Will You Marry Me

All posts tagged Will You Marry Me

Title: Will You Marry Me?
Artist: Singto Numchok (สิงโต นำโชค)
Album: Just Have Fun With It
Year: 2018

ทุก ๆ วินาทีตอนนี้
Took took winahtee dtaun nee
Every second right now
ที่เรามีกันอย่างนี้
Tee rao mee gun yahng nee
That we have each other like this
ทุกวันดี ๆ ที่เดินร่วมทาง
Took wun dee dee tee dern ruam tahng
Every wonderful day that we spend together
เธอยังคนมั่นใจใช่ไหม
Tur yung kon mun jai chai mai
You’re still certain, right?
ถ้าเราจะเดินต่อไป
Tah rao ja dern dtor bpai
If we keep this up
ไม่ว่ายังไงยังคงงดงาม
Mai wah yung ngai yung kong ngot ngahm
No matter what, it’ll still be beautiful

(*) เธอไม่ต้องถามว่ารักหรือเปล่า
Tur mai dtaung tahm wah ruk reu bplao
You don’t have to ask if I love you or not
แต่ถ้าเธอถาม ถ้าเธออยากรู้
Dtae tah tur tahm tah tur yahk roo
But if you ask, if you want to know

(**) จะบอกคำว่ารักดัง ๆ ทันใด
Ja bauk kum wah ruk dung dung tun dai
I’ll tell you I love you as loudly as I can
ให้เธอได้รู้ความจริงในใจ
Hai tur dai roo kwahm jing nai jai
So you can know the truth in my heart
สิ่งที่ฉันคิดกับเธอยังไงยังเหมือนเก่า
Sing tee chun kit gup tur yung ngai yung meuan gao
The things I feel about you are still the same, no matter what
จะบอกคำว่ารักคำเดิมคนดี
Ja bauk kum wah ruk kum derm kon dee
I’ll tell you the same thing; that I love you, darling
เพียงเธอเท่านั้นทุกวินาที
Piang tur tao nun took winahtee
Only you, at every second
ไม่มีสักครั้งที่ฉันคนนี้จะเปลี่ยนไป
Mai mee suk krung tee chun kon nee ja bplian bpai
There won’t be a time that I’ll change
ทุกอย่างยังเหมือนเดิม เหมือนเดิม
Took yahng yung meuan derm meuan derm
Everything is still the same, the same

ฟ้า ยังคงงดงามสดใส
Fah yung kong ngot ngahm sot sai
The sky is still beautifully bright
เพราะเรามีกันใช่ไหม
Pror rao mee gun chai mai
Because we have each other, right?
แม้นานเพียงใดก็ยังเหมือนเดิม
Mae nahn piang dai gor yung meuan derm
No matter how long it’s been, it’s still the same
ฉันจะดูแลเธอคนนี้
Chun ja doo lae tur kon nee
I’ll take care of you, darling
ด้วยใจทั้งหมดที่ฉันมี
Duay jai tung mot tee chun mee
With all my heart that I have
ทุกวินาทีให้เธอมั่นใจ
Took winahtee hai tur mun jai
At every second, you can be certain

(*,**,**)

จะบอกคำว่า … รัก
Ja bauk kum wah ruk
I’ll tell you that I love you
เพียงเธอเท่า … นั้น
Piang tur tao nun
Only you
ยังเหมือนเดิม เหมือนเดิม
Yung meuan derm meuan derm
Still the same, the same

   

เนื้อร้อง: สิงโต นำโชค (นำโชค ทะนัดรัมย์), ตั้ม โมโนโทน (สถาปัตย์ ธีรนิตภาพ)
ทำนอง: สิงโต นำโชค
เรียบเรียง: Kijjaz (กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์)
โปรดิวเซอร์เพลง: Kijjaz

Title: Will You Marry Me?
Artist: Hui United
Album: Hui United
Year: 2012

ฉันยังจำวันที่เราแรกพบกัน
Chun yung jum wun tee rao raek pob gun
I still remember the day we first met
ได้ราวกับมันเป็นเพียงเมื่อวันวาน
Dai rao gup mun bpen piang meua wun wahn
Like it was only yesterday
จำแววตาเธออ่อนโยนประทับใจ
Jum waew dtah tur aun yohn bpratup jai
I remember the pleasant, tender look in your eyes
จำเสียงทักทายที่สดใส แสนอ่อนหวาน
Jum siang tuk tai tee sot sai saen aunw ahn
I remember your bright, sweet voice saying hello

ยิ่งได้พูดคุยถูกคอยิ่งถูกใจ
Ying dai poot kooey took kor ying took jai
The more we talked and got along, the more taken I was with you
พบว่าเธอคิดอะไรคล้ายคล้ายกับฉัน
Pob wah tur kit arai klai klai gup chun
I found that you were feeling something similar
กาลเวลาทำให้เรายิ่งใกล้กัน
Gahn welah tum hai rao ying glai gun
And as time made us get closer
ได้เรียนรู้ความคิดความใฝ่ฝันของเธอ
Dai rian roo kwahm kit kwahm fai fun kaung tur
I learned your thoughts and dreams

(*) วันเดือนปีผ่านไปฉันก็ยิ่งรักเธอ
Wun deuan bpee pahn bpai chun gor ying ruk tur
Days, months, and years passed by, the more I fell in love with you
มีความสุขเสมอ ยามที่เห็นเธอสุขใจ
Mee kwahm sook samur yahm tee hen tur sook jai
I’m always happy when I see you happy
อยากมอบเวลาดีดี เช่นนี้ ให้เธอตลอดไป
Yahk maup welah dee dee chen nee hai tur dtalaut bpai
I want to give you good times like this forever

(**) วันนี้ฉันจึงขอย่อตัว..ลงคุกเข่า
Wun nee chun jeung kor yor dtua long kook kao
Today, I want to get down on one knee
เปิดกล่องแหวนและพูดเบาเบา
Bpert glaun waen lae poot bao bao
Open the ring box, and ask you gently
เธอแต่งงานกับฉันได้มั้ย
Tur dtaeng ngahn gup chun dai mai
Will you marry me?
ฉันจะขอเป็นผู้ดูแลเธอเรื่อยไป
Chun ja kor bpen poo doo lae tur reuay bpai
I want to be the person who continuously looks after you
ตราบที่ชีวิตยังมีลมหายใจ
Dtrahp tee cheewit yung mee lom hai jai
For as long as I’m still breathing
สุดที่รัก แต่งงานกับฉัน ได้ไหม
Soot tee ruk dtaeng ngahn gup chun dai mai
My darling, will you marry me?

(*,**,**)

ร่วมชีวิต สุขทุกข์กัน ตลอดไป
Ruam cheewit sook took gun dtalaut bpai
We’ll share the happiness and suffering of life together forever

   
Music/Lyric by Arpakorn Boonkongchuen อาภากร บุญคงชื่น
Arranged/Produced by Dome Dussadeechettakul โดม ดุษฎีเชษฐากุล
Vocal by Tikumtorn “Joey” Sriglindee โจอี้ ฑิฆัมธร ศรีกลิ่นดี

   
What a lovely song this is! From the catchy bossa nova music to the super sweet, romantic lyrics that almost brought a tear to my eye knowing it was inspired by the actual events of him proposing to his now wife, what a great way to start an album!

Title: Will You Marry Me
Artist: Potato and Lula
Album: Project Beer Garden
Year: 2009

ยินดีที่รู้ในคำตอบ ว่าเธอยินยอมมอบหัวใจ
yin-dee tee roo nai kam dtop waa ter yin-yom mop hua jai
I’m glad to know your answer, that you’re willing to give your heart
ให้คนธรรมดาอย่างฉัน นั้นดูแล
hai kon tam-ma-daa yaang chan nan doo lae
To an average guy like me to take care of
ตัวเธอก็เป็นดั่งคำตอบ ใจเลยยินยอมมอบชีวิตนี้ให้ดูแล
dtua ter gor bpen dang kam dtop jai loie yin-yom mop chee-wit nee hai doo lae
You are the answer, so my heart is willing to give my life to you to look after
แต่เธออย่าทิ้งกันไป
dtae ter yaa ting gan bpai
Just don’t leave me

ฉันให้สัญญา จะไม่มีวันทำให้เธอเสียใจ
chan hai san-yaa ja mai mee wan tam hai ter sia jai
I promise that there will never be a day that I will make you sad
ฉันเชื่อสัญญา ว่าเธอจะไม่ทำร้าย
chan cheua san-yaa waa ter ja mai tam raai
I believe your promise that you will not hurt me
เลยตอบกับเธออย่างนั้นไป
loie dtop gap ter yaang nan bpai
So I answered you like that

(*) Will you marry me? I do
Will you marry me? I do
ฉันรู้ใจตัวเอง หยุดลงที่เธอคนนี้ตลอดไป
chan roo jai dtua eng yoot long tee ter kon nee dta-lot bpai
I know my own heart will be set on you forever
Will you marry me? I do
Will you marry me? I do
Will you marry me? Say it together
Will you marry me? Say it together
ทั้งฉันและเธอ จับมือเกี่ยวใจกันไว้จนวันสุดท้าย
tang chan lae ter jap meu gieow jai gan wai jon wan soot taai
Both you and I, hand in hand, together until the very end

ในใจทุกห้องที่ว่างเปล่า เธอเอาความดีเติมหัวใจ
nai jai took hong tee waang bplao ter ao kwaam dee dterm hua jai
In every empty room in my heart, you brought in all the goodness and filled them up
ให้กันมาจนเต็ม เมื่อฉันก็รักเธอ
hai gan maa jon dtem meua chan gor rak ter
You gave until it’s full, when I love you too
เจอคนที่ฝันมาตลอด จะโอบและกอดด้วยชีวิต ไม่ไปไกลเธอ
jer kon tee fan maa dta-lot ja ohp lae got duay chee-wit mai bpai glai ter
I’ve found the person I’ve always dreamed of, I will embrace you with my life, I’ll never be far from you
ขอบคุณที่ไว้วางใจ
kop koon tee wai waang jai
Thank you for having faith in me

ฉันให้สัญญาจะไม่มีใครอีกต่อแต่นี้ไป
chan hai san-yaa ja mai mee krai eek dtor-dtae-nee-bpai
I promise that there will be no one else anymore from now on
ฉันเชื่อสัญญา ว่าเธอจะไม่ไปไหน
chan cheua san-yaa waa ter ja mai bpai nai
I believe your promise, that you will not stray away from me
แค่ตอบอีกทีให้มั่นใจ
kae dtop eek tee hai man-jai
Just answer once more just to be sure

(*,*)

จับมือเกี่ยวใจกันไว้จนวันสุดท้าย..
jap meu gieow jai gan wai jon wan soot taai..
Hand in hand, together until the end