Sirinthra Niyakon

All posts tagged Sirinthra Niyakon

Title: รู้ว่าเขาหลอก / Roo Wah Kao Lauk (I Know He’s Deceiving Me)
Artist: Sirinthra Niyakon
Album: ??
Year: ??

ถึงเขาหลอก
Teung kao lauk
Even though he deceives me
แต่เต็มใจให้หลอก
Dtae dtem jai hai lauk
I’m happy to let him deceive me
ยิ้มข้างนอกช้ำใน
Yim kahng nauk chum nai
I smile on the outside and hurt on the inside
น้ำคำหวานที่รินรดใจ
Num kum wahn tee rin rot jai
The sweet words that he pours over my heart
เขาหลอกใช้ก็รู้
Kao lauk chai gor roo
He’s deceiving me, yes, I know

ของสูงค่าแต่ราคาแสนต่ำ
Kaung soong kah dtae rah kah saen dtum
Sacred things are valuable but cost very low
ช้ำหรือเปล่าคิดดู
Chum reu bplao kit doo
Am I hurting or not? Think about it and see
น้ำใจรักที่ให้เขาอยู่
Num jai ruk tee hai kao yoo
Is it loving compassion that I give to him
หรือจะสู้น้ำเงิน
Reu ja soo num ngern
Or will it be a blue fight?

(*) เป็นบันไดเป็นเรือจ้าง
Bpen bun dai bpen reua jahng
I’m stairs, I’m a ferry
เป็นหนทางให้เดิน
Bpen hon tahng hai dern
I’m a path for him to walk
เขาพบบ่อทองเขาพบบ่อเงิน
Kao pob bor taung kao bop bor ngern
He’s found a goldmine, he’s found a money pit
เขาจะเมินไม่ว่า
Kao ja mern mai wah
He’ll turn away regardless

(**) รักเขามากเราก็ให้เขาหมด
Ruk kao mahk rao gor hai kao mot
I love him so much, I’ve given him everything
เหลือแต่หยดน้ำตา
Leua dtae yot num dtah
All that’s left are tears
หัวใจหวิวก็ปลงเสียว่า
Hua jai wiew gor bplong sia wah
My heart is dizzy, I realize that
เราเกิดมาใช้เวร
Rao gert mah chai wen
I was born to repay my karma

(*,**)

   
คำร้อง/ทำนอง กานท์ การุณวงศ์
เรียบเรียงฯ กิตติศักดิ์ สายน้ำทิพย์

Title: อยากฟังซ้ำ / Yahk Fung Sum (I Want to Hear It Again)
Artist: Sirinthra Niyakon
Album: ??
Year: ??

อยากฟังซ้ำคำที่เธอบอกฉัน
Yahk fung sum kum tee tur bauk chun
I want to hear the words you told me again
คืนนั้น จำได้ไหม
Keun nun jum dai mai
That night, do you remember?
กระซิบที่หู กระเทือนถึงใจ
Grasip tee hoo grateuan teung jai
Whisper in my ear, shake me to my heart
ยังจำไว้เรื่อยมา
Yung jum wai reuay mah
I’ve continuously remembered it

อยากฟังซ้ำคำที่เธอบอกรัก
Yahk fung sum kum tee tur bauk ruk
I want to listen to you telling me you love me again
รักฉันมาก หนักหนา
Ruk chun mahk nuk nah
That you love me so much
เสมือนชีวิต เสมือนดวงตา
Sameuan cheewit sameuan duang dtah
Like my life, like my eyes
คำนี้น่ารักจัง
Kum nee naruk jung
These words are so cute

(*) เหมือนบทเพลง หวานซึ้ง
Meuan bot pleng wahn seung
Like a touchingly sweet song
ฟังครั้งหนึ่ง ไม่พอ
Fung krung neung mai por
Hearing it just once isn’t enough
อยากฟังซ้ำ ฟังต่อ
Yahk fung sum fung dtor
I want to hear it again and continue listening to it
สักหมื่นๆ ครั้ง
Suk meun meun krung
Thousands of times

(**) บอกอีกสักครั้งว่าเธอยังจดจำ
Bauk eek suk krung wah tur yung jot jum
Tell me again that you still remember
จำถ้อยคำฝากฝัง
Jum toy kum fahk fung
Remember those words you instilled in me
กระซิบซิคะ จะเอียงหูฟัง
Grasip si ka ja iang hoo fung
Whisper them, I’ll pay careful attention
ยังรักฉันหรือเปล่า
Yung ruk chun reu bplao
Do you still love me?

(*,**)

Title: จะขอก็รีบขอ / Ja Kor Gor Reep Kor (If You’re Going to Ask, Hurry Up and Do It)
Artist: Sirinthra Niyakon
Album: ??
Year: ??

แน่หรือพี่จ๋า
Nae reu pee jah
Are you sure?
บอกว่าจะมาขอหมั้น
Baukw ah ja mah kor mun
You told me you wanted to marry me
ปีนี้ฤกษ์ดีวันจันทร์
Bpee nee reuk dee wun jun
This year, a Monday would be a good time
น้องนับวันตั้งตารอ
Naung nup wun dtung dtah ror
I’ve been counting the days looking forward to it

อกหวามหวั่นไหว
Auk wahn wun wai
My chest is pounding
หวั่นใจผู้ชายรูปหล่อ
Wun jai pee chai roop lor
I’m nervous about my handsome man
อายเพื่อนอายแม่อายพ่อ
Ai peuan ai mae ai por
I’m shy with my friends, with my mother, with my dad
แต่กลัวจะรอเก้อเหมือนสายบัว
Dtae glua ja ror gur meuan sai bua
But I’m afraid I’ll wait in vain like the lotus

น้องอายเขานะ
Naung ai kao na
I’m shy with him
คนชักนินทากันทั่ว
Kon chuk nintah gun tua
People gossip all over
ชาวบ้านว่าอะไรไม่กลัว
Chao bahn wah arai mai glua
I’m not scared of what the villagers say
กลัวใจของพี่หนักหนา
Glua jai kaung pee nuk nah
But I’m very scared of his heart

จะขอก็รีบขอ
Ja kor gor reep kor
If you’re going to ask, hurry up and do it
อย่ารอให้ถึงปีหน้า
Yah ror hai teung bpee nah
Don’t make me wait till next year
ของอื่นนั้นขึ้นราคา
Kaung eun nun keun rah kah
The price is going up for other things
แต่ค่าตัวน้องรับรองเหมือนเดิม
Dtae kah dtua naung rup raung meuan derm
But the price for me is guaranteed to stay the same