The Public Mansion

All posts tagged The Public Mansion

Title: ใครหนึ่งคน / Krai Neung Kon (Someone)
Artist: The Public Mansion
Album: [Single]
Year: 2016

เธอยังรออยู่ รอใครหนึ่งคนที่เธอนั้นตามหา
Tur yung ror yoo ror krai neung kon tee tur nun dtahm hah
You’re still waiting, waiting for that someone whom you’ve been searching for
รอใครหนึ่งคนที่นั้นเฝ้าฝัน
Ror krai neung kon tee nun fao fun
Waiting for that someone whom you’ve been dreaming about
ที่แสนจะเนิ่นนาน
Tee saen ja nern nahn
For so very long

(*) ไม่ใช่ความคิดถึงเพราะเธอไม่เคยรู้จัก ไม่ใช่ความรักเพราะเธอไม่เคยสัมผัส
Mai chai kwahm kit teung pror tur mai koey roo juk mai chai kwahm ruk pror tur mai koey sumput
It’s not longing because you’ve never met him, it’s not love because you’ve never touched him
ไม่มีความผูกพันใดใด แต่อาจเป็นเพราะกาลเวลาที่ผ่าน
Mai mee kwahm pook pun dai dai dtae aht bpen pror gahn welah tee pahn
There’s no relationship, but it might be because of the time that has passed
โลกที่หมุนที่ทำให้เรานั้นต่าง คิดถึง ใครหนึ่งคน
Lohk tee moon tee tum hai rao nun dtahng kit teung krai neung kon
The world that turns makes us all miss someone

ใครหนึ่งคน ใครหนึ่งคน ใครหนึ่งคน
Krai neung kon krai neung kon krai neung kon
Someone, someone, someone

เธอเฝ้ามองดู รูปถ่ายของเธอกับเขาในตอนนั้น ภาพถ่ายของเธอกับเขาในวันฝัน
Tur fao maung doo roop tai kaung tur gup kao nai dtaun nun pahp tai kaung tur gup kao nai wun fun
You look at the photograph of you and him from back then, the photograph of you and him in your dreams
ที่แสนจะเนิ่นนาน จนลืม
Tee saen ja nern nan jon leum
That were so long ago, you’ve forgotten

(*)

แค่อาจจะมี วิธีที่ทำให้ฉันและเธอนั้นได้พบได้เจอกับ
Kae aht ja mee witee tee tum hai chun lae tur nun dai pob dai jur gup
There just might be a way to make you and I meet
แค่หากจะมี วิธีที่ทำให้ฉันและเธอ นั้นได้พบได้เจอกัน ได้พบกัน
Kae hahk ja mee witee tee tum hai chun ale tur nun dai pob dai jur gun dai pob gun
If there’s just a way to make you and I meet, meet
เข้าสักวัน
Kao suk wun
Some day

   
While the sound of the vocals and the instrumentals are not my personal favorite sounds as far as my own personal music tastes go, for the musical genre, I think the band does have talent, and I really do like the lyrics and mood created with this song. The lyrics are nicely poetic and paint a pretty vivid image of longing for someone whom you’ve never met or haven’t seen in so long it seems like just a dream, and the sort of echo-y distorted instrumentals mesh nicely with the dreamy atmosphere. I also like how the lyrics aren’t specific and could also be interpreted to be about an estranged family member or someone you’ve lost to death rather than just the ideals of a romantic relationship, or one could even go as far as to construe it to relate to the longing desires of a fan with a celebrity crush. I would be curious to see what direction a music video takes this in~

Title: มีจริง / Mee Jing (Exist)
English Title: “Dim”
Artist: The Public Mansion
Album: [Single]
Year: 2015

รอคอย มาแสนนานเหลือเกิน
Ror koy mah saen nahn leua gern
I’ve waited for so long
รอใครบางคน คนคนนั้น ที่จะเข้ามา
Ror krai bahng kon kon kon nun tee ja kao mah
Waited for that special someone to show up
ช่วยเติมให้เติมหัวใจ และไม่ทำร้ายให้ฉันต้องเจ็บช้ำข้างใน
Chuay dterm hai dterm hua jai lae mai tum rai hai chun dtaung jep chum kahng nai
And help fill up my heart and not hurt me and make me ache inside
เธอคือใคร ใครคนนั้น ที่ฉันเฝ้ารอ
Tur keu krai krai kon nun tee chun fao ror
You’re that special someone whom I’ve waited for

(*) ผ่านความเจ็บช้ำ มาซะนานจนชินและชา
Pahn kwahm jep chum mah sa nahn jon chin lae chah
I’ve gone through so much main, I got used to it and numb to it
ชั้นลืมไปแล้ว ว่ารักแท้นั้นมันเป็นอย่างไร
Chun leum bpai laeo wah ruk tae nun mun bpen yahng rai
I’ve already forgotten how true love is

(**) บอกได้มั้ย ใครซักคน ว่าเรื่องราวแบบนี้จะจบลงอีกเมื่อไร
Bauk dai mai krai suk kon wah reuang rao baep nee ja jop long eek meua rai
Someone please tell me when this situation will end
ฉันต้องรอคอย ต้องเจ็บช้ำหัวใจ จากคนที่ร้ายร้าย ที่บังเอิญผ่านเข้ามา
Chun dtaung ror koy dtaung jep chum hua jai jahk kon tee rai rai tee bung ern pahn kao mah
I must wait, must hurt from the person who hurt me who happened to show up
บอกได้ไหม ใครซักคน ว่าตอนสุดท้ายมันจะเป็นไง หรือว่าตัวฉัน..จะไม่มี
Bauk dai mai krai suk kon wah dtaun soot tai mun ja bpen ngai reu wah dtua chun ja mai mee
Someone please tell me how it will end up? Or will I not have an ending?

ครั้งสุดท้าย คือเมื่อไรกัน ที่ฉันเจอ คำว่ารัก คำคำนั้น มันช่างดูเลือนลาง
Krung soot tai keu meua rai gun tee chun jur kum wah ruk kum kum nun mun chahng doo leuan lahng
When is the end where I’ll find that love that seems so dim?
หรือที่ผ่านมา เป็นแค่เพียงฉันเพ้อไป คำว่ารัก คำคำนั้น พอฉันตื่นลืมตามันก็หายไป
Reu tee pahn mah bpen kae piang chun pur bpai kum wah ruk kum kum nun por chun dteun leum dtah mun gor hai bpai
Or was the past just me being crazy? That love disappeared as soon as I woke up and opened my eyes

( * , ** )

คนที่จับมือ เดินข้างกันและไม่ทำ ให้ฉันต้องร้องไห้
Kon tee jup meu dern kahng gun lae mai tum hai chun dtaung raung hai
The person who holds my hand, walks beside me, and doesn’t make me cry
คนที่ปลอบโยน ดูแลกันเคียงข้างกัน และไม่หนีไป
Kon tee bplaup yohn doo lae gun kiang kahng gun lae mai nee bpai
The person who comforts me, takes care of me, stays beside me, and doesn’t run off
หากเธอฟังอยู่ ขอให้รู้ฉันจะรอเธอ จนวันสุดท้าย
Hahk tur fung yoo kor hai roo chun ja ror tur jon wun soot tai
If you’re listening, I want you to know that I’ll wait until my last day for you

( ** )