Arun Singlamphong

All posts tagged Arun Singlamphong

Title: ไม่มีสิทธิ์ควบคุม / Mai Mee Sit Kuap Koom (I Don’t Have the Right to Control Everyone)
Artist: Arun Singlamphong (อรุณ สิงห์ลำพอง)
Album: OST loveloveyou อยากบอกให้รู้ว่ารัก
Year: 2015

รู้ ว่ารักต้องการเวลา ให้เราพิสูจน์
Roo wah ruk dtaung gahn welah hai rao pisoot
I know that love takes time for us to prove
ว่าเราเข้าใจกันจริงหรือเปล่า
Wah rao kao jai gun jing reu bplao
If we really understand each other or not
รู้ ว่ารักต้องการความเชื่อใจ
Roo wah ruk dtaung gahn kwahm cheua jai
I know that love needs trust
หากวันหนึ่งเราต้องห่าง ไกลกันและกัน
Hahk wun neung rao dtaung hahng glai gun lae gun
If one day, the two of us must be separated

จนอาจจะทำให้เราทะเลาะกัน
Jon aht ja tum hai rao talor un
And it might make us fight
หรือใครคนหนึ่งที่เดินมาขั้นกลาง
Reu krai kon neung tee dern mah chun glahng
Or someone might come between us
อาจทำให้เจ็บช้ำ แต่อยากจะบอกเธอเอาไว้
Aht tum hai jep chum dtae yahk ja bauk tur ao wai
We might get hurt, but I want to tell you

(*) ว่าฉันไม่มีสิทธิ์ควบคุมใครที่เขามา
Wah chun mai mee sit kuap koom krai tee kao mah
That I don’t have the right to control everyone who shows up
ถึงเขาจะมีความรู้สึกดี ๆ ให้กัน จนทำให้ใจต้องหวั่นไหว
Teung kao ja mee kwahm roo seuk dee dee hai gun jon tum hai jai dtaung wun wai
Even if they have good feelings towards me and it makes my heart waver
และฉันจะบอกให้เธอรู้ ว่าฉันรักเธอจนหมดหัวใจ
Lae chun ja bauk hai tur roo wah chun ruk tur jon mot hua jai
And I’ll tell you that I love you with all of my heart
ใครอื่นจะผ่านเข้ามา ก็เป็นเพียงลมที่ผ่านพัดไป ไม่มีความหมาย
Krai eun ja pahn kao mah gor bpen piang lom tee pah put bpai mai mee kwahm mai
Everyone else who passes by is just a passing wind, they’re meaningless

บางเวลาเธออาจจะเกลียดฉัน
Bahng welah tur aht ja gliet chun
Sometimes you might hate me
ฉันจะยังคงทำทุกอย่าง ให้เธอหันมามอง
Chun ja yung kong tum took yahng hai tur hun mah maung
I’ll still do everything I can to get you to turn and look at me
บางเวลาเธออาจจะบอบช้ำ
Bahng welah tur aht ja baub chum
Sometimes you might get hurt
หากคิดว่าฉันมีคนอื่น อยากเธอรู้ว่ามันไม่มี
Hahk kit wah chun mee kon eun yahk tur roo wah mun mai mee
If you think I have someone else, I want you to know that I don’t

หากเรายังคงทะเลาะกัน
Hahk rao yung kong talor gun
If we still argue
เรื่องใครคนหนึ่งที่ขั้นกลาง
Reuang krai kon neung tee kun glahng
About someone getting between us
อาจทำให้เจ็บช้ำ แต่อยากจะบอกเธอเอาไว้
Aht tum hai jep chum dtae yahk ja bauk tur ao wai
It might hurt us, but I want to tell you

(*)

ฉันอาจจะทำให้เธอต้องเจ็บ
Chun aht ja tum hai tur dtaung jep
I might hurt you
ฉันรู้ว่าอาจจะทำให้เธอต้องห่วง
Chun roo wah aht ja tum hai tur dtaung huang
I know I might make you worried
จากทุกสิ่ง แค่อยากจะบอกเธอเอาไว้
Jahk took sing kae yahk ja bauk tur ao wai
From everything, but I just want to tell you

(*)

   

Producer : ปิยสุ โกมารทัต
เนื้อร้อง/ทำนอง : ธรณ์ธัช มณีเนตร
เรียบเรียง : ปิยสุ โกมารทัต

Title: คนที่รอ / Kon Tee Ror (The Person Waiting)
Artist: Arun Singlamphong (อรุณ สิงห์ลำพอง)
Album: OST Love’s Coming
Year: 2014

รู้ว่าเธอต้องการเวลา ที่จะคิดอะไร ให้มันแน่ใจกว่านี้ เธอรู้สึกกับฉันแบบไหน
Roo wah tur dtaung gahn welah tee ja kit arai hai mun nae jai gwah nee tur roo seuk gup chun baep nai
I know you need some time to think about and be more certain how you feel about me
รู้ว่าเรา พึ่งคบกันดู ยังไม่รู้ว่าเรา จะไปด้วยกัน ได้ไหม แต่ฉันก็ยังไม่ท้อ
Roo wah rao peung kop gun doo yung mai roo wah rao ja bpai duay gun dai mai dtae chun gor yung mai tor
I know we just started dating, we still don’t know if we can continue on together, but I’m still not discouraged

(*) เมื่อเธอเข้ามา เป็นเหมือนกับแสงสว่าง
Meua tur kao mah bpen meuan gup saeng sawahng
When you showed up like my shining light
มาทำให้ใจที่เหงา กลับเริ่มมีความหมาย แต่ฉันจะเป็นอะไร
Mah tum hai jai tee ngao glup rerm mee kwahm mai dtae chun ja bpen arai
Making my lonely heart begin to have meaning, but what will I be?
ให้ฉันไปยืนอยู่ตรงไหน อยู่ที่เธอ จะตัดสินใจ
Hai chun bpai yeun yoo dtrong nai yoo tee tur ja dtut sin jai
Where will you let me stand? With you? You decide

(**) แค่.. เพียงขอเป็นคนที่รอความหวัง รอรักที่เธอจะมีให้ฉัน
Kae piang kor bpen kon tee ror kwahm wung ror ruk tee tur ja mee hai chun
I just want to be the person waiting for hope, waiting for the love that you have for me
หวังวันนึง เราจะรักกัน อย่างที่ใจต้องการ
Wung wun neung rao ja ruk gun yahng tee jai dtaung gahn
I hope one day we’ll love each other like my heart desires
อาจ ไม่ใช่คนที่เธอใฝ่ฝัน ไม่รู้จริงๆว่าจะมีหวัง
Aht mai chai kon tee tur fai fun mai roo jing jing wah ja mee wung
I might not be the person you’ve dreamed of, I really don’t know if there’s any hope
หรือว่ามัน เป็นไปไม่ได้ จะขอรอเธอคนนี้ด้วยหัวใจ
Reu wah mun bpen bpai mai dai ja kor ror tur kon nee duay hua jai
Or if it’s impossible, I want to wait for you with my heart

ฉันจะรอให้ถึงเวลา ที่จะรู้ตัวพอ ว่าคิดยังไงกับฉัน มันไม่นานเกินไปใช่ไหม
Chun ja ror hai teung welah tee ja roo dtua por wah kit yung ngai gup chun mun mai nahn gern bpai chai mai
I’ll wait until the time you realize how you feel about me? It won’t be too long, right?
แค่จะฟัง ทุกคำจากปาก สิ่งที่หวังในใจ ก็คงไม่ใช่ข่าวร้าย อยากฟังว่าเธอรักฉัน
Kae ja fung took kum jahk bpahk sing tee wung nai jai gor kong mai chai kao rai yahk fung wah tur ruk chun
Just listen to every word from my lips, the things that I hope in my heart, it’s not bad news, I want to hear that you love me

(*,**,**)
(ฉันจะรอเธออยู่ตรงนี้)
(CHun ja ror tur yoo dtrong nee)
(I’ll wait for you right here)