Tonkao R-Siam

All posts tagged Tonkao R-Siam

Title: โทษฉันดีกว่าที่รับสาย / Toht Chun Dee Gwah Tee Rup Sai (It’s Better to Blame Me for Still Answering the Phone)
Artist: Tonkao (R-Siam – ต้นข้าว อาร์ สยาม)
Album: [Single]
Year: 2013

ฉันไม่รู้ต้องทำอย่างไร
Chun mai roo dtaung tum yahng rai
I don’t know what I must do
ทุก ทุกครั้งก็ยังหวั่นไหว
Took took krung gor yung wun wai
Every time, I’m still nervous
ไม่รู้จักหักห้ามใจ
Mai roo juk huk hahm jai
I’m not familiar with self-restraint
ยอมรับว่ายังไม่ชิน
Yaum rup wah yung mai chin
I admit that I’m not used to it yet

ทุกสายที่โทรจากเธอ
Took sai tee toh jahk tur
Every line you call from
ฉันก็เผลอรับมันทุกครั้ง
Chun gor plur rup mun took krung
I absently answer it every time
คำที่เธอบอกทุกอย่าง
Kum tee tur bauk took yahng
The words you tell me every time
โกหกก็ยังขอได้ยิน
Goh hohk gor yung kor dai yin
Are lies, but I still want to hear them

(*) อ่อนแอไปเองทุกที ไม่รู้จะหนีแบบไหน
Aun ae bpai eng took tee mai roo ja nee baep nai
I’m weak every time, I don’t know where to run
เกลียดที่ตัวเองไม่ยอมแข็งใจ มันลำบากตรงไหนแค่กดทิ้ง
Gliet tee dtua eng mai yaum kaeng jai mun lumbahk dtrong nai kae got ting
I hate myself for refusing to be strong, how hard is it to just press end?

(**) ไม่โทษเธอที่โทรมาหา โทษฉันดีกว่าที่ยังรับสาย
Mai toht tur tee toh mah hah toht chun dee gwah tee yung rup sai
I don’t blame you for calling, it’s better to blame myself for still answering the phone
บอกเลยว่ายังทำใจไม่ได้ ยังไม่พร้อมจริง จริง
Bauk loey wah yung tum jai mai dai yung mai praum jing jing
I’m telling you that I still can’t accept it, I’m still really not ready
ในสมองก็ยังสับสน กับเหตุผลเล็ก เล็กบางสิ่ง
Nai samaung gor yung sup son gup het pon lek lek bahng sing
My brain is still mixed up about the little details
ทั้งที่เธอไม่รักกันจริง ฉันก็ยังกดทิ้ง หนีเธอไม่ได้เลย
Tung tee tur mai ruk gun jing chun gor yung got ting nee tur mai dai loey
Even though you don’t really love me, I still can’t hang up and run away from you

แม้แค่เสียงเรียกดังเข้ามา รู้ไหมฉันน้ำตาจะไหล
Mae kae siang riak dung kao mah roo mai chun num dtah ja lai
With just the sound of your ring tone, do you know my tears will flow?
ใจก็สั่งกดรับไป รับสายอย่างที่ฉันเคย
Jai gor sung got rup bpai rup sai yahng tee chun koey
My heart orders me to answer, to answer the phone like I usually do
ฉันหวังว่าครั้งต่อไป ต้องไม่รับสายเธอเสียที
Chun wung wah krung dtor bpai dtaung mai rup sai tur sia tee
I hope that next time, I finally won’t answer your call
หยุดรักคนไม่รักดี ใจอ่อนอย่างนี้ไม่ชอบเลย
Yoot ruk kon mai ruk dee jai aun yahng nee mai chaup loey
I need to stop loving someone who doesn’t love me, I don’t like my heart being weak like this

(*,**,**)

  &nsbp;
คำร้อง / ทำนอง : ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนี เรียบเรียง : กนก กิตติภูรี

Title: ไม่ไหวจะโสด / Mai Wai Ja Soht (I Can’t Be Single)
Artist: Tonkao (R-Siam – ต้นข้าว อาร์ สยาม)
Album: [Single]
Year: 2015

(*) put your hands up, put your hands up, put your hands up ใครอยากจะมีความรัก
Put your hands up put your hands up put your hands up krai yahk ja mee kwahm ruk
Put your hands up, put your hands up, put your hands up, who wants some loving?
put your hands up, put your hands up, put your hands up ฉันอาจจะรักก็ได้นะ
Put your hands up put your hands up put your hands up chun aht ja ruk gor dai na
Put your hands up, put your hands up, put your hands up, I’ll give you some

คอยเวลาเธอมา ก็ได้แต่มองดูนาฬิกา พอเวลาที่เธอจะมา ไอ้เราก็ดันไม่มีเวลา
Koy welah tur mah gor dai dtae maung doo nahligah por welah tee tur ja mah ai rao gor dun mai mee welah
I’m waiting for you to come, I can only look at the clock, but as soon as it’s time for you to come, I run out of time
แล้วจะทำยังไงพอเราจะไป เธอดันจะมา เลยลองพลิกดูนาฬิกา จริงๆ ก็ยังพอมีเวลา
Laeo ja tum yung ngai por rao ja bpai tur dun ja mah loey laung plik doo nahligah jing jing gor yung por mee welah
What will you do as soon as I leave? You’ll end up coming, so I try glancing at the clock, really, there’s still some time
ทนโสดไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวไม่ไหว จะโสด โปรดคนโสดได้ไหม ไม่ไหวข้างในมันอ่อนแอ
Ton soht mai wai laeo mai wai mai wai ja soht bproht kon soht dai mai mai wai kahng nai mun aun ae
I can’t stand being single, I can’t, I can’t be single, please be single, I can’t even, my inside is weak
ทนโสดไม่ไหว เหงาหัวใจมันปล่าวเปลี่ยว ให้อยู่คนเดียว เดี๋ยวหัวใจจะอ่อนแอ
Ton soht mai wai ngao hua jai mun bplao bpliao hai yoo kon diao diao hua jai ja aun ae
I can’t stand being single, it’s lonely and my heart is empty, if you leave me alone, pretty soon my heart will be weak

(**) แค่อยากจะบอก ไม่ได้ลวงไม่ได้หลอก ฉันหน่ะแพ้ความโสด
Kae yahk ja bauk mai dai luang mai dai lauk chun na pae kwahm soht
I just want to tell you that I’m not tricking you, I’m not deceiving you, I’ve just lost to being single
เธอได้โปรดเถอะอย่ามองเป็นอย่างนั้น แค่อยากจะมีเธอเอาไว้คอยมองหน้า
Tur dai bproht tur yah maung bpen yahng nun kae yahk ja mee tur ao wai koy maung nah
Please, don’t look at me like that, I just want to have you look at my face
แค่เวลาที่สั่นมีเธอนั้นกอดเอาไว้ให้ใจอุ่­น
Kae welah tee sun mee tur nun gaut ao wai hai jai oon
When we just have a short time, hug me and warm my heart

(*)

ยังกระวนกระวาย ก็ใจเจ้ากรรมกระจุยกระจาย ก็เจอะก็เจอกันเป็นประจำ
Yung grawon grawai gor jai jao gum grajooey grajai gor jur gor jur gun bpen bprajum
I’m still anxious, my unfortunate heart is a mess, we meet, we meet frequently
ก็ยังจะทำมาเป็นจะอาย ทั้งใจดันจะไป ก็ตัวเรานั้นมันดูจะอาย
Gor yung ja tum mah bpen ja ai tung jai dun ja bpai gor dtua rao nun mun doo ja ai
But I still act like I’m shy, my whole heart is pressing me to go, but I seem shy
ก็คงต้องลองมองดู เปิดใจมันเหมือนกับ WiFi
Gor kong dtaung laung maung doo bpert jai mun meuan gup wifi
You have to try looking, open your heart like wifi

( **, *)

party ก็เอาให้เต็มที่ ใครอยากจะรักก็ไม่ต้องพักนักเอาให้เต็มที่
Party gor ao hai dtem tee krai yahk ja ruk gor mai dtaung puk nuk ao hai dtem tee
If you want to party, I’m willing, if anyone wants to love, there’s no need to take it so slow, I’m willing
ไม่ต้องมีลีลา เอาแค่มีท่าที เวลาที่น้องยึกๆ ยักๆ กึกๆ กั๊กๆ มันดูน่ารักดี
Mai dtaun gmee lee lah ao kae mee tah tee welah tee naung yeuk yeuk yuk yuk geuk geuk guk guk mun doo nahruk dee
There’s no need to be stylish, just bring your attitude, when you’re shy and awkward, you look so cute

(**, **, *)

   
คำร้อง : B-KING
ทำนอง/เรียบเรียง : DJ-Jack