Gard Pirapob

All posts tagged Gard Pirapob

Title: หลอกตัวเอง / Lauk Dtua Eng (Deceiving Myself)
Artist: Gard Pirapob (การ์ด พิรพบ) ft. Kaimook Prikthai (ไข่มุข พริกไทย)
Album: [Single]
Year: 2018

เรื่องความรักของเรา เปรียบกับนาฬิกาที่มันไม่หมุนย้อนกลับ
Reuang kwahm ruk kaung rao bpriap gup nahligah tee mun mai moon yaun glup
The matters of our love can be compared to a clock that doesn’t turn back
หัวใจที่เสียไป เปรียบกับเฟืองที่มันชำรุดไม่มีแรงเคลื่อนไหว
Hua jai tee sia bpai bpriap gup feuang tee mun chum root mai mee raeng kleuan wai
My heart that was lost can be compared to a damaged cog that doesn’t have the strength to move

(*) ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่
Mai roo wah gert keun meua rai
I don’t know when this happened
รู้เพียงต้องเก็บอาการเอาไว้
Roo piang dtaung gep ahgahn ao wai
All I know is that I must hide my emotions
ต้องฝืนยิ้มทั้งมีน้ำตา
Dtaung feun yim tung mee num dtah
I must force a smile through the tears
ต้องฟื้นรับแม้ยังไม่พร้อมที่จะยอมรับ
Dtaung feun rup mae yung mai praum tee ja yaum rup
I must force myself to get over it, even though I’m still not ready to accept
กับความเจ็บนี้เพียงลำพัง
Gup kwahm jep nee piang lumpung
This pain on my own

(**) หลอกตัวเองว่าแค่ความเสียใจ
Lauk dtua eng wah kae kwahm sia jai
I deceive myself that it’s just sadness
บอกให้ใจได้รับฟัง
Bauk hai jai dai rup fung
Telling my heart
ว่ารักเป็นเพียง แค่ความผิดหวัง
Wah ruk bpen piang kae kwahm pit wung
That love is only disappointment
ที่ผ่านมาแล้วหายไป
Tee pahn mah laeo hai bpai
Than has come and gone
แต่ความจริงในหัวใจ
Dtae kwahm jing nai hua jai
But the truth in my heart
มันเจ็บช้ำสักเท่าไหร่
Mun jep chum suk tao rai
Hurts a lot
มันรับรู้อาการเกินคำเสียใจ
Mun rup roo ahgahn gern kum sia jai
It realizes the symptoms are more than just sadness
จะบอกตัวเองเท่าไหร่
Ja bauk dtua eng tao rai
however much I tell myself
ก็คงไม่ทำให้ความรู้สึกมันเปลี่ยนไป
Gor kong mai tum hai kwahm roo seuk mun bplian bpai
It won’t make my feelings change

คิดว่าเคยเข้าใจ เกี่ยวกับคำนิยามเรื่องราวของคำว่าความรัก
Kit wah koey kao jai giao gup kum niyaum reuang rao kaun gkum wah kwahm ruk
I thought I once understood the fairy tale stories about love
คิดว่าเคยสัมผัสแต่ที่ผ่านที่เคยเข้าใจกับกลายเป็นความช้ำ
Kit wah koey sumput dtae tee pahn tee koey kao jai gup glai bpen kwahm chum
I thought I once touched it, but what has happened, what I once understood has become pain

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง,ทำนอง,เรียบเรียง : ศุภวัฒน์ เพ็ชรบุรี

   
Though it’s your average “love hurts” song, it’s a nice duet between Gard and Prik Thai’s current singer~

Title: สถานการณ์ / Satahn Gahn (Situation)
Artist: Gard Pirapob
Album: [Single]
Year: 2016

ก่อนนั้นสองเราเคยยืนคู่กันที่เดิมที่ตรงน­ี้
Gaun nun saung rao koey yeun koo gun tee derm tee dtrong nee
The two of us used to stand right here in this same place before
คิดถึงวันเวลาที่ดีที่อยู่ข้างเธอ
Kit teung wun welah tee dee tee yoo kahng tur
I miss the good times when I was beside you
เงาที่เคยยืนคู่กันเหมือนดังวันวาน
Ngao tee koey yeun koo gun meuan dung wun wahn
The shadow that once stood beside me like yesterday
วันนี้กลับเหลือแค่ฉันที่ต้องยืนลำพัง
Wun nee glup leua kae chun tee dtaung yeun lumpung
Today, all that’s left is me who must stand alone

(*) ไม่มีเธออย่างที่เคยเป็นเหมือนก่อน
Mai mee tur yahng tee koey bpen meuan gaun
I don’t have you like I used to
มีแค่เพียงความเหงาสะท้อนภาพเธอที่เคยได้ร­ัก
Mee kae piang kwahm ngao sataun pahp tur tee koey dai ruk
I have only loneliness reflecting your image that used to love me
ให้เจ็บให้ช้ำ ให้ต้องทุกข์ต้องทนอย่างนี้
Hai jep hai chum hai dtaung took dtaung ton yahng nee
Making me hurt and ache, making me have to suffer and endure it like this
ไม่มีเธออย่างที่เคยเป็นเหมือนเก่า
Mai mee tur yahng tee koey bpen meuan gao
I don’t have you like I used to anymore
จะต้องทำอย่างไร ต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหน
Ja dtaung tum yahng rai dtaung chai welah eek nahn kae nai
What must I do? How much more time will it take?
จะผ่านยังไง ในสถานการณ์ ที่ไม่มีเธออีกแล้ว
Ja pahn yung ngai nai satahn gahn tee mai mee tur eek laeo
How will I get through this situation of not having you anymore?

ไม่รู้ว่าวันเวลาจะทำให้ฝื้นคืนได้ไหม
Mai roo wah wun welah ja tum hai feun keun dai mai
I don’t know if time will be able to turn back
ไม่รู้ใจที่พังลงไปจะกลับมาเหมือนเดิม
Mai roo jai tee pung long bpai ja glup mah meuan derm
I don’t know if my heart that was destroyed can be restored again
ต่อจากวันนี้ฉันควรต้องทำยังไง
Dtor jahk wun nee chun kuan dtaung tum yung ngai
What must I do from now on
กับการที่ต้องยอมรับความจริงที่ต้องเผชิญ ในวันนี้
Gup gahn tee dtaung yaum rup kwahm jing tee dtaung pachern nai wun nee
With having to accept the truth I must face today?

(*,*,*)

   
เนื้อร้อง ศุภวัฒน์ เพ็ชรบุรี(Supawat Petburi)
ทำนอง ศุภวัฒน์ เพ็ชรบุรี(Supawat Petburi)
เรียบเรียง : ศุภวัฒน์ เพ็ชรบุรี(Supawat Petburi) ,อังกฤษ ตั้งเจริญ (Oangkit Tangcharoen)