The Star

All posts tagged The Star

Title: รักของฉันนั้นคือเธอ / Ruk Kaung Chun Nun Keu Tur (You Are My Love)
Artist: The Star
Album: 10 Years of Love
Year: 2014

คำว่ารักที่เรามีให้ต่อกัน
Kum wah ruk tee rao mee hai dtor gun
The love we have for each other
จากวันนั้นไม่รู้ว่านานเท่าไร
Jahk wun nun mai roo wah nahn tao rai
I don’t know how long it’s been since that day
แค่รู้ว่ายังเหมือนเดิมไม่เคยลดไป
Kae roo wah yun gmeuan derm mai koey lot bpai
I just know that it’s still the same, it’s never decreased
ความห่วงใยมีให้มากมายเรื่อยมา
Kwahm huang yai mee hai mahk mai reuay mah
We continuously had so much concern

โลกสดใสทุกทีที่เจอะเจอกัน
Lohk sot sai took tee tee jur jur gun
The world brightened every time we met
ความคิดถึงของฉันทำงานเสมอ
Kwahm kit teung kaung chun tum ngahn samur
My nostalgia is always working
ไม่เคยเบื่อสักทีที่เจอหน้าเธอ
Mai koey beua suk tee tee jur nah tur
I’m never sick of seeing your face
โปรดรู้ไว้นะเธอคือคนสำคัญ
Bproht roo wai na tur keu kon sumkun
Please remember that you’re an important person

(*) ฉันจะให้ความรักเรามั่นคงอยู่เรื่อยไป
Chun ja hai kwahm ruk rao mun kong yoo reuay bpai
I will continuously give our love certainty
ไม่ว่าผ่านวันที่ร้ายหรือดี
Mai wah pahn wun tee rai reu dee
Regardless of the good or the bad that passes
จะมีใจเหมือนเดิมรักเธออยู่ตรงนี้
Ja mee jai meuan derm ruk tur yoo dtrong nee
I’ll have the same feelings for you and love you right here
เพราะรักคือสิ่งที่เรามีให้แก่กัน
Pror ruk keu sing tee rao mee hai gae gun
Because love is the thing we have for each other

(**) รักของฉันนั้นคือเธอรักเสมอทุกนาที
Ruk kaung chun nun keu tur ruk samur took nah tee
You are my love, I always love you at every moment
รักเราจะอยู่ตรงนี้ข้างเคียงกัน
Ruk rao ja yoo dtrong nee kahng kiang gun
Our love will be right here beside us
รักของฉันนั้นคือเธอรักเสมอทุกคืนวัน
Ruk kaung chun nun keu tur ruk samur took keun wun
You are my love, I’ll always love you, every night and day
รักเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป
Ruk rao ja yoo duay gun dtalaut bpai
Our love with stay together forever

ไม่ต้องกลัวหัวใจที่ให้กันมา
Mai dtaung glua hua jai tee hai gun mah
There’s no need to fear for the heart you gave me
เก็บรักษาไว้แล้วข้างในใจฉัน
Gep ruk sah wai laeo kahng nai jai chun
I keep it taken care of inside my heart
ขอให้คำสัญญาไม่ทอดทิ้งกัน
Kor hai kum sunyah mai taut ting gun
I want you to promise you won’t leave me
ไม่ว่านานแสนนานฉันจะเหมือนเดิม
Mai wah nahn saen nahn chun ja meuan derm
No matter how long it’ll be, I’ll be the same

(*,**,**,**,**)

Title: คำอธิษฐานด้วยน้ำตา / Kum Atitahn Duay Num Dtah (A Wish With Tears)
Artist: Dome the Star
Album: Dome Dream
Year: 2012

นาฬิกายังเดินและหมุนอยู่ทุกวัน
Naligah yung dern lae moon yoo took wun
The clock still turns forward every day
เพียงแต่ความทรงจำของฉัน ไม่หมุนตาม
Piang dtae kwahm song jum kaung chun mai moon dtahm
It’s just that my memories don’t follow it
มันหยุดไว้ตรงภาพเหล่านั้น วันเวลาที่แสนงดงาม
Mun yoot wai dtrong pahp lao nun wun welah tee saen ngot ngahm
It stopped on the old visions, of a time that was so beautiful
ทุกคืนยังจดจำ และยังคงเฝ้าคอย
Took keun yung jot jum lae yung kong fao kao
Every night I still remember, and I’m still waiting

(*) อีกสักครั้ง ฉันอยากจะฟังเสียงของเธอ
Eek suk krung chun yahk ja fung siang kaung tur
I want to hear your voice one more time
ยังคิดถึงเสมอ ไม่รู้ว่าเธอไปอยู่ที่ไหน
Yung kit teung samur mai roo wah tur pai yoo tee nai
I still miss you always, I don’t know where you’ve gone
คำอธิษฐานด้วยน้ำตา ก็ไม่รู้ว่าเธอได้ยินบ้างไหม…
Kum atitahn duay num dtah gor mai roo wah tur dai yin bahng mai
I wish through my tears, I don’t know if you can hear it…

เฝ้ารออยู่ทุกนาที ให้เธอคนนี้คนเดิมกลับมา…
Fao ror yoo took nahtee hai tur kon nee kon derm glup mah…
I’m waiting every moment for you to come back…

ตัวหนังสือที่เธอเขียนไว้อยู่ที่เดิม
Dtua nung seu tee tur kian wai yoo tee term
The letters you wrote are in the same place
รูปที่ถ่ายด้วยกันยังวางอยู่ไม่..ไกล
Roop tee tai duay gun yung wahng yoo mai glai
The pictures we took together still remain, never far
ฉันไม่ได้ต้องการสิ่งนั้น แค่ต้องการเธอกลับมาข้างกาย
Chun mai dai dtaung gahn sing nun kae dtaung gaun tur glup mah kahng gai
I don’t want those things, I just want you to come back to my side
ให้แลกด้วยสิ่งใด จะทำเพื่อพบเธอ
Hai laek duay sing dai ja tum peua pub tur
I’d give up anything to see you

(*)

เฝ้ารออยู่ทุกนาที เพื่อเธอคนนี้คนเดิม
Fao ror yoo took natee peua tur kon nee kon derm
I’m waiting every moment for you

ฉันพร้อมใช้ทุกชั่วโมง ในชีวิตที่เหลือที่มี
Chun praum chai took chua mohng nai cheewit tee leua tee mee
I’m ready to use every hour that I have left in my life
เพื่อแลกแค่เสี้ยวนาที ที่จะได้เห็นเธอ…
Peua laek kae siao natee tee ja dai hen tur
To exchange for just a brief moment to be able to see you…

(*)

ขอให้เธอได้ยิน ขอให้เธอได้ยินได้ไหม…
Kor hai tur dai yin kor hai tur dai yin dai mai
I want you to hear, please hear….

เฝ้ารออยู่ทุกนาที ให้เธอคนนี้คนเดิมกลับมา…
Fao ror yoo took natee hai tur kon nee kon derm glup mah
I’m waiting every moment for you to come back…
กลับมา
Glup mah
Come back

Title: อาจเคยเป็นคนไม่ดี / Aht Koey Pen Kon Mai Dee (I Might Have Been a Bad Person)
Artist: Gun Napat (The Star)
Album: [Single]
Year: 2011

ฉันเคยกลัว คอยกลัวจะมีสักวัน
Chun koey glua koy glua ja mee suk wun
I was once afraid, afraid there would be a day
ความหลังของฉันจะหวนมาทำให้เธอเสียใจ
Kwahm lung kaung chun ja won mah tum hai tur sia jai
That my past would come back to hurt you
ความลับที่บอกกับใครก็รับความจริงไม่ได้
Kwahm lup tee bauk gup krai gor rup kwahm jing mai dai
The secrets I’ve told others, I can’t accept the truth
แต่สุดท้ายความหลังเลวร้ายมันก็ติดตามฉันทัน
Dtae soot tai kwahm lung leo rai mun gor dtit dtahm chun tun
But in the end, my cruel past as stuck with me

ถามว่าฉันเป็นเธอจะทำอย่างไร
Tahm wah chun pen tur ja tum yahng rai
If I was you, what would I do?
ฉันก็คงทำใจยากเย็นอยู่เหมือนเหมือนกัน
Chun gor kong tum jai yahk yen yoo meuan meuan gun
It would probably be difficult to come to terms with it like everyone else
ความลับที่เคยมีใครคือเรื่องวันวานของฉัน
Kwahm lup tee koey mee krai keu reuang wun wahn kaung chun
The secrets I’ve ever had with anyone are problems of my yesterday
แต่ว่าเธอเท่านั้นคือวันนี้ของฉันตลอดไป
Dtae wah tur tao nun keu wun nee kaung chun dtalaut pai
But you alone are my present, always

(*) อยากวอนขอให้อยู่ อยากวอนให้เธออภัย
Yahk waun kor hai yoo yahk waun hai tur apai
I want to be you to stay, I want to plead with you to forgive me
สบตาฉันสักหน่อย อย่างคนที่เคยมีใจ
Sob dtah chun suk noy yahng kon tee koey mee jai
Look into my eyes like someone who once had feelings for me
อาจเคยเป็นคนไม่ดี แต่มีเธอฉันเป็นคนใหม่
Aht koey pen kon mai dee dtae mee tur chun pen kon mai
I might have been a bad person, but with you I’m someone new
มีเธอตรงนี้ มีความหมายเพียงไร
Mee tur dtrong nee mee kwahm mai piang rai
I have you right here, you mean so much to me

แค่อยากวอนขอให้อยู่ ให้ฉันได้ดูแลเธอ
Kae yahk waun kor hai yoo hai chun dao doo lae tur
I just want to beg you to stay, to let me take care of you
ต่อไปนี้จะไม่ทำร้ายให้เธอเสียใจ
Dtor pai nee ja mai tum rai hai tur sia jai
From now on, i won’t hurt you or make you sad
ฉันสัญญา จะขอสัญญาด้วยรักจากใจ
Chun sunyah ja kor sunyah duay ruk jahk jai
I promise, I want to promise with the love from my heart
ฉันพร้อมจะเป็นคนใหม่ คนดีที่รักแค่เพียงเธอ
Chun praum ja pen kon mai kon dee tee ruk kae piang tur
I’m ready to be a new man, a good person who will love only you

แล้วถ้าเธอเป็นฉันจะทำอย่างไร
Laeo tah tur pen chun ja tum yahng rai
And if you were me, what would you do?
เพราะถ้าเสียเธอไปฉันคงขาดใจถึงตาย
Pror tah sia tur pai chun kong kaht jai teung dtai
Because if I lost you, I’d slowly pass away
ความหลังที่อยากจะลืมอาจลบมันไปไม่ได้
Kwahm lung tee yahk ja leum aht lob mun pai mai dai
I might not be able to erase the past I want to forget
แต่ว่าเธอเท่านั้นเธอคือรักสุดท้ายตลอดไป
Dtae wah tur tao nun tur keu ruk soot tai dtalaut pai
But you, you’re the one I love, forever

(*,*)

แค่อยากวอนขอให้อยู่ให้ฉันได้กอดเธอเหมือนเคย
Kae yahk waun kor hai yoo hai chun dai gaut tur meuan koey
I just want to beg you to stay, to let me hug you like I used to
ฉันสัญญา จะขอสัญญาด้วยรักจากใจ
Chun sunyah ja kor sunyah duay ruk jahk jai
I promise, I want to promise with the love from my heart
ฉันพร้อมจะเป็นคนใหม่ คนดีที่รักแค่เพียงเธอ
Chun praum ja pen kon mai kon dee tee ruk kae piang tur
I’m ready to be a new man, a good person who will love only you

Title: ถามตัวเองได้ไหม / Tahm Dtua Eng Dai Mai (Please Ask Yourself)
Artist: Ging Muanpair (The Star)
Album: OST Ruk Nee
Year: 2012

ไม่เข้าใจเลยจริงๆ จะคิดถึงแต่เธอทำไม
Mai kao jai loey jing jign ja kit teung dtae tur tummai
I really don’t understand why I think only of you
ทั้งๆ ที่มีใครๆ ให้คิดถึงกันมากมาย
Tung tung tee mee krai krai hai kit teung gun mahk mai
Even though you have so many others thinking of you
ไม่เข้าใจ ทำไมจะต้องเธอ
Mai kao jai tummai ja dtaung tur
I don’t understand why it must be you

(*) ใจมีเธอเมื่อไหร่ไม่รู้
Jai mee tur meua rai mai roo
I don’t know when my heart got you
นี่ฉันรักเธอหรือยังไง
Nee chun ruk tur reu yung ngai
Do I love you or what?
ถ้าหากจริงตัวฉันต้องทำไง
Tah hahk jing dtua chun dtaung tum ngai
If it’s true, what should I do?
ก็กลัวเธอคิดไม่เหมือนกัน
Gor glua tur kit mai meuan gun
I’m afraid you don’t feel the same

(**) บอกได้ไหม
Bauk dai mai
Can you tell me?
เธอเป็นอย่างฉันบ้างหรือเปล่า
Tur pen yahng chun bahng reu plao
Are you like me?
เธอบอกได้ไหม
Tur bauk dai mai
Can you tell me?
รู้สึกอย่างฉันบ้างหรือเปล่า
Roo seuk yahng chun bahng reu plao
Do you feel like me?

(***) ถามตัวเองให้ฉันหน่อยได้ไหม
Tahm dtua eng hai chun noy dai mai
Can you ask yourself for me?
ไม่อยากจะเดาใจของเธอคิดถึงใคร
Mai yhak ja dao jai kaung tur kit teung krai
I don’t want to guess who your heart’s thinking of
จะมีหน้าตาเหมือนฉันไหม
Ja mee nah dtah meuan chun mai
Will you have the same expression as me?
หรือยังไง บอกฉันที
Reu yung ngai bauk chun tee
Or what? Please tell me

รักมันซึมลงในใจ
Ruk mun seum long nai jai
Love has dulled the inside of my heart
ตอนไหนก็ไม่รู้จริงๆ
Dtaun nai gor mai roo jing jing
I really don’t know when
ฉันถามหัวใจตัวเอง
Chun tahm hua jai dtua eng
I ask my own heart
นี่ฝันหรือคือเรื่องจริง
Nee fun reu keu reaung jing
Is this a dream or reality?
เพราะว่าใจ มันอ่อนไหวเหลือเกิน
Pror wah jai mun aun wai leua gern
because my heart is so weak

(*,**,***)

(บอกได้ไหม เธอเป็นอย่างฉันบ้างหรือเปล่า)
(Bauk dai mai tur pen yahng chun bahng reu plao)
(Please tell me, are you like me?)
รู้สึกบ้างไหม
Roo seuk bahng mai
Do you feel it?
(เธอบอกได้ไหม รู้สึกอย่างฉันบ้างหรือเปล่า)
(Tur bauk dai mai roo seuk yahng chun bahng reu plao)
(Please tell me, do you feel like me?)
เพียงซักครั้ง ลองถามตัวเองให้ฉันหน่อยได้ไหม
Piang suk krung laung tahm dtua eng hai chun noy dai mai
Just once, could you try asking yourself for me?
ไม่อยากจะเดาใจของเธอคิดถึงใคร
Mai yahk ja dao jai kaung tur kit teung krai
I don’t want to guess who your heart’s thinking of
จะมีหน้าตาเหมือนฉันไหม หรือยังไงบอกฉันที
Ja mee nah dtah meuan chun mai reu yung ngai bauk chun tee
Will you have the same expression as me? Or what? Please tell me

Title: เว้นวรรค / Wenwak (Some Space)
Artist: Grand Panwarot (The Star)
Album: [Single]
Year: 2012

ขอเวลาหน่อย ขอเวลาหน่อย
Kor welah noy kor welah noy
Give me some time, give me some time
ขอเว้นวรรคสักหน่อย…
Kor wenwak suk noy
I want some space…

บาดเจ็บ พึ่งจะโดนทิ้ง หมาดหมาด
Baht jep peung ja dohn ting maht maht
The wound has left me half-dry
ใจยังเป็นแผล ยังซมซม ไม่ดีเท่าไร
Jai yung pen plae yung som som mai dee tao rai
My heart is still scarred, still sluggish, however bad it is
ดูออกที่เธอมารัก บอกก่อน
Doo auk tee tur mah ruk bauk gaun
I could tell you loved me, you told me before
ถ้าเป็นตอนนี้ คงเร็วไป…
Tah pen dtaun nee kong rew pai…
But if it’s right now, it’s too fast…

(*) ขอเวลาหน่อย ขอเวลาหน่อย
Kor welah noy kor welah noy
Give me some time, give me some time
ขอเว้นวรรคสักหน่อย ยังพักฟื้นพึ่งได้ไม่นาน
Kor wenwak suk noy yung puk peun dai mai nahn
I want some space, I haven’t been recovering for very long

(**) no no no นะยังก่อน ยังรักใครได้ลำบาก
No no no na yung gaun yung ruk krai dai lumbahk
No no no, not yet, being able to love someone else is still hard
หยุดเถอะ ยังไม่ค่อยอยาก เก็บรักนั้นไปก่อนไป
Yoot tur yung mai koy yahk gep ruk nun pai gaun pai
Stop, I don’t really want to yet, keep your love for a while
no no no ขอบายก่อน ตอนนี้ไม่พร้อมเปิดใช้
No no no kor bai gaun dtaun nee mai praum pert chai
No no no, let’s say good-bye, right now I’m not ready to open up
พักซ่อมแซมเป็นการใหญ่ ยังไม่อยากรับใครไว้ในหัวใจ
Puk saum saem pen gahn yai yung mai yahk rup krai wai nai hua jai
I’m resting for a full recovery, I don’t want to accept anyone else into my heart yet

เมื่อไหร่ ก็ยังไม่รู้ รออยู่
Meua rai gor yung mai roo ror yoo
I still don’t know when, but you can wait
รอให้ความช้ำมันเบาบาง หรือจางหายไป
Ror hai kwahm chum mun bao bahng reu jahng hai pai
I’m waiting for the pain to recede or fade away
นานหน่อย เธอจะรอไหม
Nahn noy tur ja ror mai
It’ll be a while, will you wait?
เหนื่อยหน่อย แต่ก็ช่วยวัดความจริงใจ…
Neuay noy dtae gor chuay wut kwahm jing jai
It’s a little tiring, but please test your sincerity

(*,**,**)

Title: รักจับใจ / Ruk Jup Jai (Love Grabbed My Heart)
Artist: Bie Sukrit (บี้ สุกฤษฎิ์)
Album: [Single]
Year: 2012

อย่าจับผิดจับผิดจับผิดสิ
Yah jup pit jup pit jup pit si
Don’t grab the wrong thing, grab the wrong thing, grab the wrong thing!

จับให้ถูกจับให้ถูกจับให้ถูกที่
Jup hai took jup hai took jup hai took tee
Grab the right one! Grab the right one! Grab the right one!

คิดแล้วว่าฉันลั้ลลา ทั้งทั้งที่ยังไม่มา
Kit laeo wah chun lulla tung tung tee yung mai mah
You thought I was noncommittal, even though you still hadn’t
ไม่มาคบไม่มาหา ก็มาตัดสิน
Mai mah kob mai mah hah gor mah dtut sin
Hadn’t dated me, hadn’t looked at me, but you had decided it
อย่าเชื่อถ้าไม่พิสูจน์ เรื่องที่เธอได้ยิน
Yah cheua tah mai pisoot reuang tee tur dai yin
Don’t believe it if it can’t be proven, the things you hear
จริงไม่จริง มาสัมผัสก่อนดีไหม
Jing mai jing mah sumput gaun dee mai
Whether they’re true or not, wouldn’t it be better to connect with me first?

(*) หาว่าชู้ปีดู เจ้าชู้ปีดู เธอดูที่ตรงไหน
Hah wah choo pee doo jao choo pee doo tur doo tee dtrong nai
You accuse me of being a flirt, a player, where do you get that?
หาว่ารักไม่จริง ไม่ว่ากี่หญิง ไม่นานก็ทิ้งไป
Hah wah ruk mai jing mai wah gee ying mai nahn gor ting pai
You accuse me of not really loving, regardless the woman, before long I dump them
แค่จับหูจับตา จับหน้าจับมือ อย่าถือว่าเข้าใจ
Kae jup hoo jup dtah jup nah jup meu yah teu wah kao jai
You were just grabbing at ears and grabbing at eyes, grabbing at faces and grabbing at hands, don’t think you understand
จับ… ให้ถูกที่ดีกว่า… ไหม
Jup hai took tee dee gwah mai
Grabbing the right thing is better, right?

(**) จับตรงนี้ ที่หัวใจ
Jup dtrong nee tee hua jai
Grab me right here, at my heart
กล้าหน่อยไหม สัมผัสที่ใจฉันดู
Glah noy mai sumput tee jai chun doo
Will you be brave and touch my heart? Look!
เต้นแบบไหนมาจับมาจับจะรู้
Dten baep nai mah jup mah jup ja roo
How it’s pounding! Grab it! Grab it! You’ll know
จะเห็นจริง ว่าฉันรักเธอแค่ไหน
Ja hen jing wah chun ruk tur kae nai
You’ll really see how much I love you

(***) รักเธอนะรักจับใจ เพราะเธอน่ารักจับใจ
Ruk tur na ruk jup jai pror tur naruk jup jai
I love you, love grabbed my heart because your cuteness grabbed my heart
เอารักมาจับหัวใจ จะรู้อะไรมากกว่า
Ao ruk mah jup hua jai ja roo arai mahk gwah
Bring your love to grab my heart, you’ll know so much more
รักเธอนะรักจับใจ เพราะเธอน่ารักจับใจ
Ruk tur na ruk jup jai pror tur naruk jup jai
I love you, love grabbed my heart because your cuteness grabbed my heart
ก็เลยจัดไปทั้งใจ รอให้เธอเอารักมา
Gor loey jut pai tung jai ror hai tur ao ruk mah
So I’m preparing my whole heart, waiting for you to bring your love

จับไม่ได้จับไม่ได้ ไล่ไม่ทัน
Jup mai dai jup mai dai lai mai tun
I can’t grab it, I can’t grab it, I can’t catch up to it
จับให้มั่นจับให้มั่น คั้นให้ตาย
Jup hai mun jup hai mun kun hai dtai
Grab it securely, grab it securely, squeeze it to death
อย่าจับแพะ มาชนแกะ มาจับเข่าคุยกันหล่ะมันจะดีมั้ย
Yah jup pae mah chon gae mah jup kao kooey gun la mun ja dee mai
Don’t grab a goat to confront a sheep, wouldn’t it be better to have a heart-to-heart talk? (+)
ที่ชอบว่าจับปลาสองมือบ้าง เพราะจับปูจับปูใส่กระด้งมั้ง
Tee chaup wah jup plah saung meu bahng pror jup poo jup poo sai gra dong mung
Do you like catching fish with your bare hands perhaps because catching crabs, catching crabs requires a basket?
สำนวนไหน ไม่โอสักอย่าง
Sum nuan nai mai oh suk yahng
Whatever the idiom, it’s not okay
ไม่เท่าเอารักมาจับใจ
Mai tao ao ruk mah jup jai
It’s not equal to having love grab my heart

(*,**,***,**,**,***)

รักจับใจ…
Ruk jup jai…
Love grabbed my heart…

[NOTE: “Grab a goat to confront a sheep (จับแพะชนแกะ)” is an idiomatic expression meaning to want to do something, but not want to put effort into it, so you do whatever requires the least amount of work to reach the approximate same ending, no matter how sloppy or lazy it is, as illustrated in the next line, “catching fish with your hands because crabs need a basket;” you want to eat seafood but you don’t want to go through the trouble of getting a basket, so you’re just going to catch fish with your hands because it’s less effort ~]

Title: รักเธอ 24 ชั่วโมง / Ruk Tur Yi Sip See Chua Mohng (Loving You 24 Hours)
Artist: Kangsom the Star (แกงส้ม)
Album: [Single]
Year: 2012

ฉันลืมตาขึ้นมาในเวลาเช้า
Chun leum dtah keun mah nai welah chao
I open my eyes in the morning
ถามใจที่เหงาเฝ้าคิดถึงใคร
Tahm jai tee ngao fao kit teung krai
And ask my heart that’s lonely thinking of someone
ภาพเธอก็ลอยมาแต่ไกล
Pahp tur gor loy mah dtae glai
Your image is floating by, but you’re so far
รีบดูนาฬิกาก็ได้เวลากดเบอร์โทรหาเธอ
Reep doo naligah gor dai welah got bur toh hah tur
I quickly look at the clock; it’s time to dial your number and call you

เที่ยงแล้วกินอะไรมันแค่อิ่มท้อง
Tiang laeo gin arai mun kae im taung
It’s noon already and I’ve eaten enough to fill my stomach
ถ้าให้อิ่มใจต้องคิดถึงเธอ
Tah hai im jai dtaung kit teung tur
If I want to fill my heart, it’d have to be from missing you
ถึงมีวันไหนไม่ได้เจอ
Teung mee wun nai mai dai tur
Though there are many days we can’t see each other
แค่ได้ยินเสียงเธอมาเซย์ฮัลโหล
Kae dai yin siang tur mah say hello
Just hearing your voice saying hello
โอเคสบายใจ
Okay sabai jai
And okay, I’m content

(*) ไม่ขอพลาดซักวินาทีที่ฉัน หายใจ
Mai kor plaht suk winatee tee chun hai jai
I don’t want to miss a second that I’m breathing
ก็ไม่คิดเผื่อใจให้คนไหน
Gor mai kit peua jai hai kon nai
And not think of the heart of a certain someone

(**) รักเธอคนนี้24ชั่วโมง
Ruk tur kon nee yi sip see chua mohng
I love you 24 hours
เช้าสายบ่ายเย็นก็ยัง i love you
Chao sai bai yen gor yung I love you
Morning, afternoon, evening, and night, I still love you
ไม่ว่าจะกินไม่ว่าจะนอน อะไรอะไรยังไงก็เถอะ
Mai wah ja gin mai wah ja naun arai arai yung ngai gor tur
Regardless if I eat, no matter if I sleep, no matter anything
หัวใจเปิดให้เธอ all day and night
Hua jai perd hai tur all day and night
My heart is open for you all day and night
ให้เธอเข้ามานั่งนอนเดินข้างในใจ
Hai tur kao mah nung naun dern kahng nai jai
For you to come in and sit, sleep, or walk inside
บอกใครต่อใคร ว่าใจข้างในฉันมีเจ้าของก็คือเธอ
Bauk krai dtor krai wah jai kahng nai chun mee jao kaung gor keu tur
I tell everyone that inside, my heart has an owner, and that’s you

เลิกงานตอนตกเย็นมันก็เหนื่อยล้า
Lerk ngahn dtaun dtok yen mun gor neuay lah
Getting off work in the night, I’m exhausted
เห็นหน้าเธอแล้วมันก็หายไป
Hen nah tur laeo mun gor hai jai
But seeing your face, I’m healed
ทุกคืนเข้านอนตอนดับไฟ
Took keun kao naun dtaun dup fai
Every night I go to bed and turn off the light
ฉันก็ยังเห็นเธอมาปรากฏตัวในฝันของฉันเลย
Chun gor yung hen tur mah pragot dtua nai fun kaung chun loey
I still see you appear in my dreams

(*,**)

Hey You Baby ใจลอยไปหาตลอดเวลาเลย Lady
Hey you, baby, jai loy pai hah dtalaut welah loey lady
Hey you, baby, my heart is floating after you all the time, lady
ฉันเฝ้าแต่เพ้อถึงเธอคนเดียวอยู่ทุกนาที I’m Cazy
Chun fao dtae pur teung tur kon diao yoo took nahtee I’m crazy
I’m going crazy over you alone every minute, I’m crazy
ไม่อาจจะลบไม่อาจจะเลือน ใจมันสะเทือนเลย Baby
Mai aht ja lob mai aht ja leuan jai mun sateuan loey baby
It might not be removed, it might not fade, my heart is shaking, baby
ไม่เคยไม่คิดถึงเธอใจยังละเมออยู่ตรงนี้
Mai koey mai kit teung tur jai yung lamur yoo dtrong nee
I’m never not missing you, my heart still daydreams like this

เพียงแค่เข็มนาฬิกายังเดินไป
Piang kae kem nahligah yung dern pai
Only the hands of the clock still tick by
ยังมีเธอเข้าออกทุกวินาทีที่หายใจ
Yung mee tur kao auk winahtee tee hai jai
I still have you coming in and out every second I breathe
ฝันถึงเธอทุกคืน Twenty-four Seven
Fun teung tur took keun twenty-four seven
I dream about you every night, twenty-four seven
ฉันจะรักเธอไปจนตายจนรักใครไม่เป็น
Chun ja ruk tur pai jon dtai jon ruk krai mai pen
I’ll love you until I die, until I don’t know how to love anyone else

(*,**,**)

Title: เพื่อดาวดวงนั้น / Peua Dao Duang Nun (For Those Stars)
Artist: The Star contestants
Album: Opening for The Star
Year: 2003-present

ฉันมีความฝัน และฉันต้องทำให้ได้
Chun mee kwahm fun lae chund taung tum hai dai
I have dreams, and I must achieve them
จะขอเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่
Ja kor pen dao tee ying yai
I want to be a big star
จะเปล่งประกายงดงาม
Ja pleng pragai ngot ngahm
I’ll shine beautifully

ฉันจะไม่ท้อ เพราะฉันคือคนร้องเพลง
Chun ja mai tor pror chun keu kon raung pleng
I won’t get discouraged because I’m a singer
จะร้องไปตามที่ใจบรรเลง
Ja raung pai dtahm tee jai bunleng
I’ll sing to my heart’s tune
ให้เพลงได้กู่ก้องไป
Hai pleng dai goo gaung pai
Letting the music echo

ดาวจะเต็มฟ้า แต่ฟ้าก็ยังกว้างใหญ่
Dao ja dtem fah dtae fah gor yung gwahng yai
Stars fill the sky, but the sky is still vast
ก็เห็นยังมีที่ว่างมากมาย
Gor hen yung mee tee wahng mahk mai
I see there’s still a lot of space
ที่พอให้ดาวอีกดวง
Tee por hai dao eek duang
Enough for another star

(*) และฉันจะไม่ยอมแพ้
Lae chun ja mai yaum pae
And I won’t give up
จะหนักหนาเพียงใดก็จะรับมัน
Ja nuk nah piang dai gor ja rup mun
However serious it gets, I’ll accept it
จะให้ถอยยังไงในเมื่อใจมันฝัน
Ja hai toy yung ngai nai meua jai mun fun
Even if it retreats, my heart is still dreaming
ก็ทำไปตามหัวใจ
Gor tum pai dtahm hua jai
I’ll do it following my heart

(**) เพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น
Peua dao duang nun tee fun tee yahk pen
For those stars who dream, who want to exist
เพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล
Peua dao duang nun lae fun kong mai glai
For those stars, and the dreams that aren’t far
เพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ
Peua dao duang nun dtaung soo jon soot jai
For those stars, we must fight with all our hearts
จะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า
Ja pen dao duang neung bon fahk fah
To be a star in the sky
เพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน
Peua dao duang nun mae chun dtaung fah fun
For those stars, though I must struggle
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า
Peua dao duang nun chun ja tum hai neua gwah
For those stars, I’ll be superior
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า
Peua dao duang nun chun praum ja kwai kwah
For those stars, I’m ready to grab them
และจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว
Lae ja tum hai lohk dai rup roo chun ja pen dao
And I’ll do it so the world can know I’ll be a star

แม้ต่างความคิด ชีวิตก็ไม่เหมือนกัน
Mae dtahng kwahm kit cheewit gor mai meuan gun
Though it’s different from our thoughts, our lives aren’t the same
แต่เหมือนกันตรงที่ความมุ่งมั่น
Dtae meuan gun dtrong tee kwahm moong mun
But they’re the same in the sense of our passion
ไม่มีวันจะเลิกลา
Mai mee wun ja lerk lah
We’ll never give it up

ต้องเหนื่อยแค่ไหน จะยิ้มจะมีน้ำตา
Dtaung neuay kae nai ja ying ja mee num dtah
However tiring it’ll be, be it smiles or tears
เมื่อทุ่มเทไปแล้วคุ้มค่า
Meua toom tay pai laeo koom kah
When you devote yourself, it’s worth it
จะอยู่เป็นคนสุดท้าย
Ja yoo pen kon soot tai
I’ll be the final person

(*,**,**)

และจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว
Lae ja tum hai lohk dai rup roo chun ja pen dao
And I’ll do it so the world can know I’ll be a star

Title: พิสูจน์ตัวเอง / Pisoot Dtua Eng (Prove Yourself)
Artist: M Auttapon (เอ็ม อรรถพล)
Album: My Way
Year: 2007

อย่าไปฝันเลย อย่าเพิ่งคิดไกล
Yah pai fun loey yah perng kit glai
Don’t go dreaming, don’t start thinking too far
คำคนพูดไป คอยเบรกประจำ
Kum kon poot pai koy brake prajum
I’m putting the breaks on what people are saying
ให้เรานึกกลัว อย่าไปคิดเกินตัว
Hai rao neuk glua yah pai kit gern dtua
Scaring us, don’t go thinking beyond yourself
เบื่อได้ยินเบื่อได้ฟังซ้ำซ้ำ
Beua dai yin beua dai fung sum sum
I’m sick if hearing and listening to it over and over

(*) ก็เกิดมาแล้ว ไม่ผิดใช่ไหม
Gor gerd mah laeo mai pit chai mai
It’s happened already, it’s not wrong, right?
ถ้าหัวใจมันรู้ที่ต้องการ
Tah hua jai mun roo tee dtaung gahn
If the heart knows what it wants
โดนเองสักที
Dohn eng suk tee
Give it to it
อย่าฝันทิ้งไว้กลางทาง
Yah fun ting wai glahng tahng
Don’t imagine dropping things mid-way

(**) ออกไปทำอะไรสักอย่าง ให้มันรู้
Auk pai tum arai suk yahng hai mun roo
Let’s go out there and do something to let them know
ไกลเท่าไหร่ไม่ต้องกลัว
Glai tao rai mai dtaung glua
However far it is, there’s no need to be scared
ล้มลงแล้ว ลุกขึ้นอีกครั้ง จะเป็นไร
Lom lon laeo look keun eek krung ja pen rai
If you fall down, stand up again, what of it?
ออกไปชนให้ใครรู้หน่อย ว่ายังไหว
Auk pai chon hai krai roo noy wah yung wai
Let’s go out there and let everyone know we’re still able
ลองพิสูจน์ที่หัวใจ
Laung pisoot tee hua jai
Try proving it to your heart
แค่มีฝัน ไม่ทำจะได้อะไร
Kae mee fun mai tum ja dai arai
Just having dreams, if you don’t act on them, what does it get you?
ต้องลองให้รู้เอง
Dtaung laung hai roo eng
You must try letting yourself know

ใครจะเหมือนเรา เราจะเหมือนใคร
Krai ja meuan rao rao ja meuan krai
Whoever is like us, whoever we’re like
ตามกันเข้าไป เมื่อไหร่จะเจอ
Dtahm gun kao pai meua rai ja jur
Follow each other whenever you meet
ไม่มีเสียไป มีแต่ได้คืนมา
Mai mee sia pai mee dtae dai keun mah
There’s no loss, only gain
แค่ได้ลองแค่ได้ทำสักครั้ง
Kae dai laung kae dai tum suk krung
Just to try, just to act for once

(*,**)

Auk pai tum arai suk yahng hai mun roo
Let’s go out there and do something to let them know
ไกลเท่าไหร่ไม่ต้องกลัว
Glai tao rai mai dtaung glua
However far it is, there’s no need to be scared
ล้มลงแล้ว ลุกขึ้นอีกครั้ง
Lom lon laeo look keun eek krung
If you fall down, stand up again

(**)

Title: Bad Valentine
Artist: Gun the Star (Gun Napat)
Album: [Single]
Year: 2012

มองคนมีความรัก มองไปก็ยังยิ้ม
Maung kon mee kwahm ruk maung pai gor yung yim
Looking at people in love, looking, I still smile
ในใจเขาคงอิ่ม อิ่มไปด้วยรัก รักที่ให้กัน
Nai jai kao kong im im pai duay ruk ruk tee hai gun
Their hearts are probably full, full with love, the love they’ve given each other
ในตาเริ่มมีน้ำ ซึมๆอยู่ในนั้น
Nai dtah rerm mee num seum seum yoo nai nun
My eyes are starting to water and tear up
และใจเริ่มไหวหวั่น ไม่เคยมีวันของฉันสักที
Lae jai rerm wai wun mai koey mee wun kaung chun suk tee
And my heart’s starting to tremble, I’ve never had a day of my own

(*) ดอกไม้ละลานตา ที่เขาให้กันในวันนี้
Dauk mai lalahn dtah tee kao hai gun nai wun nee
The dazzling flowers that he gave you today
แต่ฉันไม่เคยมี กี่ปีก็เป็นอยู่อย่างนั้น
Dtae chun mai koey mee gee pee gor pen yoo yahng nun
I’ve never had any, for how many years has it been like that?

(**) สุขสันต์วันแห่งความรัก ให้ใครต่อใครเขา
Sook sun wun haeng kwahm ruk hai krai dtor krai kao
Happy day of love to everyone out there
สุขสันต์วันแห่งความเหงา ให้เราที่ต้องเดียวดาย
Sook sun wun haeng kwahm ngao hai rao tee dtaung diao dai
Happy day of loneliness for us who must be alone
วันนี้เป็นอีกปีแล้ว Bad Valentine
Wun nee pen eek pee laeo bad valentine
Today’s another year, a bad valentine
ที่ยังต้องหายใจ ทิ้งมันไปอีกวัน
Tee yung dtaung hai jai ting mun pai eek wun
That I must still breathe and waste my breath another day

ในคนหมื่นพันล้าน คงมีคนที่เหงา
Nai kon meun pun lahn kong mee kon tee ngao
Out of millions of people, there’s probably one who’s lonely
และเป็นเหมือนๆเรา ปลอบใจตัวเองได้ทุกที
Lae pen meuan meuan rao plaup jai dtua eng dai took tee
And is just like me, having to comfort themselves every time

(*,**)

เกลียดความเหงา ณ จุดนี้ อยากผ่านพ้นไปสักที
Gliet kwahm ngao na joot nee yahk pahn pon pai suk tee
Hating loneliness up to this point, I want it to finally pass by
เกลียดวันนี้ ไม่รู้ทำไม no no no
Gliet wun nee mai roo tummai no no no
Hating today, I don’t know why, no no no

(*)

อีกวัน อีกวัน
Eek wun eek wun
Another day, another day
มันเป็น bad Valentine มันเป็น bad Valentine อีกวัน
Mun pen bad valentine mun pen bad valentine eek wun
It’s a bad Valentine’s, it’s another bad Valentine’s