Good Morning

All posts tagged Good Morning

Title: ไม่มีเหตุผล / Mai Mee Het Pon (No Reason)
Artist: Good Morning
Album: OST Ruk Prakasit
Year: 2012

เธอไม่จำเป็นต้องเข้าใจตัวฉัน ก็มันไม่สำคัญอะไร
Tur mai jup pen dtaung kao jai dtua chun gor mun mai sumkun arai
You don’t have to understand me, it’s not that important
ไม่จำเป็นต้องเข้าใจว่าทำไมต้องรักเธอ ไม่รู้เลยจริงๆ
Mai jum pen dtaung kao jai wah tummai dtaung ruk tur mai roo loey jing jing
You don’t have to understand why I have to love you, I really don’t know

(*) ยังตอบตัวเอง ไม่ได้เลย
Yung dtaup dtua eng mai dai loey
I still can’t answer it myself
รู้เพียงว่าทำตามที่ใจสั่ง เท่านั้นเอง
Roo paing wah tum dtahm tee jai sung tao nun eng
All I know is that I’m just following what my heart orders, that’s it

(**) ก็ความรักมันไม่มี เหตุผลจะให้ใคร
Gor kwahm ruk mun mai mee het pon ja hai krai
Love has no reason to be given to anyone
โปรดอย่าถามว่าทำไม ต้องรักเธอ
Proht yah tahm wah tummai dtaung ruk tur
So please don’t ask me why I must love you
บอกว่ารักได้คำเดียว เหตุผลฉันไม่มีให้เธอ
Bauk wah ruk dai kum diao het pon chun mai mee hai tur
I’m telling you I love you alone, but I don’t have a reason for you

ได้โปรดจงเข้าใจ
Dai proht jong kao jai
Please understand

เธอไม่จำเป็นต้องสนใจตัวฉัน ไม่ต้องสงสารกันได้ไหม
Tur mai jum pen dtaung son jai dtua chun mai dtaung song sahn gun dai mai
You don’t have to be interested in me, there’s no need to pity me, okay?
ปล่อยให้ฉันได้รักไป ก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องรักเธอคนเดียว
Ploy hai chun dai ruk tur gor mai roo wah tummai dtaung ruk tur kon diao
Let me be able to love you, though I don’t know why I must love only you alone

(*,**)

สิ่งเดียวที่ฉันมี คือความรัก
Sing diao tee chun mee keu kwahm ruk
The one thing I have is love

(**)

Title: ถามในใจ / Tahm Nai Jai (Ask In Your Heart)
Artist: Good Morning
Album: [Single]
Year: 2011

เลยเวลาเที่ยงคืนกว่าๆ
Loey welah tiang keun gwah gwah
It’s after midnight
นอนหลับตาไม่ช่วยอะไร
Naun lup dtah mai chuay arai
Falling asleep can’t be helped
สมองยังคิด ฉันยังคงอยากรู้เรื่องราว
Samaung yung kit chun yung kong yahk roo reuang rao
My brain still thinks, I still want to know your story

นาฬิกายังคงเดินไป
Nahligah yung kong dern pai
The clock still turns by
แต่ใจของฉันไม่ยอมเดินตาม
Dtae jai kaung chun mai yaum dern dtahm
But my heart refuses to turn with it
เพราะคำถามที่เธอทิ้งเอาไว้ในใจ
Pror kum tahm tee tur ting ao wai nai jai
Because of the questions you left in my heart

(*) อาจจะดี หากเธอนั้นบอกกันสักคำ
Aht ja dee hahk tur nun bauk gun suk kum
It might be nice if you told me one thing
สิ่งที่ทำ ให้เธอตัดสินใจ ลงไป
Sing tee tum hai tur dtut sin jai long pai
The things I did that made you decide to leave
แต่ตอนนี้ ยังไม่รู้อะไร เธอยังคงพูดอยู่ในใจ
Dtae dtaun nee yung mai roo arai tur yung kong poot yoo nai jai
But right now, I still don’t know what they are, you’re still speaking inside your heart
แล้วฉันก็ได้แต่ถามตัวเองว่า
Laeo chun gor dai dtae tahm dtua eng wah
And I can only ask myself…

(**) มันคืออะไร เหตุผลจริงๆ คืออะไร
Mun keu arai hetpon jing jing keu arai
What is it? What’s the real reason?
เธอซ่อนใครอยู่ภายในใจ หรือฉันไม่ดีตรงไหน
Tur saun krai yoo pai nai jai reu chun mai dee dtrong nai
Are you hiding someone else inside your heart? Or in what way am I not good enough?
หรือว่ามันเป็นเพียงลม ที่พัดใจเธอให้ปลิวไป
Reu wah chun pen piang lom tee put jai tur hai pliew pai
Or was it just the wind that blew your heart away?
ไม่ใช่เธอไปมีใคร ช่วยพูดสักคำได้ไหม มันทรมาน
Mai chai tur pai mee krai chuay poot suk kum dai mai mun toramahn
If it’s not because you got someone else, please tell me one thing, it’s torture

เหมือนถูกขังในสูญญากาศ
Meuan took kung nai soonyah gaht
It’s like I’m imprisoned in a vacuum
ใจของฉันนั้นใกล้จะขาด
Jai kaung chun nun glai ja kaht
My heart is close to death
เป็นความสูญเสียที่ไร้ถ้อยคำอธิบาย
Pen kwahm soon sia tee rai toy kum atibai
It’s a loss without an explanation

(*,**)