Thaikoon

All posts tagged Thaikoon

Title: โง่ / Ngoh (A Fool)
Artist: Cairotera ft. Big P Thaikoon
Album: [Single]
Year: 2016

เป็นเพราะฉันสำคัญตัวผิด
Bpen pror chun sumkun dtua pit
It’s because I misunderstood
คิดว่าเธอคงไม่เปลี่ยนใจ
Kit wah tur kong mai bplian jai
I thought you wouldn’t change your mind
อยากจะทำอะไรก็ได้
Yahk ja tum arai gor dai
I did whatever I wanted
ไม่แคร์เธอ
Mai care tur
I didn’t care about you
คอยทำร้ายจิตใจทุกอย่าง
Koy tum rai jit jai took yahng
I kept destroying everything
และให้ความรักไม่สม่ำเสมอ
Lae hai kwahm ruk mai samum samur
And making our love rough
ให้ความสำคัญกับคนอื่นมากกว่าเธอ
Hai kwahm sumkun gup kon eun mahk gwah tur
Giving more importance to other people over you
แต่กับเธอฉันไม่ค่อยสนใจ
Dtae gup tur chun mai koy son jai
While not paying much attention to you

และเหตุการณ์ที่ฉันไม่ได้คิดไม่ได้ฝันนั้นได้เกิดขึ้นกับฉัน
Lae het gahn tee chun mai dai kit mai dai fun nun dai gert keun gup chun
And the thing that I never imagined, never dreamed of, happened to me
เมื่อเธอนั้นบอกรักเขาต่อจากนี้ไม่มีเรา
Meua tur nun bauk ruk kao dtor jahk nee mai mee rao
When you told me you loved him and that there wouldn’t be any more “us” from now on
ฉันก็เพิ่งจะรู้ตัวและเข้าใจ
Chun gor perng ja roo dtua lae kao jai
I just realized and understood

(*) ได้คิดทบทวนเรื่องราวที่พลั้ง
Dai kit top tuan reuang rao tee palung
I reconsidered the ways I screwed up
ที่เคยทำไปไม่รู้ตั้งกี่ครั้ง
Tee koey tum bpai mai roo dtung gee krung
I don’t know how many times I did what I did
ทำเธอเสียใจร้องไห้และผิดหวัง
Tum tur sia jai raung hai lae pit wung
I made you sad, made you cry, and disappointed you
คงไม่มีใครที่ไหนจะไปทนไหว
Kong mai mee krai tee nai ja bpai ton wai
No one anywhere would be able to put up with that
ที่ฉันคิดนั้นใช้สมองหรือส่วนไหน
Tee chun kit nun chai samaung reu suan nai
Was I using my brain when I thought about that or what?
คนดีๆที่มีอยู่ดันทิ้งขว้างไม่ใส่ใจ
Kon dee dee tee mee yoo dun ting kwahng mai sai jai
I pushed away and ignored the wonderful person I had
สุดท้ายแล้วเป็นไงล่ะพอโดนเธอทิ้งไป
Soot tai laeo bpen ngai la por dohn tur ting bpai
In the end, how will things be, now that I’m being dumped by you?
คนที่ต้องกลับมานั่งเสียใจก็คือฉันเอง
Kon tee dtaung glup mah nung sia jai gor keu chun eng
The person who must end up sitting sadly is me

ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะฉันเองนั้นคิดอะไรโง่ๆ
Tee bpen baep nee gor pror chun eng nun kit arai ngoh ngoh
Things are like this because I was a fool
ทุกอย่างที่ทำลงไปนั้นล้วนแต่เต็มไปด้วย Ego
Took yahng tee tum long bpai nun luan dtae dtem bpai duay ego
Everything that I did was all filled with my ego
ไม่เคยกลั่นกรองความคิดสักนิดแล้วคิดจะเอามาโชว์
Mai koey glun graung kwahm kit suk nit laeo kit ja ao mah show
I never screened my thoughts at all, I thought I’d just bring it for show
อยากตบกบาลตัวเองจริงๆให้ตายสิไอ้โง่!!!
Yahk dtop gabahn dtua eng jing jing hai dtai si ai ngoh
I really want to punch myself, damn it, you fool!

ถ้าเหตุการณ์ครั้งนั้นที่ดูเหมือนราวกับฝันร้ายไม่ได้มาเกิดขึ้นกับฉัน
Tah het gahn krung nun tee doo meuan rao gup fun rai mai dai mah gert keun gup chun
If that situation that seemed like a nightmare didn’t happen to me
ถ้าไม่มีเธอกับเขาถ้าวันนี้ยังมีเรา
Tah mai mee tur gup kao tah wun nee yung mee rao
If it wasn’t you and him, if today there was still us
ฉันคงไม่มีทางรู้ตัวไม่เข้าใจ
Chun kong mai mee tahng roo dtua mai kao jai
There would probably be no way for me to realize, and I wouldn’t understand

(*)

ถ้าเหตุการณ์ครั้งนั้นที่ดูเหมือนราวกับฝันร้ายไม่ได้มาเกิดขึ้นกับฉัน
Tah het gahn krung nun tee doo meuan rao gup fun rai mai dai mah gert keun gup chun
If that situation that seemed like a nightmare didn’t happen to me
ฉันก็คงไม่รู้ตัวไม่เข้าใจ
Chun gor kong mai roo dtua mai kao jai
I probably wouldn’t realize, wouldn’t understand

(*)

ก็รู้ตัวว่าสิ่งที่เคยทำไป
Gor roo dtua wah sing tee koey tum bpai
I realize the things I once did
จะขอโทษกี่พันครั้งเธอคงไม่ให้อภัย
Ja kor toht gee pun krung tur kong mai hai apai
However many thousands of times I apologized, you probably wouldn’t forgive me
วันนี้เธอไปแล้วฉันคงได้แต่ทำใจ
Wun nee tur bpai laeo chun kong dai dtae tum jai
Today you’ve gone, I can only accept it
ขอให้ความผิดที่ฉันทำเป็นบทเรียนตลอดไป it’s all over now
Kor hai kwahm pit tee chun tum bpen bot rian dtalaut bpai
I hope the disappointment that I caused will be a lesson forever, it’s all over now

   
Produced, Lyrics, Arranged by Samit Ditsungnoen
Rap lyrics in Rap2. By Big P and Mit

   
A nice bitter, self-loathing song from Cairotera~ I thought the music video could have had more to it than just a girl watching a live video on Facebook of the band singing, but the rhythm of the song is very catchy, and I like the spirit of the lyrics, knowing you screwed up, but there’s nothing you can do about it except live with it, learn from it, and move on. I also like how the rap parts didn’t overshadow the rest of the song and take it over, like too many “featuring rapper ______” songs tend to do. All in all, thumbs up for Cairotera and this release~

Title: อย่าหาว่าฉันร้าย / Yah Hah Wah Chun Rai (Don’t Accuse Me of Being Bad)
English Title: “Don’t Judge Me”
Artist: Timethai ft. Big P Thaikoon
Album: [Single]
Year: 2015

อยากรู้ว่าเพราะอะไร แค่ฟังจากเขาก็คิดไปไกลว่าฉันเป็นคนไม่ดี
Yahk roo wah pror arai kae fung jahk kao gor kit bpai glai wah chun bpen kon mai dee
I want to know why; you just listen to them and go as far as to think that I’m a bad guy
แค่อยากจะขอให้เธอเปิดใจ อย่าพึ่งมาหาว่าฉันเป็นคนไม่มีหัวใจอย่างน­ี้
Kae yahk ja kor hai tur bpert jai yah perng mah hah wah chun bpen kon mai mee hua jai yahng nee
I just want you to open your heart, don’t just come and accuse me of being a guy without a heart like this

เธอรู้มั้ยบางทีไอคนอย่างฉันก็เคยเสียใจ
Tur roo mai bahng tee icon yahng chun gor koey sia jai
Did you know that sometimes an icon like me could be sad?
คนที่พูดว่าฉันไม่ดีมันรู้จักฉันแค่ไหน
Kon tee poot wah chun mai dee mun roo juk chun kae nai
How well do people who say that I’m bad really know me?
ชอบมาบอกว่าฉันนะ badboy อย่าพึ่งเชื่อใคร
Chaup mah baukw ah chun na bad boy yah perng cheua krai
They like to tell you that I’m a bad boy, but don’t go believing anyone
เปลี่ยนมุนมองของเธอใหม่ อย่าไปฟังคำพูดใครแค่ฉันอยากให้เธอเข้าใจ
Bplian moom maung kaung tur mai yah bpai fung kum poot krai kae chun yahk hai tur kao jai
Look at things from another point of view, don’t go listening to anyone else’s words, I just want you to understand

(*) อย่ามาหาว่าฉันร้าย เพราะฉันดูไม่ดี
Yah mah hah wah chun rai pror chun doo mai dee
Don’t accuse me of being bad because I don’t look good
Got tattoo got chains on me
Because I’ve got tattoos, got chains on me
อย่ามาหาว่าฉันร้าย แค่เปิดใจที่มี
Yah mah hah wah chun rai kae bpert jai tee mee
Don’t accuse me of being bad, just open your heart
ลองมาคบแล้วจะรู้ดี
Laung mah kop laeo ja roo dee
Try dating me and you’ll know quite well
อย่ามาหาว่าฉันร้าย อาจจะมีบางที
Yah mah hah wah chun rai aht ja mee bahng tee
Don’t accuse me of being bad, there might be some times
Oh baby please เปิดใจให้ฉันที
Oh baby please bpert jai hai chun tee
Oh, baby, please, open your heart for me

ชอบมาถามว่าคุยกับใคร ถ้าบอกเพื่อนแล้วเธอเชื่อไหม ชอบหาเรื่องกันทุกที
Chaup mah tahm wah kooey gup krai tah bauk peuan laeo tur cheua mai chaup hah reuang gun took tee
You like to ask me who I’m talking to, if I tell you it’s a friend, would you believe me? You like looking for problems between us every time
ต่อให้ฉันทำดีแทบตาย แต่สุดท้ายก็เป็นตัวร้ายในสายตาเธออยู่ดี
Dtor hai chun tum dee taep dtai dtae soot tai gor bpen dtua rai nai sai dtah tur yoo dee
Even though I do so many good things, in the end, I’m already a bad guy in your eyes

So you don’t know chick about me
So you don’t know sh*t about me
No worries I’m good guy นะ baby
No worries I’m a good guy na baby
No worries, I’m a good guy, baby
มาลองคุยกัน ไม่ต้อง shy go crazy
Mah laung kooey gun mai dtaung shy go crazy
Come and try talking to me, there’s no need to be shy, go crazy
Give a ferk about haters just you and me tonight
[Don’t?] Give a f*ck about haters, it’s just you and me tonight

(*)

ได้โปรด baby don’t judge No
Dai bproht baby don’t judge, no
Please, baby, don’t judge, no
เด็ก LA I got that gangster love you know
Dek LA I got that gangster love you know
I’m an LA boy, I’ve got that gangster love, you know
หน้าตาผิด ระเบียบ แต่ ผม นะ คนดี
Nah dtah pit rabiap dtae pom na kon dee
I look like a rule breaker, but I’m a good guy
ถาม ใครก็ได้ ถ้า น้อง ไม่ เชื่อ พี่
Tahm krai gor dai tah naung mai cheua pee
You can ask anyone if you don’t believe me
Drama free ไม่ใช่ ละคร No ไม่เอา ดิ
Drama free mai chai lakorn no mai ao di
Drama free, this isn’t a lakorn, no way
Good life spend money เหมือน ไม่มี หนี้
Good life spend money meuan mai mee nee
Good life, spend money like I got no debts
ชีวิตนี้ คงอยู่ ไม่ได้ ถ้า น้อง ไม่มี พี่
Cheewit nee kong yoo mai dai tah naung mai mee pee
This life would be unlivable if you didn’t have me
So trust me and don’t judge me
So trust me and don’t judge me

(*)

อย่ามาหาว่าฉันร้าย เพราะฉันดูไม่ดี
Yah mah hah wah chun rai pror chun doo mai dee
Don’t accuse me of being bad because I don’t look good
Got Tattoo Got Chains On Me
Because I’ve got tattoos, got chains on me
อย่ามาหาว่าฉันร้าย Don’t judge me baby
Yah mah hah wah chun rai don’t judge me baby
Don’t accuse me of being bad, don’t judge me, baby
อยากให้เธอลองมองให้ดี ๆ ก็มันเป็นแค่นิสัยผู้ชาย
Yahk hai tur laung maung hai dee dee gor mun bpen kae nisai poo chai
I want you to try taking a good look at me, it’s just male habit
ชอบมองแต่ Ladies
Chaup maung dtae ladies
We just like looking at ladies
Baby please I know I’m sorry
Baby, please, I know, I’m sorry
อย่ามาหาว่าฉันน่ะร้าย Don’t judge me baby
Yah mah hah wah chun rai don’t judge me baby
Don’t accuse me of being bad, don’t judge me, baby

Title: แค่ไหนที่เรียกว่าจีบเธอ / Kae Nai Tee Riak Wah Jeep Tur (How Much Would Be Considered Flirting With You?)
Artist: Illslick ft. Thaikoon
Album: [Single] (?)
Year: 2012

Yeah Yo B*** Call Me Steve O
bangbaht baby
bangbaht baby
bangbaht baby

(*) แล้วแค่ไหนที่เรียกว่าจีบเธอ ที่จะดูไม่บีบเธอ
Laeo kae nai tee riak wah jeep tur tee ja doo mai beep tur
How much would be considered flirting with you, that would seem like I wasn’t pressing you
I don’t know what to do I just need ya
I don’t know what to do I just need ya
ก็ you can have everything i own
Gor you can have everything I own
Well, you can have everything I own
เธอยากได้ honda jazz หรือ iphone
Tur yahk dai honda jazz reu iphone
If you want a Honda Jazz or an iPhone

(*)

พยายามที่จะไม่ทำให้เหมือนใครเขา
Payayahm tee ja mai tum hai meuan krai kao
I try not to act like them
คิดตั้งนานแต่มันก็ยังดูเหมือนเก่า
Kit dtung nahn dtae mun gor yung doo meuan gao
I’ve thought about it for a long time, but it still seems the same
คำหวาน ๆ เธอคงได้ยินมาหมดแล้ว
Kum wahn wahn tur kong dai him mah mot laeo
You’ve probably already heard all the pickup lines
ดูเหมือนใคร ไอ้เราก็กลัวไม่แนว
Doo meuan krai ai rao gor glua mai naeo
I seem like everyone else, I’m afraid I don’t have any style

But I need you in my life
And I need you to be my wife
If you were here with me tonight
I swear I hold you tight girl

เงินทองมันก็แค่ของนอกกาย
Ngern taung mun gor kae kaung nauk gai
Money is just material possessions
ทรัพย์สินที่มีก็ไม่ได้มีมากมาย
Sup sin tee mee gor mai dai mee mahk mai
I don’t have a lot of assets
ก็มีแต่ ค_ย ค_ย ค_ย ค_ย
Gor mee dtae **** **** *** ***
I only have a p**** p**** p**** p****

(*,*)

I was chillin at the club
I was chillin’ at the club
shorty looking real fine
Shorty looking real fine
กำลังคิดในใจ I’m gonna make you mine
Gumlung kit nai jai I’m gonna make you mine
Thinking to myself I’m gonna make you mine
I’m a Rapstar baby ไม่ใช่คนธรรมดา
I’m a rapstar baby mai chai kon tummadah
I’m a rap star, baby, not an average guy
มีแต่เพชรในสร้อยหู แล้วก็ในนาฬิกา
Mee dtae pet nai saroy hoo laeo gor nai nahligah
I only have diamonds in my earrings and in my watch
We gettin real baby แต่ไม่ใช่ โอบองแปง
We gettin real baby dtae mai chai oh bong bpaeng
We gettin’ real, baby, but it’s not Au Bon Pain
Bad boy need a bad girl to hold แล้วกอดแน่น
Bad boy need a bad girl to hold laeo gaut naen
Bad boys need a bad girl to hold and hug tightly
ความรักเปิดตลอดเหมือน 7-11
Kwahm ruk bpert dtalaut meuan 7-11
Love is always open like 7-11
แล้ว U บวก I that equals match made in Heaven!
Laeo you buak I that equals match made in heaven
You plus me, that equals match made in heaven

ผมต้องทำยังไง จะ make you my wife
Pom dtaung tum yung ngai ja make you my wife
What must I do to make you my wife?
ผมรักเธอตั้งแต่ First sight เธอนั่นแหละที่โดนใจ
Pom ruk tur dtung dtae first sight tur nun lae tee dohn jai
I loved you since first sight, you’ve struck my fancy
บอกมาเลยว่าเธอต้องการอะไร เดี๋ยวผมจะหามาให้เธอ
Bauk mah loey wah tur dtaung gahn arai diao pom ja hah mah hai tur
Tell me what you want and I’ll find it for you
รักจริง All the thing ไม่มีค่าถ้าเธอไม่อยู่พร้อม
Ruk jing all the thing mai mee kah tah tur mai yoo praum
True love, all the things aren’t worth anything if you’re not with me
Be my baby. Be my baby. Be my baby.
Be my baby. Be my baby. Be my baby.

(*,*)

Tell me how much you like it when I holla at chu
Tell me how much you like it when I holla at chu
Fly around the world just so you can be next to
Fly around the world just so you can be next to
ชื่อเสียงเงินทอง I give it all to you.
Cheu siang ngern taung I give it all to you
My name, my voice, my money, I give it all to you
Tell me what you call this baby, If I let it จีบ you
Tell me what you call this baby if I let it jeep you
Tell me what you call this, baby, if I let it flirt with you
I miss this feeling for a while but now I got it back
I missed this feeling for a while, but now I got it back
บอกมา Yes or No shorty you don’t gotta act
Bauk mah yes or no shorty you don’t gotta act
Tell me yes or no, shorty, you don’t gotta act
quit playing games, Try to play me like a fool.
Quit playing games, Try to play me like a fool.
Yeah baby Now you my number two!
Yeah, baby! Now you my number two!

ไม่ใช่คนรวยยิ่งใหญ่จากไหนเป็นแค่ผู้ชายธรรมดา
Mai chai kon ruay ying yai jahk nai bpen kae poo chai tummadah
I’m not a rich or important person from anywhere, I’m just an average guy
ถ้าให้โอกาสแล้วลองมาคบกันจะไม่ทำให้เสียใจมีน้ำตา
Tah hai ohgaht laeo laung mah kop gun ja mai tum hai sia jai mee num dtah
If I gave you the chance, try dating me, I won’t make you sad or cry
หลายคนบอกว่าเจ้าชู้แต่ที่เค้าไม่รู้คือความรู้สึกข้างในมันรักเธอ
Lai kon bauk wah jao choo dtae tee kao mai roo keu kwahm roo seuk kahng nai mun ruk tur
Many people say I’m a player, but they don’t know the feelings inside, I love you
ถ้าดันมาเป็นคู่ให้ 2be ma boo ถ้ามาเป็นเนื้อคู่ promise I luv U
Tah dun mah bpen koo hai to be ma boo tah mah bpen neua koo promise I love you
If I force you to be my lover, to be ma boo, if you were my soulmate, I promise I’d love you
ทำตัวง่าย ๆ สบาย ๆ how we smoke weed 2 look to be high
Tum dtua ngai ngai sabai sabai how we smoke weed to look to be high
Acting simple and carefree, how we smoke weed to look to be high
Me and you till the day that we die, “”””””””””” to get everybody
Me and you till the day that we die, ********* to get everybody
สัญญาต่อไปนี้ ว่าจะไม่มีใคร อยากให้เธอนั้นมา be a part of my life
Sunyah dtor bpai nee wah ja mai mee krai yahk hai tur nun mah be a part of my life
I promise from now on I won’t have anyone else, I want you to be a part of my life
ผมเขียนเพลงนี้ให้คุณเลยหมดใจ แล้วถ้าหลังจากนี้คุณจะว่ายังไง Girl
Pom kian pleng nee hai koon loey mot jai laeo tah lung jahk nee koon ja wah yung ngai gurl
I wrote this song for you with all of my heart, so if afterwards, what would you say, girl?

(*,*)

Title: Would U Love Me?
Artist: Thaikoon
Album: Would U Love Me?
Year: 2014

(*) Would you love me?
Would you really love me?
If I was a bad boy, I’d promise to take care of you, baby
So can you really love me?
I might be a bad boy, but I promise that I’ll only love you

It’s a miracle, isn’t it unbelievable?
Whenever anyone starts talking, don’t believe them
Please see from my actions and don’t go believing their rumors
Yup, ah, I just wanna reconcile
But you told me that all us rappers are f*cking fake
When I do good, you tell me I’m fake
If I flirt with you, it’s not difficult if I happened to be on a pile of gold
We’ve known each other for over a year
Whenever you’re hurting, you call me
So I pick up the phone and turn off the TV
And talk to you until you fall asleep, uh

You know I’ll be there for you
I’ve stopped messing around, you know I only care for you
Right?

(*)

If I wasn’t a rap star, would you still love me?
If I didn’t use Versace cologne, would you still hug me?
You don’t have to worry, I’m just asking how you feel inside
If I didn’t drive a Mercedes Benz, would you still ride?
If I didn’t have money, would you be gone?
No more D&G watches and Louis Vuitton
I’ve always been a player, everyone knows I was a player
But I can change that habit cause there’s somethin’ special about you

Would you love me if I was broke?
Would you give me a hug, a tug, or a little smoke?
All I need from you, girl, is just a little love
And all a good girl needs is just a lil’ thug
Baby, I’ma keep it real
Don’t bite and leave, shawty, I’m the good guy
Just until I cum, then you know it’s good-bye
I’ma see you later
Keep in touch, girl, don’t be no stranger

(*,*)

Title: I Need a Girl
Artist: Illslick ft. KK Thaikoon
Album: ??
Year: ??

(*) Girl ไม่จำเป็นว่าเธอต้องสวยเลิศเลอ
Girl mai jum pen wah tur dtaung suay lert lur
Girl, there’s no need for you to have to be so perfectly gorgeous
No matter what you’re wearing ขอแค่เพียงได้เจอ
No matter what you’re wearing kor kae piang dai jur
No matter what you’re wearing, I just want to see you

I won’t be around the whole wide world
I won’t be around the whole wide world
จะมีบ้างไหมและใครซักคนจะก้าวออกมา step into my world
Ja mee bahng mai lae krai suk kon ja gao auk mah step into my world
And will there ever be someone to step out, step into my world
You are really wanna be to my lover Do you want to great and Say it “i love u”
You are really wanna be to my lover Do you want to great and Say it “i love u”
ทำไมต้องน่ารัก เพราะคุณแค่ผมบลอนด์ไว้ก่อน
Tum mai dtaung naruk pror koon kae pom blonde wai gaun
Why you gotta be so cute? Because you were just a blonde first
เวลาผมพูดอะไรก้อตาม คุณก็แค่งอนไว้ก่อน
Welah pom poot arai gor dtahm koon gor kae ngaun wai gaun
You follow whatever I say, but you just pout the whole time
you’re right U got me that show me that ไม่ว่าตอนไหน
You’re right you got me that, show me that mai wah dtaun nai
You’re right, you got me that, show me that, regardless of when
I’ll been dreaming with you tonight 
I’ll been dreaming with you tonight 
บนฟากฟ้า เธอมองมาว่าแต่ตอนนี้เธออยู่ไหนถ้ามีจริง
Bon fahk fah tur maung mah wah dtae dtaun nee tur yoo nai tah mee jing
Up in the sky, you looked down, but now where are you if you’re real?
ก็คงดี ฉันยังรอ เธอตรงนี้โปรดเธอมาเอาดวงใจของฉันไป
Gor kong dee chun yung ror tur dtrong nee proht tur mah ao duang jai kaung chun pai
But it’s good, I’ll still wait for you right here, please come and take my heart
ใครช่วยบอกฉันทีว่าควรจะทำเช่นใด
Krai chuay bauk chunt ee wah kuan ja tum chen dai
Someone please tell me what I should do
ตอนนี้มันรู้สึกเวลาที่เธอไม่มั่นใจ ทุกครั้งที่หันไป ผู้คนก็เปลี่ยนผันไป
Dtaun nee mun roo seuk welah tee tur mai mun jai took krung tee tun pai poo kon gor plian pun pai
Right now it feels like you’re not sure every time you turn away, people change

(*)

(**) Girl I done been around the whole wide world และต่อให้หาให้ตายมันก็ยังหาไม่เจอ
Girl I done been around the whole wide world lae dtor hai hah hai dtai mun go ryung hah mai jur
Girl, I done been around the whole wide world, and though I’ve been searching to death, I haven’t found you

ก็กลายว่าทุกๆอย่างเปลี่ยนเป็นสีเทาเดินวนไปทุกๆทางแต่ก็กลับมาที่เก่า
Gor glai wah took took yahng plian pen see tao dern won pai took took tahng dtae gor glup mah tee gao
It changed everything into grey, walking in circles every direction, but I come back to the same place
เหมือนเดินไปทุกๆเช้าที่ตื่นมา มองว่าความรักแค่ใครสักคนคงจะหยิบยื่นมา
Meuan dern pai took took chao tee dteun mah maung wah kwahm ruk kae krai suk kon kong ja yip yeun mah
It’s like you’re walking by every morning I wake up, wishing the love of just one person would be handed to me
ใครสักคนที่ทำให้ยิ้มได้ ไม่ต้องมีมากมายแค่เป็นคนดีและยิ้มง่าย
Krai suk kon tee tum hai yim dai mai dtaum mee mahk mai kae pen kon dee lae yim ngai
Anyone can make me smile, that doesn’t mean any significance, I’m just a good guy and smiling’s easy
คนมัน Baby girl just give me a chance.
Kon mun baby girl just give me a chance
I’m human, baby girl, just give me a chance
sometime I feel like wrong game in the lane.
sometime I feel like wrong game in the lane.
Try to walk away the pain, no I ain’t got no way forward.
Try to walk away the pain, no I ain’t got no way forward.
I’m just tha thug solider that was I show ya.
I’m just tha thug solider that was I show ya.
บางคนก็เฝ้ามองหา แต่ความรักที่เพิ่งผ่านพ้นไป
Bahng kon gor fao maung hah dtae kwahm ruk tee perng pahn pon pai
Some people are looking, but love has just passed by
และความรักของฉันล่ะ มันอยู่แห่งหนใด
Lae kwahm ruk kaung chun la mun yoo haeng hon dai
And my love, where is it?
So, who wanna help? แค่ใครจะสนใจ
So, who wanna help? Kae krai ja son jai
So, who wanna help? Just someone who’s interested
you leave me when I told you that I need a girl.
you leave me when I told you that I need a girl.
มันก็คงเหมือนในทุกๆ คน I wanna be a third ah
Mun gor kong meuan nai took took kon I wanna be a third ahj
It’s probably like every other person, I wanna be a third ah

(*,**)

I need a girl, You can be with me. All day, All night. Wanna die กับพี่(yeah)
I need a girl, you can be with me, all day, all night, wanna die gup pee yeah
I need a girl, you can be with me, all day, all night, wanna die with me
Anything you need, let me know.
Anything you need, let me know.
รักกันจะตาย เหมือน Stich กับ Lilo
Ruk gun ja dtai meuan stitch gup lilo
Love me till we die like Stitch and Lilo
ผมเป็นผู้ชายธรรมดาจิบลิโพ เราไม่ติดหรูผมไม่นั่งหรอก Limo
Pom pen poochai tummadah jip li poh rao mai dtit roo pom mai nung rauk limmo
I’m a normal guy, I drink Lipo (Thai soft drink), I’m not stuck-up sitting in a limmo
เราจะนั่งอยู่ชายหาดสิบเปิดลีโอ และขับรถชมเมืองอยู่บนฟีโน่
Rao ja nung yoo chai haht sip pert lee oh lae kup rot chom meuang yoo bon fee noh
We’ll sit on the beach with ten open Leos (cheap Thai beer) and drive through the city on a Fino (motorcycle scooter brand)

(yeah)นั่นใช่คุณรึเปล่า ตามหาเนื้อคู่นั่นใช่คุณรึเปล่า(yeah)
Yeah nun chai koon reu plao dtahm hah neua koo nun chai koon reu plao yeah
Yeah, is that you? I’ve searching for my soul mate, is that you? Yeah
ต้องทำบุญรึเปล่าถึงจะได้คบคุณ ผมต้องมีทุนรึเปล่า(yeah)
Dtaung tum boon reu plao teung ja dai kob koon pom dtaum mee toon re plao yeah
Do I have to make merit (Buddhist practice) to be able to date you? Must I be rich? Yeah
แค่ต้องการคนมาแคร์กัน แชร์กัน แคร์กัน เรามาดูแลกัน
Kae dtaung gahn kon mah care gun share gun care gun rao mah doo lae gun
I just need someone to care for me, share with me, care for me, we’ll look after each other
ไม่ใช่นักร้องเกาหลี ไม่ใช่แทยัง ถ้าน้องคบกับพี่รับรองไม่มีแปรผัน
Mai chai nuk raung gao lee mai chai tae yung tah naung kob up pee rup raung mai mee prae pun
I’m not a Korean singer, I’m not Taeyang, if you date me, I guarantee that I won’t change
ก็แค่ผู้ชายลันล้า จะสละโสด ผมไม่ได้เลวต่ำช้าเหมือนกับนักโทษ
Gor kae poochai lulla ja sala soht pom mai dai leo dtum chah meuan gup nuk toht
I’m just a carefree guy, denouncing my singleness, I’m not mean and cruel like a prisoner
อยากได้อะไรจัดให้ไม่มีขัดใจ THAIKOON Do Big, Illslick จัดไป
Yahk dai arai jut hai mai mee kut jai thaikoon do big ill slick jut pai
Whatever you want, I’ll give it to you, I won’t displease you, Thaikoon do big, Illslick will arrange it
ฉันเพียงต้องการแค่ใครสักคนที่จะเข้าใจ
Chun piang dtaung gahn kae krai suk kon tee ja kao jai
I just want someone to understand
แสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าลงครั้งใด ก็ยังเฝ้ารอ
Saeng ahtit lup kaup fah long krung dai gor yung fao ror
Any time the sunlight hides the horizon, I’m still waiting

(*,**,*,**)