The Mousses

All posts tagged The Mousses

Title: คนปากแข็ง / Kon Bpahk Kaeng (Stubborn Person)
Artist: The Mousses
Album: Happy Alone
Year: 2020

ก็คงจะมีแต่คำถาม
Gor kong ja mee dtae kum tahm
There’s only questions
ยังค้นหาคำตอบ ทำไมฉันคอยคิดถึงเธอ
Yung kon hah kum dtaup tummai chun koy kit teung tur
I’m still searching for the answer; why do I keep thinking about you?
เปลี่ยนจากคนเดิมก่อนพบเจอ
Bplian jahk kon derm gaun pob jur
I’ve changed from the person I was before I met you
กลายเป็นฉันเพ้อ สบตายิ่งอ่อนไหว
Glai bpen chun pur sop dtah ying aun wai
I’ve become this crazy me, when we make eye contact, the more I tremble

(*) เธอทำลายกำแพง ด้วยความรักให้คนไม่เปิดรับ
Tur tum lai gum paeng duay kwahm ruk hai kon mai bpert rup
You destroyed the walls with the love you’ve given this person who didn’t open up and accept it
ใจที่เคยเย็นชา ไม่อาจฝืนมันต่อไป มันแพ้ให้เธอหมด
Jai tee koey yen chah mai aht feun mun dotr bpai mun pae hai tur mot
My heart that was once indifferent can’t be resisted any longer; it’s completely lost to you

(**) สุดท้ายคือรักเธอหมดใจ
Soot tai keu ruk tur mot jai
In the end, I love you with all my heart
แต่สิ่งเดียวที่ไม่เคยพูดออกไป คือคำว่ารัก
Dtae sing diao tee mai koey poot auk bpai keu kumw ah ruk
But the one thing I’ve never said is that I love you
คนปากแข็งคือฉันเอง มันปากแข็งไปงั้นเอง
Kon bpahk kaeng keu chun eng mun bpahk kaeng bpai ngun eng
The stubborn person is me, I’m too stubborn for my own good
ที่จริงคนนี้รักเธอทั้งหัวใจ
Tee jing kon nee ruk tur tung hua jai
In reality, I love you with all my heart

และคงจะมีแต่คำนั้น
Lae kong ja mee dtae kum nun
And I’ll have just those words
ติดที่ยังไม่บอก อาจเพราะฉันเองไม่คุ้นเคย
Dtit tee yung mai bauk aht pror chune ng mai koon koey
Stuck still without having been said, it might be because I’m unfamiliar with it
ก็ได้แต่ทำเป็นเฉยเมย
Gor dai dtae tumbpen choey moey
I can only act nonchalant
จริงจริงไม่ใช่เลย มันรักเธอไปแล้ว
Jing jing mai chai loey mun ruk tur bpai laeo
But in reality, I’m not, I already love you

(*,**)

มันแพ้ให้เธอหมด
Mun pae hai tur mot
It’s completely lost to you
(**)

คือคำว่ารัก
Keu kum wah ruk
It’s the word love
คนปากแข็งคือฉันเอง มันปากแข็งไปงั้นเอง
Kon bpahk kaeng keu chun eng mun bpahk kaeng bpai ngun eng
The stubborn person is me, I’m too stubborn for my own good
ที่จริงคนนี้รักเธอทั้งหัวใจ
Tee jing kon nee ruk tur tung hua jai
In reality, I love you with all my heart

   

เนื้อร้อง / ทำนอง : อธิศ อมรเวช (MRJA)
เรียบเรียง : The Mousses, อาสนัย อาตม์สกุล

Title: ฉันไม่ดีหรือเธอ… / Chun Mai Dee Reu Tur (Am I No Good?)
Artist: The Mousses
Album: [Single]
Year: 2018

ที่ผ่านมาไม่เคยให้เธอเหนื่อย
Tee pahn mah mai koey hai tur neuay
In the past, I never made you tired
ที่ผ่านมาไม่เคยทำให้เธอต้องเสียใจ
Tee pahn mah mai koey tum hai tur dtaung sia jai
In the past, I never made you sad
ทั้งหมดที่ให้เธอฉันให้หมดใจ
Tung mot tee hai tur chun hai mot jai
What I gave you completely was my heart
แต่สิ่งที่ฉันเจอคือเธอเลือกไป
Dtae sing tee chun jur keu tur leuak bpai
But the thing I’ve found is that you chose to go

(*) สุดท้ายมันก็เท่านั้น
Soot tai mun gor tao nun
In the end, that’s all it is
สุดท้ายเธอจะจากฉันไป
Soot tai tur ja jahk chun bpai
In the end, you’ll leave me

(**) เฮ้ย รักไม่พอหรือไง
Hoey ruk mai por reu ngai
Hey, is my love not enough or what?
ที่เป็นคนดีให้เธอคนเดียวขนาดนี้
Tee bpen kon dee hai tur kon diao kanaht nee
I was a good guy just for you
จะต้องให้ดีให้เธอพอใจขนาดไหน
Ja dtaung hai dee hai tur por jai kanaht nai
How good must I be for you to be satisfied?
ทำไมเธอไม่เคย ไม่เคย ไม่เคยรักกัน
Tummai tur mai koey mai koey mai koey ruk gun
Why don’t you ever, ever, ever love me
อย่างที่ฉันรักเธอ
Yang tee chun ruk tur
Like I love you

ไม่บอกก็รู้ดีว่าเธอเบื่อ
Mai bauk gor roo dee wah tur beua
You haven’t told me, but I know full well you’re bored
ไม่บอกก็รู้ดี เธออยากจากฉันไป
Mai bauk gor roo dee tur yahk jahk chun bpai
You haven’t told me, but I know full well you want to leave me
สรุปว่าแท้จริงนั้นเพราะอะไร
Saroop wah tae jing nun pror arai
What’s the real reason why?
เพราะฉันมันไม่ดีหรือเธอไม่พอ
Pror chun mun mai dee reu tur mai por
Because I’m no good, or because you’re not satisfied?

(*,**)

(***) เคยคิดว่าหัวใจ เป็นสิ่งที่สำคัญ
Koey kit wah hua jai bpen sing tee sumkun
I once thought that the heart was an important thing
อยากได้รักจากใครให้ใช้ใจแลกมา
Yahk dai ruk jahk krai hai chai jai laek mah
I wanted love from someone so I could use my heart in return
เธอทำให้ฉันนั้นตาสว่างด้วยคำลาในวันนี้
Tur tum hai chun nun dtah sawahng duay kum lah nai wun nee
You made me stare in shock with your good-bye today

(**)

เฮ้ย รักไม่พอหรือไง
Hoey ruk mai por reu ngai
Hey, is my love not enough or what?
ที่เป็นคนดีให้เธอคนเดียวขนาดนี้
Tee bpen kon dee hai tur kon diao kanaht nee
I was a good guy just for you
จะต้องให้ดีให้เธอพอใจขนาดไหน
Ja dtaung hai dee hai tur por jai kanaht nai
How good must I be for you to be satisfied?
หากฉันยังดีไม่พอ หากฉันมันยังไม่ใช่
Hahk chun yung dee mai por hahk chun mun yung mai chai
If I’m still not good enough, if I’m still not the one
วันนี้ฉันจะไป ไปจากเธอ ไปจากเธอ
Wun nee chun ja bpai bpai jahk tur bpai jahk tur
Today I’ll leave, leave you, leave you

   
เนื้อร้อง/ทำนอง : อธิศ อมรเวช
เรียบเรียง : อาสนัย อาตม์สกุล , The Mousses
Producer : อาสนัย อาตม์สกุล
Mixed and Mastered : ธันวา เกตุสุวรรณ
Vocal : แอร์ ลิ่มสกุล
Guitars : อธิศ อมรเวช
Drum : ทาโร่ ศุภโชค เตือนจิตต์
Bass : ปัจจาพงศ์ ศุภชัยเจริญ
Synthesizer arrangement : อาสนัย อาตม์สกุล
Chorus : นวพรรณ อังอินสมบัติ

   

Still forever missing the days when the Mousses sang happy, carefree songs. At least this song is upbeat and the music video colorful~

Title: เท / Tay (Dump)
Artist: The Mousses
Album: [Single]
Year: 2018

เหนื่อย มันเหนื่อยที่จะรักใคร เหนื่อยที่ต้องใช้หัวใจ แล้วสุดท้ายก็ไม่เหลือใครอยู่อย่างนี้
Neuay mun neuay tee ja ruk krai neuay tee dtaung chai hua jai laeo soot tai gor mai leua krai yoo yahng nee
It’s exhausting, it’s exhausting loving anyone, it’s exhausting having to use my heart, and in the end not having anyone left like this
ไม่เคยจะได้เจอเลยสักที คนที่เค้ารักเรา
Mai koey ja dai jur loey suk tee kon tee kao ruk rao
I’ll never find someone who loves me
คงไม่มี มันคงไม่มีจริง
Kong mai mee mun kong mai me ejing
They probably don’t even exist

(*) กี่คนที่เข้ามา ที่ทำเหมือนจะดี
Gee kon tee kao mah tee tum meuan ja dee
How many people have shown up and acted like they’re good
พูดคำหวานหลอกให้เรานั้นเทใจ
Poot kum wahn lauk hai rao nun tay jai
Saying sweet things and deceiving me into giving them my heart?
เบื่อก็ทิ้งกันอย่างเดิม
Beua tee ting gun yahng derm
I’m sick of getting abandoned all the time
ก็เทกันอย่างเดิม ไม่อยากเสียใจไม่เอาแล้ว
Gor tay gun yahng derm mai yahk sia jai mai ao laeo
They dump me as usual, I don’t want to be sad, no thanks

(**) พอแล้ว กับความรักลวงหลอก
Por laeo gup kwham ruk luang lauk
I’ve had enough of deceptive love
จากนี้ไป ความรักที่ไม่จริงฉันขอพอ
Jahk nee bpai kwahm ruk tee mai jing chun kor por
From now on, I’ve had enough of fake love
เหนื่อยแล้ว ไม่อยากเสียน้ำตา
Neuay laeo mai yahk sia num dtah
I’m exhausted, I don’t want to cry
ไม่อยากเสียเวลา ไม่ขอรักใครแล้ว
Mai yahk sia welha mai kor ruk krai laeo
I don’t want to waste any time, I don’t want to love anyone

เบื่อ เบื่อที่ต้องเสียใจ เบื่อที่ต้องร้องไห้จนแทบไม่มีแม้น้ำตาให้ไหล
Beua beua tee dtaung sia jai beua tee dtaung raung hai jon taep mai mee mae num dtah hai lai
I’m sick of it, I’m sick of being sad, sick of having to cry until I nearly don’t have any more tears to fall
ถ้าใจฉันไม่มีใครต้องการ
Tah jai chun mai mee krai dtaung gahn
If no one wants my heart
งั้นฉันขอใช้มันรักฉันเองก็แล้วกัน
Ngun chun kor chai mun ruk chun eng gor laeo gun
Then I’ll just use it to love myself

(*, **, **)

จะไม่ขอรักใคร อีกเลย
Ja mai kor ruk krai eek loey
I don’t want to love anyone ever again

   

คำร้อง/ทำนอง – อธิศ อมรเวช
เรียบเรียง – อาสนัย อาตม์สกุล / The Mousses

   

While it is another rather whiny, sad song, I am ecstatic to see them actually release a music video with color!!! And I like the lines “If no one wants me, I’ll just love myself.” I just wish it wasn’t prefaced by “I’m never going to find someone who lovesssss meeeeeeee”. But. Baby steps for this band to get out of their gloomy-woomy black-and-white sad, sad song rut~ 😀

Title: อย่าเพิ่งใจร้าย / Yah Perng Jai Rai (Don’t Be Cruel Yet)
Artist: The Mousses ft. UrboyTJ
Album: [Single]
Year: 2017

รักคือความเข้าใจ ที่ควรจะมีให้กัน ในวันที่พลาดพลั้ง
Ruk keu kwahm kao jai tee kuan ja mee hai gun nai wun tee plaht plung
Love is understanding that we should have for each other when we make mistakes
รักต้องมีอภัย แต่เธอ เจ็บเพราะฉันทำ ซ้ำเกินทนไหว
Ruk dtaung mee apai dtae tur jep pror chun tum sum gern ton wai
Love must have forgiveness, but you’re hurting because I do things over and over, more than you can bear

(*) (ก็) รู้ทำเธอปวดใจ ช้ำมาเท่าไหร่
(Gor) roo tum tur bpuat jai chum mah tao rai
I know how much I’ve hurt you
วันนี้เพิ่งได้เข้าใจ ขอเธออย่าไป
Wun nee perng dai kao jai kor tur yah bpai
Today I’ve just understood, I’m asking you not to leave
หากฉันขอเธอได้ไหม
Hahk chun kor tur dai mai
If I ask you, could you?

(**) จะได้ไหมถ้าขอสักครั้งอย่าเพิ่งเดินจากฉันไป
Ja dai mai tah kor suk krung yah perng dern jahk chun bpai
Please, if I ask you this one time, don’t leave me yet
ลองทบทวนมันดูอีกทีเธออย่าเพิ่งใจร้าย
Laung top tuan mun doo eek tee tur yah perng jai rai
Try reconsidering things again, don’t be cruel yet
ก่อนเราเคยรักกันแค่ไหน เธอคนดีจำได้ไหม
Gaun rao koey ruk gun kae nai tur kon dee jum dai mai
Do you remember, darling, how much we used to love each other?
กับสิ่งที่ฉันได้ทำพลาดไปและเธอต้องเสียใจ
Gup sing tee chun dai tum plaht bpai lae tur dtaung sia jai
With the things that I’ve screwed up and made you sad
ต่อจากนี้มันจะไม่มี เธอต้องไม่เจอความช้ำอย่างเคย ขอได้ไหม ยกโทษให้ฉันเถอะ
Dtor jahk nee mun ja mai mee tur dtaung mai jur kwahm chum yung koey kor dai mai yok toht hai chun tur
From now on, they won’t exist anymore, you won’t have to face pain like you used to, please, forgive me

รักที่เธอเข้าใจ ที่เธออภัยให้ฉัน ในวันเหล่านั้น
Ruk tee tur kao jai tee tur apai hai chun nai wun lao nun
The love that you understood, that you forgave me in those days
แต่ฉันไม่เคยสนใจ สุดท้าย ทำเธอเสียใจ ซ้ำมันอย่างนั้น
Dtae chun mai koey son jai soot tai tum tur sia jai sum mun yahng nun
But I never paid attention, in the end, I repeatedly made you sad like that

(*,**)

อย่าเพิ่งบอกว่าเธอไม่รัก
Yah perng bauk wah tur mai ruk
Don’t tell me you don’t love me yet
แค่อยากให้เข้ามาทักกันซักนิดนึง
Kae yahk hai kao mah tuk gun suk nit neung
I just want you to come and greet me for a little bit
ครั้งหนึ่ง I kiss u, and miss u
Krung neung I kiss you and miss you
For one time, I’ll kiss you and miss you
ผมยังจำกลิ่นของเธอได้เสมอ
Pom yung jum glin kaung tur dai samur
I’ll still remember your smell always
ถ้าเราได้เจอกันอีกครั้ง
Tah rao dai jur gun eek krung
If we could see each other again
แค่อยากจะเรียกเธอว่า baby boo
Kae yahk ja riak tur wah baby boo
I just want to call you baby boo
ไม่มี number two
Mai mee number two
I don’t have a number two
มีแต่ you คนเดียว just only u
Mee dtae you kon diao just only you
I have you alone, just only you
ถึงผมมันจะเป็นแค่วายร้าย
Teung pom mun ja bpen kae wai rai
Even though I’m just a villain
แต่ขอร้องเธออย่าเพิ่งใจร้าย เลยจะได้ไหม
Dtae kor raung tur yah perng jai rai loey ja dai mai
I’m begging you not to be cruel yet, please
Baby baby come back to me
Baby, baby, come back to me
คำขอร้องสุดท้าย can u pls see me
Kum kor raung soot tai can you please see me
My last plea; can you please see me?
ให้ผมทำอะไรก็ยอม ขอแค่มี u and me
Hai pom tum arai gor yaum kor kae mee you and me
Whatever you want me to do, I’ll do it, I just ask there to be you and me
Even if I have to swim across the sea
Even if I have to swim across the see
Cuz u and me, we were meant to be
Cause you and me, we were meant to be
We were living life like, just destiny
We were living life, like, just destiny
แต่วันนี่มันไม่มี ผมควรทำยังไงดี
Dtae wun nee mun mai mee pom kuan tum yung ngai dee
But today it’s no more, what should I do?
Can u pls help me, ช่วยบอกวิธี
Can you please help me chuay bauk witee
Can you please help me? Please tell me how

(**)

ขอได้ไหม ยกโทษให้ฉันเถอะ
Kor dai mai yok toht hai chun tur
Please, forgive me

   
เนื้อร้อง : อธิศ อมรเวช / (rap UrboyTJ)
ทำนอง : อธิศ อมรเวช
เรียบเรียง : อาสนัย อาตม์สกุล / The mousses
Produced : อาสนัย อาตม์สกุล

   

*Sigh* I used to be optimistic every time the Mousses released a new single, hoping that this one would be different… But it never is, and now I start to dread their new releases aha. Another song about a dying relationship from this band, as expected, though this time it’s because the guy screwed up and not the girl, so I guess they’re shaking it up a tiny bit. This music video also has some color too! Even though it is only skin tone. But. Baby steps, I guess. Again, this isn’t a bad song music-wise, and I want to like it, but the Mousses have become such one-trick ponies, that I find it hard to get excited about their music anymore. Honestly, I think the best part about this song was TJ’s rap; I don’t know if that’s a compliment for TJ or an insult for the Mousses haha, but TJ’s rap verses really have been getting better lately, his English is getting stronger, and everything more cohesive. I think the rap verse sounded a bit strange and disjointed being thrown in the middle of an otherwise dragging rock song, but~ This is a good song if it’s your first taste of the Mousses, but aren’t long-time fans sick of the same subject matter of their lyrics, or am I the only one who likes a good variety?

Also, a bit unrelated, but is that a real tattoo of the shark from Finding Nemo on Air’s chest? haha

Title: หลอกให้รัก / Lauk Hai Ruk (Tricking Me Into Loving You)
Artist: The Mousses
Album: [Single]
Year: 2017

ใช่ไหม นี่เธอไม่รักกันเลย ใช่ไหม
Chai mai nee tur mai ruk gun loey chai mai
Right? You don’t love me, right?
ที่ผ่านมานั้นมันคืออะไร
Tee pahn mah nun mun keu arai
What happened between us?
คนที่เคยรักกันอยู่อยู่ก็หายไป
Kon tee koey ruk gun yoo yoo gor hai bpai
The person who once loved me suddenly disappeared

รู้ หรือว่าฉันไม่เคยเป็นคนนั้น
Roo reu wah chun mai koey bpen kon nun
I know I was never that person
ที่เธอจะหันมองกันอย่างเขา
Tee tur ja hun maung gun yahng kao
Whom you’d turn and look at like him
คนที่เธอยอมและวันนี้เธอพร้อมที่จะจากฉันไป
Kon tee tur yaum ale wun nee tur praum tee ja jahk chun bpai
The person whom you’ve given in to, and today, you’re ready to leave me

(*) เธอมาหลอกให้รัก แล้วเธอก็ไป
Tur mah lauk hai ruk laeo tur gor bpai
You tricked me into loving you, then you left
คำที่บอกว่าเธอจะมีแค่ฉันพูดทำไม
Kum tee bauk wah tur ja mee kae chun poot tummai
Why did you say that you would have only me?
วันนี้เธอกลับทำเหมือนกับฉันไม่มีความหมาย
Wun nee tur glup tum meuan gup chun mai mee kwahm mai
Today you ended up acting like I’m meaningless
ทิ้งฉันให้ตาย แค่สุดท้ายเพราะเธอหมดใจ
Ting chun hai dtai kae soot tai pror tur mot jai
Leaving me to die in the end, just because you don’t love me anymore

ปวดใจ ที่ต้องมารู้ว่าฉันไม่เหลือใคร
Bpuat jai tee dtaung mah roo wah chun mai leua krai
It breaks my heart to know that I don’t have anyone left
ที่ต้องมาเห็นว่าเธอเป็นของใคร
Tee dtaung mah hen wah tur bpen kaung krai
To have to see you belong to someone else
มันเจ็บอย่างนี้เมื่อต้องรู้ต่อให้รักเท่าไหร่เธอก็ไป
Mun jep yahng nee meua dtaung roo dtor hai ruk tao rai tur gor bpai
It hurts like this when I have to know, no matter how much I love you, you’re leaving

(*)

คนที่จะไปไม่ต้องทน ไม่ต้องเจ็บ ไม่ต้องมาปวดร้าวเหมือนอย่างฉันที่เธอไม่รักกัน และในวันนี้ เธอก็มาทิ้งกันไป
Kon tee ja bpai mai dtaung ton mai dtaung jep mai dtaung mah bpuat rao meuan yahng chun tee tur mai ruk gun lae nai wun nee tur gor mah ting gun bpai
The person who’s leaving doesn’t have to endure it, they don’t have to hurt, they don’t have to be in pain like me whom you don’t love, and today, you’ve dumped me

(**,**)

   

เนื้อร้อง/ ทำนอง : อธิศ อมรเวช
เรียบเรียง : The Mousse/ ดนัย ธงสินธุศักดิ์

   
The sound isn’t bad, as usual, they are a talented band, and it was interesting seeing the guitarist singing rather than their usual frontman, but… are you ready for it? You know it’s coming… I know I say this EVERY TIME the Mousses release something new, but I will say it again; I’m SooOoOOOoo siiiccckkkk of sad love songs from them and am still desperately hoping they’ll return to the happy, upbeat sound they debuted with, at least for one song. Again, this isn’t a BAD release, but please, take a break from the depressing rut you’ve gotten yourself into. Variety is a good thing~

Title: ไม่เป็นไร / Mai Bpen Rai (It’s Okay)
Artist: The Mousses
Album: [Single]
Year: 2016

baby.. I’ll love you forever…

ไม่เป็นไร รู้ว่าเธอต้องไป
Mai bpen rai roo wah tur dtaung bpai
It’s okay, I know you must go
เข้าใจแล้วว่ารักของเรา มันเก่าเกินไป เก่าเกินไป
Kao jai laeo wah ruk kaung rao mun gao gern bpai gao gern bpai
I understand that our love is too old, it’s too old
เมื่อเธอรักเขา วันนี้เธอรักเขาหมดหัวใจ
Meua tur ruk kao wun nee tur ruk kao mot hua jai
When you love him, today you love him with all your heart
ก็ดีแล้ว ไม่ต้องอธิบายอะไรมากมาย ฉันไม่อยากฟัง
Gor dee laeo mai dtaung attibai arai mahk mai chun mai yahk fung
It’s fine, there’s no need to explain anything, I don’t want to hear it

(*) เมื่อสิ่งที่ฉันทำให้เธอทั้งหมด
Meua sing tee chun tum hai tur tung mot
When every last thing I’ve done for you
แต่เธอกลับมองไม่เห็น
Dtae tur glup maung mai hen
You’ve ended up not seeing
ไม่มี ไม่มี ฉันอยู่ในหัวใจ
Mai mee mai mee chun yoo nai hua jai
You don’t have me, don’t have me in your heart

ต่อจากนี้จะไปให้ไกล
Dtor jahk nee ja bpai hai glai
From now on, I’ll go far away
ไปให้พ้นให้ไกลจากใจของเธอ
Bpai hai pon hai glai jahk jai kaung tur
I’ll get far away from your heart
เธอรักเขาสักเท่าไร
Tur ruk kao suk tao rai
However much you love him
หรือเขาสำคัญแค่ไหน
Reu kao sumkun kae nai
Or however important he is
ก็ปล่อยให้รักของเราเป็นอดีตไป
Gor bploy hai ruk kaung rao bpen adeet bpai
Just let our love become a thing of the past

ไม่เป็นไร ไม่รักกันก็โยนทิ้งไป
Mai bpen rai mai ruk gung or yohn ting bpai
It’s okay, if you don’t love me, throw me away
ไม่ต้องสนเพราะคนที่ต้องทนกับความเสียใจ
Mai dtaung son pror kon tee dtaung ton gup kwahm sia jai
You don’t have to care because the person who has to deal with the sadness
มันไม่ใช่เธอ
Mun mai chai tur
Isn’t you

(*)

(**) ต่อจากนี้จะไปให้ไกล
Dtor jahk nee ja bpai hai glai
From now on, I’ll go far away
ไปให้พ้นให้ไกลจากใจของเธอ
Bpai hai pon hai glai jahk jai kaung tur
I’ll get far away from your heart
เธอรักเขาสักเท่าไร
Tur ruk kao suk tao rai
However much you love him
หรือเขาสำคัญแค่ไหน
Reu kao sumkun kae nai
Or however important he is
ฉันไม่อยากรับรู้
Chun mai yahk rup roo
I don’t want to know
หนึ่งชีวิตที่เคยมีเธอ
Neung cheewit tee koey mee tur
I had you once in my life
แต่จากนี้ฉันคงต้องเจอแต่ความเสียใจ
Dtae jahk nee chun kong dtaung jur dtae kwahm sia jai
But from now on, I must face only sadness
วันนี้ฉันใจสลาย เพราะฉันไม่มีความหมาย
Wun nee chun jai salai pror chun mai mee kwahm mai
Today my heart is breaking because I’m meaningless
ก็ปล่อยให้รักของเราเป็นอดีตไป
Gor bploy hai ruk kaung rao bpen adeet bpai
Let our love become a thing of the past

(**)

(วันนี้ฉันใจสลาย เพราะฉันไม่มีความหมาย)
Wun nee chun jai salai pror chun mai mee kwahm mai
Today my heart is breaking because I’m meaningless
ก็ปล่อยให้รักของเราเป็นอดีตไป
Gor bploy hai ruk kaung rao bpen adeet bpai
Let our love become a thing of the past

ไม่เป็นไร
Mai bpen rai
It’s okay

   
เนื้อร้อง : แอร์ ลิ่มสกุล / อธิศ อมรเวช / ปัณฑพล ประสารราชกิจ
ทำนอง : แอร์ ลิ่มสกุล
เรียบเรียง : The mousses / ดนัย ธงสินธุศักดิ์

   
*Sigh* I still miss the days when the Mousses sang happy songs. I know I say that EVERY TIME they come out with a new single, but I’m still hoping that some day, SOME DAY, they might surprise me and return to their old happy-go-lucky classic rock style of their early days that made me originally fall in love with them.
Sorry, not impressed with this release… I want to be, but… sorry. It’s just, dark and brooding bands are a dime a dozen, and while such emotions as dealing with getting dumped like this song are something everyone has to go through, and it’s nice to express it, sing along, and commiserate, ALL of the Mousses singles over the past several years have been about break-ups and dying relationships, every last one. Can we please sing about something else next time, just for the sake of variety? I also just don’t think Air has the voice for such an emo rock song, with his voice falling flat and cracking when he tried to hit long high notes in this. The music was nice, though~ I’ll give it that~ Lovely guitar solo 🙂 And at least the music video gave it more of a positive feel, with the girl moving on after the pain. The whole release in general could have definitely been worse~

Title: น้ำตาที่หาย / Num Dtah Tee Hai (The Tears that Disappeared)
Artist: The Mousses
Album: [Single]
Year: 2015

ทุกสิ่งจบแล้ว เธอบอกกับฉันในวันที่เธอจะจากไป
Took sing jop laeo tur bauk gup chun nai wunt ee tur ja jahk bpai
You told me everything was over when you left
ไม่มีทางที่เราสองคนจะเริ่มใหม่ เธอจากไป
Mai mee tahng tee rao saung kon ja rerm mai tur jahk bpai
There’s no way for the two of us to start over, you left
รักกันเท่าไหร่ เมื่อหมดเวลาหนึ่งใจของคนก็หมดลง
Ruk gun tao rai meua mot welah neung jai kaun gkon gor mot long
However much I love you, when we’re out of time, one heart gradually disappears
และเป็นฉันที่ต้องเจ็บช้ำและต้องทุกข์ทน อยู่อย่างนี้รู้ไหมแทบขาดใจ
Lae bpen chun tee dtaung jep chum lae dtaung took ton yoo yahng nee roo mai taep kaht jai
And it’s me who must hurt and must suffer like this, do you know it nearly kills me?

(*) เจ็บปวดรู้ไหมที่เธอโลเลหัวใจ
Jep bpuat roo mai tee tur loh lay hua jai
Do you know it hurts that you’ve had second thoughts?
และมาวันนี้เธอเองที่ขอเริ่มใหม่
Lae mah wun nee tur eng tee kor rerm mai
And now today you want to start over
ให้เจ็บซ้ำๆ ก็คงจะไม่ไหว
Hai jep sum sum gor kong ja mai wai
I can’t take getting hurt over and over
เก็บใจของเธอเก็บมันไป ได้ไหม
Gep jai kaung tur gep mun bpai dai mai
Keep your heart, keep it, okay?

(**) เพราะน้ำตาที่หาย หาย หายไป วันนี้ฉันเองที่ต้องเจ็บที่สุดตอนนี้
Pror num dtah tee hai hai hai bpai wun nee chun eng tee dtaung jep tee soot dtaun nee
Because the tears have disappeared, disappeared, disappeared, today I must hurt the most right now
โอ้ ฉันขอได้ไหม ไหม ได้ไหมเธอ วันนี้ฉันพอแล้วทุกอย่าง
Oh chun kor dai mai mai dai mai tur wun nee chun por laeo took yahng
Oh, I’m begging you, okay? Okay? Today I’ve had enough of everything
ให้มันจบไป ปล่อยฉันได้เปลี่ยนไปรักใครใหม่
Hai mun jop bpai bploy chun dai bplian bpai ruk krai mai
Let it end, let me change my life and love someone else

(***) รักเธอเท่าไหร่ ทุกสิ่งที่ทำให้เธอฉันทำมันจากใจ
Ruk tur tao rai took sing tee tum hai tur chun tum mun jahk jai
I loved you, everything that I’ve done for you I did from my heart
แต่สุดท้ายที่ได้กลับมาคือความเสียใจ พอได้ไหม ขอร้องแค่ปล่อยฉันไป
Dtae soot tai tee dai glup mah keu kwahm sia jai por dai mai kor raung kae bploy chun bpai
But in the end, what I got in return was sadness, that’s enough, I’m begging you, just let me go

(*,**,***)

   
คำร้อง : อธิศ อมรเวช
ทำนอง : อธิศ อมรเวช
เรียบเรียง : The Mousses

Title: ลัก / Luk (Stolen)
Artist: The Mousses
Album: [Single]
Year: 2011

วันที่เธอเดินจากฉันไป กลับเหลือไว้เพียงรอยน้ำตา
Wun tee tur dern jahk chun bpai glup leua wai piang roy num dtah
The day you left me, you ended up leaving behind only a trail of tears
ทิ้งฉันให้นอนคนเดียวเปล่าเปลี่ยว ไม่หายใจ
Ting chun hai naun kon diao bplao bpliao mai hai jai
Leaving me to sleep alone, not breathing
จำ จำ ยังจำได้ดี ว่ามีใครที่เดินเข้ามา
Jum jum yung jum dai dee wah mee krai tee dern kao mah
Remember, remember, I still remember well that someone else showed up
และลักพาตัวกับใจเธอไป ลอยหายไปในอากาศ
Lae luk pah dtua gup jai tur bpai loy hai bpai nai ahgaht
And stole your body and heart away, floating away into the air

(*) ไปอยู่ที่ไหน ป่านนี้จะเป็นเช่นไร สบายดีไหม
Bpai yoo tee nai bpahn nee ja bpen chen rai sabai dee mai
Wherever you went, how are you right now? Are you well?
ยังคิดถึงเธอคนดี
Yung kit teung tur kon dee
I still miss you, sweetie

(**) กลับมานะ ขอเธอคืนกลับมาได้หรือเปล่า
Glup mah na kor tur keun glup mah dai reu bplao
Come back, can you come back?
มาอยู่กับฉันก่อน อย่าเพิ่งหนีฉันไป
Mah yoo gup chun gaun yah perng nee chun bpai
Come be with me, don’t just run away from me
ได้ยินไหม ว่ารักเธอหมดใจ
Dai yin mai wah ruk tur mot jai
Do you hear me that I love you with all my heart?
จะกี่ล้านกี่หมื่นก็พร้อมจ่าย
Ja gee lahn gee meun gor praum jai
However many millions, I’m ready to pay it
จะซื้อเธอคืนไม่ให้ไป เท่าไหร่ก็ยอม
Ja seu tur keun mai hai bpai tao rai gor yaum
To buy you back and not let you go, however much it is, I’ll consent

รอคอยและยังห่วงเธอทุกนาที
Ror koy lae yung huang tur took nahtee
I wait and still worry about you at all times
อยากจะออกไปหาไปตามไปเจอไปดู
Yahk ja auk bpai hah bpai dtahm bpai jur bpai doo
I want to go out and look for you, go after you, meet you, see you
แต่ไม่รู้จะตามยังไง
Dtae mai roo ja dtahm yung ngai
But I don’t know how to go after you

(*,**)

หรือจริงๆ เธอไม่ได้โดนลักพาตัวไป
Reu jing jing tur mai dai dohn luk pah dtua bpai
Or in reality did you not get stolen away?
แต่เธอตั้งใจไปกับเขาใช่ไหม
Dtae tur dtung jai bpai gup kao chai mai
Instead you intended to leave with him, right?
ใช่ไหม ใช่ไหมคนดี
Chai mai chai mai kon dee
Right? Right, sweetie?

(**)

จะรั้งเธอไว้ไม่ให้ไป จากฉัน
Ja rung tur wai mai hai bpai jahk chun
I’ll hold you back and not let you leave me
จะกี่ล้านกี่หมื่นก็พร้อมจ่าย หมดตัวก็ยอม
Ja gee lahn gee meun gor praum jai mot dtua gor yaum
However many millions, I’m ready to pay it, with all my body, I consent
ไม่เป็นไรแค่เธอกลับมา
Mai bpen rai kae tur glup mah
It’s okay, just come back

   
เนื้อร้อง : พงศกร ลิ่มสกุล/ประเวช นพนิราพาธ
ทำนอง : พงศกร ลิ่มสกุล
เรียบเรียง : The Mousses/ประเวช นพนิราพาธ/ดนัย ธงสินธุศักดิ์

Title: เจ็บที่ต้องรู้ / Jep Tee Dtaung Roo (It Hurts to Have to Know)
Artist: The Mousses
Album: [Single]
Year: 2015

เหมือนว่ามีบางอย่างที่ขาดหาย
Meuan wah mee bahng yahng tee kaht hai
It’s like there’s something missing
เหมือนว่ามีบางสิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจ
Meuan wah mee bahng sing tee chun yung mai kao jai
It’s like there’s something I still don’t understand
เหมือนว่าเธอกำลังจะเปลี่ยนไป
Meuan wah tur gumlung ja bplianbpai
It’s like you’re changing
เหมอืนว่าฉันกำลังต้องเสียเธอไป
Meuan wah chun gumlung dtaung sia tur bpai
It’s like I’m losing you

(*) ลำพังตัวฉัน คงทำไม่ได้
Lumpung dtua chun kong tum mai dai
I can’t do it alone
จะฉุดรั้งหัวใจเธอเอาไว้
Ja choot rung hua jai tur ao wai
I’ll hold back your heart
ให้ไปแค่ไหนคงไม่มีความหมาย
Hai bpai ake nai kong mai mee kwahm mai
However much I give, it’s meaningless
หากหัวใจ เธอเปลี่ยนไป
Hahk hua jai tur bplian bpai
If your heart has changed

(**) แต่เจ็บที่ต้องรู้ ว่าเธอนั้นต้องไป
Dtae jep tee dtaung roo wah tur nun dtaung bpai
But it hurts to have to know that you must go
เจ็บที่ต้องยอมรับคำว่าเสียใจ
Jep tee dtaung yaum rupkum wah sia jai
It hurts to have to accept the sadness
เจ็บที่่ต้องรู้ ว่าเขาคือคนใหม่
Jep tee dtaung roo wah kao keu kon mai
It hurts to have to know that he’s your new boyfriend
เจ็บที่วันนี้ เธอรักเขาหมดหัวใจ
Jep tee wun nee tur ruk kao mot hua jai
It hurts that today you love him with all your heart

เพราะว่ารักเธอเกินกว่าสิ่งไหน
Pror wah ruk tur gern gwah sing nai
Because I love you more than anything else
เพราะหัวใจของฉันมีไว้ให้เธอคนเดียว
Pror hua jai kaung chun mee wai hai tur kon diao
Because my heart has been kept for you alone
แม้หัวใจเธอเองไม่แลเหลียว
Mae hua jai tur eng mai lae liao
Though your heart hasn’t paid attention to me
วันนี้ฉันเป็นเพียง ส่วนเกินที่เธอไม่ต้องการ
Wun nee chun bpen piang suan gern tee tur mai dtaung gahn
Today I’m just the extra piece that you don’t need

(*,**)

แม้ว่าเวลาจะพาสองเราให้มาเจอกัน
Mae wah welah ja pah saung rao hai mah jur gun
Though time would lead the two of us to meet
แต่เวลาก็พาเธอไปจากฉัน
Dtae welah gor pah tur bpai jahk chun
Time also led you away from me
เวลาทำร้ายทุกสิ่ง ทำร้ายทุกอย่าง
Welah tum rai took sing tum rai took yahng
Time destroys everything, destroys everything

(**,**)

Title: ความจริง / Kwahm Jing (The Truth)
Artist: The Mousses
Album: [Single]
Year: 2014

ฉันตกหลุมรักเธอ หมดทั้งหัวใจ
Chun dtok loom ruk tur mot tung hua jai
I’ve fallen in love with you with all my heart
แต่เหมือนว่าเธอนั้นมีใคร
Dtae meuan wha tur nun mee krai
But it’s like you have someone else
อยู่ในหัวใจของเธอเรื่อยมา
Yoo nai hua jai kaung tur reuay mah
Constantly in your heart

(*) ตัดใจจะลืม มันก็ยังยากเกินทำใจ
Dtut jai ja leum mun gor yung yahk gern tum jai
I’ll reluctantly forget, it’s still too difficult to accept
อยากเดินออกไป เดินออกไปให้ไกล ไกลจากเธอ
Yahk dern auk bpai dern auk bpai hai glai glai jahk tur
I want to walk out, walk far away, far away from you
แต่ใจไม่ยอม มันยังคงเรียกหาเพียงเธอ
Dtae jai mai yaum mun yung kong riak hah piang tur
But my heart refuses, it still cries out only for you
ยังละเมอ เพียงแต่เธอเท่านั้น
Yung lamur piang dtae tur tao nun
I still daydream only about you

(**) ฝัน…แค่ในนั้นที่เธอเป็นของฉัน
Fun kae nai nun tee tur bpen kaung chun
Dreams, only in dreams are you mine
เพียงในนั้นที่เราจะคู่กัน
Piang nai nun tee rao ja koo gun
Only in those are we a couple
มีเพียงเธอและฉันตลอดไป
Mee piang tur lae chun dtalaut bpai
And there is only you and me forever
แต่พอถึงเวลาที่ต้องลืมตา
Dtae por teung wleah tee dtaung leum dtah
But as soon as it’s time to open my eyes

(***) ก็รู้…ว่าสุดท้ายเป็นได้แค่เท่านั้น
Gor roo wah soot tai bpen dai kae tao nun
I know that in the end, it can only be this
ไม่มีวันที่เราจะคู่กัน
Mai mee wunt ee rao ja koo gun
There will never be a day that we’re a couple
ไม่มีเธอและฉัน อย่างในฝัน
Mai mee tur lae chun yahng nai fun
There won’t be you and me like in your dreams
คงต้องรับความจริงว่าฉันคงไม่มีใคร
Kong dtaung rup kwahm jing wah chun kong mai mee krai
I must accept the truth that I don’t have anyone

(*,**,***)
คงต้องรับความจริงว่าฉันคงได้แค่
Kong dtaung rup kwahm jing wah chun kong dai kae
I must accept the truth that I can only get

(**,***)