The Kastle

All posts tagged The Kastle

Title: ห่วงยาง / Huang Yahng (Innertube)
Artist: the Kastle
Album: [Single]
Year: 2021

ยิ่งลึกลงเท่าไร ขุดคุ้ยลงไปเท่าไร
Ying leuk long tao rai koot kooy long bpai tao rai
The deeper you go, however much you’ve exposed
ยิ่งค้นข้างในจิตใจ แต่หาเท่าไรไม่เจอคำตอบ
Ying kon kahng nai jit jai dtae hah tao rai mai jur kum dtaup
The more you search in your heart, you just can’t find the answer
กลับเจอคำถามที่มีตั้งมากมาย
Glup jur kum tahmt ee mee dtung mahk mai
You end up finding many questions

เธอก็คงสับสน และยากที่จะหลุดพ้น
Tur gor kong sup son lae yahk tee ja loot pon
You’re feeling mixed up, and it’s difficult to escape
กับหนทางที่มืดมน ที่หาเท่าไรไม่เจอทางออก
Gup hon tahng tee meut mon tee hah tao rai mai jur tahng auk
With a dark path that you can’t seem to find an exit to
อยู่ในวังวนต้องทนต้องทุกข์ใจ
Yoo nai wung won dtaung ton dtaung took jai
In a whirlpool, you must endure and suffer

(*) เห็นเธอจมอยู่กับคนรักเก่า
Hen tur jom yoo gup kwahm ruk gao
I see you sinking and drowning in past love
เรื่องของเขายังคอยฉุดเธอดิ่งลึกลงไป
Reuang kaung kao yun gkoy choot tur ding leuk long bpai
Memories of him still pull you down
เห็นแล้วฉันคงทำใจไม่ไหว
Hen laeo chun kong tum jai mai wai
I see you and I can’t take it
อยากจะปลอบใจ ให้เธอน่ะหายดี
Yahk ja bplaup jai hai tur na hai dee
I want to comfort you and make you better

(**) ขอเป็นห่วงยางนี้จะพาเธอลอยขึ้นมา
Kor bpen huang yahng nee ja pah tur loy keun mah
I want to be an innertube to float you up to the surface
ก็ไม่อยากเห็นเธอเสียน้ำตาอยู่มันร่ำไป
Gor mai yahk hen tur sia num dtah yoo mun rum bpai
I don’t want to see you keep losing tears
ให้ฉันเป็นห่วงยางนี้จะคอยดูแลห่วงใย
Hai chun bpen huang yahng nee ja koy doo lae huang yai
Let me be your innertube, I’ll look after and care for you
ถ้าเธอไม่เหลือคนที่เข้าใจยังมีฉันไง
Tah tur mai leua kon tee kao jai yung mee chun ngai
If you don’t have anyone else left who understands, you still have me
(ให้ฉันเป็นห่วงยาง)
(Hai chun bpen huang yahng)
(Let me be your innertube)

(***) ให้ฉันเป็นห่วงยางไงละ ฉันจะพาเธอลอยขึ้นมา
Hai chun bpen huang yahng ngai la chun ja pah tur loy keun mah
Let me be your innertube, I’ll float you up to the surface
ให้ฉันเป็นห่วงยางไงละ
Hai chun bpen huang yahng ngai la
Let me be your innertube

ถ้ามันมากไป ฉันขออภัย
Tah mun mahk bpai chun kor apai
If it’s too much, I apologize
ไม่ได้มีอะไร แค่อยากให้เธอปลอดภัย
Mai dai mee arai kae yahk hai tur bplaut pai
It’s nothing, I just want you to be safe
ท่ามกลางมรสุมที่โหมเข้าใส่
Tahm glahng monsoom tee moh kao sai
In the middle of an incoming monsoon
ห่วงยางมีรู ห่วงยูมีไอ ห่วงใยเธอไง อยากให้เธอรู้
Huang yahng mee roo huang yoo mee ai huang yai tur ngai yahk hai tur roo
This innertube has a space for you, I worry about you, I care about you, I want you to know
ว่ายูจะมี หนึ่งคนคนนี้ ดูแลอย่างดี อยู่ทุกนาที
Wah yoo ja mee enung kon kon neung doo lae yahng dee yoo took nahtee
That you have someone taking good care of you at all times

( *, **,**, *** )

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
EXECUTIVE PRODUCER : คชภัค ผลธนโชติ
PRODUCER : คชภัค ผลธนโชติ & THE KASTLE
LYRICS : THE KASTLE
MELODY : THE KASTLE
ARRANGE : THE KASTLE
GUITAR : ธรรมธร มัคคสมัน
BASS : ภูริสร์ ขำพลับ
DRUM : บุญญฤทธิ์ ผ่องแสงแก้ว
MIX ENGINEER : ธรรมธร มัคคสมัน
MASTERING ENGINEER : ธรรมธร มัคคสมัน

Title: ลองมาเป็นฉัน / Laung Mah Bpen Chun (Try Being Me)
Artist: The Kastle
Album: [Single]
Year: 2019

เธอจะรู้ได้ไงว่าฉันต้องทนข่มใจซักเท่าไหร่
Tur ja roo dai ngai wah chun dtaung ton kom jai suk tao rai
How could you know how much I’ve had to endure controlling myself?
ไม่ให้ใจหวั่นไหว
Mai hai jai wun wai
Not letting my heart waiver
แต่ละครั้งที่เจอกับเธอมันยังคงเผลออยู่เรื่อยไป
Dtae la krung tee jur gup tur mun yung kong plur yoo reuay bpai
Every time I meet you, I still get careless
ทำอะไรไปไม่รู้ตัว
Tum arai bpai mai roo dtua
And do everything obliviously

(*) วันที่เธอบอกให้เลิกคิด
Wun tee tur bauk hai lerk kit
When you told me to stop thinking
วันที่เธอบอกให้เลิกฝัน
Wun tee tur bauk hai lerk fun
When you told me to stop dreaming
เธอพยามบอกให้เลิกหวัง
Tur payayahm bauk hai lerk wung
You tried to tell me to stop hoping
เหมือนว่ามันง่ายดาย
Meuan wah mun ngai dai
Like it’s so easy
แต่ความเป็นจริงมันช่างโหดร้าย
Dtae kwahm bpen jing mun chahng hoht rai
But reality is so cruel
ความในใจมันไม่เลือนหาย
Kwahm nai jai mun mai leuan hai
The things in my heart haven’t faded away
ความทรงจำยังฉุดดึงฉัน
Kwahm song jum yung choot deung chun
My memories still pull me back
ให้รอเธอต่อไป
Hai ror tur dtor bpai
Making me continue to wait for you

(**) เธอลองมาเป็นฉัน แล้วสักวันเธอจะเข้าใจ
Tur laung mah bpen chun laeo suk wun tur ja kao jai
If you tried being me, one day you’d understand
หมดชีวิตฉัน เธอคือความฝัน เธอคือลมหายใจ
Mot cheewit chun tur keu kwahm fun tur keu lom hai jai
All my life, you’ve been my dream, you’ve been the air I breathe
ถ้าเธอมาเป็นฉัน ถามซักคำเธอจะทำได้ไหม
Tah tur mah bpen chun tahm suk kum tur ja tum dai mai
If you were me, could I ask you one thing?
สั่งให้ไม่รัก สั่งให้ไม่คิดถึงคนที่เธอรักไปจนหมดหัวใจ
Sung hai mai ruk sung hai mai kit teung kon tee tur ruk bpai jon mot hua jai
Could you order yourself to not love? Could you order yourself to not thinking about the person you’ve loved with all your heart?

ก็เพราะไม่มีทางไหนที่จะตัดใจได้สักที
Gor pror mai mee tahng nai tee ja dtut jai dai suk tee
Because there’s no way for me to be able to give you up
ฉันถึงเป็นแบบนี้
Chun teung bpen baep nee
So I’m like this
ต้องฝืนต้องทนเป็นคนที่คอยรังควานเธอทุกที
Dtaung feun dtaung ton bpen kon tee koy rung kwahm tur took tee
I must resist, I must endure being the person who keeps harassing you every time
มันไม่มีทางเลือกเลย
Mun mai mee tahng leuak loey
There’s no way to choose

(*,**,**)

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : VUDTINUN BHIROMBHAKDI
EXECUTIVE PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
PRODUCER : BOXX MUSIC TEAM
LYRICS : TAMMATORN MAKKASMAN
MELODY : TAMMATORN MAKKASMAN
ARRANGE : THE KASTLE
LYRIC DIRECTOR : NAYTI PONGPUTTAKUN
MIXED, EDITED & MASTERED : DANUPHOP KAMOL

Title: ถ้าเธอรู้ / Tah Tur Roo (If You Knew)
Artist: The Kastle
Album: Miss
Year: 2017

เธออาจไม่เคยเห็น อาจไม่เคยรู้สึก
Tur aht mai koey hen aht mai koey roo seuk
You might never see, you might never feel
ว่ามีคนนี้ที่เฝ้ามองเธอออยู่ เธอไม่เคยจะรู้เลย
Wah mee kon nee tee fao maung tur yoo tur mai koey ja roo loey
That you have me watching you, you’ll never now
แต่ยังเก็บเอาไว้ แม้เธอไม่เคยสัมผัส อยากจะบอกไป
Dtae yung gep ao wai mae tur mai koey sumput yahk ja bauk bpai
But I keep it in, even though you never feel it, I want to tell you
แต่ฉันกลัวเหลือเกิน กลัวว่าเธอจะเปลี่ยนไป
Dtae chun glua leua gern glua wah tur ja bplian bpai
But I’m too scared, afraid that you’ll change

(*) เก็บมันเอาไว้ ความในใจที่มีทุกอย่าง
Gep mun ao wai kwahm nai jai tee mee took yahng
I keep in everything that I have in my heart
จนความรักเริ่มกลายเป็นความทรมาน
Jon kwahm ruk rerm glai bpen kwahm toramahn
Until my love is starting to become torture

(**) ถ้าเธอรู้ว่าฉันคนนี้มันคิดไปไกล
Tah tur roo wah chun kon nee mun kit bpai glai
If you knew that I was thinking too far
ถ้ารู้ว่าฉันคิดถึงทุกลมหายใจ
Tah roo wah chun kit teung took lom hai jai
If you knew that I think of you with every breath I take
รู้ว่ารักของฉันมันใกล้ตัวเธอแค่ไหน
Roo wah ruk kaung chun mun glai dtua tur kae nai
If you knew how close my love was to you
ถ้ารู้ดีว่านี้คือรักแท้ เธอจะรักฉันบ้างไหม
Tah roo dee wah nee keu ruk tae tur ja ruk chun bahng mai
If you knew full well that this was true love, would you love me?

ยังอยู่ตรงนี้ ยังอยู่ตรงที่เก่า
Yung yoo dtrong nee yung yoo dtrong tee gao
I’m still right here, still int he same old place
ถ้าหากวันไหนไม่เหลือใครเคียงข้างกาย
Tah hahk wun nai mai leua krai kiang kahng gai
If some day you don’t have anyone else left beside you
ยังมีคนที่ห่วงใย
Yung mee kon tee huang yai
You still have someone who’s worried about you

(*,**)

ถ้าเธอรู้ว่าทั้งชีวิตให้เธอทั้งใจ
Tah tur roo wah tung cheewit hai tur tung jai
If you knew that I’ve given all my life to you with all my heart
และจากนี้จะขอไม่ยอมรักใคร เธอจะรักกันบ้างไหม
Lae jahk nee ja kor mai yaum ruk krai tur ja ruk gun bahng mai
And that from now on, I want to refuse loving anyone else, would you love me?

(**)

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : VUDTINUN BHIROMBHAKDI
EXECUTIVE PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
PRODUCER : THE KASTLE
LYRICS : TAMMATORN MAKKASMAN
MELODY : TAMMATORN MAKKASMAN
ARRANGE : THE KASTLE
MIXED, EDITED & MASTERED : DANUPHOP KAMOL

Title: เพ้อ / Pur (Crazy)
Artist: The Kastle
Album: Miss
Year: 2017

จากวันนั้น ผ่านมาก็เนิ่นนาน
Jahk wun nun pahn mah gor nern nahn
It’s been a long time since that day
ตั้งแต่วันที่เธอจากฉันไป จนวันนี้ก็ยังฝังใจ
Dtung dtae wun tee tur jahk chun bpai jon wun nee gor yung fung jai
Since the day that you left me, to this day, it’s still imprinted in my heart
นานเท่าไรลืมเธอไม่ได้เลย
Nahn tao rai leum tur mai dai loey
However long it’s been, I can’t forget you

(*) มีชีวิตแต่ไม่มีหัวใจ จะอยู่ต่อไปยังไงถ้าไม่มีเธอ
Mee cheewit dtae mai mee hua jai ja yoo dtor bpai yung ngai tah mai mee tur
I’m alive, but I don’t have a heart, how will I keep living if I don’t have you?

(**) ความคิดถึงมันทำให้เพ้อ มองไปทางไหนก็มีแต่เธอ
Kwahm kit teung mun tum hai pur maung bpai tahng nai gor mee dtae tur
My longing is driving me crazy, wherever I look, there’s only you
อยากกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อน ไม่อยากต้องทนเข้านอน
Yahk glup bpai bpen meuan meua gaun mai yahk dtaung ton kao naun
I want things to go back to the way they used to, I don’t want to have to endure going to bed
อยู่กับภาพหลอนของเธอในวันนั้น บอกฉันได้ไหมต้องทำยังไง
Yoo gup pahp laun kaung tur nai wun nun bauk chun dai mai dtaung tum yung ngai
With your haunting images of that day, please tell me what I must do

ได้ยินเสียของเธออยู่ทุกที จนบางทีก็คิดว่าฝันไป
Dai yin siang kaung tur yoo took tee jon bahng tee gor kit wah fun bpai
I still here your voice all the time until sometimes I wonder if I’m dreaming
มองทางไหนก็ไม่เคยเห็นใคร ยังมีแค่เธอคนเดียวในสายตา
Maung tahng nai gor mai koey hen krai yung mee kae tur kon diao nai sai dtah
Wherever I look, I never see anyone else, I still have only you in my sights

(*,**,**)

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : VUDTINUN BHIROMBHAKDI
EXECUTIVE PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
PRODUCER : THE KASTLE
LYRICS : TAMMATORN MAKKASMAN
MELODY : TAMMATORN MAKKASMAN
ARRANGE : THE KASTLE
MIXED, EDITED & MASTERED : DANUPHOP KAMOL

Title: ยกธงขาว / Yok Tong Kao (Raising the White Flag)
Artist: The Kastle
Album: [Single]
Year: 2017

อีกแล้ว ไม่ทันตั้งตัวไว้ก่อนอีกแล้ว
Eek laeo mai tun dtung dtua wai gaun eek laeo
Again, I couldn’t prepare myself in time again
เจอเธอแล้วใจละลาย โดนสายตาของเธอทำร้าย
Jur tur laeo jai lalai dohn sai dtah kaung tur tum rai
Meeting you, my heart melts, I’m hurt by your gaze

(*) เป็นอย่างนี้ทุกที เธอน่ารักจนฉันต้องใจอ่อน
Bpen yahng nee took tee tur naruk jon chun dtaung jai aun
It’s like this every time, you’re so cute, my heart goes weak
รอยยิ้มเธอคือวิธี ฆ่าให้ฉันตายทันที
Roy yim tur keu witee kah hai chun dtai tun tee
Your smile is the way to instantly kill me

(**) คงต้องแพ้ตั้งแต่วันนี้ เธอทำให้ใจฉันวุ่นวาย
Kong dtaung pae dtung dtae wun nee tur tum hai jai chun woon wai
I failed from this day on, you make my heart chaotic
จะเป็นจะตายแค่เห็นเธอต้องแพ้ แค่สบตาฉันก็หวั่นไหว
Ja bpen ja dtai kae hen tur dtaung pae kae sop dtah chun gor wun wai
I’m going to die, just seeing you and I must fail, just making eye contact and I tremble
จะยอมแพ้เพียงเธอคนนี้ ยกธงขาวให้เธอด้วยหัวใจ
Ja yaum pae piang tur kon nee yok tong kao hai tur duay hua jai
I’ll give up only to you, I’m raising the white flag to you with my heart
ให้เธอคนเดียวไม่ให้ใคร จะแพ้ให้กับคนที่ฉันรักหมดหัวใจ
Hai tur kon diao mai hai krai ja pae hai gup kon tee chun ruk mot hua jai
I give it only to you, not to anyone else, I’ll lose to the person whom I love with all my heart

อีกแล้ว เธอทำให้ใจฉันสั่นอีกแล้ว
Eek laeo tur tum hai jai chun sun eek laeo
Again, you’ve made my heart pound again
แค่เธอหันมาเมื่อไหร่ แทบหยุดหายใจ
Kae tur hun mah meua rai taep yoot hai jai
Whenever you just turn around, I nearly stop breathing
เหมือนใจฉันหาย
Meuan jai chun hai
It’s like my heart disappears

(*,**,**)

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
EXECUTIVE PRODUCER : คชภัค ผลธนโชติ
PRODUCER : THE KASTLE
LYRICS : ธรรมธร มัคคสมัน
MELODY : ธรรมธร มัคคสมัน
ARRANGE : THE KASTLE
MIXED : ธรรมธร มัคคสมัน
MASTERING : ดนุภพ กมล

Title: ชีวิตเธอดีอยู่แล้ว / Cheewit Tur Dee Yoo Laeo (My Life is Already Great)
Artist: The Kastle
Album: [Single]
Year: 2017

ไม่รู้ทำไมต้องคิดทุกที ที่เธอเข้ามาทักทาย
Mai roo tummai dtaung kit took tee tee tur kao mah tuk tai
I don’t know why I have to think every time that you come and say hello
ทำให้รัก ทำให้หลง ทำให้ฉันไม่มั่นคง แอบคิดไปไกล เกินตัว
Tum hai ruk tum hai long tum hai chun mai mun kong aep kit bpai glai gern dtua
You make me love you, you make me infatuated, you make me unsure, secretly thinking way too far

ก็รู้ทั้งรู้ว่าเธอมีใครหนึ่งคนให้แชร์หัวใจ
Gor roo tung roo wah tur mee krai neung kon hai share hua jai
I know full well that you have someone to share your heart with
คนคนนั้น ไม่ใช่ฉัน ได้แค่ฝัน ได้แค่นั้น แค่คิดในใจ
Kon kon nun mai chai chun dai ake fun dai kae nun kae kit nai jai
That person isn’t me, I can only dream, that’s all I can do, just imagine in my heart

(*) รู้ดีถึงรักเธอหมดหัวใจ ให้ตายก็เป็นไปไม่ได้
Roo dee teung ruk tur mot hua jai hai dtai gor bpen bpai mai dai
I know full well that even though I love you with all of my heart, it’s not possible
รู้ดีไม่มีทาง แต่หัวใจ ยังรักเธอ ยังคิดถึงเธออย่างนี้
Roo dee mai mee tahng dtae hua jai yung ruk tur yung kit teung yur yahng nee
I know full well that there’s no way, but my heart still loves you, still thinks of you like this

(**) บอกกับตัวเอง
Bauk gup dtua eng
I tell myself that
ชีวิตเธอดีอยู่แล้ว ไม่เคยต้องการเรา
Cheewit tur dee yoo laeo mai koey dtaung gahn rao
My life is already great, I’ve never needed us
เธอมีคนดูแลที่ดีกว่าฉัน ไม่เคยเป็นคนสำคัญ
Tur mee kon doo lae tee dee gwah chun mai koey bpen kon sumkun
You have someone looking after you who’s better than me, I’ll never be someone important
แค่เพียงในวันนั้น อาจดูเหมือนเรารักกัน แต่ฉันนั้นคิดไปเอง
Kae piang nai wun nun aht doo meuan rao ruk gund tae chun nun kit bpai eng
It’s just that during that night, it seemed like we were in love, but I was thinking on my own

ทุกทีที่คิดถึงเธออาจทำให้ใจฉันลอย
Took tee tee kit teung tur aht tum hai jai chun loy
Every time that I think of you, it might make my heart float
อาจจะเผลอ อาจจะพลั้ง อาจจะคิด ว่ามีหวัง อาจฝันไปไกล
Aht ja plur aht ja plung aht ja kit wah mee wung aht fun bpai glai
I might fantasize, I might make mistakes, I might think that there’s hope, I might dream too far

(*,**,**,**)

เราไม่เคยรักกัน แต่ฉันนั้นคิดไปเอง
Rao mai koey ruk gun dtae chun nun kit bpai eng
We’ve never been in love, but I thought about it on my own

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
EXECUTIVE PRODUCER : คชภัค ผลธนโชติ
PRODUCER : คชภัค ผลธนโชติ & THE KASTLE
LYRICS : ธรรมธร มัคคสมัน
MELODY : ธรรมธร มัคคสมัน
ARRANGE : THE KASTLE
MIX ENGINEER : ธรรมธร มัคคสมัน
MASTERING ENGINEER : ดนุภพ กมล

   
I like this band’s sound, and I like the lyrics; Crushes can be quite painful sometimes, but you survived without that person before you met them, and you’ll get over them this time as well.

Title: เวลาสุดท้าย / Welah Soot Tai (The Last Moment)
English Title: “Lost”
Artist: The Kastle
Album: [Single]
Year: 2016

มองตาก็รู้ว่าฉันได้เสียเธอไปแล้ว
Maung dtah gor roo wah chun dai sia tur bpai laeo
Looking in your eyes, I know that I’ve already lost you
แค่เพียงไม่รู้ว่าฉันได้เสียเธอไปตอนไหน
Kae piang mai roo wah chun dai sia tur bpai dtaun nai
I just don’t know when I lost you
ก็คงเหลือ แค่กอดเปล่าๆ ที่เธอไม่รู้สึกอะไร
Gor kong leua kae gaut bplao bplao tee tur mai roo seuk arai
All that’s left is an empty hug that you don’t feel anything

คำพูดว่ารักยังทำเธอซึ้งได้อีกไหม
Kum poot wah ruk yug tum tur seung dai eek mai
Does the word “love” still have an affect on you anymore?
ที่พูดว่ารักจริงๆ เธอรู้สึกสักแค่ไหน
Tee poot wah ruk jing jing tur roo seuk suk kae nai
When I say I really love you, how much do you actually feel?
ยิ่งจับมือ ยิ่งสัมผัส ยิ่งรู้ว่าใกล้ถึงวันสุดท้าย
Ying jup meu ying sumput ying roo wah glai teung wun soot tai
The more I hold your hand, the more I touch you, the more I know we’re near the end

(*) ฉันไม่รู้ว่าฉันต้องทำยังไง
Chun mai roo wah chun dtaung tum yung ngai
I don’t know what I must do
ถ้าจะขอให้เธอไม่ไป จะเป็นไปได้ไหม
Tah ja kor hai tur mai bpai ja bpen bpai dai mai
If I asked you not to leave, would it be possible?

(**) ชีวิตจะเป็นยังไงในเมื่อทุกอย่าง กำลังไม่เหมือนเดิม
Cheewit ja bpen yung ngai nai meua took yahng gumlung mai meuan derm
How will life be when everything is different?
แค่คิดว่าเธอจะไปก็ทนไม่ได้แล้ว
Kae kit wah tur ja bpai gor ton mai dai laeo
I can’t stand even the thought of you leaving
ต่อให้ทำดียังไง ก็เหลือเวลาแค่นี้
Dtor hai tum dee yung ngai gor leua welah kae nee
However good I tried to do, this is the only time left
จะรักเธอไปอย่างนี้ จนวันสุดท้าย
Ja ruk tur bpai yahng nee jon wun soot tai
I’ll love you like this until the last day

ยังคงคิดถึงเรื่องราวลึกซึ้งก่อนก่อนนั้น
Yung kong kit teung reuang rao leuk seun gaun gaun nun
I still think of the deeply touching memories from before
แค่เธอมองฉันก็รู้ว่ารักมากแค่ไหน
Kae tur maung chun gor roo wah ruk mahk kae nai
When you just look at me, I know how much you love me
ไม่มีเหลือแล้วซักอย่าง แค่รอให้ถึงวันสุดท้าย
Mai mee leua laeo suk yahng kae ror hai teung wun soot tai
There’s nothing left at all, I’m just waiting for the last day

(*,**,**,**)

ชีวิตจะเป็นยังไง เมื่อรู้ว่าเธอจะไป
Cheewit ja bpen yung ngai meua roo wah tur ja bpai
How will life be when I know you’re leaving?

   
คำร้อง : BOXXMUSIC TEAM
ทำนอง : BOXXMUSIC TEAM
เรียบเรียง : THE KASTLE
STRING COMPOSED & ARRANGE : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังขการ
STRING SESSION RECORDING ENGINEER : ชโนดม นาคะลักษณ์ ,
ณภัทร ขาวไพศาล
MUSICIAN : THE KASTLE, EUNHYAE CHO (CELLO),
WAN-CHING CHOU (VIOLA), WITCHUPORN JINGJIT (VIOLIN)
DRUM SOUND DESIGN & SESSION DRUM TECHNICIAN : สุธิติ ไชยสมุทร
MIXED & MASTERING : SHANE EDWARDS
STUDIO : KARMA SOUND STUDIOS ,
VINTAGE STUDIO, STUDIO RHINO , 225 STUDIO
MUSIC VIDEO BY HELLO FILMMAKER

   
A nice melancholy song for anyone who has gone through the situation of watching helplessly as a relationship dies. The music video is well put-together, telling the story of a guy watching his long-term girlfriend he used to be so close with slowly drifting away, until you find out they’ve gotten involved with someone else. This is the first time I’m hearing anything from this band, but this isn’t a bad release for them; I’d be willing to hear whatever else they have to offer.

ชีวิตเธอดีอยู่แล้ว / Cheewit Tur Dee Yoo Laeo (My Life is Already Great)
ห่วงยาง / Huang Yahng (Innertube)
ลองมาเป็นฉัน / Laung Mah Bpen Chun (Try Being Me)
เพ้อ / Pur (Crazy)
ถ้าเธอรู้ / Tah Tur Roo (If You Knew)
เวลาสุดท้าย / Welah Soot Tai (The Last Moment) [Lost]
ยกธงขาว / Yok Tong Kao (Raising the White Flag)

   
The Kastle