Zeal

All posts tagged Zeal

Title: ไม่จบง่ายๆ / Mai Jop Ngai Ngai (I Won’t Go Down That Easily)
Artist: Zeal
Album: Song for ROV pro league
Year: 2020

เลือดในกายมันทะยานจนรุ่มร้อน
Leuat nai gai mun tayahn jon roon raun
The blood in my body rushes until I’m on edge
เสียงในใจมันก็ร้องว่ายอมไม่ได้
Siang nai jai mun gor raung wah yaum mai dai
The voice in my heart is crying out that it won’t give in
รั้งยังไงก็จะเอามันทนไม่ไหว
Rung yung ngai gor ja ao mun ton mai wai
However you try to hold me back, I won’t stand for it
ล้มลงไปก็จะลุกขึ้นมาใหม่
Lom long bpai gor ja look keun mah mai
If I fall down, I’ll get back up again

(*) สายฟ้าที่มันคำรามข้างบนนั้น
Sai fah tee mun kum rahm kahng bon nun
Lightning crashes from above
รู้ไว้ว่าฉันไม่เคยกลัว
Roo wai wah chun mai koey glua
Know that I’m never scared
เตรียมตัวและใจอย่ามัวฝัน
Dtriam dtua lae jai yah mua fun
I’ve prepared my body and mind not to get caught up in dreams
ว่าจะใหญ่โตอย่างนั้นตลอดไป
Wah ja yai dtoh yahng nun dtalaut bpai
That will be big like that forever

(**) หัวใจมันเอาแล้ว พร้อมที่จะลุยแล้ว
Hua jai mun ao laeo praum tee ja looey laeo
My heart wants it, I’m ready to go for it
ไม่มีหนีให้ตายเป็นตาย
Mai mee nee hai dtai bpen dtai
I won’t run away, if I die, then I die
ทั้งใจมันเอาแล้ว พร้อมจะบวกนานแล้ว
Tung jai mun ao laeo praum ja buak nahn laeo
My entire heart wants it, I’m ready for the long haul
ไม่ชนะไม่จบกันง่ายๆ
Mai chana mai jop gun ngai ngai
If I don’t win, I won’t go down that easily

เพราะเป็นคนทนกับท้อให้ได้อะไร
Pror bpen kon ton gup tor hai dai ara
Because I’m a guy who can deal with discouragement
แผลบนกายดีกว่าแผลที่ยอมพ่ายแพ้
Plae bon gai dee gwah plae tee yaum pai pae
Physical scars are better than the scar of giving up
แค่บังเอิญอยู่ที่สูงใช่แปลว่าแน่
Kae bung ern yoo tee soong chai bplae wah nae
I just happen to be high up, yes, that means I’m sure
เล่นแฟร์ๆอัดให้ยับให้รู้ไป
Len fair fair ut hai yuphai roo bpai
Play fairly, I’m playing to win, I’m letting you know

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง ฟองเบียร์
ทำนอง ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง ZEAL

Title: Mist
Artist: Silly Fools and Zeal
Album: [Single]
Year: 2019

เนิ่นนานเท่าไหร่ ที่เธอแบกปัญหา
Nern nahn tao rai tee tur baek bpunhah
You’ve been carrying these problems for a long time
แอบรอยน้ำตา ในอารมณ์ที่ดูไม่สดใส
Aep roy num dtah nai ahrom tee doo mai sot sai
Secretly crying in a mood that doesn’t seem very bright

ยิ้มทั้งที่ใจ อยากจะตะโกนว่าทนไม่ไหว
Yim tung tee jai yahk ja dtagohn wah ton mai wai
You smile even though your heart wants to shout out that it can’t take it
แต่กลัวว่าใครจะมาซ้ำเติม
Dtae glua wah krai ja mah sum dterm
But you’re scared that someone will add to your situation

(*) เริ่มที่ลืมตาก่อนไหม และมองดูว่าใครนั้นยังอยู่
Rerm tee leum dtah gaun mai lae maung doo wah krai nun yung yoo
Have you started by opening your eyes and seeing that you still have someone?
ก็ฉันไม่เคยเปลี่ยนไป ก็ฉันที่ยังห่วงใย แต่เธอแค่ยังไม่รู้
Gor chun mai koey bplian bpai gor chun tee yung huang yai dtae tur kae yung mai roo
I’ve never changed, I still worry about you, but you still don’t know

(**) ฝ่าเมฆหมอกขาว อาจเจอดวงดาว
Fah mek mauk kao aht jur duang dao
If you can make it through the clouds, you might find the stars
ฝ่าความปวดร้าว คงเจอสักคนที่จริงใจ
Fah kwahm bpuat rao kong jur suk kon tee jing jai
If you can make it through the pain, you’ll find someone sincere
อยากที่จะวัด จะเหวี่ยงความทรงจำที่ไม่ดีกับฉันไหม
Yahk tee ja wut ja siang kwahm song jum tee ami dee gup chun mai
If you want to try it, will you throw away your bad memories to me?
ถ้าคิดว่าพร้อม…
Tah kit wah praum
If you think you’re ready

(***) ก็ลุยเข้าไปในหมอกขาว ให้เจอดวงดาว
Gor looey kao bpai nai mauk kao hai jur duang dao
So go through the white clouds to find the stars
ให้รู้ว่าฉันจริงใจกับเธอมากเท่าไหร่
Hai roo wah chun jing jai gup tur mahk tao rai
I’ll let you know how serious I am about you
อยากที่จะรัก จะส่งใจที่เธอเจ็บมาให้ฉันไหม
Yahk tee ja ruk ja song jai tee tur jep mah hai chun mai
If you want to love, would you send your broken heart to me?
ถ้าคิดว่าพร้อมแล้วลุยมันไปด้วยกัน
Tah kit wah praum laeo looey mun bpai duay gun
If you think you’re ready, let’s push forward through this together

คิดมากทำไม ทุกสิ่งผ่านไปแล้ว ก็เป็นเมื่อวาน
Kit mahk tummai took sing pahn bpai laeo gor bpen meua wahn
Why think so much? Everything passes by and becomes a thing of the past
ทำยังไงก็คืนกลับไม่ไหว
Tum yung ngai gor keun glup mai wai
Whatever you do, time can’t be turned back
ร้องไปให้ตาย ก็มีแต่จะทำให้เปลืองหัวใจ
Raung bpai hai dtai gor mee dtae ja tum hai bplian hua jai
You can cry to death, but all it will get you is a wasted heart
สุดท้ายก็วนกลับมาที่เดิม
Soot tai gor wok glup mah tee derm
In the end, you circle back to the same place

(*,**,***,*,**,***)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
คำร้อง : ฟองเบียร์
ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม, เทวฤทธิ์ ศรีสุข , ศิลา นามเทพ
เรียบเรียง : Silly Fools , Zeal

Title: รักไม่ได้…ไม่ใช่ไม่รัก / Ruk Mai Dai Mai Chai Mai Ruk (It’s Not That I Don’t Love You, I Can’t)
Artist: Zeal
Album: Grow
Year: 2012

อยู่ตรงกลางระหว่างเสียงหัวใจกับเหตุผล
Yoo dtrong glahng rawahng siang hua jai gup het pon
I’m stuck in between the voice of my heart and reason
คนไม่ควรรัก เราทำไมรักไปทั้งหัวใจ
Kon mai kuan ruk rao tummai ruk bpai tung hua jai
Why do I love someone whom I shouldn’t with all my heart
ไม่ใช่ไม่รู้ ว่าฉันและเธอต่างกันเท่าไร
Mai chai mai roo wah chun lae tur dtahng gun tao rai
It’s not that I don’t know how different you and I are
มองไกลๆ แล้ว ลืมเธอไปคือเรื่องที่ควรทำ
Maung glai glai laeo leum tur bpai keu reuang tee kuan tum
I should look far off and forget about you

(*) อยากรักเธอโดยไม่ผิด อยากคิดว่าเป็นแค่ฝัน
Yahk ruk tur doy mai pit yahk kit wah bpen kae fun
I want to love you without fault, I want to imagine this is just a dream
อยากทิ้งอะไรทุกอย่าง ที่คั่นระหว่างเราไว้
Yahk ting arai took yahng tee kun rawahng rao wai
I want to abandon everything that’s coming between us
อยากลบเลือนวันที่ผ่าน แต่ฉันก็เจ็บในหัวใจ
Yahk lop leuan wun tee pahn dtae chun gor jep nai hua jai
I want to erase the days of the past, but it hurts in my heart
และสุดท้าย แค่อยากให้เธอได้ฟัง
Lae soot tai ake yahk hai tur dai fung
And in the end, I just want you to listen

(**) ที่รักไม่ได้ ไม่ใช่ไม่ได้รัก
Tee ruk mai dai mai chai mai dai ruk
I can’t love you not because I don’t love you
ที่สองเราต้องจาก ไม่ใช่ไม่เสียใจ
Tee saung rao dtaung jahk mai chai mai sia jai
It’s not that I’m not sad that the two of us must separate
ที่รักไม่ได้ ฉันเองก็ทรมานแทบตาย
Tee ruk mai dai chun eng gor toramahn taep dtai
I’m tortured to death that I can’t love you
แต่ฉันจะมีเธอเก็บไว้
Dtae chun ja mee tur gep wai
But I’ll keep you
อยู่ส่วนลึกสุดในหัวใจ แค่คนเดียว
Yoo suan leuk soot nai hua jai kae kon diao
In the depths of my heart, only you

หากไม่มี สิ่งที่ฉันจำเป็นต้องแบกไว้
Hahk mai mee sing tee chun jum bpen dtaung baek wai
If I didn’t have the things that I must bear
เราคงไม่เสียใจไม่มีเรื่องใด มากีดขวาง
Rao kong mai sia jai mai mee reuang dai mah geet kwahng
We wouldn’t be sad, nothing would be coming between us
ก็อย่างที่รู้ เรื่องที่มีที่มันกั้นกลาง
Gor yahng tee roo reuang tee mee tee mun gun gwahng
But like you know, the matters that exist that are blocking us
เป็นกำแพงสูง เกินที่เราสองคนจะทำลาย
Bpen gumpaeng soong gern tee rao saung kon ja tum lai
Are a wall too high for the two of us to destroy

(*,**,**)
ก็เพียงพอ
Gor piang por
That’s just enough

อยู่ส่วนลึกสุดในหัวใจ แค่คนเดียว
Yoo suan leuk soot nai hua jai kae kon diao
In the depths of my heart, only you

Title: เจ็บน้อยที่สุด / Jep Noy Tee Soot (The Least Amount of Pain)
Artist: Zeal
Album: Rizing
Year: 2018

เธอบอกให้รอ เธอรับคำขอร้องฉันไว้ทุกอย่าง
Tur bauk hai ror tur rup kum kor raung chun wai took yahng
You told me to wait, you accepted all my pleas
เธอบอกว่ารัก และให้ความหวังว่าไม่มีทางเปลี่ยนไป
Tur bauk wah ruk lae hai kwahm wung wah mai mee tahng bplian bpai
You told me you loved me and gave me hope that you’d never change

แต่นี่ก็นานมาแล้ว วี่แววของคนจะกลับมาหายังไม่มีให้มั่นใจ
Dtae nee gor nahn mah laeo wee waew kaung kon ja glup mah hah yung mai mee hai mun jai
But it’s been a long time, there’s no inkling to make me certain that someone will come back
และฉันต้องอยู่อย่างนี้ต่อไป จนถึงเมื่อไหร่ไม่รู้ที่ต้องเดียวดาย
Lae chun dtaung yoo yahng nee dtor bpai jon teung meua rai mai roo tee dtaung diao dai
And I must continue living like this, I don’t know how much longer I must be alone

(*) หรืออยากให้ฉันเจ็บน้อยที่สุดเลยบอกกันให้ฉันรอ
Reu yahk hai chun jep noy tee soot loey bauk gun hai chun ror
If you want me to hurt the least, tell me to wait
อยากให้ฉันนั้นมันหยุดรักเธอ
Yahk hai chun nun mun yoot ruk tur
Or do you want me to stop loving you
ด้วยการที่มันท้อใจไปเอง หลงลืมกันไปเอง
Duay gahn tee mun tor jai bpai eng long leum gun bpai eng
Out of discouragement? For me to forget about you?
ว่าเคยมีเธอข้างกัน
Wah koey mee tur kahng gun
That I ever had you by my side?
ถ้าอยากให้ฉันเจ็บน้อยที่สุดแค่เอ่ยคำว่าร่ำลา
Tah yahk hai chun jep noy tee soot kae oey kum wah rum lah
If you want me to hurt the least, just say good-bye
อย่าฉุดฉันให้มาอยู่ตรงนี้กับรอยน้ำตา
Yah choot chun hai mah yoo dtrong nee gup roy num dtah
Don’t pull me back to stay here with the tears
และความหวังว่าเธอจะกลับมา
Lae kwahm wung wah tur ja glup mah
And the hope that you’ll come back
ถ้าสุดท้ายจะไม่กลับมาหากัน
Tah soot tai ja mai glup mah hah gun
If, in the end, you won’t come back to me

ยังเก็บเอาไว้ ข้อความสุดท้ายตอนที่เธอพิมพ์ตอบ
Yung gep ao wai kor kwahm soot tai dtaun tee tur pimp dtaup
I still keep the last message that you replied
และยังไม่เคลื่อนไหว ข้อความสุดท้ายที่ฉันเป็นคนส่งไป
Lae yung mai kleuan wai kor kwahm soot tai tee chun bpen kon song bpai
And I still haven’t moved the last message that I sent

ก็ค้างคานานมาแล้ว วี่แววของคนจะกลับมาหายังไม่มีให้มั่นใจ
Gor kahng kah nahn mah laeo wee waew kaung kon ja glup mah hah yung mai mee hai mun jai
It’s been unresolved for a long time, there’s no inkling to make me certain that someone will come back
และฉันต้องอยู่อย่างนี้ต่อไป จนถึงเมื่อไหร่ไม่รู้ที่ต้องเดียวดาย
Lae chun dtaung yoo yahng nee dtor bpai jon teung meua rai mai roo tee dtaung diao dai
And I must continue living like this, I don’t know how much longer I must be alone

(*)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฎิเวธ อุทัยเฉลิม
เนื้อร้อง ฟองเบียร์
ทำนอง ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง ZEAL
โปรดิวเซอร์ ZEAL
Mixed & Mastered at Mixphere Studio by ดนุภพ กมล

   

What a sad song for anyone who has ever been stuck in a dying long-distance relationship, unsure if the other person is still there or not, but not wanting to give up until you know for sure.

Title: ไม่เข้าใจ / Mai Kao Jai (I Don’t Understand)
English Title: “Lost”
Artist: UrboyTJ ft. Zeal
Album: [Single]
Year: 2018

ผมทุ่มทุกอย่างที่มีให้เธอเลยหมดหน้าตัก
Pom toom took yahng tee mee hai tur loey mot nah dtuk
I’ve devoted everything I had to you, I’m out of talismans
และทำทุกทางที่คิดว่าเธอนั้นจะมารัก
Lae tum took tahng tee kit wah tur nun ja mah ruk
And I’ve done every way I could think of for you to come love me
แต่ยิ่งทำก็ยิ่งรู้สึกเสียใจ
Dtae ying tum gor ying roo seuk sia jai
But the more I do, the sadder I feel
เมื่อเธอไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ทำลงไป
Meua tur mai hen koon kah kaung sing tee tum long bpai
When you don’t see the value of the things i do
มันทรมานแต่เธอก็ไม่เคยรับรู้
Mun toramahn dtae tur gor mai koey rup roo
It’s torture, but you never acknowledge it
แล้วผมจะโทษใครได้มันก็สมแล้ว
Laeo pom ja toht krai dai mun gor som laeo
And who can I blame? It’s fitting
รักเองเจ็บเองโทษใครไม่ได้
Ruk eng jep eng toht kraimai dai
I chose to love, so I hurt myself, I can’t blame anyone else
Love with pain ก็ปวดเองทำไงก็ไม่หาย
Love with pain gor bpuat eng tum ngai gor mai hai
Love with pain, I hurt myself, whatever I do, it doesn’t disappear

ไม่มีใครผิดทั้งนั้นถ้ามันจะผิดก็ฉัน
Mai mee krai pit tung nun tah mun ja pit gor chun
It’s no one’s fault, if it’s anyone’s it’s mine
ที่รักเธอมากไปและไม่เคยเผื่อใจ
Tee ruk tur mahk bpai lae mai koey puea jai
For loving you too much and never being careful
แต่คนมันรักเข้าไปแล้ว
Dtae kon mun ruk kao bpai laeo
But a person in love dives right in
ตัดใจมันก็คงไม่ทัน I’m so into you
Dtut jai mun gor kong mai tun I’m so in to you
I’m too late to give you up, I’m so in to you
But I don’t know what to do
But I don’t know what to do

(*) ยิ่งรักเธอเท่าไหร่ก็ยิ่งเสียใจ
Ying ruk tur tao rai gor ying sia jai
The more I love you, the sadder I am
ยิ่งใกล้เธอเท่าไหร่ก็ยิ่งเหมือนไกล
Ying glai tur tao rai gor ying meuan glai
The closer to you I get, the further away it seems
ให้เธอมองมาตรงที่แววตา
Hai tur maun gmah dtrong tee waew dtah
I want you to look me right in the eye
เธอนั้นเคยเห็นฉันบ้างไหม
Tur nun koey hen chun bahng mai
Have you ever noticed me?
หรือว่าเธอไม่เคยจะสนใจ
Reu wah tur mai koey ja son jai
Or will you never be interested?

(**) ยิ่งรักเธอเท่าไหร่ยิ่งไม่เหลือใคร
Ying ruk tur tao rai ying mai leua krai
The more I love you, the more I don’t have anyone left
ยิ่งใกล้เธอเท่าไหร่เธอก็ยิ่งหายไป
Ying glai tur tao rai tur gor ying hai bpai
The closer to you I get, the more you disappear
พยายามลืมก็ไม่ยอมลืมไม่รู้ต้องทำยังไง
Payayahm leum gor mai yaum leum mai roo dtaungtum yung ngai
I’ve tried to forget, but I refuse to, I don’t know what I must do
ยิ่งรักเท่าไรก็ยิ่งไม่เข้าใจ
Ying ruk tao rai gor ying mai kao jai
The more I love you, the more I don’t understand

You like a mystery มีแต่ history
You like a mystery mee dtae history
You’re like a mystery, there’s only history
I’m a memories I’m fade away
I’m a memory, I’m fading away
But I keep coming back
But I keep coming back
Cause I never get enough
Cause I never get enough
I’m so in to you
I’m so in to you
And i don’t know what to do
And I don’t know what to do

(*,**,*,**)

   

Produced by UrboyTJ
Composed by UrboyTJ
Arranged by UrboyTJ, Chonlatas, Ken Zeal, Four 25 Hours
Lyrics by UrboyTJ

Title: โง่เขลา / Ngoh Kalao (Foolish)
Artist: Zeal
Album: Zeal
Year: 2002

ฉันควรรู้ตัว
Chun kuan roo dtua
I should have realized
ว่าเป็นแค่คนคนนึง
Wah bpen kae kon kon neung
That I’m just one person
ที่ไม่ต่างอะไร
Tee mai dtahng arai
Who’s no different
หลงเอาหัวใจให้เธอเก็บไว้
Long ao hua jai hai tur gep wai
I became infatuated and let you keep my heart
เพื่อโยนทิ้ง
Peua yohn ting
To throw away

(*) เป็นได้เพียงมนุษย์ที่โง่งม
Bpen dai piang manoot tee ngoh ngom
I can only be a naive person
ไม่ได้มีความหมายซักเท่าไร
Mai dai mee kwahm mai suk tao rai
I’m completely meaningless
มันไม่ควรไปคิด
Mun mai kuan bpai kit
I shouldn’t go thinking
มีใจกับใครซักคน
mee jai gup krai suk kon
Of developing feelings for anyone

(**) ขอบคุณที่ย้ำจนเข้าใจ
Kaup koon tee yum jon kao jai
Thank you for repeating it until I understood
เปิดตาให้รู้ตัวเองว่าโง่เขลา
Bpert dtah hai roo dtua eng wah ngoh klao
And opened my eyes and realized I was foolish
ที่ได้รู้ว่าเธอยังห่วง
Tee dai roo wah tur yung huang
To know that you were still worried about
และยังคงรักในคนเก่า
Lae yung kong ruk nai kon gao
And still in love with your ex
ได้เห็นสายตา
Dai hen sai dtah
I could see it in your eyes
ของเธอสบตาเขา
Kaung tur sop dtah kao
When you made eye contact with him
หมดเวลาของคนโง่เขลา
Mot welah kaung kon ngoh klao
Time’s up for this foolish person
พอเท่านี้
Por tao nee
I’ve had enough

ฉันควรรู้ตัว
Chun kuan roo dtua
I should have realized
เธอแค่รอเวลาเพื่อจะกลับไป
Tur kae ror welah peua ja glup bpai
You were just waiting for the moment to get back together with him
หัวใจทั้งดวงที่เธอเก็บไว้
Hua jai tung duang tee tur gep wai
Your entire heart that you’ve kept from me
ไม่มีฉัน
Mai mee chun
Doesn’t have feelings for me

(*,**,**,**)

Title: ฉันสัญญา / Chun Sunyah (I Promise)
English Title: Promise
Artist: Zeal
Album: [Single]
Year: 2018

ในชีวิต ไม่คิดว่าจะมีสักคน ที่ทำให้ฉันไม่ต้องสับสน
Nai cheewit mai kit wah ja mee suk kon tee tum hai chun mai dtaung sup son
In my life, I never thought there would be someone who would cure my confusion
ที่มืดมนก็ทำให้มันสว่าง
Tee meut mon gor tum hai mun sawahng
Who would make the darkness bright

ในวันนี้ ที่ฉันนั้นได้มองเห็นทาง ที่ทำให้ฉันไม่ต้องอ้างว้าง
Nai wun nee tee chun nun dai maung hen tahng tee tum hai chun mai dtaung ahng wahng
Today, I’ve seen the path that will cure my loneliness
ก็เพราะเธอ อยู่เคียงข้างกันตลอด
Gor pror tur yoo kiang kahng gun dtalaut
Because you’re always beside me

(*) กว่าจะเจอ ไม่รู้เสียน้ำตากี่ที กว่าจะพบเจอเธอคนนี้
Gwah ja jur mai roo sia num dtah gee tee gwah ja pob jur tur kon nee
Until I met you, I don’t know how many times I cried by the time I met you
กว่าจะได้พบเจอกับรักดีๆสักครั้ง
Gwah ja dai pob jur gup ruk dee dee suk krung
Until I could finally find a good love

(**) ทั้งชีวิตที่เหลือที่มีอยู่ ก็ไม่รู้ว่าจะพอได้อย่างไร
Tung cheewit tee leua tee mee yoo gor mai roo wah ja por dai yahng rai
I don’t know how the life that I have left can be enough
จะตอบแทนคำว่ารักคำนี้ที่ได้มา
Ja dtaup taen kum wah ruk kun nee tee dai mah
To repay this love that I’ve gotten

(***) ทั้งชีวิตที่เหลือที่มีอยู่ สิ่งที่รู้คือวันข้างหน้า
Tung cheewit tee leua tee mee yoo sing tee roo keu wun kahng nah
The life that I have left, all I know is that in the days ahead
ก็จะอยู่เพื่อรักเพียงเธอคนนี้ ฉันสัญญา
Gor ja yoo peua ruk piang tur kon nee chun sunyah
I’ll live to love only you, I promise

หากจะล้ม ก็พร้อมที่จะยืนขึ้นใหม่ จะเจอปัญหาอะไรแค่ไหน
Hahk ja lom gor praum tee a yeun keun mai ja jur bpunhah arai kae nai
If I fall, I’m ready to stand up again, no matter what problems I’ll face
แค่เรา เข้าใจก็คงจะผ่าน
Kae rao kao jai gor kong ja pahn
As long as we just understand each other, I’ll get through them

(*,**,***,**,***,***)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฎิเวธ อุทัยเฉลิม
Producer : ZEAL
เนื้อร้อง : ฟองเบียร์
ทำนอง : ปฎิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : ZEAL
Mixed & Mastered at Mixphere Studio by ดนุภพ กมล

   

What a touching song the band wrote for one of their biggest fans who missed out on going to see them in concert for the first time because she had to go into surgery for brain cancer~ <3 Her surgery went well, although she's still battling the cancer with chemo, so the band even went to see her in the hospital and gave her a private mini concert to make up for her missing the big one~ It always warms my heart to see artists showing their fans gratitude and kindness and not just taking them for granted and acting like love and adoration should be an entitlement for them because they're famous. How sweet of Zeal to do that, and here's to hoping Kung wins her fight against cancer~

Title: Let’s Go
Artist: Leo Lemix (Pex Zeal, Ink Waruntorn, Room39, Na Polycat, Mild vocalist, Singto Numchok)
Album: [Single]
Year: 2018

Why are you sad when your heart’s still beating?
Why are you lonely when your heart is still red?
If you want to shout, let it out, if your life needs color
If you want to shout, let it out, let the excitement start at you and me
Let the lights combine with our hearts

(*) If not tonight, then when?
If not tonight, then which night?
And not just you, not just me
We still have those people waiting for us to go
Let the days be only a dream
Come run a long distance with us tonight

Why be bashful when your heart has needs?
Why over-think things when there’s so many people ready to go with you?
If you want to shout, let it out, if your life needs color
If you want to shout, let it out, let the excitement start at you and me

It’s getting late, let’s go, Friday night
What are you waiting for? Let’s go, flip flow, as we desire
Wherever you friends are, don’t say no
However much strength you have, get ready with us
We’ll finally clink our glasses together, tonight we must run, run, run
Let the lights combine with our hearts

(*)

There doesn’t have to be a reason, there doesn’t need to be an explanation
Just bring your heart, go!

   

เนื้อเพลง: ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
ทำนอง : ณฐพล ศรีจอมขวัญ/ ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : ณฐพล ศรีจอมขวัญ
Mixed and Mastered by พีท ตันสกุล

Title: ปลุก / Bplook (Waking Up)
English Title: “Rizing”
Artist: Zeal
Album: [Single]
Year: 2018

ฉันเหมือนคนหลงทาง ท่ามกลางความมืดมน อ้างว้างเกินจะทนไหว
Chun meuan kon long tahng tahm glahng kwahm meut mon ahng wahng gern ja ton wai
It’s like I’m lost in the middle of darkness, it’s too empty to bear
คืนที่ไร้แสงดาวเหลียวมองไม่เห็นใคร
Keun tee rai saeng dao liao maung mai hen krai
A night without starlight, whichever way I turn, I don’t see anyone

(*) ต้องอยู่อย่างทรมาน อีกนานเท่าไหร่ กว่าจะพบใครคนนั้น
Dtaung yoo yahng toramahn eek nahn tao rai gwah ja pob krai kon nun
How much longer must I live in torture until I meet that special someone?

(**) ที่เป็นดั่งแสงของวันใหม่ ปลุกฉันลุกขึ้นอีกครั้ง
Tee bpen dung saeng kaung wun mai bplook chun look keun eek krung
Who is like the light of a new day, waking me up again
ทำให้ความมืดมนได้พ้นผ่าน
Tum hai wkahm meut mon dai pon pahn
Making the darkness pass
ทำให้ใจของฉันได้พบกับแสงสว่าง
Tum hai jai kaung chun dai pob gup saeng sawahng
Making my heart find a shining light
ที่ทำให้ชีวิตฉันมีความหมาย กับการที่ยังมีลมหายใจ
Tee tum hai cheewit chun mee kwahm mai gup gahn tee yung mee lom hai jai
Who gives my life meaning for still breathing
ในวันที่ฉันนั้นไม่เหลือใคร มีใครบ้างไหมที่ยังต้องการ
Nai wun tee chun nun mai leua krai mee krai bahng mai tee yung dtaung gahn
When I don’t have anyone else left, is there anyone who still wants me?

โลกที่คนทั่วไปเขามองว่าสวยงาม อยากรู้มันอยู่ตรงไหน
Lohk tee kon tua bpai kao maung wah suay ngahm yahk roo mun yoo dtrong nai
I want to know where this beautiful world that everyone talks about is
โลกที่ฉันไม่เลยไม่เคยจะเข้าใจ
Lohk tee chun mai loey mai koey ja kao jai
The world that I’m in isn’t, I’ll never understand

(*,**)

ต้องอยู่อย่างทรมานอีกนานเท่าไร
Dtaung yoo yahng toramahn eek nahn tao rai
How much longer must I live in torture?
ต้องทรมานอีกนานแค่ไหน
Dtaung toramahn eek nahn kae nai
How much longer must I be tortured?

(*,**)

   

เนื้อร้อง :ปราชญ์ พงษ์ไชย
ทำนอง :ศิลา นามเทพ,ปราชญ์ พงษ์ไชย
เรียบเรียง : ZEAL
โปรดิวเซอร์ : ZEAL
Mixed & Mastered at Mixphere Studio by ดนุภพ กมล

   

I’m a little disappointed that one of my favorite rock bands known for their bitter passive aggressive songs would stoop to having such an emo, teenage “I want someoneeeeee, when will I meet someoneeee” song, but looking at the music video, is it an OST for some teeny movie/series or something?

Title: อย่าอยู่คนเดียว / Yah Yoo Kon Diao (Don’t Be Alone)
Artist: Zeal
Album: Space
Year: 2005

เข้าใจที่เธอเจ็บ เข้าใจที่เธออยากร้องไห้
Kao jai tee tur jep kao jai tee tur yahk raung hai
I understand that you’re hurting, I understand that you want to cry
อยากระบายเรื่องที่เธอปวดใจ
Yahk rabai reuang tee tur bpuat jai
You want to express the problem that’s causing you pain
เข้าใจว่ามันหนัก ใจเธอกำลังบอบและช้ำมา
Kao jai wah mun nuk jai tur gumlung baop lae chum mah
I understand that it’s stressful, your heart is hurting and aching
จากความรักที่มันจบไป
Jahk kwahm ruk tee mun jop bpai
From a love that ended

(*) ไม่อยากไว้ใจใครอีกใช่ไหม บทเรียนที่ได้มา
Mai yahk wai jai krai eek chai mai bot rian tee dai mah
You don’t want to trust anyone else, right? That’s the lesson you received
แต่ต้องขอเธอจริงๆ ต้องฝืนเธอจริงๆ
Dtae dtaung kor tur jing jing dtaung feun tur jing jing
But I really must ask you, I really must force you
คงทิ้งเธอไว้ลำพังไม่ไหว
Kong ting tur wai lumpung mai wai
I can’t leave you alone

(**) อย่าอยู่คนเดียวเลยคืนนี้ ให้ชั้นดูแลข้างๆ กาย
Yah yoo kon diao loey keun nee hai chun doo lae kahng kahng gai
Don’t be alone tonight, let me look after you by your side
เพราะใจเธอยังวุ่นวาย อาจจะฟุ้งซ่านไป
Pror jai tur wung woon wai aht ja foong sahn bpai
Because your heart is still troubled you might feel so distracted
จนทำร้าย ตัวของตัวเอง
Jon tum rai dtua kaung dtua eng
That you might hurt yourself
ปล่อยเธอลำพังในคืนนี้ จนเช้าก็คงไม่ได้หลับ
Bploy tur lumpung nai keun nee jon chao gor kong mai dai lup
If I left you alone tonight until morning, I wouldn’t be able to sleep
ไม่รับความรักชั้นไป ก็ช่วยรับในความห่วงใย
Mai rup kwahm ruk chun bpai gor chuay rup nai wkahm huang yai
If you won’t accept my love, please accept my concern
แค่เท่านี้ได้มั้ย มันห่วงเธอ
Kae tao nee dai mai mun huang tur
That’s all, please? I’m worried about you

ระบายที่เธอเจ็บ ตะโกนดังๆ ใส่ฉันได้
Rabai tee tur jep dtagohn dung dung sai chun dai
Express your pain, shout out loud, you can let it out to me
ต่อให้คำนั้นมันแรงแค่ไหน
Dtor hai kum nun mun raeng kae nai
No matter how harsh those words aree
แค่เพียงต้องการอยู่ ดูแลจนเธอหยุดไม่ร้องไห้
Kae piang dtaung gahn yoo doo lae jon tur yoot mai raung hai
I just want to stay and look after you until you stop crying
และตอนนั้นฉันจะกลับไป
Lae dtaun nun chun ja glup bpai
And when that happens, I’ll go home

(*,**)

   

คำร้อง : ฟองเบียร์
ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : ZEAL