Some

All posts tagged Some

Title: Some (Thai Version)
Artist: Flukie x Vivee
Album: [Single]
Year: ??

มีบางครั้ง ราวกับฉันไม่สบายใจเหลือเกิน
Mee bahng krung rao gup chun mai sabai jai leua gern
Sometimes it’s like I’m really sick
ที่เอาแต่คิดถึง แต่เธอรู้สึกชัดเหมือนอย่างนี้
Tee ao dtae kit teung dtae tur roo seuk chut meuan yahng nee
That I only think of you, but you clearly feel like this
ฉันเอง ที่ข้างในหมุนวนปั่นป่วน
Chun eng tee kahng nai moon won bpun bpuan
Inside, I’m frantic
ในความคิดฉันมีอะไรมากมายไม่รู้
Nai kwahm kit chun mee arai mahk mai mai roo
I have a lot of things in my thoughts I don’t know

ฉันคนเดียว ยังลืมตาอยู่ในห้องที่เหมือนเดิม
Chun kon diao yung leum dtah yoo nai haung tee meuan derm
I’m alone, I still open my eyes in the same room
ทีวีเปิดค้าง ก็ไม่รู้ว่าวันนี้ฉายอะไร
TV bpert kahng gor mai roo wah wun nee chai arai
The TV is on in the background, but I don’t know what’s airing today
ถ้ามีใครสักคนที่โทรมาบอก
Tah mee krai suk kon tee toh mah bauk
If there’s anyone who would call and tell me
อาจเป็นเธอที่รบกวนกันดึกๆเหมือนเคย
Aht bpen tur tee rop guan gun deuk deuk meuan koey
It would be you who would bother me late at night like usual

(*) ตกลงว่าเธอรักฉัน หรือฉันรัก
Dtok long wah tur ruk chun reu chun ruk
Can we conclude that you love me, or do I love you?
หรือว่าคิดอย่างนั้นเองตามเคย?
Reu wah kit yahng nun eng dtahm koey
Or am I thinking like that by myself, as usual?
ฉันคิดถึง คิดอย่างฉันบ้าง คิดอยู่ หรือไม่คิดเลย?
Chun kit teung kit yahng chun bahng kit yoo reu mai kit loey
I think of you, do you think like me? Are you thinking or not?

อยากให้เราชัดๆ เรื่องระหว่างเรา
Yahk hai rao chut chut reuang rawahng rao
I want us to be clear about the things between us
ได้โปรดมาเฉลย
Dai bproht mah chaloey
Please come and answer
อย่าเอาแต่เฉยเมยไม่ค่อยกล้า
Yah ao dtae choey moey mai koy glah
Don’t just be indifferent and not very brave

เราคือคนรัก เธอรัก? หรือว่าไม่รู้ไม่รักเลย
Rao keu kon ruk tur ruk reu wah mai roo mai ruk loey
Are we lovers? Do you love me? Or do you not know and don’t love me?
ไม่รู้ว่ารัก หรือรักไม่จริง ไม่รู้ไม่ชัดเลย
Mai roo wah ruk reu ruk mai jing mai roo mai chut loey
I don’t know if it’s love, or if it’s insincere, I don’t know, it’s not clear
เกลียดที่ต้องคอยลุ้นรอให้เธอรัก
Gliet tee dtaung koy loon ror hai tur ruk
I hate that I have to wait for you to love me
ไม่อยากเป็นเพื่อนรัก
Mai yahk bpen peuan ruk
I don’t want to be a good friend
ฉันรักเธอ แล้วเธอยังไง?
Chun ruk tur laeo tur yung ngai
I love you, what about you?

ขอทุกเช้าที่ตื่นมาเจอแต่ข้อความของเธอ
Kor took chao tee dteun mah jur dtae kor kwahm kaung tur
I want to wake up every morning and find a message from you
ไม่ว่าคืนไหน ขอให้เสียงเธอกล่อมฉันนอนหลับฝัน
Mai wah keun nai kor hai siang tur glaum chun naun lup fun
No matter the night, I want your voice to soothe me to sleep
ขอที หากว่าฉันนั้นได้โอบกอด อยากแสดงให้รู้ถึงเรื่องที่อยู่ข้างใน
Kor tee hahk wah chun nun dai ohp gaut yahk sadaeng hai roo teung reuang tee yoo kahng nai
I’m begging you, if I could hug you, I want to show you the things inside me

รอ..ไม่ชอบที่ฉันรอ ที่ฉันรอ
Ror mai chaup tee chun ror tee chun ror
Waiting, I don’t like that I’m waiting, that I’m waiting
แล้วก็เอาแต่คิดเพียงเธอ รักเพียงเธอ
Laeo gor ao dtae kit piang tur ruk piang tur
I think only of you, I only love you
ช่วยฉันทบทวนเรื่องราวทุกเรื่อง ระหว่างเรา (รักเรา)
Chuay chun top tuan reuang rao took reuang rawahng rao (ruk rao)
Help me reconsider everything between us (our love)
และช่วยพูดชัดๆให้ได้ยิน
Lae chuay poot chut chut hai dai yin
And please say it clearly so I can hear
ว่าในหัวใจเธอมีคำว่ารัก
Wah nai hua jai tur mee kum wah ruk
If you have love in your heart

เลิกลีลา เขยิบ เขถิบเข้ามา
Lerk lee lah kayerp katerp kao mah
Stop dilly-dallying, move on over here
ผมมีอะไรจะบอก
Pom mee arai ja bauk
I have something to tell you
I like your style girl
I like your style, girl
Them hairs them lips girl
Them hairs, them lips, girl
You make me wanna bite that ish ah
You make me wanna bite that ish, ah
Ha she got a nice ass like a lambo
Hah, she’s got a nice ass like a Lambo
ใครๆที่ผ่านมาเห็นต้องบอกว่า oh ho
Krai krai tee pahn mah hen dtaung bauk wah oh hoh
Everyone who passes by and sees it is like, “oh ho!”
ไม่ต้องมาทำเป็นยิมเลยเธอ
Mai dtaung mah tum bpen yim loey tur
There’s no need to hold back
I know you want me too so Ah
I know you want me too, so, ah

(*)

อย่าทำเป็นเมินเฉย เรื่องระหว่างเรา.. ต่างก็รอให้เผย
Yah tum bpen mern choey reuang rawahng rao dtahng gor ror hai poey
Don’t act so nonchalant, we’re both waiting for the other to reveal what’s between us
อย่าทำอย่างนั้นเลยไม่เข้าท่า
Yah tum yahng nun loey mai kao tah
Don’t act like that, it’s inappropriate

เธอเอาใจไปแต่ไม่เคยจะเปิดหัวใจเธอเลย
Tur ao jai bpai dtae mai koey ja beprt hua jai tur loey
You took my heart, but you never opened up yours
ไม่เคยจะแสดงว่าชอบกัน ไม่รู้ว่ารักเลย
Mai koey ja sadaeng wah chaup gun mai roo wah ruk loey
You never showed that you liked me, I don’t know if you love me
หยุดแก้ตัวสักครั้ง รีบบอกกับฉัน
Yoot gae dtua suk krung reep bauk gup chun
Stop making excuses for once, hurry up and tell me
ที่ผ่านมาเฉลย..เรารักกันคือความจริง
Tee pahn mah chaloey rao ruk gun keu kwahm jing
Answer me about what happened, that we’re really in love