Sin Singular

All posts tagged Sin Singular

Title: พร้อม / Praum (Ready)
Artist: SIN
Album: [Single]
Year: 2019

เพียงแค่สบตาแทบไม่พูดจา
Piang kae sop dtah taep mai poot jah
Just looking into your eyes, I nearly can’t speak
ก็พอรู้ว่าเธอต้องการอะไร
Gor por roo wah tur dtaung gahn arai
It’s enough for me to know what you want
ดูจากท่าทาง ทุกความเคลื่อนไหว
Doo jahk tah tahng tookk kwahm kleuan wai
I can tell from your mannerisms, every movement
ก็พอรู้ว่าเธอต้องการจะไป
Gor por roo wah tur dtaung gahn ja bpai
It’s enough for me to know you want to leave

(*) โปรดอภัยให้ตัวฉันคนเก่า ที่ผ่านมา
Bproht apai hai dtua chun kon gao tee pahn mah
Please forgive me for the past
ที่ยังทำเหมือนไม่มีอะไร
Tee yung tum meuan mai mee arai
For still acting like it was nothing
แค่อยากมีเวลาเพื่อเตรียมหัวใจ
Kae yahk mee welah peua dtriam hua jai
I just needed some time to prepare my heart
หยุดเธอไว้ จนวันนี้
Yoot tur wai jon wun nee
I’ve stopped you until today

(**) ฉันพร้อมแล้ว ที่จะมีน้ำตา ถ้าเธอไป
Chun praum laeo tee ja mee num dtah tah tur bpai
I’m ready to cry if you go
พร้อมแล้ว ที่จะเป็นคนที่เสียใจ
Praum laeo tee ja bpen kon tee sia jai
I’m ready to be sad
ฉันพร้อมแล้ว ที่จะยอมรับความจริง และเริ่มใหม่
Chun praum laeo tee ja yaum rup kwahm jing lae rerm mai
I’m ready to accept the truth and start over
อย่างคนที่พร้อมให้หัวใจไม่มีเธอ
Yahng kon tee praum hai hua jai mai mee tur
Like someone who’s ready to let his heart be without you

ขอให้บอกฉัน แม้คำเหล่านั้น
Kor hai bauk chun mae kunm lao nun
Please tell me, even though those words
จะเป็นเหมือนมีดคอยทิ่มแทงในใจ
Ja bpen meuan meet koy tim taeng nai aji
Will be like a knife stabbing my heart
ฉันจะไม่ยื้อ เธออีกต่อไป
Chun ja mai yeu tur eek dtor bpai
I won’t hold you back any more
เมื่อสุดท้ายแล้วเธอก็คงไม่อยู่
Meua soot tai laeo tur gor kong mai yoo
When in the end, you’re not here anymore

(*,**)

แม้ฉันนั้นรักเธอเพียงใด
Mae chun nun ruk tur piang dai
No matter how much I love you
แม้ฉันนั้นรักเธอเพียงใด
Mae chun nun ruk tur piang dai
No matter how much I love you
แม้ฉันนั้นรักเธอเพียงใด
Mae chun nun ruk tur piang dai
No matter how much I love you
แม้ฉันนั้นรักเธอเพียงใด
Mae chun nun ruk tur piang dai
No matter how much I love you
แม้ฉันนั้นรักเธอเพียงใด
Mae chun nun ruk tur piang dai
No matter how much I love you
แม้ฉันนั้นรักเธอเพียงใด
Mae chun nun ruk tur piang dai
No matter how much I love you

(**)
ไม่มีเธอ ไม่มีเธอ
Mai mee tur mai mee tur
Without you, without you

อย่างคนที่พร้อมให้หัวใจไม่มีเธอ
Yahng kon tee praum hai hua jai mai mee tur
Like someone who’s ready to let his heart be without you

   

คำร้อง : SIN
ทำนอง : SIN
เรียบเรียง : ยศทร บุญญธนาภิวัฒน์
โปรดิวเซอร์ : ยศทร บุญญธนาภิวัฒน์
Co-producer : SIN

Title: อยู่นานๆได้ไหม / Yoo Nahn Nahn Dai Mai (Please Stay a While)
Artist: SIN
Album: [Single]
Year: 2018

เมื่อในวันนี้ ที่ฉันได้เจอเธอ
Meua nai wun nee tee chun dai jur tur
When I got to see you today
เพราะเธอ ยังห่วงใยมาหากัน
Pror tur yung huang yai mah hah gun
Because you were still worried, so you came to see me
อยากขอบคุณจริง จริง
Yahk kaup koon jing jing
I really want to thank you
ที่เห็นความสำคัญ และรู้ว่ายังเฝ้ารอเธอ
Tee hen kwahm sumkun lae roo wah yung fao ror tur
For seeing the importance and knowing that I’m still waiting for you
ทุก ทุกอย่างช่างดูสดใส ที่ในวันนี้ฉันมีเธออยู่
Took took yahng chahng doo sot sai tee nai wun nee chun mee tur yoo
Everything looks so bright now that I have you today

(*) อยู่นาน นาน ได้ไหม
Yoo nahn nahn dai mai
Please stay a while
นาน นานจะเจอกันสักที
Nahn nahn ja jur gun suk tee
I haven’t seen you in such a long time
ให้ฉันได้มีวันที่ดี อบอุ่นอย่างนี้
Hai chun dai mee wun tee dee op oon yahng nee
Let me have a wonderful day, warm like this
นาน นานได้ไหม แล้วค่อยลา
Nahn nahn dai mai laeo koy lah
For a little while, please, then we’ll gradually say good-bye

ที่ผ่านมานั้น คิดถึงเธอ เพียงใด
Tee pahn mah nun kit teung tur piang dai
However much I missed you in the past
ต้องคอย ต้องทนเพื่อจะได้เจอ
Dtaung koy dtaung ton peua ja dai jur
I must keep enduring it to be able to see you
เฝ้ารอคอยมานาน อยากขอร้องให้เธอ
Fao ror koy mah nahn yahk kor raung hai tur
Waiting for so long, I want to beg you
สงสารใจของคน ที่รอคอย
Song sahn jai kaung kon tee ror koy
Take pity on the heart of the person waiting

ทุก ทุกอย่างช่างดูสดใส ที่ในวันนี้ฉันมีเธออยู่
Took took yahng chahng doo sot sai tee nai wun nee chun mee tur yoo
Everything looks so bright now that I have you today

(*)

อยู่นาน นานได้ไหม
Yoo nahn nahn dai mai
Please stay a while
นาน นานจะได้มาสักที
Nahn nahn ja jur gun suk tee
I haven’t seen you in such a long time
ให้ฉันลืมวันคืนที่เหินห่าง
Hai chun leum wun keun tee hern hahng
Let me forget the days and nights that we were separated
อยากเติมความรักให้เต็มหัวใจ
Yahk dterm kwam ruk hai dtem hua jai
I want love to fill my heart

   

คำร้อง : กิตยาพรรณ ภานุพัฒน์
ทำนอง : ธานินทร์ ช.สรพงษ์
เรียบเรียง : โกมล บุญเพียรผล
Co-Produced : SIN
Produced by : โกมล บุญเพียรผล

   

I’m not crying, you’re crying

Title: เธอเปลี่ยนไปแล้ว / Tur Bplian Bpai Laeo (You’ve Changed)
Artist: Sin
Album: [Single]
Year: 2017

เคยรักเธอมากกว่าใคร
Koey ruk tur mahk gwah krai
I once loved you more than anyone else
และไม่เคยคิดจะเปลี่ยนใจ
Lae mai koey kit ja bplian jai
And I’ve never thought of changing my mind
จนเมื่อทุกอย่างเริ่มผิดเพี้ยนไป
Jon meua took yahng rerm pit pian bpai
Until everything started to differ
น่าเสียดาย เหลือเกิน
Nah sia dai leua gern
What an awful shame

ฉันนั้นก็พอเข้าใจ
Chun nun gor por kao jai
I understand
ว่าทุกทุกอย่างต้องเปลี่ยนไป
Wah took took yahng dtaung bplian bpai
That everything must change
จนเมื่อถึงวันเธอผิดเพี้ยนไป
Jon meua teung wun tur pit pian bpai
Until the day you were different
น่าเสียดาย ในตอนนี้
Nah sia dai nai dtaun nee
What a pity now

(*) เธอเปลี่ยนไปแล้ว ไม่ใช่คนที่ฉันรักอีกต่อไป
Tur bplian bpai laeo mai chai kon tee chun ruk eek dtor bpai
You’ve changed, you’re not the person I loved anymore
เธอเปลี่ยนไปแล้ว ทั้งตัวและหัวใจ
Tur bplian bpai laeo tung dtua lae hua jai
You’ve changed, both physically and mentally
เธอเปลี่ยนไปแล้ว และฉันคงต้องรับความจริงให้ไหว
Tur bplian bpai laeo lae chun kong dtaugn rup kwahm jing hai wai
You’ve changed, and I must accept the reality
ว่าเธอเปลี่ยนไปแล้ว เธอจากไปแล้ว
Wah tur bplian bpai laeo tur jahk bpai laeo
That you’ve changed, and you’ve already left
แม้เธอ ยังอยู่
Mae tur yung yoo
Even though you’re still here

มองไม่เห็นความเคลื่อนไหว
Maung mai hen kwahm kleuan wai
I didn’t see the shift
แทบไม่มีใครจะใส่ใจ
Taep mai mee krai ja sai jai
Nearly no one pays attention
จนเมื่อวันหนึ่งทุกอย่างสายไป
Jon meua wun neung took yahng sai bpai
Until one day, everything is too late
น่าเสียดาย ในตอนนี้
Nah sia dai nai dtaun nee
What a pity now

(*,*)

   

คำร้อง/ทำนอง : SIN
เรียบเรียง : โกมล บุญเพียรผล

   
Wow, there sure has been a lot of emotional new music videos lately~ This song is simple and melancholy, Sin’s signature style, but I like how the music video steered it away from the usual themes of a breakup from a romantic relationship and instead portrayed the story from the point of view of the child in a hostile home environment with an alcoholic father and parents who got more and more physical until one of their fights has them accidentally pushing their daughter down the stairs and killing her. Very moving indeed to be reminded how changes in ourselves can affect others, and how we might not notice until it’s too late.

Title: ฉันเป็นใครสําหรับเธอ / Chun Bpen Krai Sumrup Tur (Who Am I To You?)
Artist: Sin
Album: Melancholy
Year: 2015

อยู่ ๆ หัวใน ปั่นป่วนข้างใน
Yoo yoo hua nai bpun bpuan kahng nai
All the sudden, my head is frantic inside
อาจเป็นเพราะวัน ที่เปลี่ยนไป
Aht bpen pror wun tee bplian bpai
It might be because of the day that things changed
หรือใครเล่นกล เวทมนต์จางหาย
Reu krai len gon wet mon jahng hai
Or is someone playing tricks and cast a fading spell?
สั่นตัวตนของฉันที่มี สิ่งเหล่านี้มันคืออะไร
Sun dtua dton kaung chun tee mee sing lao nee mun keu arai
What is this shaking body that I have?

(*) ถามเธอ ถามเธอหน่อย
Tahm tur tahm tur noy
Asking you, I’m asking you
อย่าปล่อยให้ฉันล่องลอย คิดมากจนปวดใจ
Yah bploy hai chun laung loy kit mahk jon bpuat jai
Don’t let me float away, thinking so much that I break my own heart
ย้ำเธอ ย้ำฉันใหม่ ถ้าไม่ได้รบกวนเธอมากไป
Yum tur yum chun mai tah mai dai rop guan tur mahk bpai
Repeat it, repeat it to me again, if it’s not too much of a bother

(**) ว่าตัวของฉันนั้นเป็นใครสำหรับเธอ
Wah dtua kaung chun nun bpen krai sumrup tur
Who am I to you?
ยังมองฉันเหมือนที่เคยอยู่เท่าไหร่
Yung maung chun meuan tee koey yoo tao rai
How much do you still look at me like you used to?
อยากให้เธอพูดมาตามตรงจะได้ไหม
Yahk hai tur poot mah dtahm dtrong ja dai mai
I want you to say it blatantly, okay?
เมื่อเธอลองค้นลงในใจ
Meua tur laung kon long nai jai
When you try searching in your heart
มันยังมีฉันอยู่ข้างใน หรือเปล่า
Mun yung mee chun yoo kahng nai reu bplao
Does it still have me inside?

ไม่ค่อยแน่ใจ Are we alright
Mai koy nae jai are we all right
I’m not really sure, are we all right?
ก็ดูเหมือนเธอ ที่ใจร้าย
Gor doo meuan tur tee jai rai
It seems like you’re cruel
หรือเป็นที่ฉัน นั้นทำผิดไป
Reu bpen tee chun nun tum pit bpai
Or was it me who messed up?
กับอาการของเธอที่มี สิ่งเหล่านี้มันคืออะไร
Gup ahgahn kaung tur tee mee sing lao nee mun keu arai
What are these symptoms that you have?

(*,**,**)

Title: อยากอยู่คนเดียว / Yahk Yoo Kon Diao (Leave Me Alone)
Artist: Sin
Album: Melancholy
Year: 2015

ไม่ต้องถาม หรือว่าอยากรู้
Mai dtaung tahm reu wah yahk roo
You don’t have to ask, or want to know
ว่าฉันนั้นอยู่ ที่ใด
Wah chun nun yoo tee dai
Where I am

ไม่ต้องตามหา หรือทำอะไร
Mai dtaung dtahm hah reu tum arai
You don’t need to look for me or do anything
ให้เธอนั้นได้ ได้ดั่งใจ
Hai tur nun dai dai dung jai
Do what you want

(*) อยากอยู่คนเดียว ในคืนนี้
Yahk yoo kon diao nai keun nee
I want to be alone tonight
อยากอยู่คนเดียว ไม่มีคำอธิบาย
Yahk yoo kon diao mai mee kum attibai
Leave me alone, there’s no explanation
อยากอยู่คนเดียว ได้ยินมั้ย
Yahk yoo kon diao dai yin mai
I want to be alone, do you hear me?
เก็บความหวังดี..ของเธอ ไว้ตอนฉันพร้อมจะรับมัน
Gep kwahm wung dee kaung tur wai dtaun chun praum ja rup mun
Keep your well-wishes for when I’m ready to accept them

ไม่ต้องสื่อสาร หรือว่าจากนั้น
Mai dtaung seu sahn reu wah jahk nun
There’s no need to communicate or leave each other
แค่ปล่อยฉันไปสักพักก่อน ก็แล้วกัน
Kae bploy chun bpai suk puk guan gor laeo gun
Just let me go for a moment, okay?

( * , * )

ไว้ตอนฉันพร้อมจะรับมัน
Wai dtaun chun praum ja rup mun
For when I’m ready to accept them
ไว้ตอนฉันพร้อมจะกลับมา
Wai dtaun chun praum ja glup mah
For when I’m ready to come back

Title: แล้วแต่ / Laeo Dtae (UP2U)
Artist: Sin (Singular)
Album: Melancholy
Year: 2015

เวลาที่มี อีกเพียงไม่นาน ก่อนที่เรานั้นจะต้องจากกัน
Welah tee mee eek piang mai nahn gaun tee rao nun ja dtaung jahk bpai
We don’t have much time left before we’ll have to separate
โปรดอย่าอ้อมค้อม มันจะไม่ทัน
Bproht yah aum kaum mun ja mai tun
Please don’t beat around the bush
แค่สบตาคู่นั้นฉันก็รู้ว่ามีอะไร
Kae sop dtah koo nun chun gor roo wah mee arai
Just looking into those eyes, I know there’s something

(*) แม้ฉันไม่เคยยอมจะทำเพื่อใคร
Mae chun mai koey yaum ja tum peua krai
Though I’ve never been willing to do anything for anyone else
ถ้าฉันไม่มีใจ ก็ไม่มีข้อแม้
Tah chun mai mee jai gor mai mee kor mae
If I didn’t have feelings for you, there wouldn’t be any stipulations
แต่ไม่รู้ตอนนี้เหตุใดฉันปรวนแปร
Dtae mai roo dtaun nee het dai chun bpruan bprae
But I don’t know why I’ve changed now
เอาเป็นว่าฉันนั้นจะตามใจเธอ
Ao bpen wah chun nun ja dtahm jai tur
In conclusion, I’ll follow your desires

(**) เพราะในค่ำคืนนี้ทำอะไรได้หลายอย่าง
Pror nai kum keun nee tum arai dai lai yahng
Because, tonight, we can do so many things
ไม่อยากให้เธอนั้นต้องทนเก็บเอาไว้
Mai yahk hai tur nund taung ton gep ao wai
I don’t want you to have to endure keeping things in
ถ้าหากเธอนั้นพร้อม แต่เธอไม่ค่อยแน่ใจ
Tah hahk tur nun praum dtae tur mai koy nae jai
If you’re ready, but you’re not sure
อยากให้รู้ไว้ ว่าฉันจะแล้วแต่เธอ
Yahk hai roo wai wah chun ja laeo dtae tur
I want you to keep in mind that it’s up to you

เวลาที่มี อีกเพียงไม่นาน ก่อนที่ตัวฉันจะเดินจากไป
Welah tee mee eek piang mai nahn gaun tee dtua chun ja dern jahk bpai
I don’t have much time left before I’ll walk away
หากเธอแค่ลอง ไม่ยากอะไร
Hahk tur kae laung mai yahk arai
If you just try, it’s not difficult
แค่สบตาฉันแล้วพูดสิ่งที่คิดออกมา
Kae sob dtah chun laeo poot sing tee kit auk mah
Just look in my eyes and they’ll speak the things I’m feeling

(*,**,**,**)

   
คำร้อง/ทำนอง : SIN
เรียบเรียง/โปรดิวซ์ : SOH ETC
โค-โปรดิวซ์ : SIN

Title: เพลงรัก / Pleng Ruk (Love Song)
Artist: Sin Singular
Album: Melancholy
Year: 2015

นี่คือเพลงรัก ที่เขียนอยู่แสนนาน
Nee keu pleng ruk tee kian yoo saen nahn
This is a love song that I’ve written for a long time
อยู่ในใจฉัน ใจความสำคัญยังขาดหาย
Yoo nai jai chun jai kwahm sumkun yung kaht hai
In my heart, a heart that’s still missing importance

(*) ทุกสิ่งที่คิด เริ่มพังทลาย กระจัดกระจาย ควบคุมเท่าไร ก็ไม่ทัน
Took sing tee kit rerm pung talai grajut grajai kuap koom tao rai gor mai tun
Everything I imagined is starting to collapse, scattering beyond my control
ตั้งแต่พบเจอความเป็นจริง ว่าเธอไม่เคยต้องการ
Dtung dtae pob jur kwahm bpen jing wah tur mai koey dtaung gahn
Since I faced the reality that you never wanted me
แม้ฉันเติมมันด้วยคำคำไหน
Mae chun dterm mun duay kum kum nai
No matter which words I added to it

(**) ยังไม่รู้จริงๆ ต้องทำอย่างไร
Yung mai roo jing jing dtaung tum yahng rai
I really still don’t know what I must do
เมื่อได้รู้ ปลายทาง ไม่มีเส้นชัย
Meua dai roo bplai tahng mai mee sen chai
When I know my goal doesn’t have a finish line
ได้แต่ขอ ดูแล รักเธอ แค่เพียงไกลๆ
Dai dtae kor doo lae ruk tur kae piang glai glai
I can only ask to look after you and love you from afar
และยังเก็บอยู่ในใจ ตลอดมา
Lae yung gep yoo nai jai dtalaut mah
And still keep you in my heart forever

ไม่อาจต้านทานความเป็นจริง ว่าเธอไม่เคยต้องการ
Mai aht dtahn tahn kwahm bpen jing wah tur mai koey dtaung gahn
I can’t resist the reality that you never wanted me
แม้ฉันเติมมันด้วยคำคำไหน
Mae chun dterm mun duay kum kum nai
No matter which words I added to it

(*,**)

ได้แต่ขอ ดูแล รักเธอ แค่เพียงไกลๆ
Dai dtae kor doo lae ruk tur kae piang glai glai
I can only ask to look after you and love you from afar
และยังเก็บอยู่ในใจ ตลอดมา
Lae yung gep yoo nai jai dtalaut mah
And still keep you in my heart forever

Title: Goodbye
Artist: Sin Singular
Album: Melancholy
Year: 2015

จบลงแล้ว ไม่ว่าเพราะเหตุใดก็ตาม
Jop long laeo mai wah pror het dai gor dtahm
It’s over, regardless of whatever reason
จบลงแล้ว เรื่องราวของสองเรา
Jop long laeo reuang rao kaung saung rao
It’s over, our story
เพียงพอแล้ว ขอบคุณเธอที่ทำทุกอย่าง
Piang por laeo kaup koon tur tee tum took yahng
It’s just enough, thank you for everything you’ve done
ให้ฉันไม่ต้องค้างคา อีกต่อไป
Hai chun mai dtaung kahng kah eek dtor bpai
For making it so I don’t have things unresolved anymore

(*) พยายามกลั่นกลองหัวใจ ให้มันชัดเจนยิ่งกว่าครั้งใด
Payayahm glun glaung hua jai hai mun chut jen ying gwah krung dai
I’ve tried to scrutinize my heart and make it clearer than ever before
กลายเป็นคำแทนความรู้สึกสุดท้าย ส่งไปถึงเธอ
Glai bpen kum taen kwahm roo seuk soot tai song bpai teung tur
Becoming words that stand for the final feelings I’m sending to you

(**) Goodbye, goodbye, my love ฉันจะจำเธออย่างนี้
Goodbye goodbye my love chun ja jum tur yahng nee
Goodbye, goodbye, my love, I’ll remember you like this
Goodbye, goodbye, baby ที่สุดปลายทางของเรา
Goodbye goodbye baby tee soot bplai tahng kaung rao
Goodbye, goodbye, baby, it’s the end of our destination
Goodbye, goodbye, my love และฉันคงต้องเดินต่อไป (อีกแสนไกล)
Goodbye goodbye my love lae chun kong dtaung dern dtor bpai (eek saen glai)
Goodbye, goodbye, my love, and I must move on (even further)
Goodbye, goodbye, baby ขอบคุณที่เคยรักกัน
Goodbye goodbye baby kaup koon tee koey ruk gun
Goodbye, goodbye, baby, thank you for once loving me

เข้าใจแล้ว ยินดีต้อนรับคำคืนว่างเปล่า
Kao jai laeo yin dee dtaun rup kum keun wahng bplao
I understand and welcome the empty nights
ฉันมีหยดน้ำตาเป็นหมู่ดาว
Chun mee yot num dtah bpeen moo dao
I have my tears as the constellations

(*,**,*,**)

Title: ลมซ่อนรัก / Lom Saun Ruk (The Wind Hides Love)
Artist: Sin Singular
Album: OST ลมซ่อนรัก / Lom Saun Ruk
Year: 2015

ลมเจ้าเอ๋ย เจ้าพารักมา มาสู่ใจที่เคยอ้างว้างมานาน
Lom jao loey jao pah ruk mah mah song jai tee koey ahng wahn mah nahn
Oh, wind, blow love my way to my heart that has been empty for so long
อยากขอบคุณเหลือเกิน ที่ทำให้ตัวฉัน ได้เจอรักที่รอคอย
Yahk kaup koon leua gern tee tum hai dtua chun dai jur ruk tee ror koy
I want to thank you so much for making me find the love I’ve been waiting for

(*) ลมเจ้าเอย เจ้าอย่าพัดไป เพราะว่าใจอยากจะรักใครจริงจัง
Lom jao oey jao yah put bpai pror wah jai yahk ja ruk krai jing jung
Oh, wind, don’t blow away because my heart sincerely wants to love someone
ไม่อยากต้องเสียใจ ไม่อยากต้องผิดหวัง เหมือนทุกครั้งที่แล้วมา
Mai yahk dtaung sia jai mai yahk dtaung pit wung meuan took krung tee laeo mah
I don’t want to be sad, I don’t want to be disappointed like every other time in the past

(**) ขอ..วอนให้ลมจงอย่าพัด ให้รักแท้ต้องจากไป วอนสายลมได้ไหม
Kor waun hai lom jong yah put hai ruk tae dtaung jahk bpai waun sai lomd ai mai
I want to beg the wind not to blow and make true love have to leave, can I beg the wind?
ให้เธอไม่ต้องจากกันไป ไม่มีวันที่ต้องเสียใจ เท่านั้นได้หรือเปล่า
Hai tur mai dtaung jahk gun bpai mai mee wun tee dtaung sia jai tao nun dai reu bplao
Make her not have to leave me, so I’ll never have a day I’ll have to be sad, just that, please?

ลมเจ้าเอย โปรดฟังฉันที รักที่มีให้เธอมากมายเพียงใด
Lom jao oey bproht fung chun tee ruk tee mee hai tur mahk mai piang dai
Oh, wind, please listen to me, just how much I love I have for her
เธอคือลมหายใจ อยากเป็นคนสุดท้าย ที่ใจเธอนั้นต้องการ
Tur keu lom hai jai yahk bpen kon soot tai tee jai tur nun dtaung gahn
She’s my breath, I want to be the final person her heart wants

(*,**,**)

Title: เรื่องจริง / Reuang Jing (A Real Matter)
Artist: Sin Singular
Album: Melancholy
Year: 2012

เธอคงพอรู้ ในสิ่งเหล่านี้
Tur kong por roo nai sing lao nee
You’ve probably realized these things
โดยไม่มีถ้อยคำบอกไว้
Doy mai mee toy kum bauk wai
Without saying any words
เธอคงพอรู้ จากทุกความเป็นไป
Tur kong por roo jahk took kwahm pen pai
You’ve probably realized from everything that happened
ในวันที่สองเราใกล้กัน
Nai wunt ee suang rao glai gun
When the two of us were close
แม้ในวันนั้น ยั่งยืนเพียงฝัน
Mae nai wun nun yung yeun piang fun
Though those days can only continue as a dream
เป็นแค่เพียงเมื่อวานผ่านไป
Pen kae piang meua wahn pahn pai
They can only be in the past of yesterday
เธอคงพอรู้ไม่ว่านานเพียงใด
Tur kong por roo mai wah nahn piang dai
You’ve probably realized that no matter how long it’s been
ไม่นานเกินไปให้ใจฉันจำ
Mai nahn gern pai hai jai chun jum
It’s not too long for my heart to remember

(*) จะเก็บมันเอาไว้ในใจ เมื่อครั้งมีเธอ
Ja gep mun ao wai nai jai meua krung mee tur
I’ll keep those times in my heart, when I had you
และฉันรู้สึกครั้งนี้ยังไง
Lae chun roo seuk krung nee yung ngai
And how I feel at this moment
ให้เป็นความคิดถึง แม้นานเท่าไหร่
Hai pen kwahm kit teung mae nahn tao rai
Is a longing for you, regardless how long
เธอจะอยู่ในใจ เป็นเรื่องจริงในความทรงจำ
Tur ja yoo nai jai pen reuang jing nai kwahm song jum
You’ll be in my heart, a real matter in my memory

จะเก็บมันเอาไว้ในใจ เพราะฉันไม่อาจ
Ja gep mun ao wai nai jai pror chun mai aht
I’ll keep it in my heart because I shouldn’t
ฝืนย้อนคืนวัน ให้หวนได้ใหม่
Feun yaun keen wun hai huan dai mai
Try to force the days to turn back again
ทำได้เพียงคิดถึง นับจากนี้ไป
Tum dai piang kit teung nup jahk nee pai
I can only miss you from now on
เธอจะอยู่ในใจ เป็นเรื่องจริงในความทรงจำ
Tur ja yoo nai jai pen reuang jing nai kwahm song jum
You’ll be in my heart, a real matter in my memory

จะเก็บมันเอาไว้
Ja gep mun ao wai
I’ll keep it inside

(*)

จะเก็บมันเอาไว้
Ja gep mun ao wai
I’ll keep it inside
จะเก็บมันเอาไว้
Ja gep mun ao wai
I’ll keep it inside