee tur kahng gai jon teung wun tee dtaung glai
And I have you beside me until the day we must separate
ก็ไม่มีวันเลือนลาง และมันจะไม่จางไป
Gor mai mee wun leuan lahng lae mun ja mai jahng bpai
It’ll never lessen, and it won’t fade away
เพราะทั้งหมดในหัวใจฉันคือเธอ
Pror tung mot nai hua jai chun keu tur
Because everything in my heart is you

(*,**)

ถ้ารู้มันไม่ใช่ก็ไม่ต้องพยายาม ฝันจะไม่สวยงาม
Tah roo mun mai chai gor mai dtaun gpayayahm fun ja mai suay ngahm
If you know it’s not right, there’s no need to try, dreaming won’t be pretty
ความรักต้องปล่อยไปตามหัวใจ
Kwahm ruk dtaung bploy bpai dtahm hua jai
Love must be released to follow the heart

   

Produced : Gunn Rujinarong
Lyrics / Melody :Muzu
Arranged : Soul Smith
Musician : Soul Smith
Studio &Engineer :Fatz @Studio28 , Grand and Pond @Grand’s studio
Vocal Editing : Grand
Mixed : Eric ferguson
Mastered : Andrew Edgson, Studios 3 0 1

Title: ดำสนิท / Dum Sanit (Pitch Black)
Artist: Hugo
Album: ดำสนิท / Dum Sanit (Pitch Black)
Year: 2017

(*) คนเราเกิดมาเป็นผ้าขาว สะสมรอยยับรอยเปื้อนจนเก่า
Kon rao gert mah bpen poo kao sasom roy yup roy bpeuan jon gao
We are born as a white cloth that gathers marks and stains until we’re old
จนมันเป็นสีเทา จนมันดำสนิท
Jon mun bpen see tao jon mun dum sanit
Until we’re grey, until we’re pitch black

หลายคนถูกแล้ว เพราะเขาเป็นผู้ใหญ่
Lai kon took laeo pror kao bpen poo yai
Many people are correct because they’re adults
หลายคนต้องยอม เพราะอยากเป็นเลือดใหม่ ต้องใช้กันสักเท่าไหร่
Lai kon dtaung yaum pror yahk bpen leuat mai dtaung chai gun suk tao rai
Many people must give in because they want to be new blood, however much they must use each other
หลายคนดิ้นรน ต้องอดทนไว้
Lai kon din ron dtaung ot ton wai
Many people struggle and must endure
หลายคนมีเหตุผล ที่พอจะเข้าใจ ว่าทำเพื่ออะไร
Lai kon mee het pon tee por ja kao jai wah tum peua arai
Many people have a reason that makes them understand what they’re doing it for

(**) แต่น้อยคน ที่หลุดพ้น จากความเป็นคน ไม่มีเยื่อใยสักอย่าง
Dtae noy kon tee loot pon jahk kwahm bpen kon mai mee yeua yai suk yahng
But few people who break free from humanity don’t have any feelings

(*)

หลายคนก็มองว่านี่คือซ้อมใหญ่
Lai kon gor maung wah nee keu saum yai
Many people look at this as being a dress rehearsal
หลายคนก็มองว่านี่เป็นฉากสุดท้าย แล้วจะสร้างเรื่องใหม่
Lai kon gor maung wah nee bpen chahk soot tai laeo ja sahng reuang mai
Many people look at this as being the final scene, then they’ll start a new story

ทุกคนก็เห็นกันไปคนละอย่าง
Took kon gor hen gun bpai kon la yahng
Everyone sees each other as their own separate thing
สิบคนสิบทาง ยังเถียงไม่จบ เป็นไปตามระบบ
Sip kon sip tahng yung tiang mai jop bpen bpai dtahm rabop
Ten people, ten ways, they still argue to no end, it follows the system

(**,*,*,*,*)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เนื้อร้อง : จุลจักร จักรพงษ์ , อารักษ์ อมรศุภศิริ ,ที สุขโพธิ์เพชร
ทำนอง : จุลจักร จักรพงษ์
เรียบเรียง : มณฑล จิรา
โปรดิวเซอร์ : มณฑล จิรา

   

Hugo always has such impressive, intricate music videos for his interesting, thought-provoking songs

Title: ทางออก / Tahng Auk (Exit)
Artist: Hugo
Album: [Single]
Year: 2013

ที่เขาบอกไว้มันง่ายดูดี
Tee kao bauk wai mun ngai doo dee
What they said seemed easy
ไม่กี่นาทีก็หลงเชื่อใจ
Mai gee nahtee gor long cheua jai
In just a minute, you trust them
พอมารู้มันก็สายเกินไป
Por mah roo mun sai gern bpai
As soon as you realize it, it’s too late
และสุดท้ายต้องมาเสียใจ
Lae soot tai dtaung mah sia jai
And in the end, you’re sad

(*) นี่คือความเจ็บปวดของคนจริงใจ
Nee keu kwahm jep bpuat kaung kon jing jai
This is the pain of being sincere
นี่คือความเจ็บปวดของคนโดนหลอกใช้
Nee keu kwahm jep bpuat kaung kon dohn lauk chai
This is the pain of being used
ที่โดนเขามาหลอกอยู่นานแสนนาน
Tee dohn kao mah lauk yoo nahn saen nahn
Of being fooled for a long time
อยากให้ช่วยไปบอกว่าฉันต้องการ ทางออก
Yahk hai chuay bpai bauk wah chun dtaung gahn tahng auk
Please help me, I’m telling you I need a way out

ใจดวงนี้มันโดนจับขัง
Jai duang nee mun dohn jup kung
My heart has been locked up
ไม่มีใครฟังโดนมองข้ามไป
Mai mee krai fung dohn maung kahm bpai
No one listens, they just look past me
ถ้าโบยบินได้จะหนีให้ไกล
Tah boy in dai ja nee hai glai
If I could fly, I’d flee far away
จะไม่ใจง่ายหลงเชื่อคำคน
Ja mai jai ngai long cheua kum kon
I won’t be so easy to trust someone’s words

(*,*)

Title: ระวัง / Rawung (Be Careful)
Artist: Hugo
Album: ดำสนิท / Dum Sanit (Pitch Black)
Year: 2017

โลกมันดูวุ่นวาย ชีวิตมันยากจะตาย จะพูดจะทำอะไรต้องคิดก่อน
Lohk mun doo woon wai cheewit mun yahk ja dtai ja poot ja tum arai dtaung kit gaun
The world seems chaotic, life is so hard, whatever you do or say, you must think first
เคยเป็นคนไม่แคร์ วันนี้มันดูอ่อนแอ ไม่กล้าที่จะแสดงเหมือนก่อน
Koey bpen kon mai care wun nee mun doo aun ae mai glah tee ja sadaeng meuan gaun
I used to be someone who didn’t care, today I seem weak, I don’t dare show it like before

หากบังเอิญพลาดไป จะหาใครให้อภัย ผิดแล้วจะทำอย่างไร ล้างไม่ออก
Hahk bungern plaht bpai ja hah krai hai apai pit laeo ja tum yahng rai lahng mai auk
If you happen to screw up, you search for someone to forgive you, you made a mistake, what will you do now? You can’t wash it off

(*) รู้ดีว่ามันจะร้ายสักเท่าไหร่ เดินไป จะดีจะเลวไม่รู้
Roo dee wah mun ja rai suk tao rai dern bpai ja dee ja leo mai roo
I know full well how bad it’ll get, I continue on, I don’t know if it’ll be good or terrible
ทุกคนต้องใช้ชีวิตที่มีอยู่ ดิ้นรนอย่างเดียวไม่พอหรอกมั้ง
Took kon dtaung chai cheewit tee mee yoo din ron yahng diao mai por rauk mung
Everyone must spend the life they have, only struggling isn’t enough, is it?

(**) มันต้องระวัง มันต้องระวัง มันต้องระวัง
Mun dtaung rawung mun dtaung rawung mun dtaung rawung
We must be careful, we must be careful, we must be careful

แต่ก่อนแค่เพียงคนเดียว จะคิดจะทำอะไร ก็พร้อมที่จะเอาตัวเข้าเสี่ยง
Dtae gaun kae piang kon diao ja kit ja tum arai gor praum tee ja ao dtua kao siang
But when we’re just one person, whatever we think or do, we’re ready to gamble ourselves on it
แต่พอมีอีกคนให้รักให้คอยห่วงใย เราต้องให้เขาปลอดภัยไว้ก่อน
Dtae por mee eek kon hai ruk hai koy huang yai rao dtaung hai kao bplaut pai wai gaun
But as soon as there’s someone else who loves and worries about us, we must keep them safe

เกิดอะไรขึ้นมา ต้องพร้อมตลอดเวลา ไม่ให้อะไรมาโดนจุดอ่อน
Gert arai keun mah dtaung praum dtalaut welah mai hai arai mah doht joot aun
Whatever happens, we must be ready at all times to not let anything hit our weak point

(*,**)

โลกมันดูวุ่นวาย
Lohk mun doo woon wai
The world seems chaotic

   

Executive Supervisor วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เนื้อร้อง จุลจักร จักรพงษ์ , ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง จุลจักร จักรพงษ์
เรียบเรียง มณฑล จิรา , จุลจักร จักรพงษ์
โปรดิวเซอร์ มณฑล จิรา

Title: บันไดสีแดง / Bun Dai See Daeng (Red Stairs)
Artist: Hugo
Album: ดำสนิท / Dum Sanit (Pitch Black)
Year: 2017

เจ้านายเอ้ย เพิ่งเคยเข้ามาที่นี่หรือเปล่า
Jao nai oey perng koey kao mah tee nee reu bplao
Hello, sir? Is this your first time here?
ที่นี่มีความฝัน ที่นี่มีความกดดันของคนเหล่านั้น
Tee nee mee kwahm fun tee nee mee kwahm god dun kaung kon lao nun
Here we have dreams, here we have the pressures of those people
ข้างบนบันไดสีแดง
Kahng bon bundai see daeng
Up the red stairs
ถ้าใครจะมาทิ่มแทง ก็ทิ้งเงินไว้
Tah krai ja mah tim taeng gor ting ngern wai
If anyone stabs you in the back, leave your money
ที่นี่ไม่โหดร้าย เลือกตามสบายตามใจ
Tee nee mai hoht rai leuak dtahm sabai dtahm jai
This place isn’t cruel, you can choose whatever you like

(*) เจ้านายเอ้ย ต้องอะไรแบบไหน นายลองบอก
Jao nai oey dtaung arai baep nai nai laung bauk
Hello, sir, whatever you want, just try telling me
แต่ไม่มีความรัก และไม่มีความผูกพันธ์
Dtae mai mee kwahm ruk lae mai mee kwahm pook pun
But there’s no love and no relationship
สวรรค์บนนั้น มันมีแต่ความร้อนแรง
Sawun bon nun mun mee dtae kwahm raun raeng
The paradise up there has only intense heat
ด้วยเงินราคาไม่แพงที่นายจ่ายไหว
Duay ngern rahkah mai paeng tee nai jai wai
With just a small price you pay
แต่ถ้าหากโชคร้าย ก็คงต้องจ่ายด้วยชีวิต
Dtae tah hahk chohk rai gor kong dtaung jai duay cheewit
But if you’re unlucky, you might have to pay with your life

ชีวิตที่นายนั้นควรจะได้ใช้
Cheewit tee nai nun kuan ja dai chai
The life that you should be able to spend
ใช้เพื่อคนที่นายควรได้รัก
Chai peua kon tee nai kuan dai ruk
Spend with a person whom you should be able to love
หากจะใช้เม็ดเงินเพื่อรู้จักกับความรัก
Hahk ja chai met ngern peua roo juk gup kwahm ruk
If you’re spending money to get to know love
ที่นี่คงไม่มี
Tee nee kong mai mee
There’s none of that here

แค่ความสาวที่นายได้กอดไว้
Kae kwahm sao tee nai dai gaut wai
It’s just the virginity that you can embrace
แค่ความหลงครอบงำให้มุ่งไป
Kae kwahm long kraup ngum hai moong bpai
It’s just your infatuation that’s taking over
หากแค่นี้ที่ใจนายฝันใฝ่
Hahk kae nee tee jai nai fun fai
If this is just what your heart has been dreaming of
บอกเลยผมยินดีรับใช้.. เชิญตรงบันไดสีแดง
Bauk loey pom yin dee rup chai chern dtron bun dai see daeng
Tell me, I’d be happy to take you up the red stairs

(*)

   

Executive Supervisor วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เนื้อร้อง ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
ทำนอง ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง มณฑล จิรา , จุลจักร จักรพงษ์
โปรดิวเซอร์ มณฑล จิรา

   

At first I was kind of shocked to see such a song/video from Hugo, but the more I listen to it, the more I really like how he took this risk. Brothels exist, what’s the point of denying it? And nothing wrong with partaking if you’re both consenting adults. But I like the subtle, dark warning given; “If you’re unlucky, you might end up paying with your life,” as there’s countless stories of people becoming addicted and spending all their money to go to such places, becoming emotionally attached to the worker who would happily accept their money but not reciprocate feelings, leaving them financially and emotionally destitute, or even contracting incurable diseases. But if someone’s willing to take the risk, go ahead~ It seems the original music video had to be censored and pulled from the internet, and at first I was a little confused as to why they felt the need to blur out the beginning of Hugo leading you into the place but not touch the dancing girls inside, as if you couldn’t tell what it was from them, but then I realized that it’s probably a real place that may not want the attention from such a music video, so the signs with the place name on it had to be blurred out. All in all, interesting, thought-provoking release~

Title: ครอบครอง / Kraup Kraung (Possess)
Artist: Hugo
Album: ดำสนิท / Kum Sanit (Intimate Words)
Year: 2017

ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจ เขาทำอย่างนั้นกับเธอได้อย่างไร
Mai kao jai mai kao jai kao tum yahng nun gup tur dai yahng rai
I don’t understand, I don’t understand how he could have done that to you
ทั้งๆที่เธอนั้นดีกว่าใคร ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจ
Tung tung tee tur nun dee gwah krai mai kao jai mai kao jai
Even though you’re better than anyone, I don’t understand, I don’t understand

(*) มาอยู่กับความจริง อย่าอยู่กับความฝัน
Mah yoo gup kwahm jing yah yoo gup kwahm fun
Come live in reality, don’t live in dreams
เลิกสักที เธอนั้นมีค่ามากกว่านั้น
Lerk suk tee tur nun mee kah mahk gwah nun
Stop it, you’re worth much more than that

(**) เขาไม่ได้รักเธอจริง เขาต้องการแค่เพียงครอบครอง
Kao mai dai ruk tur jing kao dtaung gahn kae piang raup kraung
He didn’t really love you, he just wanted to possess you
เขาไม่ได้รักเธอหรอก เขาอยากเป็นเจ้าของของเธอ
Kao mai dai ruk tur rauk kao yahk bpen jao kaung kaung tur
He didn’t love you at all, he wanted to be your owner
แต่เธอไม่เป็นของใคร
Dtae tur mai bpen kaung krai
But you don’t belong to anyone

อย่าเสียดาย อย่าเสียดาย ถ้าให้มันจบ ก็ปล่อยมันไป
Yah sia dai yah sia dai tah hai mun jop gor bploy mun bpai
No regrets, no regrets, if it’s over, let it go
มันผ่านไปแล้ว จะแบกทำไม อย่าเสียดาย อย่าเสียดาย
Mun pahn bpai laeo ja baek tummai yah sia dai yah sia dai
It’s done, why keep bearing it? No regrets, no regrets

(*,**)

แต่เธอไม่เป็นของใคร
Dtae tur mai bpen kaung krai
But you don’t belong to anyone
แต่เธอไม่เป็นของใคร แต่เธอไม่เป็นของใคร
Dtae tur mai bpen kaung krai dtae tur mai bpen kaung krai
But you don’t belong to anyone, but you don’t belong to anyone

(**,**)

   

เนื้อร้อง จุลจักร จักรพงษ์ , ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง จุลจักร จักรพงษ์
เรียบเรียง มณฑล จิรา , จุลจักร จักรพงษ์
โปรดิวเซอร์ มณฑล จิรา

   
Though Hugo’s music style has never been my first-choice cup of tea, I like what he creates~ This is a nice simple song that serves as a reminder for anyone still struggling to get over the end of a toxic, possessive relationship. Let it go; you don’t belong to anyone 🙂
I like the style of the music video a lot too, with the artistic shots in the hotel and in the car, the vivid color schemes, and the way the shots keep panning from Hugo to the girl. Nicely put together~

Title: คนไม่มีสิทธิ์ / Kon Mai Mee Sit (A Person Who Doesn’t Have the Right)
Artist: Hugo (ฮิวโก้)
Album: OST 7 สี ชุด ลูกผู้ชายหัวใจเพชร / Jet See Choot Look Poochai Hua Jai Pet
Year: 2002

อยากรู้ ใจเธอมีฉันหรือเปล่า
Yahk roo jai tur mee chun reu bplao
I want to know if you have feelings for me or not
อยากรู้ ว่าเธอได้ยินบ้างไหม
Yahk roo wah tur dai yin bahng mai
I want to know if you can hear me
ก็เสียงใจมันบอก ว่ารักเธอมากมาย ร่ำร้องเรียกภายในใจเท่านั้น
Gor siang jai mun bauk wah ruk tur mahk mai rum raung riak pai nai jai tao nun
The voice of my heart is telling me that it loves you so much, it’s just crying out inside my heart

ก็รู้ ว่าคงเป็นไปไม่ได้
Gor roo wah kong bpen bpai mai dai
I know it’s probably not possible
ก็ไม่ ต้องการให้เธอเสียใจ
Gor mai dtaung gahn hai tur sia jai
I don’t want to make you upset
แค่คนๆเดียว ไม่มีค่าเท่าไร กลัวฉันไปทำลาย หัวใจเธอ
Kae kon kon diao mai mee kah tao rai glau chun bpai tum lai hua jai tur
I’m just one man who’s not very valuable, I’m afraid I’ll break your heart

(*) ฉันมันคนไม่มีสิทธิ์ ถ้าคิดรักเธอจะผิดไหม
Chun mun kon mai mee sit tah kit ruk tur ja pit mai
I’m a person who doesn’t have the right, if I thought about loving you, would it be wrong?
ขอช่วยทำให้ฉันมั่นใจ ว่าเธอคือคนนั้น ที่ฉันรอ
Kor chuay tum hai chun mun jai wah tur keu kon nun tee chun ror
I want you to please make me certain that you’re the one whom I’ve waited for

(**) ไม่รู้ ต้องทนอีกนานเท่าไร
Mai roo dtaung ton eek nahn tao rai
I don’t know how much longer I must endure it
ไม่รู้ ต้องรออีกนานแค่ไหน
Mai roo dtaung ror eek nahn kae nai
I don’t know how much longer I must wait
ไม่รู้เลยจริงๆ ว่าควรทำเช่นไร ให้เธอรู้ความในใจ ว่ารักเธอ
Mai roo loey jing jing wah kuan tum chen rai hai tur roo kwahm nai jai wah ruk tur
I really don’t know what I should do to make you know the things in my heart, that I love you

(*,**)

ไม่รู้เลยจริงๆ ว่าควรทำเช่นไร ให้เธอรู้ว่าในใจ ฉันรักเธอ
Mai roo loey jing jing wah kuan tum chen rai hai tur roo wah nai jai chun ruk tur
I really don’t know what I should do to get you to know that inside my heart, I love you

Title: อย่ามาให้เห็น / Yah Mah Hai Hen (Don’t Let Me See You)
Artist: Hugo
Album: [Single]
Year: 2016

มันเป็นความงามที่ไม่รู้ตัว เป็นความน่ากลัวเมื่อยามสบตา
Mun bpen kwahm ngahm tee mai roo dtua bpen kwahm nah glua meua yahm sop dtah
It’s your oblivious beauty, it’s the fear when I make eye contact
แต่เธอไม่ซึ้งกับสิ่งที่ตามมา อย่ามาให้เห็น
Dtae tur mai seung gup sing tee dtahm mah yah mah hai hen
But you aren’t affected by the things that follow, don’t let me see you

มันเป็นอาการของความมั่นใจ ที่ไม่มีใครจะมาห้ามเธอได้
Mun bpen ahgahn kaung kwahm mun jai tee mai mee krai mah hahm tur dai
It’s an expression of confidence that no one can stop you
เหมือนเธอไม่คิดถึงเรื่องหัวใจ หัวใจผู้ชาย
Meuan tur mai kit teung reuang hua jai hua jai poo chai
It’s like you don’t think about the male heart

ฉันพยายามจะเป็นคนซื่อตรง อย่าทำฉันงง อย่าพาให้หลงทาง
Chun payayahm ja bpen kon seu dtrong yah tum chun ngong yah pah hai long tahng
I’m trying to be a loyal man, don’t make me confused, don’t lead me astray
ฉันมาดีอย่าให้ใครต้องมาเสียน้ำตา เอาไว้ชาติหน้า ชาตินี้เธออย่า
Chun mah dee yah hai krai dtaung mah sia num dtah ao wai chaht nah chaht nee tur yah
I came in a good mood, don’t make anyone have to lose tears, save it for the next life, in this life, don’t

อย่ามาให้เห็น อย่ามาให้เห็นเลย อย่ามาให้เห็น
Yah mah hai hen yah mah hai hen loey yah mah hai hen
Don’t let me see you, don’t let me see you, don’t let me see you

อย่ามาให้เห็น อย่ามาให้เห็นเลย อย่ามาให้เห็น
Yah mah hai hen yah mah hai hen loey yah mah hai hen
Don’t let me see you, don’t let me see you, don’t let me see you
อย่ามาให้เห็น อย่ามาให้เห็นเลย อย่ามาให้เห็น
Yah mah hai hen yah mah hai hen loey yah mah hai hen
Don’t let me see you, don’t let me see you, don’t let me see you

   
เนื้อร้อง จุลจักร จักรพงษ์ , อารักษ์ อมรศุภศิริ
ทำนอง จุลจักร จักรพงษ์
เรียบเรียง มณฑล จิรา
โปรดิวเซอร์ มณฑล จิรา

Title: สายลม / Sai Lom (Wind)
Artist: Hugo
Album: Old Tyme Religion
Year: 2010

เหมือนแมลงบินไล่หลอดไฟ
Meuan malaeng bin lai laud fai
Like an insect flying towards a light source
ร้องยังไงก็เข้าไม่ถึง
Raung yung ngai gor kao mai teung
However much it cries out, it never reaches it
เกิดเป็นคนนอกอยากเป็นคนใน
Gerd pen kon nauk yahk pen kon nai
Born an outsider, I want to be an insider
ทุกก้าวที่เดินยิ่งไกลยิ่งห่าง
Took gao tee dern ying glai hing hahng
Every step I take, the further I get, the further away it is

(*)สายลมพาเดินทาง
Sai lom pah dern tahng
The wind leads me on this journey
แต่หัวใจฉันอยู่ที่เดิม
Dtae hua jai chun yoo tee derm
But my heart remains in the same place
ใจมันร้องเวลามันเนิ่นนาน
Jai mun raung welah mun nern nahn
My heart has been crying out for so long
เมื่อไหร่สายลมจะเปลี่ยนทาง
Meua rai sai lom ja plian tahng
When will the wind change its path?

เคยคิดบ้างไหมว่าฉันไม่เต็ม
Koey kit bahng mai wah chun mai dtem
Have you ever thought that I was incomplete?
แต่ร้อยเปอร์เซ็นต์คือฉันรักเธอ
Dtae roy percent keu chun ruk tur
100% would be me loving you
พออยู่ห่างไกลจะมองไม่เห็น
Por yoo hahng glai ja maung mai hen
But as soon as I’m far away, I won’t be able to see you
จะหนาวจะเย็นกับความเงียบเหงา
Ja nao ja yen gup kwahm ngiap ngao
I’ll be cold and chilly with loneliness

(*, *, *)

บันไดสีแดง / Bun Dai See Daeng (Red Stairs)
ดำสนิท / Dum Sanit (Pitch Black)
คนไม่มีสิทธิ์ / Kon Mai Mee Sit (A Person Who Doesn’t Have the Right)
ครอบครอง / Kraup Kraung (Possess)
ปล่อยไปตามหัวใจ / Bploy Bpai Dtahm Hua Jai (Let Go and Follow Your Heart)
ระวัง / Rawung (Be Careful)
สายลม / Sai Lom (Wind)
ทางออก / Tahng Auk (Exit)
อย่ามาให้เห็น / Yah Mah Hai Hen (Don’t Let Me See You)

   
All songs tagged Hugo