Suay Sarocha

All posts tagged Suay Sarocha

Title: ไม่จืดจาง / Mai Jeut Jahng (Doesn’t Lessen)
Artist: Suay Sarocha and Oh Porntep (สวย สโรชา และ โอ พรเทพ)
Album: [Single]
Year: 2016

เหนื่อยไหมที่ยังร่วมทางกันอยู่
Neuay mai tee yung ruam tahng gun yoo
Are you tired of us being together?
บนเส้นทางที่เดินนั้นไกลเกินกว่า
Bon sen tahng tee dern nun glai gern gwah
On a road that still has a long way to go
ไม่สวยงาม อ่อนล้าบ้างไหมที่เราใกล้กัน
Mai suay ngahm aun lah bahng mai tee rao glai gun
It’s not beautiful, are you exhausted that we’re close?

(*) เธอไหวฉันพร้อมจะไหวไม่ห่าง
Tur wai chun praum ja wai mai hahng
If you can do it, I’m ready to do it, not far away
ต่อให้ทางนั้นมีขวากหนามไม่หวั่น
Dtor hai tahng nun mee kwahk nahm mai wun
Even if that road has thorns, I’m not shaken
ถ้าล้มลง ให้มองมาตรงที่หัวใจ
Tah lom long hai maung mah dtrong tee hua jai
If you fall down, look at my heart
ให้รู้ว่ายังมีฉันอยู่ข้างเธอ
Hai roo wah yung mee chun yoo kahng tur
And you’ll know that you still have me beside you

(**) ขอบคุณทุกช่วงเวลาทุกอย่าง
Kaup koon took chuang welah took yahng
Thank you for every moment, for everything
สัมผัสที่เราต่างรู้ด้วยใจ ไม่เห็นด้วยตา
Sumput tee rao dtahng roo duay jai mai hen duay dtah
For the connection that we both know in our hearts, we don’t see it with our eyes
แต่ความหมายช่างลึกซึ้ง เกินสิ่งใด
Dtae kwahm mai chahng leuk seung gern sing dai
But the meaning is deeper than anything else

(***) ขอบคุณที่ยังมีกัน และกัน
Kaup koon tee yung mee gun lae gun
Thank you for us still having each other
เธอคือดั่งลมหายใจให้ฉัน
Tur keu dung lom hai jai hai chun
You’re like my breath
เมื่อฟ้าไม่เป็นใจ ฝนไม่เป็นใจ พรุ่งนี้เป็นอย่างไร ฉันอยู่ข้างเธอ
Meua fah mai bpen jai fon mai bpen jai proong nee bpen yahng rai chun yoo kahng tur
When things aren’t as you had hoped, when the rain isn’t as you had expected, however tomorrow will be, I’ll be beside you

(*,**,***)

จะเป็นรักที่ไม่จืดจาง
Ja bpen ruk tee mai jeut jahng
It’ll be a love that doesn’t lessen
จะเป็นรักที่ไม่จืดจาง
Ja bpen ruk tee mai jeut jahng
It’ll be a love that doesn’t lessen
เมื่อฟ้าไม่เป็นใจ ฝนไม่เป็นใจ พรุ่งนี้เป็นอย่างไร ฉันอยู่ข้างเธอ
Meua fah mai bpen jai fon mai bpen jai proong nee bpen yahng rai chun yoo kahng tur
When things aren’t as you had hoped, when the rain isn’t as you had expected, however tomorrow will be, I’ll be beside you

   
เนื้อร้อง : วชิรวิทย์ เกิดไทย
ทำนอง : วชิรวิทย์ เกิดไทย
เรียบเรียง : ดุสิต ตันสกุล

   
This song is a nice duet between Suay, who doesn’t disappoint, and Oh, whom I haven’t listened to before. The lyrics are a little average and unoriginal, but the sound’s nice, at least, and I do like how their voices go together. Perhaps a well-shot music video can give this song the spice it needs to make it a little more memorable.

Edit: And indeed it did. I like how it brought the meaning of the song to be about the love of a family caring for their disabled child. Having to care for a disabled/terminally ill family member and still remain strong and optimistic when you’re not sure if it’s going to get better has to be one of the most difficult things I can think of. Sending thoughts and emotional support to them

Title: ไม่รู้คงไม่ตาย / Mai Roo Kong Mai Dtai (I Won’t Die From Not Knowing)
Artist: Suay Sarocha (สวย สโรชา)
Album: [Single]
Year: 2015

ก็เคยคิดไว้ อยากรู้
Gor mai koey kit wai yahk roo
I never imagined it, I want to know
อยากจะถามเธอ ที่เธออยู่ดีๆ จากไป
Yahk ja tahm tur tee tur yoo dee dee jahk bpai
I want to ask you where you suddenly left to
เหตุและผลไม่มี ไม่พูดอะไร
Het lae pon mai mee mai poot arai
There was no reason, you didn’t say anything
และฉันไม่เคยเข้าใจ ที่ห่างกัน
Lae chun mai koey kao jai tee hahng gun
And I never understood why we separated

เมื่อวันเวลาผ่านไป
Meua wun welah pahn bpai
When the time passed by
เธอก็ย้อนมา เพื่อจะมาทำความเข้าใจ
Tur gor yaun mah peua ja mah tum kwahm kao jai
You came back to make me understand
แต่วันนี้ฉันเองต้องขออภัย
Dtae wun nee chun eng dtaung kor apai
But today, I must apologize
ไม่เหลืออะไรให้คุย เปลี่ยนใจแล้ว
Mai leua arai hai kooey bplian jai laeo
I don’t have anything left to say, I’ve changed my heart already

(*) ไม่อยากฟังอีกแล้ว ไม่ว่าเหตุผลใด ไม่รู้คงไม่ตาย
Mai yahk fung eek laeo mai wah het pon dai mai roo kong mai dtai
I don’t want to hear any more, regardless of your reason, I won’t die not knowing
สิ่งที่ได้จบไปวันนั้น ก็ให้มันจบไป
Sing tee dai jop bpai wun nun gor hai mun jop bpai
Let the things that died back then end
เธอต้องการลา และฉันต้องทำใจ
Tur dtaung gahn lah lae chun dtaung tum jai
You wanted to say good-bye, and I had to accept it
ก็รู้แค่นี้พอ ไม่เป็นไร
Gor roo kae nee por mai bpen rai
Just knowing this is enough, it’s okay

(**) ก็ไม่จำเป็นอีกแล้ว
Gor mai jum bpen eek laeo
There’s no need for any more
ไม่ต้องหาถ้อยคำเพื่อมาทำความเข้าใจ
Mai dtaung hah toy kum peua mah tum kwahm kao jai
There’s no need to search for any words to make me understand
เมื่อชีวิตได้เดินผ่านพ้นมาไกล
Meua cheewit dai dern pahn pon mah glai
When my life has moved far along
ถึงพูดอะไร ก็ลงท้าย ว่าต้องจบ
Teung poot arai gor long tai wah dtaung jop
Whatever you say, in the end, it’s over

(*,**)

ก็ชีวิตได้เดินผ่านพ้นมาไกล
Gor cheewit dai dern pahn pon mah glai
My life has moved far along
แต่สุดท้าย ก็ต้องจบ
Dtae soot tai gor dtaung jop
But finally, it must end

   
I like her husky voice, and I love bitter, passive-aggressive songs, so this gets a thumbs-up from me. Hope this will get a music video 🙂

Title: ขอโทษที่รักเธอมากเกินไป / Kor Toht Tee Ruk Tur Mahk Gern Bpai (I’m Sorry for Loving You Too Much)
Artist: Suay Sarocha (สวย สโรชา)
Album: PS I Miss You
Year: 2015

ถ้ารู้ว่าสิ่งที่ฉันทำลงไป มันทำให้เธออึดอัดใจแค่ไหน
Tah roo wah sing tee chun tum long bpai mun tum hai tur eut ut jai kae nai
If I knew how much the things I did frustrated you
ถ้ารู้สักนิดว่าเธอลำบากใจ ฉันคงไม่มาวุ่นวาย
Tah roo seuk nit wah tur sumbahk jai chun kong mai mah woon wai
If I had any idea you were annoyed, I wouldn’t come bother you

ถ้าเพียงเธอบอกสักคำว่าให้พอ ถ้าเธอบอกฉันสักคำว่าไม่ใช่
Tah piang tur bauk suk kum wah hai por tah tu rbauk chun suk kum wah mai chai
If only you told me one word, that would have been enough, if you’d have just told me no
วันนี้ฉันเองคงยอมตัดสินใจ เป็นคนที่ถอย ห่างออกไป ไม่ต้องฝืนอย่างวันนี้
Wun nee chun eng kong yaum dtut sin jai bepn kon tee toy hahng auk bpai mai dtaung feun yahng wun nee
Today I’ve decided to be the one who retreats far away, you don’t have to force things like today

(*) ขอโทษ ที่ฉันไม่รู้ว่ามันมากไป รักมาก จนฉันนั้นล้ำเส้นเธอไปไกล
Kor toht tee chun mai roo wah mun mahk bpai ruk mahk jon chun nun lum sen tur bpai glai
I’m sorry for not knowing it was too much, I loved you so much I crossed your line
ขอโทษ ที่ฉันเองไม่อาจยับยั้งใจ จนรักเธอมากเกินไป
Kor toht tee chun eng mai aht yup yung jai jon ruk tur mahk gern bpai
I’m sorry I didn’t control myself until I loved you too much
ทั้งๆ ที่รู้ว่าฉันไม่ควรเผลอใจ
Tung tung tee roo wah chun mai kuan plur jai
Even though I knew I shouldn’t be so careless

อาจเป็นฉันที่มันไม่เคยคุมหัวใจ
Aht bpen chun tee mun mai koey koom hua jai
It might be me who has never controlled my heart
หรือเพราะฉันไม่รู้ว่าเธอไม่เคยต้องการ
Reu pror chun mai roo wah tur mai koey dtaung gahn
Or because I didn’t know you never wanted me
ในวันนี้มีเพียงฉันเองที่ทรมาน
Nai wun nee mee piang chun eng tee toramahn
Today it’s only me who’s tortured
กับทุกสิ่ง ทุกอย่าง ที่ฉันนั้นทำพลาดไป
Gup took sing took yahng tee chun nun tum plaht bpai
With everything that I’ve messed up

(*,*)

ขอโทษที่รักเธอมากเกินไป / Kor Toht Tee Ruk Tur Mahk Gern Bpai (I’m Sorry for Loving You Too Much)
ไม่จืดจาง / Mai Jeut Jahng (Doesn’t Lessen) [With Oh Porntep]
ไม่รู้คงไม่ตาย / Mai Roo Kong Mai Dtai (I Won’t Die From Not Knowing)

   
All songs tagged Suay Sarocha