FULL

All posts tagged FULL

Title: จำ / Jum (Remember)
Artist: FULL
Album: [Single]
Year: 2019

เธอยังรักคนเก่าของเธอ
Tur yung ruk kon gao kaung tur
You still love your ex
ทั้งที่มีฉันอยู่ข้างเธอเธอยังลืมไม่ได้สักที
Tung tee mee chun yookahng tur tur yung leum mai dai suk tee
Even though you have me beside you, you still haven’t ever forgotten him
รู้ตัวแล้วว่าดีไม่พอแต่ฉันรักไม่ต่างเขาเลย
Roo dtua laeo wah dee mai por dtae chun ruk mai dtahng kao loey
I realize that I’m not good enough, but I love you no differently than him
ทำให้เธอได้ทุกอย่าง
Tum hai tur dai took yahng
I do everything for you

(*) แต่คงสุดทางแล้วกับฉัน ที่แบกรับในสิ่งที่ตัวฉันเป็น
Dtae kong soot tahng laeo gup chun tee baek rup nai sing tee dtua chun bpen
But it’s the end of the line for me, who must bear what I am
พยายามทำทุกสิ่งที่เธอต้องการ แต่ยิ่งทำกับยิ่งฝืนใจเธอ
Payayahm tum took sing tee tur dtaung gahn dtae ying tum gup ying feun jai tur
I’ve tried to do everything that you wanted, but the more I do, the more you resist

(**) บอกฉันทีให้ลืมเพราะในเวลานี้ จำแต่เธออะไรก็ไม่ถูกใจเธอซักสิ่งที่ฉันทำให้เธอ
Bauk chun tee hai leum pror nai welah nee jumd tae tur arai gor mai took jai tur suk sing tee chun tum hai tur
Tell me to forget about it, because right now I only remember you, nothing I’ve done for you has ever satisfied you
หากว่าฉันดีไม่พอให้เธอรีบบอกฉัน ฉันจะไป
Hahk wah chun dee mai por hai tur reep bauk chun chun ja bpai
If I’m not good enough, quickly tell me and I’ll go
ฉันจะไม่ขออยู่ หากเธอนั้นไม่สบายใจฉันจะไปจากเธอ
Chun ja mai kor yoo hahk tur nun mai sabai jai chun ja bpai jahk tur
I won’t ask to stay, if you’re not comfortable, I’ll leave

(*,**)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง : บารเมศวร์ เมืองสันเทียะ
เรียบเรียง : FULL BRAND
Producer : FULL BRAND
Production : เกรียงไกร สุระขันธ์
Record : Monday037

Title: เธอหมดใจ / Tur Mot Jai (You Don’t Have Feelings For Me Anymore)
Artist: Full
Album: [Single]
Year: 2019

หลายครั้งที่มองหน้าเธอ มันทำให้ฉัน
Lai krung tee maung nah tur mun tum hai chun
Many times when I’ve seen your face, it always makes me
รู้เสมอว่าเธอเปลี่ยนไป รักเราดูห่าง ห่างไกล
Roo samur wah tur bplian bpai ruk rao doo hahng hahng glai
Know that you’ve changed, our love seems distant
และไม่รู้จะทำอย่างไร ให้มันเหมือนเดิม
Lae mai roo ja tum yahng rai hai mun meuan derm
And I don’t know what to do to make it the same again
เพราะเธอคงเบื่อ เบื่อฉัน..แม้ทำทุกอย่าง
Pror tur kong beua beua chun mae tum took yahng
Because you’re probably bored, bored of me, even though I’ve done everything
แต่ที่เธอต้องการ มันมากกว่านั้น
Dtae tee tur dtaung gahn mun mahk gwah nun
But whatever you need is more than that

(*) การกระทำของเธอ บอกว่าเธอนั้นหมดใจ
Gahn gratum kaung tur bauk wah tur nun mot jai
Your actions tell me that you don’t have feelings for me anymore
จากกันไป เพราะเธอเห็นใจคนอื่น
Jahk gun bpai pror tur hen jai kon eun
You’re leaving because you have sympathy for someone else

ฉันรู้และพอเข้าใจ คืนวันผ่านไป
Chun roo lae por kao jai keun wun pahn bpai
I know and understand as the days and nights pass by
รักก็คล้ายจะดูจืดจาง รักเราคงจบ หมดทาง
Ruk gor klai ja doo jeut jahng ruk rao kong jop mot tahng
Our love seems bland, our love is over, there’s no way
ที่จะรั้งดึงเธออีกครั้ง ให้มาเหมือนเดิม
Tee ja rung deung tur eek krung hai mah meuan derm
To hold you back and make things the same again
เพราะเธอใจอ่อน อ่อนไหว..พบใครคนใหม่
Pror tur jai aun aun wai pob krai kon mai
Because you’re weak-hearted and sensitive, you met someone else
ก็จะปันหัวใจให้ใครคนนั้น
Gor ja bpun hua jai hai krai kon nun
And have shared your heart with them

(*)

ฉันคิดทำความเข้าใจ เหตุการณ์ผ่านไป
Chun kit tum kwahm kao jai het gahn pahn bpai
I think I’ve come to an understanding over the past events
เตือนให้ฉันทบทวนเรื่องราว ฉันเองก็เจ็บปวดร้าว
Dteuan hai chun top tuan reuang rao chun eng gor jep bpuat rao
Reminding myself to reconsider our story, I’m the one who got hurt
แต่ว่าฉันจะลืมเรื่องราว ที่เศร้าเพราะเธอ
Dtae wah chun ja leum reuang rao tee sao pror tur
But I’ll forget the stories that were sad because of you
เพราะฉันก็เหนื่อย อ่อนล้า รักเธอมากกว่า
Pror chun gor neuay auk lah ruk tur mahk gwah
Because I’m tired and exhausted and love you more
แต่ว่าเธอไม่เคย เห็นค่าของฉัน
Dtae wah tur mai koey hen kah kaung chun
But you never saw my value

(*)

คงจะมีสักวัน วันที่ฉันนั้นทำใจได้
Kong ja mee suk wun wun tee chun nun tum jai dai
There will be some day that I’ll be able to come to terms with this
จะเป็นวันสุดท้าย ที่ฉันรักเธอ
Ja bpen wun soot tai tee chun ruk tur
That’ll be the final day that I love you

   

Producer : กฤช กฤษณาวารินทร์
Co Producer : จารุวัฒน์ ขันธวุฒิ
เนื้อร้อง : นันทกานต์ ฤทธิวงศ์
ทำนอง : ชัชพงศ์ สรรกุล
เรียบเรียง : บารเมศวร์ เมืองสันเทียะ (โอ๋ FULL)

Title: ขอบคุณฟ้า / Kaup Koon Fah (Thank Heaven)
Artist: FULL
Album: [Single]
Year: 2018

กว่าจะมาถึงวันที่เราได้อยู่ด้วยกันจนวันนี้ ทนทุกทนร้อนสักเท่าไร
Gwah ja mah teung wun tee rao dai yoo duay gun jon wun nee ton took ton raun suk tao rai
Since the day we got together to this day, how much have you put up with?
มีเรื่องราวมากมายที่เราทำผิดต่อกันอีกตั้งเยอะ เธอยังคงให้อภัย
Mee reuang rao mahk mai tee rao tum pit dtor gun eek dtung yur tur yung kong hai apai
There’s so many things we’ve done wrong towards each other, but you still forgive me

(*) เหมือนว่าใจดวงนี้จะหยุดเอาไว้ที่เธอคนนี้ ให้ฟ้าเป็นพยานให้รักเราตลอดไป
Meuan wah jai duang nee ja yoot ao wai tee tur kon nee hai fah bpen payahn hai ruk rao dtalaut bpai
It’s like this heart of mine is set on you, with heaven as my witness, I’ll love you forever

(**) ขอบคุณฟ้า ที่นำพารักเรามา
Kaup koon fah tee num pah ruk rao mah
Thank heaven for leading our love
ให้ฉันและเธอได้อยู่ด้วยกันอย่างนี้ตลอดไป
Hai chun lae tur dai yoo duay gun yahng nee dtalaut bpai
For letting you and I be together like this forever
คนคนนี้ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไร
Kon kon nee mai wah welah ja pahn bpai nahn tao rai
You, no matter how much time passes by
รักเธอยังอยู่ จะอยู่ตรงนี้ตลอดไป
Ruk tur yung yoo ja yoo dtrong nee dtalat bpai
My love for you will still remain, I’ll be right here forever

เราต่างคนต่างมีคำสัญญาว่าจะไม่มีวันเปลี่ยนไป แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไร
Rao dtahng kon dtahng mee kum sunyah wah ja mai mee wun bplian bpai mae wah welah ja pahn bpai nahn tao rai
We each made our own promise that we’d never change, no matter how much time passes by

(*,**,**)

คนคนนี้ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไร
Kon kon nee mai wah welah ja pahn bpai nahn tao rai
You, no matter how much time passes by
รักเธอยังอยู่ จะอยู่ตรงนี้ตลอดไป
Ruk tur yung yoo ja yoo dtrong nee dtalat bpai
My love for you will still remain, I’ll be right here forever

ตลอดไป
Dtalaut bpai
Forever

   

Producer : กฤช กฤษณาวารินทร์
เนื้อร้อง ทำนอง เรียบเรียง : บารเมศวร์ เมืองสันเทียะ