Stoondio

All posts tagged Stoondio

Title: ขอบคุณ / Kaup Koon (Thank You)
Artist: Stoondio
Album: [Single]
Year: 2019

(*) จะไม่ขอสัญญา หากฟ้ายังคงเปลี่ยนสีทุกเวลา
Ja mai kor sunyah hahk fah yung kong bplian see took welah
I won’t promise if the sky still changes colors all the time
หยาดฝนยังไม่ตกต้อง ตามฤดูกาล
Yaht fon yung mai dtok dtaung dtahm reudoogahn
The raindrops still don’t fall with the seasons
ฉันและเธอวันนี้ ที่ดูแลกันอย่างดี
Chun lae tur wun nee tee doo lae gun yahng dee
While you and I take good care of each other today
หากเปลี่ยนไป มันเป็นเรื่องธรรมดา
Hahk bplian bpai mun bpen reuang tummadah
If things change, it’s common

แล้ววันหนึ่ง เราต่างเป็นแค่ทางผ่าน
Laeo wun neung rao dtahng bpen kae tahng pahn
And one day, we’re each just a passage way
เมื่อเราเจอใครที่ดีเข้ามา
Meua rao jur krai tee dee kao mah
When someone better comes along
จะยืนมองจากตรงนี้ จงทำเรื่องเธอให้ดี
Ja yeun maung jahk dtrong nee jong tum reuang tur hai dee
I’ll stand watching from right here, you must make your story the best
อย่าเลยไม่ต้องคิดมาก เสียเวลา
Yah loey mai dtaung kit mahk sia welah
Don’t, there’s no need to think so much, it’s a waste of time

เสียเวลา เสียเวลา เสียเวลา
Sia welah sia welah sia welah
Waste of time, waste of time, waste of time

หากว่าความรักคือความห่วงใย
Hahk wah kwahm ruk keu kwahm huang yai
If love is concern
ความใส่ใจที่เราเคยมี
Kwahm sai jai tee rao koey mee
And the attention that we once had
รักคือคำขอบคุณ การตอบแทนทุกวินาที
Ruk keu kum kaup koon gahn dtaup taen took winahtee
Love is a thank you, in response for every second
ฉันรักเธออย่างนี้ รักเธออย่างที่มี
Chun ruk tur yahng nee ruk tur yahng tee mee
I love you like this, I love you like I have you

จากนี้ไปจะเป็นอย่างไรก็ไม่อาจ
Jahk nee bpai ja bpen yahng rai gor mai aht
From now on, however things will be, we can’t
ล่วงรู้เลย ว่ามีสิ่งใดเข้ามา
Luang roo loey wah mee sing dai kao mah
Know if anything will come up
อาจมีไออุ่นกว่านี้ อาจทำให้เจ็บทวี
Aht mee ai oon gwah nee aht tum hai jep tawee
Things might be warmer than this, they might cause us pain
ปล่อยไป ทุกอย่างเป็นเรื่องของเวลา
Bploy bpai took yahng bpen reuang kaung welah
Let it go, everything is a matter of time

เรื่องของเวลา เรื่องของเวลา เรื่องของเวลา
Reuang kaung welah reuang kaung welah reuang kaung welah
Matter of time, matter of time, matter of time

(*)

(**) แล้ววันหนึ่ง เราต่างเป็นแค่ทางผ่าน
Laeo wun neung rao dtahng bpen
And one day, we’re each just a passage way
เมื่อเราเจอใครที่ดีเข้ามา
Meua rao jur krai tee dee kao mah
When someone better comes along
จะยืนมองจากตรงนี้ และยิ้มให้กันอีกที
Ja yeun maung jahk dtrong nee lae yim hai gun eek tee
I’ll stand watching from right here, and smile at you again
ขอบคุณในช่วงเวลาที่ผ่านมา
Kaup koon nai chuang welah tee pahn mah
Thank you for the time that has passed

(**)

ที่ผ่านมา ที่ผ่านมา ที่ผ่านมา
Tee pahn mah tee pahn mah tee pahn mah
Passed, passed, passed

(**)

   

LYRICS & MUSIC BY : Chotika Kamwongpin
ARRANGED BY : Chotika Kamwongpin, Siwat Homkham
PRODUCER : Siwat Homkham
CO-PRODUCER : Mellowtunes
VOCALS : Chotika Kamwongpin
ELECTRIC GUITAR BY : Chalarmpol Kitiratch
BASS : Siwat Homkham
MIXED : Nuttaphon Lerswanuswong
MASTERED : Pete tanskul 8bit Mixlab

Title: บทสนทนาของคนอื่น / Bot Sontanah Kaung Kon Eun (Someone Else’s Conversation)
Artist: Stoondio
Album: [Single]
Year: 2018

ในวันที่เธอได้รักใครคนอื่น
Nai wun tee tur dai ruk krai kon eun
When you fell in love with someone else
ที่ไม่ใช่ฉัน
Tee mai chai chun
Who isn’t me
ภาษาที่สวยงามเยินยอ
Pahsah tee suay ngahm yern yor
The beautiful praises
ถ้อยคำซึ่งกันและกัน
Toy kum seung gun lae gun
The touching words you give me
ข้อความเหล่านั้น
Kor kwahm lao nun
Those messages

เธอพูดให้ฟังถึงคนอื่น
Tur poot hai fung teung kon eun
You’re saying them for someone else
บทสนทนาของคนอื่น
Bon sontanah kaung kon eun
It’s someone else’s conversation
เธอพูดให้ฟังถึงคนอื่น
Tur poot hai fung teung kon eun
You’re saying them for someone else
บทสนทนาของคนอื่น
Bot sontanah kaung kon eun
It’s someone else’s conversation

ยังคงดำเนินชีวิตเพื่อให้ลืม
Yung kong kum nern cheewit peua hai leum
You’re still living to forget
เธอคนก่อนนั้น
Tur kon gaun nun
The old you
กี่ครั้งที่ฉันและเธอ
Gee krung tee chun lae tur
However many times that you and I
ทำลายซึ่งกันและกัน
Tum lai seung gun lae gun
Tear each other down
รุนแรงบอบช้ำ
Roon raeng baup chum
Harsh and hurting each other

ในช่วงเวลาแค่ข้ามคืน
Nai chuang welah kae kahm keun
Just overnight
ในช่วงเวลาแค่ข้ามคืน
Nai chuang welah kae kahm keun
Just overnight
ในช่วงเวลาแค่ข้ามคืน
Nai chuang welah kae kahm keun
Just overnight
ในช่วงเวลาแค่ข้ามคืน
Nai chuang welah kae kahm keun
Just overnight

เป็นธรรมดาที่รักไม่ยั่งยืน
Bpen tummadah tee ruk mai yung yeun
It’s common for love to be unsustainable
เข้าใจอย่างนั้น
Kao jai yahng nun
I understand that
สุดท้ายได้พบความจริง
Soot tai dai pob kwahm jing
In the end, I face the truth
เธอเก็บคืนทุกความสัมพันธ์
Tur gep keun took kwahm sumpun
You took back every connection
ความรักต่อฉัน
Kwahm ruk dtor chun
And the love you had for me

เธอยกวางมันให้คนอื่น
Tur yok wahng mun hai kon eun
You’ve given it to someone else
เธอพูดให้ฟังถึงคนอื่น
Tur poot hai fung teung kon eun
You’re talking to someone else
บทสนทนาของคนอื่น
Bot sontanah kaung kon eun
It’s someone else’s conversation
ความรักของเธอและคนอื่น
Kwahm ruk kaung tur lae kon eun
The love between you and someone else

   

LYRICS & MUSIC BY : Chotika Kamwongpin
ARRANGED BY : Chotika Kamwongpin, Siwat Homkham, Watanyu Niwatsaiwong, Chalermpol kitirach
PRODUCER : Siwat Homkham

Title: Tinder
Artist: Stoondio
Album: [Single]
Year: 2016

ไม่ว่าจะทำอะไร
Mai wah ja tum arai
No matter what I do
ขอใครซักคนให้บอกและรับรู้ความเคลื่อนไหว
Kor krai suk kon hai bauk lae rup roo wkahm kleuan wai
I want someone to tell and acknowledge my movement
บ่ายๆจะไปกับใคร
Bai bai ja bpai gup krai
Swiping, who will I go with?
ขอให้มีซักคนคอยตอบและถามว่าฉันเป็นเช่นไร สบายดีไหม
Kor hai mee suk kon koy dtaup lae tahm wah chun bpen chen rai sabai dee mai
I want someone to answer me and ask me how I am and if I’m well
ได้รับข้อความให้รู้ตัวตลอด ว่ายังมีใคร ที่ยังให้ความสนใจ
Dai rup kor kwahm hai roo dtua dtalaut wah yung mee krai tee yung hai kwahm son jai
To receive my messages and always let me know that there’s still someone who has interest in me

(*) แค่เพียงคนคุยกัน
Kae piang kon kooey gun
I’m just someone to talk to
บอกให้รู้เรื่องราว ทักทายครั้งคราวในช่วงระหว่างวัน
Bauk hai roo reuang rao tuk tai krung krao nai chuang rawahng wun
To tell me stories, to say hi once in a while between days
ฉันคิดไปมากกว่านั้น
Chun kit bpai mahk gwah nun
I’m thinking more than that
พยายามพูดจาหาความชัดเจน ยิ่งดูยิ่งกดดัน
Payayahm poot jah hah kwahm chut jen ying doo ying got dun
I try to speak clearly, the more I look, the more I press it
เมื่อเธอไม่ผูกพัน เราแค่รู้จักกัน
Meua tur mai pook pun rao kae roo juk gun
When you have no attachment to me, we’re just acquaintances

จะต้องทำตัวอย่างไร เมื่อทุกๆวันฉันติดและยึดถือเธอเอาไว้
Ja dtaung tum dtua yahng rai meua took took wun chun dtit lae yeut teu tur ao wai
What should I do when every day, I’m stuck on and clinging to you?
ออกห่างจากคนทั่วไป ชีวิตที่มีอยู่จริงไม่ทำให้ฉันแข็งแรงและพอใจ
Auk hahng jahk kon tua bpai cheewit tee mee yoo jing mai tum hai chun kaeng raeng lae por jai
I keep away from other people, the actual life I have hasn’t made me strong or satisfied
ต้องเป็นเธอใช่ไหม รู้ดีซักวันว่าเราต้องเดินออก และต้องยอมไป
Dtaung bpen tur chai mai roo dee suk wun wah rao dtaung dern auk lae dtaung yaum bpai
It must be you, right? I know full well that some day we must walk out and accept
โลกความเป็นจริงนั่นไง
Lohk kwahm bpen jing nun ngai
That that’s the real world

(*)

จะเอาอะไรกับข้อความมันก็แค่นั้น
Ja ao arai gup kor kwahm mun gor kae nun
Whatever you want with the messages, that’s fine
ในความเป็นจริงตอกและย้ำซ้ำทุกวัน
Nai kwahm bpen jing dtauk lae yum sum took wun
In reality, it repeats and emphasizes it every day
เมื่อเธอเป็นใครเข้ามาทำให้มีความหวัง
Meua tur bpen krai kao mah tum hai mee kwahmw ung
When you’re the one who came and gave me hope
ฉันรักเธอฉับพลัน และหายไปพร้อมกัน
Chun ruk tur chup plun lae hai bpai praum gun
I’ve spontaneously falling in love with you, and have disappeared with you

(*)

เมื่อเธอไม่ผูกพัน ไม่เคยรู้จักกัน
When you have no attachment to me, we’re just acquaintances

   

Music/Lyric/Arrange : Chotika Kamwongpin (Stoondio)

Title: ยินดีที่ได้พบเธอ / Yin Dee Tee Dai Pob Tur (Nice to Meet You)
Artist: Stoondio
Album: Plural
Year: 2015

คำพูดที่ดีจากเธอ กับการกระทำที่เธอ ให้มุมมองต่างไป
Kum poot tee dee jahk tur gup gahn gratum tee tur hai moom maung dtahng bpai
The good words from you, with your actions that give me a different point of view
เป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นโชคดีกว่าใคร เกิดขึ้นได้ไง เพราะอะไร
Bpen sing tee tum hai rao nun chohkd ee gwha krai gert keun dai ngai pror arai
Are the things that make me luckier than anyone else, how could this have happened? For what reason
ต้นเหตุที่ทำให้เรานั้นโคจรได้เจอ
Dton het tee tum hai rao nun kohjon dai jur
Made our orbits meet?
กำหนดหรือเป็นเพียงเรื่องบังเอิญอย่างไร
Gumnot reu bpen piang reuang bungern yahng rai
Was it predetermined or just a coincidence?
มันอาจจะไม่จำเป็นเท่าการรับรู้ ว่าฉันนั้นรักเธอมากเท่าไหร่
Mun aht ja mai jum bpen tum gahn rup roo wah chun nun rukt ur mahk tao rai
But that’s not as necessary as realizing how much I love you

(*) ยินดีที่ได้พบเธอ ยินดีที่ได้รักเธอ
Yin dee tee dai pob tur yin dee tee dai ruk tur
Nice to meet you, I’m happy to get to love you

(**) ฉันจะรู้จักเธอ เท่าที่เธอให้ฉันรู้จัก
Chun ja roo juk tur tao tee tur hai chun roo juk
I’ll get to know you as much as you’ll let me
ฉันจะยิ้มให้เธอ เท่าที่เธอให้ฉันยิ้มให้
Chun ja yim hai tur tao tee tur hai chun yim hai
I’ll smile at you as much as you’ll let me
ฉันจะสัมผัสเธอ เท่าที่เธอให้ความจริงใจ
Chun ja sumput tur tao tee tur hai kwahm jing jai
I’ll connect with you as much as you’re sincere with me
และจะเป็นอย่างนี้ จนต่อไป (ยินดีที่ได้พบเธอ)
Lae ja bpen yahng nee jon dtor bpai (yin dee tee dai pob tur)
And I’ll be like this forever (nice to meet you)

(*,**)

   
Music/Lyric/Arrange : Chotika kamwongpin , Thanradee Chantarawiwat (Stoondio)
Mixed & Mastering : Pattaramon Bovornkraisri & Watanyu Niwatsaiwong

Title: เสียดาย / Sia Dai (Regret)
Artist: Stoondio
Album: [Single]
Year: 2013

ถ้าฉันไม่คิดที่จะครอบครองเธอ
Tah chun mai kit tee ja kraup kraung tur
If I didn’t think of possessing you
มันคงไม่ทำให้ตัวของฉันรุ่มร้อน
Mun kong mai tum hai dtua kaung chun roon raun
It probably wouldn’t have made my body anxious

ถ้าฉันไม่คิดที่จะรักตัวเธอ
Tah chun mai kit tee ja ruk dtua tur
If I didn’t think of loving you
ฉันคงสวดมนต์แทนที่จะร้องก่อนนอน
Chun kong suat mon taen tee ja raung gaun naun
I’d probably pray instead of crying before bed

หากฉันได้หยุดคิดก่อน
Hahk chun dai yoot kit gaun
If I could stop the thoughts
มันคงไม่เดือดร้อน
Mun kong mai deuat raun
I probably wouldn’t be so flustered
หากฉันได้หยุดคิดก่อน
Hahk chun dai yoot kit gaun
If I could stop the thoughts

ถ้าฉันไม่คิดว่าเหลือแค่เธอ
Tah chun mai kit wah leua kae tur
If I didn’t think I only had you left
มันคงไม่ทำให้ตัวของฉันมองย้อน
Mun kong mai tum hai dtua kaung chun maung yaun
It probably wouldn’t have made my body look back

ทุกเรื่องที่ฉันเคยได้ละเลยเธอ
Took reuang tee chun koey dai laloey tur
Every matter I once neglected you for
กลับปรากฏตัวให้ใด้มองเห็นตื่นนอน
Glup bprahgot dtua hai dai maung hen dteun naun
Comes back for me to see and wakes me up

สิ่งที่เคยทำเมื่อก่อน
Sing tee koey tum meua gaun
The things I once did before
เหตุการณ์เก่าๆมองซ้อน
Het gahn gao gao maung saun
The old events are overlapping
เรื่องจริงไม่ใช่ละคร
Reuang jing mai chai lakorn
Real life isn’t a TV drama

ขออธิษฐานเธอนั้นอยู่ตรงนี้ กลับมาดูแลฉันซักที
Kor attitahn tur nun yoo dtrong nee glup mah doo lae chun suk tee
I pray for you to be right here, come back and look after me

ไม่มีประโยชน์หากแม้น้ำตาจะไหล
Mai mee bprayoht hahk mae num dtah ja lai
If the tears fall, there’s no benefit

พยายามจะคิดเปลื่ยนใจ
Payayahm ja kit bplian jai
I’ve tried thinking of changing my heart
แต่เธอนั้นไม่เหมือนใครๆ
Dtae tur nun mai meuan krai krai
But you’re not like anyone else

สิ่งที่เสียไป เสียใจ เสียดาย
Sing tee sia bpai sia jai sia dai
The thing I’ve lost, I’m sad, I regret it
สิ่งที่เสียไป เสียใจ เสียดาย
Sing tee sia bpai sia jai sia dai
The thing I’ve lost, I’m sad, I regret it