Second Chance

All posts tagged Second Chance

Title: Second Chance
Artist: Singto Numchok (สิงโต นำโชค)
Album: OST Turn Left Turn Right สมองเลี้ยวซ้าย หัวใจเลี้ยวขวา
Year: 2020

ถ้าเธอยังไม่พร้อมรับโอกาสรักใครสักคนหนึ่ง
Tah tur yung mai praum rup ohgaht ruk krai suk neung
If you’re still not ready to accept the chance to love someone
ตรงนี้มีที่พักหลบภัยมีไวน์ให้เธอดื่ม
Dtrong nee mee tee puk lop pai mee wain hai tur deum
I have a place for you to curl up and wine for you to drink right here
พร้อมเมื่อไหร่ก็แวะมา
Praum meua rai gor wae mah
Whenever you’re ready, stop on in
หากวันไหนถ้าเธอผ่านก็เข้ามา
If any day you’re passing by

ชีวิตไม่ง่ายนัก หากต้องฝากรักไว้ที่คนอื่น
Cheewit mai ngai nuk hahk dtaung fahk ruk wai tee kon eun
Life really isn’t easy if we must entrust our love to someone else
แต่ก็ไม่ได้แย่นัก แค่ต้องพักใจไว้ครึ่งหนึ่ง
Dtae gor mai dai yae nuk kae dtaung puk jai wai kreung neung
But it’s not really difficult, we just have to give our hearts periodic rests
พร้อมค่อยลองอีกสักที
Praum koy laung eek suk tee
And keep trying again
อาจจะดีหรืออาจจะไม่ดี
Aht ja dee reu aht ja mai dee
It might be good, or it might be bad

(*) ลองสิลองเข้ามา ลองเข้ามาดูเดะ
Laung si laung kao mah laung kah mai doo de
Try it, come and try it, come, try it, and see
เดินสิเดินเข้ามา เดินเข้ามาดูเดะ
Dern si dern kao mah dern kao mah doo de
Come here, come on over, come on over and see
เปิดประตูเข้ามา
Bpert bpradtoo kao mah
Open the door
เปิดเข้ามาดูแล้วเธอจะพบว่ามีโอกาส
Bpert kao mah doo laeo tur ja pob wah mee ohgaht
Open it, come in, and see and you’ll find that you have a chance
และความรักที่รออยู่ตรงนี้
Lae kwahm ruk tee ror yoo dtrong nee
And a love that’s been waiting for you right here

Somewhere Only We Know
Welcome to Somewhere Only We Know

ถ้าเธอเลือกทางซ้าย แต่ไม่ได้ดั่งใจ
Tah tur leuak tahng sai dtae mai dai dung jai
If you choose the left path, but it’s not what you were hoping for
ก็แค่ต้องพักก่อน
Gor kae dtaung puk gaun
Just take a break
ก็ยังมีทางขวา และถ้าเธอยังไหว
Gor yung mee tahng kwah lae tah tur yung wai
You still have the right path, and if you’re still able
ยังมีทางให้ไปต่อ
Yung mee tahng hai bpai dtor
You still have a way to move forward
หากย้อนเวลาได้อีกที
Hahk yaun welah dai eek tee
If time could be turned back again
เธอจะยอมหรือเปล่าคิดให้ดี
Tur ja yaum reu bplao kit hai dee
Would you do it? Think carefully

(*)

Somewhere Only We Know
Welcome to Somewhere Only We Know
I’ve got the
“Second Chance” for you
to explore Life is always yours

life is yours
life is yours
life is yours

Somewhere Only We Know
Welcome to Somewhere Only We Know

Somewhere Only We Know
Welcome to Somewhere Only We Know

Come on, Come on

Somewhere Only We Know
Welcome to Somewhere Only We Know
I’ve got the
“Second Chance” for you
to explore Life is always yours

   

เนื้อร้อง สิงโต นำโชค, ตั้ม โมโนโทน, Kijjaz
ทำนอง สิงโต นำโชค, Kijjaz
เรียบเรียง สิงโต นำโชค, Kijjaz

Title: Second Chance
Artist: Singular
Album: Spirit
Year: 2012

ไม่ค่อยแน่ใจในตัวฉัน สิ่งที่ฉันทำ
Mai koy nae jai nai dtua chun sing tee chun tum
I’m not realy confident in myself or the things I do
ไม่เป็นอย่างฝันที่เธอต้องการ
Mai pen yahng fun tee tur dtaung gahn
I’m not like the dreams you desire

ทุกครั้งยังเป็นอยู่อย่างนี้ และฉันก็รู้ ไม่มีทาง
Took krung yung pen yoo yahng nee lae chun gor roo mai mee tahng
Every time it’s still like this, and I know there’s no way
ไม่อาจฝืนใจต่อไป
Mai aht feun jai dtor pai
I shouldn’t try to force myself anymore

(*) เธอลองมอง อีกทีให้ชัดเจนลงไป
Tur laung maung eek tee hai chut jen long pai
Try looking again and it’ll become clear
มองดูใหม่อย่างช้าช้า และเปิดใจ อีกซักครั้ง
Maung doo mai yahng chah chah lae pert jai eek suk krung
Take a long hard look and open your heart once again

(**) เธอจะได้รู้ว่ามีผู้ใด
Tur ja dai roo wah mee poo dai
You’ll know that there’s someone
อยู่ในตัวฉัน ให้เธอค้นเจอ
Yoo nai dtua chun hai tur kon jur
In me that I want you to discover
มองดูให้ซึ้งถึงความหมายมากมาย
Maung doo hai seung teung kwahm mai mahk mai
Look and become affected by the deep meaning
เพื่อให้เธอรู้และตัดสินใจ
Peua hai tur roo lae dtut sin jai
In order for you to know and determine

เธอยังลังเลอยู่อย่างนั้น คงไม่มีวัน
Tur yung lung lay yoo yahng nun kong mai mee wun
You still hesitate like that, there’s probably not a day
ที่เราจะพบทางไป
Tee rao ja pob tahng pai
That we’ll find a way

รับรู้ในบางสิ่งที่ฉันจะไม่ซ้ำกับใครคนอื่น
Rup roo nai bahng sing tee chun ja mai sum gup krai kon eun
I’ve realized some things that I won’t repeat with anyone else
อยากให้เชื่อในสิ่งนั้น
Yahk hai cheua nai sing nun
I want you to believe in those things

(*,**,*,**)