urboytj

All posts tagged urboytj

Title: Fact
Artist: Lazyloxy, Maiyarap, Og-Anic, and UrboyTJ
Album: [Single]
Year: 2020

(*) ความจริงแล้วฉันกับเธอ เราไม่ต้องเจอดีกว่า
Kwahm jing laeo chun gup tur rao mai dtaung jur dee gwah
In reality, it’s better if you and I don’t meet
จริงๆตอนนั้นก็ดี แต่ฉันว่าตอนนี้ดีกว่า
Jing jing dtaun nun gor dee dtae chun wah dtaun nee dee gwah
Really, back then it was good, but I think now it’s better
ตอนนั้นฉันเศร้า ข้าวปลาไม่กิน
Dtaun nun chun sao kao bplah mai gin
Back then I was sad, I couldn’t eat anything
โคตรน้ำเน่า แต่มันเรื่องจริง
Koht num nao dtae mun reuang jing
I was f*ck*ng emo, but it’s the truth
ถ้าต้องถูกทิ้งอีกครั้ง ฉันไม่มีเธอดีกว่า
Tah dtaung took ting eek krung chun mai mee tur dee gwah
If I must be abandoned again, it’s better to be without you

ไม่เอาอีกแล้ว ไม่อยากโดนทิ้งโดนขว้างอีกครั้ง
Mai ao eek laeo mai yahk dohn ting kohn kwahng eek krung
I don’t want you anymore, I don’t want to be dumped or thrown away again
สงสารตัวเอง ฉันว่าฉันมีค่ามากกว่านั้น
Songsahn dtua eng chun wah chun mee kah mahk gwah nun
I’m taking pity on myself, I think I’m worth more than that
คงไม่มีใครเข้าใจ ถ้าหากไม่ลองเป็นฉัน
Kong mai mee krai kao jai tah hahk mai laung bpen chun
No one would understand if they haven’t been in my shoes
จริงๆตอนนั้นก็ดี แต่ตอนนี้มันดีกว่า มั้ง
Jing jing dtaun nun gor dee dtae dtaun nee mun dee gwah mung
Really, back then it was good, but maybe things are better now

แล้วเธอก็อย่าไปทำกับใครอีก เห็นมีแต่คนที่อยากเข้าไปจีบ
Laeo tur gor yah bpai tum gup krai eek hen mee dtae kon tee yahk kao bpai jeep
And you, don’t do this to anyone else again, it seems like you only have guys you want to flirt with
เลิกแสดงเธอแรงกว่าในฟีด เพราะฉันก็คงไม่กลับเข้าไปอีก
Lerk sadaeng tur raeng wah nai feed pror chun gor kong mai glup kao bpai eek
Stop trying to show off in my feed, because I’m not going back to you again
จะเก็บเรื่องดีดีเอาไว้ในความทรงจำ ใครฟังก็คงไม่เข้าใจ
Ja gep reaung dee dee ao wai nai kwahm song jum krai fung gor kong mai kao jai
I’ll keep the good times in my memories, whoever listens probably wouldn’t understand
เจ็บเพราะเธอนี่ฉันยังผ่านมาแล้ว แค่เหงานี่มันสักเท่าไร
Jep pror tur nee chun yung pahn mah laeo kae ngao nee mun suk tao rai
I was hurt because of you, but I still got through it, I’m just a little lonely

ถึงเธอไม่ฟรีก็ไม่ได้ดีกว่าใคร ความงามเธอก็มีแต่ไม่ได้ดีต่อใจ
Teung tur mai free gor mai dai dee gwah krai kwahm ngahm tur gor mee dtae mai dai dee dtor jai
Even though you’re not free, you’re no better than anyone else, you only have outer beauty, but you’re not good for the heart
ถ้าความสัมพันธ์ของฉันและเธอจบ มีผู้หญิงไปตามตบ
Tah kwahm sumpun kaung chun lae tur jop mee poo ying bpai dtahm dtop
If our relationship ended, there would be women after you trying to hit you
ก็ขอให้เธออยู่รอดปลอดภัย
Gor kor hai tur yoo raut bplaut pai
So I hope you’ll stay alive and safe

แต่ผลสุดท้ายและความรักก็ต้องจบลง แม้เธอจะร้ายฉันก็อดทน
Dtae pon soot tai lae kwahm ruk gor dtaung jop long mae tur ja rai chun gor aut ton
But, in the end, our love must end, even though you’re cruel, I endured it
รอวันไปคบกับเขา มีคนมอบความรัก ทำให้เธอสุขล้น
Ror wun bpai kop gup kao mee kon maup kwahm ruk tum hai tur sook lon
Waiting for the day you’d go out with him, you have someone giving you love, making you happy

และแล้วชีวิตฉันที่เหลือมันก็หลุดพ้นใครที่ว่ารวยเจอกูอวดจน
Lae laeo cheewit chun tee leua mun gor loot pon krai tee wah ruay jur goo aut jon
And now the rest of my life is released, everyone claiming to be rich, meet me who’s bragging about being poor
บอกเมียมึงอย่ามาระราน เดี๋ยวได้คลานกลับบ้านทั้งที่ที่ปวดนม
Bauk mia meung yah mah rarahn diao dai klahn glup bahn tung tee tee bpuat nom
Tell your wife not to start anything, or she’ll be crawling back home with sore breasts

(*)

ความจริงก็คือ คนเขาชอบลือว่าฉันมันโง่งมงาย
Kwahm jing gor keu kon kao chaup leu wah chun mun ngoh ngom ngai
The truth is, people like spreading rumors that I’m foolish
ขอบคุณแล้วกันที่ทำให้ฉันไม่ถึงกับโง่จนตายห่า
Kaup koon laeo gun tee tum hai chun mai teung gup ngoh jon dtai hah
Thank you for making sure I’m not the stupidest one
ตอนนี้ bye bye นาา เราเสียเวลามาตั้งเท่าไร
Dtaun nee bye bye nah rao sia welah mah dtung tao rai
Now, bye bye, how much time have I wasted?
ไม่ต้องให้พูดมากให้ฉันเข้าใจ อย่าพยายามขยับขากรรไกร
Mai dtaung hai poot mahk hai chun kao jai yah payayahm kayup kah gun grai
There’s no need to say a lot to get me to understand, don’t bother moving your jaw
เธอไม่ต้องมาเว่า ทำให้ฉันต้องมาเศร้าแดกเหล้าแบบ every night
Tur mai dtaung mah wao tum hai chun dtaung mah sao daek lao baep every night
There’s no need to come and make me sad, drinking alcohol, like, every night
ถึงแม้ต้องเหงาไปวันๆ ฉันก็ต้องอยู่ลำพังแบบนี้ให้ไหว
Teung mae dtaung ngao bpai wun wun chun gor dtaung yoo lumpung baep nee mai wai
Even though I’m lonely day by day, I must be able to be alone like this
Pleace don’t text to ma phone just live me alone ไปไหนก็ไป
Please don’t text to my phone, just leave me alone bpai nai gor bpai
Please don’t text to my phone, just leave me alone, go wherever you want
ในวันนั้นฉันอาจยอม แต่วันนี้ฉันน่ะพร้อมจะมีคนใหม่
Nai wun nun chun aht yaum dtae wun nee chun nap raum ja mee kon mai
Back then I might have given in to you, but today I’m ready for someone new

แล้วไง ถึงแม้จะรักกันเท่าไหร่
Laeo ngai teung mae ja ruk gun tao rai
So what? No matter how much I loved you
แต่ตอนสุดท้าย ฉันก็ต้องไป จากคนที่ไม่มีหัวใจ
Dtae dtaun soot tai chun gor dtaung bpai jahk kon tee mai mee hua jai
In the end, I must go, leaving the person who didn’t have a heart
เสียใจ แต่มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่
Sia jai dtae mun gor mai koy tao rai
I’m sad, but it’s not a big deal
ถ้ามีแล้วมันไม่ทำให้ดี จะมีเธอไว้ไปทำไม
Tah mee laeo mun mai tum hai dee ja mee tur wai bpai tummai
If having you didn’t do me any good, why hang on to you?
อย่าให้เราต้องเจอกันเลย
Yah hai rao dtaung jur gun loey
Don’t make me have to see you again
ไม่อยากจะกลับไปเป็นเหมือนเคย
Mai yahk ja glup bpai bpen meuan koey
I don’t want things to go back to the way they were
ถึงแม้จะรักเธอมากแค่ไหน
Teung mae ja ruk tur mahk kae nai
No matter how much I loved you
ตอนนี้ฉันไม่ต้องการเธออีกต่อไป
Dtaun nee chun mai dtaung gahn tur eek dtor bpai
Now, I don’t want you anymore

(*)

Title: ยิ่งหอมยิ่งรัก / Ying Haum Ying Ruk (The More I Smell You, the More I Love You)
English Title: “Ur Scent”
Artist: UrboyTJ
Album: Commercial for Hygiene laundry detergent
Year: 2020

เจอเธอแล้ว ไม่อยากจะละสายตา
Jur tur laeo mai yahk ja la sai dtah
Meeting you, I don’t want to break eye contact
ก็เธอหอมเหมือนธรรมชาติที่สร้างมา
Gor tur haum meuan tummachaht tee sahng mah
You smell like something nature created
ขอฉันคุยได้ไหม ก็เธอคือคนที่ใช่
Kor chun kooey dai mai gor tur keu kon tee chai
Can I talk with you? You’re the one
ไม่มีใครที่เหมือนเธอ
Mai mee krai tee meuan tur
No one is like you
ให้ฉันดมเธออีกซักนิดหน่อย
Hai chun dom tur eek suk nit noy
Let me smell you a little more
เรื่องนี้ไม่ได้ทำบ่อย
Reuang nee mai dai tum boy
I don’t do this often
ไม่ได้อยากจะดูไม่ดี แต่อดไม่ได้ดิ
Mai dai yahk ja doo mai dee dtae aut mai dai di
I don’t want to seem bad, but I can’t take it
ไม่ได้รักใครมาตั้งนาน แต่ถ้าเป็นเธอฉันขอที
Mai dai ruk krai mah dtung nahn dtae tah bpen tur chun kor tee
I haven’t loved anyone for a while, but if it’s you, I’m down

(*) I just wanna kiss little bit little bit
I just wanna kiss, little bit, little bit
เดี๋ยวเธอก็รู้
Diao tur gor roo
Then you’ll know
แค่เพียงอยากจะหอม เธอสักนิด เธอสักนิด
Kae piang yahk ja haum tur suk n it tur suk nit
I just want to smell you a bit, you a bit
นะฉันรออยู่
Na chun ror yoo
Please? I’m waiting
ไม่ต้องกลัวว่ามันจะจาง อยากจะหอมเธอไปให้นาน
Mai dtaung glua wah mun ja jahng yahk ja haum tur bpai hai nahn
There’s no need to fear it’ll fade, I want to smell you for a long time
สรุปว่ารัก รักเธอคนเดียว คนเดียวเท่านั้น
Saroop wah ruk ruk tur kon diao kon diao tao nun
I’ve fallen in love, love with only you, only you
มันหอมจนต้องรักเธอ
Mun haum jon dtaung ruk tur
I’ve smelled you so much, I must love you

ก็กลิ่นเธอหอมยาวนาน
Gor glin tur haum yao nahn
Your scent lasts for a long time
โดนไปหนึ่งทีมันทำให้จินตนาการ
Dohn bpai neung tee mun tum hai jindtanahgahn
It hits me once and makes me imagine
ไม่ใช่อัธพาล ที่เดินตามเธอแค่อยากจะหอมเธอนานๆ
Mai chai untapahn tee dern dtahm tur kae yahk ja haum tur nahn nahn
I’m not a thug, I’m following you just because I want to smell you for a long time
ถ้าเธอไม่รำคาญ
Tah tur mai rumkahn
If you’re not annoyed
Be with me tonight ไม่ว่าไรใช่ไหม
Be with me tonight mai wah rai chai mai
Be with me tonight, no matter what, right?
ถึงจะอยู่ไกล แต่กลิ่นเธอมันใช่
Teung ja yoo glai dtae glin tur mun chai
Even though we’re far apart, your scent is right
Make me wanna be around u ไม่ว่าจะอยู่ไหน
Make me wanna be around you mai wah ja yoo nai
It makes me wanna be around you, no matter where you are
เอายังไง เอายังไง เอายังไง
Ao yung ngai ao yung ngai ao yung ngai
How I want you, how I want you, how I want you

(*)

Title: Flex
Artist: UrboyTJ
Album: [Single]
Year: 2020

(*) ใครจะมองว่า flex ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร
Krai ja maung wah flex gor mai hen ja bpen rai
I don’t see a problem with anyone watching me flex
นี้ชีวิตของกู มันไม่ใช่ชีวิตของใคร
Nee cheewit kaung goo mun mai chai cheewit kaung krai
This is my life, not anyone else’s
I just wanna flex คงไม่ทำให้ใครต้องตาย
I just wanna flex kong mai tum hai krai dtaung dtai
I just wanna flex, it doesn’t hurt anyone
ใครจะว่าอะไร it’s alright, okay…
Krai ja wah arai it’s alright okay
Whatever anyone says, it’s alright, okay
I just wanna flex
I just wanna flex
I just wanna flex
I just wanna flex
I just wanna flex
I just wanna flex
ใครจะว่าอะไร it’s alright, okay…
Krai ja wah arai it’s alright okay
Whatever anyone says, it’s alright, okay

ก็ใช้ชีวิตไม่เหมือนใคร ก็ทำในสิ่งที่มั่นใจ
Gor chai cheewit mai meuan krai gor tum nai sing tee mun jai
I live my life different than everyone else, I do things I’m confident in
ก็โทษทีที่มันภูมิใจ ก็ทำไมต้องมาหมั่นไส้
Gor toht tee tee mun poom jai gor tummai dtaung mah mun sai
I’m sorry I’m proud, why do you have to say you don’t want to hear it?
ที่บอกรองเท้าของกูมันแพง แต่กูก็มีสตางค์
Tee bauk raung tao kaung goo mun paeng dtae goo gor mee sadtahng
You tell me my shoes are expensive, but I have money
เพราะกูทำงานเพลงทุกวัน ไม่ได้หนักที่ใคร
Pror goo tum ngahn pleng took wun mai dai nuk tee krai
Because I work on music every day, I’m not bothering anyone
เวลามันเป็นทอง นาฬิกาเลยแพง
Welah mun bpen taung nahligah loey paeng
Time is money, so watches are expensive
they be like d*mn, this is so nice
They be like, d*mn, this is so nice

(*)

haters gonna hate, when my drip’s hot
Haters are gonna hate when my drip’s hot
ไม่ได้กิ๊กก๊อก, ตอนกู whipped up
Mai dai gik gauk dtaun goo whipped up
There’s no need to lose it when I’m whipped up
rollie on my wrist, screaming tick tock
Rollie on my wrist, screaming tick tock
I be on the top , ไม่มีพลิกล็อค
I be on the top mai mee plik lauk
I’m on the top, it’s not unexpected
ลองให้คิดนิด ก่อนจะคิด knock
Laung hai kit nit gaun ja kit knock
Try thinking about it a bit before you knock
I be on my grind, never gonna stop
I’m on my grind, never gonna stop
ใครจะว่าอะไร, I don’t give a what
Krai ja wah arai I don’t give a what
Whatever anyone says, I don’t give a what
And I’ll be flexing flexing and never stop
And I’ll be flexing, flexing and never stop

(*)

   

Produced by URBOYTJ
Composed by URBOYTJ, Amp Achariya Dulyapaiboon
Arranged by URBOYTJ
Written by URBOYTJ, Amp Achariya Dulyapaiboon

Title: ผี / Pee (GHOST)
Artist: UrboyTJ ft. Maiyarap
Album: [Single]
Year: 2020

ช่วยมาหลอกว่าเธอหนะรักฉัน
Chuay mah lauk wah tur na ruk chun
Please deceive me into thinking you love me
หลอกว่าเธอไม่รักมัน หลอกว่าเราเป็นคู่กรรม
Lauk wah tur mai ruk mun lauk wah rao bpen koo gum
Trick me into thinking you don’t love him, trick me into thinking that we’re fated lovers
หลอกว่าเราเป็นคู่กัน
Lauk wah rao bepn koo gun
Deceive me into thinking we’re a couple
ละถ้าเธอเป็นนักเขียน ฉันก็เป็นพู่กัน
La tah tur bpen nuk kiang chun go rbpen poo gun
If you’re the author, I’m your paintbrush
ตามตอแยทั้งวัน เหมือนฉันเป็นผู้พัน
Dtahm dtor yae tung wun meuan chun bpen poo pun
On your case all day like I’m the Colonel
ถ้าเธอเองไม่มีใจ มาหลอกฉันที
Tah tur eng mai mee jai mah lauk chun tee
If you don’t have feelings for me, deceive me
และอย่าเพิ่งหนีไปมีใคร
Lae yah perng nee bpai mee krai
And don’t just run off with someone else
ช่วยโกหกว่ารักกันได้ไหม
Chuay goh hok wah ruk gun dai mai
Please lie that you love me
แบบไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไร
Baep mai dtaung mee ngeuan kai arai
There’s no stipulations
เธอหลอกให้รักแล้วเธอก็จากฉันไป
Tur lauk hai ruk laeo tur gor jahk chun bpai
You’ve tricked me into loving you, then you left me
เธอหลอกให้หลงแล้วเธอก็ทิ้งฉันอยู่ตรงนี้
Tur lauk hai long laeo tur gor ting chun yoo dtrong nee
You tricked me into becoming infatuated, then you abandoned me right here
ไม่มียอมมาเหลียวมาแล ฉันกลายเป็นคนอ่อนแอ
Mai mee yaum mah liao mah lae chun glai bpen kon aun ae
You’re unwilling to take care of me, I’ve become a weak person
แต่ใจมันยังคงอยากให้เธอยังหลอกฉันอีกที อยู่แบบนี้
Dtae jai mun yung kong yahk hai tur yung lauk chun eek tee yoo baep nee
But my heart still wants you to deceive me again like this

(*) หลอกว่ารัก ฉันอีกวันจะได้ไหม
Lauk wah ruk chun eek wun ja dai mai
Please deceive me into thinking that you love me for another day
หลอกว่าเธอ ยังมีหัวใจให้กับฉันอยู่
Lauk wah tur yung mee hua jai hai gup chun yoo
Trick me into thinking that you still have feelings for me
แม้ว่ามันจะไม่จริง แม้ว่าเธอไม่สนใจฉัน
Mae wah mun ja mai jing mae wau tur mai son jai chun
Even though it’s not true, even though you don’t care about me
ก่อนที่จะไม่เจอกัน เธอช่วยหลอกฉันที
Gaun tee ja mai jur gun tur chuay lauk chun tee
Before we won’t see each other anymore, please deceive me
หลอกว่ารัก ฉันอีกครั้งจะได้ไหม
Lauk wah ruk chun eek krung ja dai mai
Please trick me into thinking that you love me again
หลอกว่าเธอ ยังมีหัวใจให้กับฉันอยู่
Lauk wah tur yung mee hua jai hai gup chun yoo
Trick me into thinking that you still have feelings for me
แม้ว่ามันจะต้องเจ็บปวด แม้ว่าไม่เป็นเหมือนกับฝัน
Mae wah mun ja dtaung jep bpuat mae wah mai bpen meuan gup fun
Even though it’s going to hurt, even though it’s not like my dreams
ถ้าเธอยังได้ยินฉัน ได้โปรดช่วยมาๆ หลอกฉันที
Tah tur yung dai yin chun dai bproht chuay mah mah lauk chun tee
If you can still hear me, please come and deceive me

รบกวนเธอช่วยหลอกฉันหน่อย
Rop guan tur chuay lauk chun noy
Can I bother you to please deceive me?
เหมือนที่เธอเคยทำอยู่บ่อยๆ
Meuan tee tur koey tum yo oboy boy
Like you used to do often
ช่วยหลอกกันให้นานกว่านี้
Chuay lauk gun hai nahn gwah nee
Please deceive me a little longer
หลอกให้เหมือนกับผี อีกสักทีสักหน่อย
Lauk hai meuan gup pee eek suk tee suk noy
Deceive me like a ghost once again
ถ้าหากเธอเป็นผี ฉันจะไม่กลัวเธอหลอก
Tah hahk tur bpen pee chun ja mai glua tur lauk
If you were a ghost, I wouldn’t be scared of you tricking me
กลัวอย่างเดียว คือกลัวไม่มีเธอกอด
Glua yahng diao keu glua mai mee tur gaut
The one thing I’m scared of is not having you to hug me
มาๆหายๆ เธอเป็นอย่างนี้ตลอด
Mah mah hai hai tur bpen yahng nee dtalaut
You come and then you disappear, you’re always like this
นี่เธอคนหรือผี คำถามนี้ช่วยตอบ
Nee tur kon reu pee kum tahm nee chuay dtaup
Are you a person or a ghost? Please answer this question
ผีอย่างเธอก็คงจะหลอกให้รัก
Pee yahng tur gor kong ja lauk hai ruk
A ghost like you tricked me into loving you
หลอกให้หลง แล้วเธอก็คงไม่รัก
Lauk hai long laeo tur gor kong mai ruk
Tricked me into becoming infatuated with you, then you didn’t love me
ผีชอบมา รูปแบบที่มองไม่ชัด
Pee chaup mah roop baep tee maung mai chut
Ghosts love showing up unclear
ชอบมาหลอกให้อยาก แล้วก็จากไปครับ
Chaup mah lauk hai y ahk laeo gor jahk bpai krup
They like tricking us into doing what they want, then leaving
ผีอย่างเธอนี่น่าโดนจับถ่วงน้ำ
Pee yahng tur nee nah dohn jup tuang num
A ghost like you was caught in the water
จะได้ไม่มีใครเห็น เพราะฉันก็หวงของฉัน
Jai dai mai mee krai hen pror chun gor huang kaung chun
So that no one can see, because I’m possessive of what’s mine
พูดจริงๆนะ นี่ไม่ใช่คำขู่
Poot jing jing na nee mai chai kum koo
I’m serious, this isn’t a threat
อยากพูดกับเธอจังว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่
Yahk poot gup tur jung wah mai cheua yah lop loo
I really want to tell you that I don’t believe you, don’t be disrespectful

(*)

   

Produced by URBOYTJ
Written by URBOYTJ & MAIYARAP
Composed by URBOYTJ
Arranged by URBOYTJ & CHONLATAS CHANSIRI
Guitar by CHONLATAS CHANSIRI
Mixed by URBOYTJ
Mastering by URBOYTJ

Title: ไม่อยากนอนคนเดียว / Mai Yahk Naun Kon Diao (I Don’t Want to Sleep Alone)
Artist: UrboyTJ
Album: [Single]
Year: 2018

(*) ไม่อยากนอนคนเดียว Hey เธอ
Mai yahk naun kon diao hey tur
I don’t want to sleep alone, hey, you
ไม่อยากนอนคนเดียว
Mai yahk naun kon diao
I don’t want to sleep alone
ไม่อยากนอนคนเดียว Hey เธอ
Mai yahk naun kon diao hey tur
I don’t want to sleep alone, hey, you
ไม่อยากนอนคนเดียว
Mai yahk naun kon diao
I don’t want to sleep alone

(**) ถ้าเธอเหงาเธอก็โทรมานะ
Tah tur ngao tur gor toh mah na
If you’re lonely, call me
ไม่ต้องการจะได้หวังอะไร
Mai dtaung gahn ja dai wung arai
I don’t want to get my hopes up
ถ้าเธอเองก็ยังไม่มีใคร
Tah tur eng gor yung mai mee krai
If you still don’t have anyone
คืนนี้เธอก็มาหากัน
Keun nee tur gor mah hah gun
Come see me tonight

ไม่ชอบจะนอนคนเดียว และไม่ชอบจะออกไปเที่ยว
Mai chaup ja naun kon diao lae mai chaup ja auk bpai tiao
I don’t like sleeping alone, and I don’t like going out
ดึกๆดื่นๆมันก็ยังไม่หลับ
Deuk deuk deun deun mun gor yung mai lup
Late at night, I still can’t sleep
มันทำให้เรากระสับกระส่าย กระหื่นกระหาย กะวนกะวาย
Mun tum hai rao grasup grasai graheun grahai gawon gawai
It makes me restless, thirsty, and agitated
เหงาแบบจะเป็นและแทบจะตาย
Ngao baep ja bpen lae taep ja dtai
I’m lonely to death
มันนอนคนเดียวก็ยังไม่ได้
Mun naun kon diao gor yung mai dai
I still can’t sleep alone
อยากให้เธอมานอนเป็นเพื่อนจะได้ไหม
Yahk hai tur mah naun bpen peuan ja dai mai
I want you to come sleep with me as a friend
ถ้าเธอเองนั้นก็ไม่ได้ติดอะไร
Tah tur eng nun gor mai dai dtit arai
If you’re not tied up with anything else
คิดถึงจนทนแทบจะไม่ไหว
Kit teung jon ton taep ja mai wai
I miss you so much, I nearly can’t take it
มานอนด้วยกันเหอะ เอาไหม
Mah naun duay gun hur ao mai
Come sleep with me, want to?
ไม่ล่วงไม่เกินหรอกบอกให้
Mai luang mai gern rauk bauk hai
I’m not implying anything, I’m telling you
I’m real nice
I’m real nice

(*,**)

ถ้านอนคนเดียวเดี๋ยวผีมาหลอกละจะให้ทำยังไง
Tah naun kon diao diao pee mah lauk la ja hai tum yung ngai
If I sleep alone, soon ghosts will haunt me, what do you want me to do?
ไอ้เรามันเหงา ก็เรื่องมันเศร้า ยังนอนคนเดียวไม่ได้
Ai rao mun ngao gor reuang mun sao yung naun kon diao mai dai
I’m lonely, it’s a sad situation, I still can’t sleep alone
มีเธอมานอนข้างๆ ซะบ้าง จะได้สบายใจ
Mee tur mah naun kahng kahng sa bahng ja dai sabai jai
If I had you sleeping beside me, I’d be at ease
ไม่อยากจะตื่นมาเหงาไง จะได้ไหม
Mai yahk ja dteun mah ngao ngai ja dai mai
I don’t want to wake up lonely, please
ละเธอหละจะว่าไง ถ้าเธอเองไม่ติดไร
La tur la ja wah ngai tah tur eng mai dtit rai
So what do you say? If you’re not tied up with anything
จะนอนนี้หรือนอนนู้น จะนอนไหนก็ allright
Ja naun nee reu naun noon ja naun nai gor all right
We can sleep here or sleep there, wherever we sleep, it’s all right
เราพร้อมไป เธอพร้อมไหม จะเอาไง
Rao praum bpai tur praum mai ja ao ngai
I’m ready, are you ready? Want to?
เราไม่มีใคร ถ้าเธอไม่มีใคร
Rao mai mee krai tah tur mai mee krai
I don’t have anyone, if you don’t have anyone
มานอนเป็นเพื่อนกันหน่อยจะได้ไหมอะ
Mah naun bpen peuan gun noy ja dai mai a
Come sleep with me as a friend

(*,**)

   

Produced by UrboyTJ
Composed by UrboyTJ
Arranged by UrboyTJ, Chonlatas Chansiri, Four 25 Hours
Lyrics by UrboyTJ

Title: Happy Pill
Artist: Paam ft. UrboyTJ
Album: [Single]
Year: 2019

แปลกดีเธอทำให้ฉันกังวลใจตลอดอยู่อย่างนี้
Bplaek dee tur tum hai chun gung won jai dtalaut yoo yahng nee
It’s strange that you always make me worried like this
ก็กลัวว่ามันจะดูไม่ดีถ้าเธอยังไม่เข้าใจ
Gor glua wah mun ja doo mai dee tah tur yung mai kao jai
I’m scared it’ll look bad if you don’t understand
แค่ลองพยายามทำให้เธอมาสนใจ
Kae laung payayahm tum hai tur mah son jai
I just try to make you interested
ถ้ารู้ว่าชอบอะไรก็จะเป็นให้อย่างนั้น
Tah roo wah chaup arai gor ja bpen hai yahng nun
If I knew what you liked, I’d be like that
You know that I like you, like you
You know that I like you, like you
อยากให้เธอได้อยู่ใกล้ ๆ กัน ได้ไหม
Yahk hai tur dai yoo glai glai gun dai mai
I want you to be near me, please?

(*) ถ้าเธอไม่รู้ มองกันให้ดีเดี๋ยวเธอก็รู้
Tah tur mai roo maung gun hai dee diao tur gor roo
If you don’t know, take a good look at me and soon you’ll know
ว่าฉันคือยารักษาให้เธอลองดู
Wah chun keu yah ruk sah hai tur laung doo
That I’m a caring pill that I want you to try out
ให้ฉันได้ลองเข้าไปในใจเธอสักครั้งคงดี
Hai chun dai laung kao bpai nai jai tur suk krung kong dee
It would be nice if you let me try entering your heart for once

(**) Oh baby come and try me
Oh, baby, come and try me
ให้ฉันเป็นยารักษาให้เธอนั้นหายดี
Hai chun bpen yah ruk sah hai tur nun hai dee
Let me be the pill that treats you and makes you better
ใช้เวลาไม่นาน Just come and try me
Chai welah mai nahn just come and try me
Just for a little bit, just come and try me
I wanna be around you
I want to be around you
It’s a good time, a good time, baby
It’s a good time, a good time, baby
หากว่าฉันได้เป็นคนนั้น
Hahk wah chun dai bpen kon nun
If I can be that person
I will never let you down
I will never let you down
No, just let me be your happy pill, happy pill
No, just let me be your happy pill, happy pill

Yeah U know I’m down plus. I be a little bit ซึมเศร้า
Yeah you know I’m down plu I be a little bit seum sao
Yeah, you know I’m down, plus I’ve been a little bit depressed
I’m ill and you’re my pill, just take me to my pillow
I’m ill and you’re my pill, just take me to my pillow
I’mma swallow U จนกว่าผมจะหายดี
I’mma swallow you jon gwah pom ja hai dee
I’m going to swallow you until I’m all better
I don’t need no doctor , ขอแค่มี U and me
I don’t need no doctor kor kae mee you and me
I don’t need any doctor, I just want it to be you and me
Got me going crazy when it quarter past three
Got me going crazy when it’s a quarter past three
ยังไม่หลับไม่นอนตั้งแต่ตีสามตีสี
Yung mai lup mai naun dtung dtae dtee sahm dtee see
I still haven’t slept since 3 or 4am
ต้องการคุณมาอยู่ตรงใกล้ ๆ รู้สึกเหงา ๆแปลก ๆอยู่ข้างใน
Dtaung gahn koon mah yoo dtrong glai glai roo seuk ngao ngao bplaek bplaek yoo kahng nai
I need you to be near me, I feel lonely and strange inside
ตอนนี้ยังอยู่คนเดียวไม่ค่อยได้
Dtaun nee yung yoo kon diao mai koy dai
Right now I can’t really survive alone
I’m dying , need U here in my life
I’m dying, I need you here in my life

(*,**)

แค่มองตาเธอก็รู้
Kae maung dtah tur gor roo
Just looking into your eyes, I know
เธอเองก็คิดเหมือนกันอยู่
Tur eng gor kit meuan gun yoo
You feel the same
เพียงแค่เธอนั้นยังลังเลใจ
Piang kae tur nun yung lung lay jai
You’re still just hesitant
Baby, I’ll be good to you
Baby, I’ll be good to you
ฉันไม่อันตรายต่อเธอ oh baby
Chun mai undtarai dtor tur oh baby
I’m not dangerous for you, oh, baby

(**)

   

Executive Producer: Danai Thongsinthusak
Lyrics & Melody by Stickyrice Killah, PAAM, UrboyTJ
Arranged by Nino , Ben Luss
Produced and Mixed by Nino by Nino
Keyboard by Ben Luss
Recorded at Nino Trap House, Vintage Studio
Mastered by Dot Dominic Okune

Title: TMRW
Artist: Lazy Loxy, Og-Anic, UrboyTJ
Album: [Single]
Year: 2019

(*) Tomorrow รอจะลืมตาขึ้นมาเจอเธอ
Tomorrow ror ja leum dtah keun mah jur tur
Tomorrow, I’m waiting to open my eyes and see you
ชอบเธออย่างจังตั้งแต่แรกเจอ
Chaup tur yahng jung dtung dtae raek jur
I’ve really liked you since I first met you
มีเธออยู่ข้างกันมันคงจะดี
Mee tur yookahng gun mun kong ja dee
It would be nice if I had you beside me
เฝ้ารอเจอเธออีกในวันพรุ่งนี้ วันพรุ่งนี้
Faoror jur tur eek nai wun proong nee wun proong nee
Waiting to see you again tomorrow, tomorrow

เธอเหมือนกับลมเย็นๆ ที่พัดมาตอนเช้าๆ
Tur meuan gup lom yen yen tee put mah dtaun chao chao
You’re like the cold wind that blows in the morning
เธอเหมือนกับวอร์มไลท์ส่องประกายเวลาหนาวๆ
Tur meuan gup warm light saung bpragai welah nao nao
You’re like a warm light shining down when it’s cold
เฝ้ารอวันไหนที่จะได้เจอแม้เพียงบางคราว
Fao ror wun nai tee ja dai jur mae piang bahng krao
I wait for any day I’ll be able to see you, even for only a moment
คิดถึงเธอ ทุกเวลาแล้วเธอล่ะ How about you
Kit teung tur took welah laeo tur la how about you
I think about you at all times, and how about you?

ฉันก็หวังว่าเธอน่ะจะไม่ใจร้าย
Chun gor wung wah tur na ja mai jai rai
I hope you won’t be cruel
รู้ตัวบ้างไหมว่าทำฉันหวั่นไหว
Roo dtua bahng mai wah tum chun wun wai
Do you realize that you make me nervous?
อยากมาอยู่ข้างกันไหม
Yahk mah yoo kahng gun mai
Do you want to be beside me?
ฉันรับประกันว่าทุกๆ วันจะพาเธอผ่อนคลาย
Chun rup bpragun wah took took wun ja pah tur paun klai
I guarantee that we’ll chill every day

ไม่ต้องกลัวไปนะคนดี มีแค่เรากับเสียงดนตรี
Mai dtaung glua bpai na kon dee mee kae rao gup siang dondtree
There’s no need to be scared, darling, there’s only us and the music
เฝ้ารอเธออยู่ตรงนี้ If you ready มาสิ Baby
Foa ror tur yoo dtrong nee if you ready mah si baby
I’m waiting for you right here, if you’re ready, come on, baby
วันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงไม่รู้ I don’t know ที่รู้ๆ
Wun proong nee ja bpen yung ngai mai roo I don’t know tee roo roo
I still don’t know how tomorrow will be, I don’t know, what I do know is

(*)

ไม่ต้องไปคิดสับสน
Mai dtaung bpai kit sup son
You don’t have to wonder
อยากเที่ยวคุณนัดกับผม
Yahk tiao koon nut gup pom
If you want to go out, make a date with me
เธอรู้ความรักน่ะหวาน
Tur roo kwahm ruk na wahn
You know my love is sweet
ถ้าเกิดได้รักจากผม
Tah gert dai ruk jahk pom
If you happen to get love from me
ยังอยากพบอยากเจอ
Yung yahk pob yahk jur
I still want to see you, want to meet with you
ผมอยากรู้จักเธอ
Pom yahk roo juk tur
I want to get to know you
Ok I’m alright
Okay, I’m all right

ชอบเธอมันผิดไหม
Chaup tur mun pit mai
Is it wrong that I like you?
ค่ำคืนยาม Midnight
Kum keun yahm midnight
At night at midnight
ไม่เป็นดั่งที่คิดไว้
Mai bpen dung tee kit wai
It’s not like I imagined
ความรักมีพิษร้าย
Kwahm ruk mee pit rai
Love is toxic
เธอวนขวาแล้วชิดซ้าย
Tur won kwah laeo chit sai
You spin to the right, then you’re close to the left
ไม่พบเจอเลยคำตอบ
Mai pob jur loey kum dtaup
I can’t find an answer
ยังเสาะหาทางออก
Yung sor hah tahng auk
I’m still searching for a way out

เราหายใจทางปอด
Rao hai jai tahng bpaut
We breathe through our lungs
สูดตั้งแต่ควันไปยันหมอก
Soot dtung dtae kwun bpai yun mauk
Inhaling from smoke to fog
และที่บอกคืออยากจะบอกเอาไว้ว่า
Lae tee bauk keu yahk ja bauk ao wai wah
And what I tell you is I want to tell you that
คงจะดีถ้าเราได้เจอกันข้างหน้า
Kong ja dee tah rao dai jur gun kahng nah
It would be nice if we could meet face-to-face
ถ้าเป็นเธอฉันต้องไปเจอเธอให้ได้
Tah bpen tur chun dtaung bpai jur tur hai dai
If it’s you, I’d go out and see you for sure
ถึงเราจะฝ่าไปไม่ง่าย
Teung rao ja fah bpai mai ngai
Even though it won’t be easy for us to push through
ทุกๆ ครั้งที่เจอเวลาเธอมาใกล้ๆ
Took took krung tee jru welah tur mah glai glai
Every time I see you when you come near
ผมทำใจแทบไม่ได้
Pom tum jai taep mai dai
I nearly can’t take it

(*)

คิดถึงเธออยู่ทุกวัน
Kit teung tur yoo took wun
I think about you every day
รอเธออยู่ตรงนี้
Ror tur yoo dtrong nee
I’m waiting for you right here
I got my mind thinking bout u lately
I’ve got my mind thinking about you lately
คิดถึงเธออยู่ทุกคืน
Kit teung tur yoo took keun
I think about you every night
รอจะเจอเธอตอนตื่น
Ror ja jur tur dtaun dteun
Waiting to see you when I wake up
It’s about d*mn time
It’s about d*mn time
That I got to got to meet ya
That I got to, got to meet you
Got to got to see ya
Got to, got to see you
นับวันที่จะได้เจอ Am I พึมพำพร่ำเพ้อ Like
Nup wun tee ja dai jur am I peum pum prum pur like
Counting the days till I’ll be able to see you, am I going crazy like?

เธอจะรักกัน รักกันบ้างรึเปล่า
Tur ja ruk gun ruk gun bahng reu bplao
Will you love me, love me at all?
เธอจะคิดถึงกันอยู่บ้างรึเปล่า
Tur ja kit teung gun yoo bahng reu bplao
Will you think of me?
เธออยู่ไหนอะ ทำไรอะ
Tur yoo nai a tum rai a
Where are you? What are you doing?
ตอนนี้จะอยู่กับใครอะ
Dtaun nee ja yoo gup krai a
Who are you with right now?
พรุ่งนี้จะเจอกันไหม
Proong nee ja jur gun mai
Will we meet tomorrow?
I’m pretty sure I’ll be alright
I’m pretty sure I’ll be all right
ถ้าเธอ Okay no need to โลเล
Tah tur okay no need to loh lay
If you’re okay, there’s no need to hesitate
You need to lay low
You need to lay low
Plus I’ll doing okay
Plus I’ll be doing okay

(*,*)

   

LYRICS – LAZYLOXY X OG-ANIC X URBOYTJ
PRODUCER – NINO
MIXED & MASTERED- NINO

Title: แบกไม่ไหว / Baek Mai Wai (Can’t Bear It)
Artist: UrboyTJ ft. Lazyloxy
Album: [Single]
Year: 2018

หนักเหลือเกินเหลือเกินเรื่องจริงที่เราต้องมาเผชิญ
Nuk leua gern leua gern reuang jing tee rao dtaung mah pachern
It’s so stressful, it’s a real issue that we must face
เหนื่อยเหลือเกินเหลือเกินก็คงจะได้แค่ Let It Burn
Neuay leua gern leua gern gor kong ja dai kae let it burn
I’m so tired, but all I can do is let it burn
เธอเองไม่ช่วยกันเลยซักนิด จะให้ฉันคิดยังไง
Tur eng mai chuay gun loey suk nit ja hai chun kit yung ngai
You don’t help me a bit, how do you expect me to feel?
ต้องแบกความรักพังๆนี้ไว้ มันจะทนไม่ไหว
dtaung baek kwahm ruk pung pung nee wai mun ja ton mai wai
Having to bear this dying love, I can’t take it
รักมันไม่เคยที่จะพอ เธอเหมือนไม่อยากจะไปต่อ
Ruk mun mai koey tee ja por tur meuan mai yahk ja bpai dtor
Love is never enough, it’s like you don’t want to continue this
ฉันเองก็ชักจะเริ่มท้อ ควรที่จะต้องทำยังไง
Chun eng gor chuk ja rerm tor kuan tee ja dtaung tum yung ngai
I’m starting to get discouraged, what should I do?
ตอนนี้มันเริ่มไม่โอเค เธอไม่พอใจเธอก็เท
Dtaun nee mun rerm mai okay tur mai por jai tur gor tay
Right now things are starting to not be okay, you’re not satisfied, so you’ll dump me
อยู่ต่อกันก่อนจะได้ไหม Baby
Yoo dtor gun gaun ja dai mai baby
Can you stay with me first, baby?

(*) แบกคนเดียวไม่ไหว ฉันมันกำลังจะตาย
Baek kon diao mai wai chn mun gumlung ja dtai
I can’t bear it alone, I’m going to die
แบกคนเดียวไม่ไหว ฉันควรจะทำยังไง
Baek kon diao mai wai cun kuan ja tum yung ngai
I can’t bear it alone, what should I do?
แบกคนเดียวไม่ไหว รักที่มันพังทลาย
Baek kon diao mai wai ruk tee mun pung talai
I can’t bear our dying love alone
ต้องทนให้ไหว ไม่ให้เธอไป
Dtaung ton hai wai mai hai tur bpai
I must endure it and not let you leave
Cuz’ ฉันยังอยากให้เธออยู่
Cause chun yung yahk hai tur yoo
Because I still want you to stay

เธอบอกว่าเธอนั้นทนไม่ไหว เธอต้องการจะไป
Tur bauk wah tur nun ton mai wai tur dtaung gahn ja bpai
You told me that you couldn’t take it, that you wanted to leave
เธอคงเบื่อ Warm Light ความรักของเรามันเก่าใช่ไหม
Tur kong beua warm light kwahm ruk kaung rao mun gao chai mai
You said you were bored of the warm light, our love is old, isn’t it?
ฉันรู้ว่าฉันนั้นเคยผิดพลัง อยากขอโอกาสอีกครั้ง
Chun roo wah chun nun koey pit plung yahk kor ohgaht eek krung
I know that I once screwed up, I want one more chance
แต่เธอกลับไม่สนใจปล่อยรักฉันตายลำพัง
Dtae tur glup mai son jai bploy ruk chun dtai lum pung
But you don’t care, you’re letting my love die alone
เธอบอกว่าเราเข้ากันไม่ได้ ทั้งๆที่เราเคยเข้ากันบ่อย
Tur bauk wah rao kao gun mai dai tung tung tee rao koey kao gun boy
You told me that we didn’t get along, even though we used to get it on often
ทุกๆวันนี้เวลาที่เจอเธอเหมือนเธอกินข้าวไม่อร่อย
Took took wun nee welah tee jur tur meuan tur gun gao mai aroy
These days, whenever I see you, it’s like you’re eating something disgusting
ถ้าเธอนั้นต้องการจะจากไป ถ้ารั้งไม่ไหวฉันก็ต้องปล่อย
Tah tur nun dtaung gahn ja jahk bpai tah rung mai wai chun gor dtaung bploy
If you want to leave, if I can’t hold you back, I must let you go
แค่อยากให้เธอยังอยู่กับฉันตรงนี้อีกหน่อย ฉัน
Kae yahk hai tur yung yoo gup chun dtrong nee eek noi chun
I just want you to still stay with me right here for a little longer, I

(*,*)

   

Produced by UrboyTJ
Written by UrboyTJ & Lazyloxy
Composed by UrboyTJ & Lazyloxy
Arranged by UrboyTJ & Chonlatas Chansiri
Mixed by UrboyTJ
Mastering by UrboyTJ

Title: Wanna Tell You
Artist: Sunny Day ft. UrboyTJ
Album: [Single]
Year: 2018

(*) อยากจะร้องเพลงบอกรักเธอสักครั้งหนึ่ง
Yahk ja raung pleng bauk ruk tur suk krung neung
I want to sing a song to tell you that I love you
ไม่เคยร้องเพลงแบบ แบบนี้ให้ใครได้ฟัง
Mai koey raung pleng baep baep nee hai krai dai fung
I’ve never sang a song like this for anyone before
รักนี้มาจากใจขอเชื่อฉัน
Ruk nee mah jahk jai kor cheua chun
This love comes from my heart, believe me
from da bottom of my heart yeah yeah
From the bottom of my heart, yeah, yeah

(*)

จะบอกรักเธอ ในวันสวยๆ
Ja bauk ruk tur nai wun suay suay
I’ll tell you I love you on a beautiful day
ในวันใสๆ ที่ฟ้านั้นดูเป็นใจ
Nai wun sai sai tee fah nun doo bpen jai
On a bright day when the sky seems just right
แค่มีเธอกับฉัน บรรยากาศดีๆ
Kae mee tur gup chun bunyahgaht dee dee
Just me and you and a nice atmosphere
เราจะทำให้โลกนี้สวยงาม Yeah yeah
Rao ja tum hai lohk nee suay ngahm yeah yeah
We’ll make this world beautiful, yeah, yeah

เธอคงไม่รู้ ว่ารักฉันมากมาย
Tur kong mai roo wah ruk chun mahk mai
You probably don’t know how much love I have
วันคืนผ่านไป ว่ารักนี้ยังคงอยู่
Wun keun pahn bpai wah ruk nee yung kong yoo
The days and nights pass by, but I’m telling you this love is still here
ไม่มีเสื่อมคลาย แม้วันที่โหดร้าย
Mai mee seuam klai mae wun tee hoht rai
It never lessons, even on bad days
ฉันก็ยังจะอยู่ข้างๆ เธอ Oh baby
Chun gor yun ja yoo kahng kahng tur oh baby
I’ll still be beside you, oh, baby

(*,*)

ไม่ต้องกลัวนะ โลกนี้สดใส
Mai dtaung glua na lohk nee sot sai
You don’t have to be afraid, this world is bright
สิ่งที่เธอมองหา ขอให้เธอเดินไป
Sing tee tur maung hah kor hai tur dern bpai
I hope you keep going after the things you’re searching for
ฉันจะอยู่ใกล้ๆ ใกล้ที่หัวใจเธอ
Chun ja yoo glai glai glai tee hua jai tur
I’ll be near, near your heart
และเราจะเดินไปด้วยกัน Yeah yeah
Lae rao ja dern bpai duay gun yeah yeah
And we’ll continue on together, yeah, yeah

ก็ไม่ต้องห่วงนะ ฉันไม่ไปไหน
Gor mai dtaung huang na chun mai bpai nai
You don’t have to worry, I’m not going anywhere
ขอแค่เชื่อใจ ให้ฉันได้เข้าใจเธอ
Kor kae cheua jai hai chun dai kao jai tur
I just want to trust you, make me understand you
ให้เธอเปิดใจ รักฉันเข้าไปเหอะ
Hai tur bpert jai ruk chun kao bpai hur
Open your heart and let my love in
i will be Urboy TJ Oh yeah yeah
I’ll be Urboy TJ, oh, yeah, yeah

นักเลงcallไม่วายร้าย
Nuk leng call mai wah rai
I’m called a thug, I’m not devilish
วายร้ายไม่ได้ใจร้าย
Wai rai mai dai jai rai
Devilish, I’m not cruel-hearted
บอกรักเธอเข้าใจมั้ย
Bauk ruk tur kao jai mai
I’m telling you I love you
ลงในเพลงนี้ ให้เธอเข้าใจ
Long nai pleng nee hai tur kao jai
In this song, letting you understand
จะไปกลัวไร รักเธอจะตาย
Ja bpai glua rai ruk tur ja dtai
What’s there to be scared of? I’ll love you to death
ride or die baby yes be mine
Ride or die, baby, yes, be mine
ไม่ต้องห่วง baby เนี่ยไม่มีใคร
Mai dtaung huang baby nia mai mee krai
You don’t have to worry, baby, I don’t have anyone else
let’s make a baby
Let’s make a baby
yes you and I
Yes, you and I
all day all night I’m sayin’ love to u love to you แบบเนี่ย
All day all night I’m saying love to you love to you baep nia
All day, all night, I’m saying love to you, love to you, like this

(*)

นักเลงคนนี้ ผู้ชายคนนี้
Nuk leng kon nee poo chai kon nee
This thug, this man
บอกรัก รักในเพลง เพลงนี้
Bauk ruk ruk nai pleng pleng nee
Is telling you he loves you in this song
มาจากใจ มาจากใจ ให้เธอมาจากใจ มาจากใจ
Mah jahk jai mah jahk jai hai tur mah jahk jai mah jahk jai
It’s coming from my heart, it’s coming from my heart for you, it’s coming from my heart, it’s coming from my heart
ให้เธอ ให้เธอได้คนเดียว เธอรู้ไว้เหอะ
Hai tur hai tur dai kon diao tur roo wai hur
For you, for you alone, keep that in mind

(*,*,*)

   

คำร้อง : Sunny Day
ทำนอง : Sunny Day
เรียบเรียง : Sunny Day
Music produced by Keezybbb

   

I like the style of the music video, with the guy rescuing the girl from a brothel, but that line “Let’s make a baby”, is anyone actually ever picked up by that line?? Because I can’t think of anything more of a turn-off

Title: ไม่เข้าใจ / Mai Kao Jai (I Don’t Understand)
English Title: “Lost”
Artist: UrboyTJ ft. Zeal
Album: [Single]
Year: 2018

ผมทุ่มทุกอย่างที่มีให้เธอเลยหมดหน้าตัก
Pom toom took yahng tee mee hai tur loey mot nah dtuk
I’ve devoted everything I had to you, I’m out of talismans
และทำทุกทางที่คิดว่าเธอนั้นจะมารัก
Lae tum took tahng tee kit wah tur nun ja mah ruk
And I’ve done every way I could think of for you to come love me
แต่ยิ่งทำก็ยิ่งรู้สึกเสียใจ
Dtae ying tum gor ying roo seuk sia jai
But the more I do, the sadder I feel
เมื่อเธอไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ทำลงไป
Meua tur mai hen koon kah kaung sing tee tum long bpai
When you don’t see the value of the things i do
มันทรมานแต่เธอก็ไม่เคยรับรู้
Mun toramahn dtae tur gor mai koey rup roo
It’s torture, but you never acknowledge it
แล้วผมจะโทษใครได้มันก็สมแล้ว
Laeo pom ja toht krai dai mun gor som laeo
And who can I blame? It’s fitting
รักเองเจ็บเองโทษใครไม่ได้
Ruk eng jep eng toht kraimai dai
I chose to love, so I hurt myself, I can’t blame anyone else
Love with pain ก็ปวดเองทำไงก็ไม่หาย
Love with pain gor bpuat eng tum ngai gor mai hai
Love with pain, I hurt myself, whatever I do, it doesn’t disappear

ไม่มีใครผิดทั้งนั้นถ้ามันจะผิดก็ฉัน
Mai mee krai pit tung nun tah mun ja pit gor chun
It’s no one’s fault, if it’s anyone’s it’s mine
ที่รักเธอมากไปและไม่เคยเผื่อใจ
Tee ruk tur mahk bpai lae mai koey puea jai
For loving you too much and never being careful
แต่คนมันรักเข้าไปแล้ว
Dtae kon mun ruk kao bpai laeo
But a person in love dives right in
ตัดใจมันก็คงไม่ทัน I’m so into you
Dtut jai mun gor kong mai tun I’m so in to you
I’m too late to give you up, I’m so in to you
But I don’t know what to do
But I don’t know what to do

(*) ยิ่งรักเธอเท่าไหร่ก็ยิ่งเสียใจ
Ying ruk tur tao rai gor ying sia jai
The more I love you, the sadder I am
ยิ่งใกล้เธอเท่าไหร่ก็ยิ่งเหมือนไกล
Ying glai tur tao rai gor ying meuan glai
The closer to you I get, the further away it seems
ให้เธอมองมาตรงที่แววตา
Hai tur maun gmah dtrong tee waew dtah
I want you to look me right in the eye
เธอนั้นเคยเห็นฉันบ้างไหม
Tur nun koey hen chun bahng mai
Have you ever noticed me?
หรือว่าเธอไม่เคยจะสนใจ
Reu wah tur mai koey ja son jai
Or will you never be interested?

(**) ยิ่งรักเธอเท่าไหร่ยิ่งไม่เหลือใคร
Ying ruk tur tao rai ying mai leua krai
The more I love you, the more I don’t have anyone left
ยิ่งใกล้เธอเท่าไหร่เธอก็ยิ่งหายไป
Ying glai tur tao rai tur gor ying hai bpai
The closer to you I get, the more you disappear
พยายามลืมก็ไม่ยอมลืมไม่รู้ต้องทำยังไง
Payayahm leum gor mai yaum leum mai roo dtaungtum yung ngai
I’ve tried to forget, but I refuse to, I don’t know what I must do
ยิ่งรักเท่าไรก็ยิ่งไม่เข้าใจ
Ying ruk tao rai gor ying mai kao jai
The more I love you, the more I don’t understand

You like a mystery มีแต่ history
You like a mystery mee dtae history
You’re like a mystery, there’s only history
I’m a memories I’m fade away
I’m a memory, I’m fading away
But I keep coming back
But I keep coming back
Cause I never get enough
Cause I never get enough
I’m so in to you
I’m so in to you
And i don’t know what to do
And I don’t know what to do

(*,**,*,**)

   

Produced by UrboyTJ
Composed by UrboyTJ
Arranged by UrboyTJ, Chonlatas, Ken Zeal, Four 25 Hours
Lyrics by UrboyTJ