Brown flying

All posts tagged Brown flying

Title: หินก้อนสุดท้าย / Hin Gaun Soot Tai (The Final Stone)
English Title: “Pakistan”
Artist: Brown Flying
Album: [Single]
Year: 2017

จะนับหนึ่ง คงไม่ยากไป
Ja nup neung kong mai yahk bpai
Starting back at square one isn’t hard
ปล่อยหัวใจ พาไปตรงนั้น
Bploy hua jai pah bpai dtrong nun
Let your heart lead you there

วันนี้ มันแสนจะล้า
Wun nee mun saen ja lah
Today it’s extremely exhausting
เพื่อเธอ จึงต้องไป
Peua tur jeung dtaung bpai
For you, I must go
เอื้อมมือ ไขว่คว้า
Euam meu kwai kwah
Reach out and seize it
ยังจุดนั้น
Yung joot nun
There’s still that point

(*) เพราะรักเธอ เป็นสิ่งเดียว ที่ฉันเฝ้าคอย
Pror ruk tur bpen sing diao tee chun fao koy
Because your love is the only thing I’m waiting for
วันนี้ขอเพียง ศรัทธา แค่นั้นก็พอ
Wun nee kor piang suttah kae nun gor por
Today I only ask for faith, just that is enough

(**) ด้วยรักมันจะทำได้ พรุ่งนี้ มันจะยิ่งใหญ่
Duay ruk mun ja tum dai proong nee mun ja ying yai
With love, it’s possible, tomorrow will be great
ไม่ต้องเกรง ผู้ใด
Mai dtaung greng poo dai
There’s no need to fear anyone

(***) วันนี้มันจะมีค่า
Wun nee mun ja mee kah
Today will be valuable
พรุ่งนี้ฉันจะสูงกว่าใคร
Proong nee chun ja soong gwah krai
Tomorrow, I’ll be higher than anyone

แหงนมอง ยังอีกแสนไกล
Ngaen maung yung eek saen glai
Looking up, it’s still so far away
แต่หัวใจ รออยู่บนนั้น
Dtae hua jai ror yoo bon nun
But my heart is waiting up there

แม้ใครจะคอย ทำร้าย
Mae krai ja koy tum rai
Even though others will hurt me
ใจยังมันคง ข้างใน
Jai yung mun kon kahng nai
My heart is still certain inside
แม้โลก จะดับสลาย
Mae lohk ja dup salai
Even if the world is destroyed
ก็จะไม่ท้อ
Gor ja mai tor
I won’t be discouraged

(*,**,***)

เพราะรักเธอเป็นสิ่งเดียว ที่ฉันเฝ้าคอย
Pror ruk tur bpen sing diao tee chun fao koy
Because your love is the only thing I’m waiting for
วันนี้ขอมีแต่เธอ เท่านั้นก็พอ
Wun nee kor mee dtae tur tao nun gor por
Today, I ask only to have you, only that is enough

(**,***)

ไม่คิดง้อ เวทย์มนต์ เพราะใจยังไม่สับสน
Ma kit ngor wetmon pror jai yung mai sup son
I won’t think of reconciling with the magic because my heart still isn’t confused
ยังมีแรงขึ้นไป
Yung mee raeng keun bpai
I’m still getting stronger
วันนี้ฉันจะมีค่า
Wun nee chun ja mee kah
Today, I’ll be valuable
พรุ่งนี้ฉันจะมีความหมาย
Proong nee chun ja mee kwahm mai
Tomorrow, I’ll have meaning

   

เนื้อร้อง: ดนุวัติ สาลักษณ์
ทำนอง: พงษ์อิทธิ์ ฤกษอรุโณทัย , อัษ นิลปั้น
เรียบเรียง: พงษ์อิทธิ์ ฤกษ์อรุโณทัย , BROWN FLYING
Produced by Beady Williams

   
This song has an interesting sound to it. I like the instrumentals, the sound of the vocals, and the lyrics about trying to prove yourself to your love interest. But is there any special reason this song is titled “Pakistan”? Is there a political message in all this, is the guy in love with a Pakistani girl, or is the guy trying to get residency in Pakistan and this is his song to the country that he’s in love with that he’s trying hard to get a visa to? Or does Pakistan have some other sort of idiomatic connotation that I’m unaware of?

Title: ฝัน / Fun (Dream)
English Title: “Delusion”
Artist: Brown Flying
Album: [Single]
Year: 2016

แอบคิดว่าเธอยังไม่ลาจากไป
Aep kit wah tur yung mai lah jahk bpai
I secretly imagine you haven’t left me yet
มันลืมกันไม่ง่าย และฉันยังคงเสียใจ
Mun leum gun mai ngai laeo chun yung kong sia jai
It’s not easy to forget someone, and I’m still sad

ยังฝันว่าเธอเดินเข้ามาตรงนี้
Yung fun wah tur dern kao mah dtrong nee
I still dream that you come over here
เหมือนตอนที่รักยังดี ในวันที่เรายังมีกัน
Meuan dtaun tee ruk yung dee nai wun tee rao yung mee gun
Like when our love was still good, when we still had each other

เหมือนเธอยังไม่จากไป
Meuan tur yung mai jahk bpai
It’s like you haven’t left yet
คล้ายว่าใจยังต้องการเธออยู่
Klai wah jai yung dtaung gahn tur yoo
It’s like my heart still needs you here
เจ็บตรงที่ยังผูกพัน และฉันก็หวั่นไหว
Jep dtrong tee yung pook pun lae chun gor wun wai
It hurts that I still have feelings for you, and I’m nervous
เมื่อรู้เธอต้องมาจากไป
Meua roo tur dtaung mah jahk bpai
When I know you must come and leave me

วันนี้ยังมีเรื่องราว ความเป็นจริงก็มีแค่เพลงเศร้า
Wun nee yung mee reuang rao kwahm bpen jing gor mee kae pleng sao
Today I still have the stories, reality has only sad songs
ส่งกลิ่นอายเก่าๆ ให้ฉันต้องปวดใจ
Song glin ai gao gao hai chund taung bpuat jai
Bringing the old scents and making my heart ache

ยังฝันว่าเธอเดินเข้ามาอีกที
Yung fun wah tur dern kao mah eek tee
I still dream that you come over again
เหมือนตอนที่รักยังดี ในวันที่ฉันยังมีเธอ
Meuan dtaun tee ruk yung dee nai wun tee chun yung mee tur
Like when our love was still good, when I still had you

เหมือนเธอยังไม่จากไป
Meuan tur yung mai jahk bpai
It’s like you haven’t left yet
คล้ายว่าใจยังต้องการเธออยู่
Klai wah jai yung dtaung gahn tur yoo
It’s like my heart still needs you here
เจ็บตรงที่ยังผูกพัน และฉันก็เข้าใจ
Jep dtrong tee yung pook pun lae chun gor kao jai
It hurts that I still have feelings for you, and I understand
รู้ดีว่าเป็นแค่ฝัน…ใป
Roo dee wah bpen kae fun bpai
I know full well I’m just dreaming

ขอเพียงสักนาที ให้ได้นอนละเมอ
Kor piang suk nahtee hai dai naun lamur
I just want a moment to be able to dream
เพราะช่วงเวลาที่ดี มีเพียงฉันและเธอ
Pror chuang welah tee dee mee piang chun lae tur
Because the good times had only you and me

เหมือนเธอยังไม่จากไป
Meuan tur yung mai jahk bpai
It’s like you haven’t left yet
คล้ายว่าใจยังต้องการเธออยู่
Klai wah jai yung dtaung gahn tur yoo
It’s like my heart still needs you here
เจ็บตรงที่ยังผูกพัน และฉันก็เข้าใจ
Jep dtrong tee yung pook pun lae chun gor kao jai
It hurts that I still have feelings for you, and I understand
ฉันจะทนไว้
Chun ja ton wai
I’ll deal with it

เหมือนเธอยังไม่จากไป
Meuan tur yung mai jahk bpai
It’s like you haven’t left yet
คล้ายว่าใจยังต้องการเธออยู่
Klai wah jai yung dtaung gahn tur yoo
It’s like my heart still needs you here
เจ็บตรงที่ยังผูกพัน และฉันก็เข้าใจ
Jep dtrong tee yung pook pun lae chun gor kao jai
It hurts that I still have feelings for you, and I understand
รู้ดีว่าเป็นแค่ฝันไป
Roo dee wah bpen kae fun bpai
I know full well I’m just dreaming

   
เนื้อร้อง : ดนุวัติ สาลักษณ์ / อัษ นิลปั้น
ทำนอง : พงษ์อิทธิ์ ฤกษ์อรุโณทัย / ดนุวัติ สาลักษณ์
เรียบเรียง : พงษ์อิทธิ์ ฤกษ์อรุโณทัย / BROWN FLYING
Produced by Beady Williams

   
Definitely Brown Flying’s signature style~ I like the sound. The music video seemed a bit strange to me at first, but after watching it a couple more times, I feel like it does a good job artistically portraying the feelings of dealing with grief and loss. The shots of the band playing underwater were pretty nifty too (did it destroy the instruments?)~

Title: Can You Hear Me?
Artist: Brown Flying
Album: [Single]
Year: 2015

เพลงที่เธอเคยได้ฟัง ช่างโหดร้าย
Pleng tee tur koey dai fung chahng hoht rai
The music that you used to listen to is so cruel
เสียงร่ำลา ของคนที่มาหนีไป
Siang rum lah kaung kon tee mah nee bpai
The good-bye of the person who ran away
เพลงที่จะให้เธอ มันมีความหมาย
Pleng tee ja hai tur mun mee kwahm mai
The song that I’m giving you is meaningful
This song don’t wanna say goodbye
This song doesn’t want to say good-bye

คือเพลงรักในท่วงทำนอง ที่เขียนขึ้นมาจากสายลม
Keu pleng ruk nai tuang tahmnong tee kian keun mah jahk sai lom
It’s a love song in melody that was written from the wind
ที่ก้องกังวาน เธอนั้นต้องฟังด้วยใจ
Tee gaung gung wahn tur nun dtaung fung duay jai
That echoes, you must listen to it with your heart
ลอยอยู๋ในทุกทิศทุกทาง ฉันก็ได้แต่ร้องไป
Loy yoo nai took tit took tahng chun gor dai dtae raung bpai
Floating along in every direction, I can only cry out
Please don’t left me behind
Please don’t leave me behind

(*) Can you hear me อยู่ตรงนี้
Can you hear me yoo dtrong nee
Can you hear me over here?
โปรดคิดจะฟังเพลงรักฉันที
Bproht kit ja fung pleng ruk chun tee
Please consider listening to my love song
Can you hear me อยู่ตรงนี้
Can you hear me yoo dtrong nee
Can you hear me over here?
ไม่รู้ว่าเธอได้ยินมันหรือเปล่า
Mai roo wah tur dai yin mun reu bplao
I don’t know if you can hear it or not

เพลงที่มันจะผ่านมา แต่มันไม่วันจะพัดไป
Pleng tee mun ja pahn mah dtae mun mai wun ja put bpai
The songs that have passed by, but never come back
เพลงที่ยังมีความหมาย
Pleng tee yung mee kwahm mai
The songs that are still meaningful
คือเสียงหัวใจ บอกรักจากสายลม
Keu siang hua jai bauk ruk jahk sai lom
Are the voice of the heart, telling they love someone from the wind

(*,*,*)

   
The song is catchy, and I really like their sound, but the lyrics… I don’t know how to explain it; they’re cute, it’s an interesting take on telling-someone-you-love-them-through-a-song, but they seem to fall short a bit and don’t really jump out at me. Like, I understand what they were trying to go for, but I don’t think they quite made it all the way. The music video is also just a standard shot of the band playing. Not blown away by this release, but all in all I’ve heard a lot worse haha. What do you think?