Ta Chanis

All posts tagged Ta Chanis

Title: จากคนรัก / Jahk Kon Ruk (From Lovers)
Artist: Ta Chanis (ต๊ะ ฌานิศ)
Album: ความหวัง กำลังใจ / Kwahm Wung Gumlung Jai (Hope and Support)
Year: 2005

จากคนรักกันมาในวันนั้น จะผูกพันมานานหนักหนา
Jahk kon ruk gun mah nai wun nun ja pook pun mah nahn nuk nah
From lovers that day, strongly connected for so long
กลายเป็นคนไม่พูดจา ไม่สบตาไม่มองหน้ากัน
Glai bpen kon mai poot jah mai sop dtah mai maung nah gun
We became people who don’t speak, make eye contact, or look at each other’s face
จะให้ฉันทำใจยังไงไหว ก็มันรักมากมายมานาน
Ja hai chun tum jai yung ngai wai gor mun ruk mahk mai mah nahn
How can I get used to it? I loved you so much for so long
เธอจะลีมไม่แคร์กัน แต่ว่าฉันยังมีหัวใจ
Tur ja leum mai care gun dtae wah chun yung mee hua jai
You’ve forgotten and don’t care about me, but I still have feelings for you

(*) จะให้ทำยังไง จะทำยังไงให้ลืมเธอ
Ja hai tum yung ngai ja tum yung ngai hai leum tur
What do you want me to do, what do you want me to do to forget you?
ทุกๆครั้งที่เจอกับเธอ จะมองหน้ากันอย่างไร
Took took krung tee jru gup tur ja maung nah gun yahng rai
Every time I see you, how should I look at you?
จะให้ทำยังไง จะทำยังไงหัวใจมันจำ
Ja hai tum yung ngai ja tum yung ngai hua jai mun jum
What do you want me to do? What should I do? My heart remembers
พูดกับฉันซักคำ อย่าใจดำได้ไหม
Poot gup chun suk kum yah jai dum dai mai
Tell me, please don’t be cruel

(**) จะไม่รบกวนเธออะไรนัก จะไม่รักก็ไม่เป็นไร
Ja mai rop guan tur arai nuk ja mai ruk gor mai bpen rai
I won’t bother you too much, if you don’t love me, it’s okay
เพียงมองกันแล้วจำได้ ไม่ใช่คนไม่มองหน้ากัน
Piang maung gun laeo jum dai mai chai kon mai maung nah gun
Only looking at you and I can remember, I’m not a person who won’t look at you
แค่นี้ฉันยังพอจะยืนไหว ต่อลมหายใจไปวันๆ
Kae nee chun yung por ja yeun wai dtor lom hai jai bpai wun wun
Just this is still enough to be able to bear through my breath day by day
จะทำตามสัญญานั่น ว่าจะลืมเธอไปให้ได้
Ja tum dtahm sunyah nun wah ja leum tur bpai hai dai
I’ll keep my promise that I’ll be able to forget you

(*,**)

จะทำตามสัญญานั่น ว่าจะลืมเธอลืมให้ได้
Ja tum dtahm sunyah nun wah ja leum tur bpai hai dai
I’ll keep my promise that I’ll be able to forget you

Title: ใจส่งถึงจันทร์ / Jai Song Teung jun (My Heart Sending it To the Moon)
Artist: Ta Chanis (ต๊ะ ฌานิศ)
Album: ความหวัง กำลังใจ / Kwahm Wung Gumlung Jai (Hope and Support)
Year: 2005

วันนี้เราต้องไกลหัวใจ ไปเพราะความจำเป็น
Wun nee rao dtaung glai hua jai bpai pror kwahm jum bpen
Today we must separate our hearts because of obligations
เรียงร้อยคำ ผ่านมือที่เย็น
Riang roy kum pahn meu tee yen
Composing words with cool hands
เป็นเหมือน คำสัญญา
Bpen meuan kum sunyah
It’s like a promise
ฉันจะรอเธอย้อนมา ซึ้งตาส่งถึงใจ
Chun ja ror tur yaun mah seung dtah song teung jai
I’ll wait for you to return, impressing me from my eyes to my heart
ยามที่เธอต้องร้างไกล ขอให้เธอสัญญา
Yahm tee tur dtaung rahng glai kor hai tur sunyah
When you must be far away, I want you to promise

(*) คิดถึงฉันบ้างนะ เธอ อย่าเผลอคิดถึงใคร
Kit teung chun bahng na tur yah plur kit teung krai
Miss me, don’t absently think of anyone else
ฉันคงเหงา คงเศร้าหัวใจ
Chun kong ngao kong sao hua jai
I’m lonely and sad
เพราะเราไกลห่างกัน
Pror rao glai hahng gun
Because we’re separated
ยามใดเธอนั้นท้อใจ ขอให้มองพระจันทร์
Yahm dai tur nun tor jai kor hai maung prajun
When you’re discouraged, please look at the moon
จันทร์จะแทนดวงใจของฉัน
Jun ja taen duang jai kaung chun
The moon will stand for my heart
มองดูเธอทุกวัน
Maung doo tur took wun
Looking at you every day
ฉันยังรอให้เธอมา
Chun yung ror hai tur mah
I’m still waiting for you to come back

วันนี้เราคงไกลหัวใจ คงไว้ความทรงจำ
Wun nee rao kong glai hua jai kong wai kwahm song jum
Today our hearts are separated, but keep the memories
เพียงแค่เราจดจำทุกคำ เป็นเหมือนคำสัญญา
Piang kae rao jot jum took kumbpen meuan kum sunyah
Just us remembering every word is like a promise
ฉันจะรอเธอย้อนมา ซึ้งตาส่งถึงใจ
Chun ja ror tur yaun mah seung dtah song teung jai
I’ll wait for you to return, impressing me from my eyes to my heart
ยามที่เธอต้องล้างไกล ขอให้เธอสัญญา
Yahm tee tur dtaung lahng glai kor hai tur sunyah
When you must be far away, I want you to promise

(*,*)

Title: ความหวัง กำลังใจ / Kwahm Wung Gumlung Jai (Hope and Support)
Artist: Ta Chanis (ต๊ะ ฌานิศ)
Album: ความหวัง กำลังใจ / Kwahm Wung Gumlung Jai (Hope and Support)
Year: 2005

ได้ยินเสียงของฉันบ้างไหมที่ใจว้าเหว่
Dai yin siang kaung chun bahng mai tee jai wah way
Can you hear my voice that my heart is lonely?
แค่เพียงต้องการสักคนที่เข้าใจ
Kae piang dtaung gahn suk kon tee kao jai
It just needs someone to understand
ฉันนั้นไม่ขออะไรมากมาย
Chun nun mai kor arai mahk mai
I’m not asking for much
แค่เธอนั้นให้โอกาสฉัน
Kae tur nun hai ohgaht chun
Just give me a chance

(*) หนึ่งชีวิตวันนี้ที่เหงาหรือว่าเรื่อยเปื่อย
Neung cheewit wun nee tee ngao reu wah reuay bpeuay
One life today is constantly lonely
แต่เราเลือกได้ที่จะเป็นเป็นเช่นไร
Dtae rao leuak dai tee ja bpen bpen chen rai
But we can choose how it’ll be
ถึงแม้ว่าใครจะมองว่าไง
Teung mae wah krai ja maung wah ngai
No matter how everyone else will look at me
มีเธอเข้าใจกันก็พอแล้ว
Mee tur kao jai gun gor por laeo
Having you understand me is enough

(**) ไม่ว่าจะเหงาจะหนาวจะร้อนจะอ่อนล้า
Mai wah ja ngao ja nao ja raun ja aun lah
Regardless how lonely, cold, hot, or exhausting
จะอดทนไว้ไม่ท้อไม่ถอดใจ
Ja ot ton wai mai tor mai taut jai
I’ll endure it, never discouraged or disheartened
แค่เพียงรอยยิ้มของเธอ นั้นตามมาที่ใจ
Kae piang roy yim kaung tur nund tahm mah tee jai
Just your smile following my heart
เป็นหนึ่งความหวังกำลังใจให้ฉันที
Bpen neung kwahm wung gumlung jai hai chun tee
Is the one hope and support for me

(*,**)

เป็นหนึ่งความหวังกำลังใจที่แสนดี
Bpen neung kwahm wung gumlung jai tee saen dee
Is the one hope and support that is so wonderful

Title: เด็กเสเพล / Dek Say Play (Bad Boy)
Artist: Ta Chanis (Boyscouts)
Album: Drive
Year: 2003

จับมือกันมา ผ่านกาลเวลา ค้นหาแสงสว่าง
Jup meu gun mah pahn gahn welah kon hah saeng sawahng
Take my hand, let’s pass the time searching for the light
ไม่เคยมีหวัง เดินอยู่บนทาง ที่มืดมนอย่างนี้
Mi koey mee wung dern yoo bon tahn tee meut mon yahng nee
It’s always hopeless walking on a dark path like this
แต่เราผูกพัน เรามีความฝัน เคียงกันร่วมฟันฝ่า
Dtae rao pook pun rao mee kwahm fun kiang gun ruam fun fah
But we’re connected, we have dreams, struggling beside each other
จะเลวจะร้าย จะหนักจะหนา พวกเราสู้เสมอ
Ja leo ja rai ja nuk ja nah puak rao soo samur
However bad, however strenuous, we’ll always fight

(*) อาจจะไม่ดี ไม่มีใครต้องการ
Aht ja mai dee mai mee krai dtaung gahn
I might be bad, no one wants me
อยู่กับชีวิตโหดร้าย เหลือเกิน
Yoo gup cheewit hot rai leua gern
Living a cruel life
เป็นเด็กเสเพล ที่ใครเห็นคงเมิน
Bpen dek say play tee krai hen kong mern
I’m a bad boy that everyone sees and ignores
โอกาสไม่มีให้เรา
Ohgaht mai mee hai rao
They don’t give me a chance

(**) แค่ อีกสักครั้ง ถ้ามี อีกสักครั้ง
Kae eek suk krung tah mee eek suk krung
Just one more time, if I had one more time
ถ้ามีโอกาส อยากย้อนเวลา อยากกลับไปจุดเดิม
Tah mee ohgaht yahk yaun welah yahk glup bpai joot derm
If I had the chance, I’d want to turn back time, I want to go back to that same moment
แค่ เพียงสักครั้ง จะแต่งชีวิต เพิ่มเติม
Kae piang suk krung ja dtaeng cheewit perm dterm
For just once, I’d better my life
เป็นคนที่ดี ไม่ยอมเป็นเด็ก เสเพล
Bpen kon tee dee mai yaum bpen dek say play
I’d be a good guy, I’d refuse to be a bad boy

(*,**,**)