Season Five

All posts tagged Season Five

Title: กับคนเก่าเธอทำแบบนี้หรือเปล่า / Gup Kon Gao Tur Tum Baep Nee Reu Bplao (Did You Act Like This With Your Ex?)
Artist: Season Five
Album: [Single]
Year: 2020

เมื่อก่อนไม่เคยอยากถาม เรื่องอะไรที่เธอผ่านมา
Meua gaun mai koey yahk tahm reuang arai tee tur pahn mah
I’ve never wanted to ask about your past
ฉันว่ามันไม่มีความหมายอะไร
Chun yah mun mai mee kwahm mai arai
I think it’s meaningless
อดีตก็เเค่ความหลังเพราะฉันยังมีเธอใกล้ๆ
Adeet gor kae kwahm lung pror chun yung mee tur glai glai
The past is just the past, because I still have you near
เเต่เธอเปลี่ยนไป ความสงสัยเลยเข้ามา
Dtae tur bplian bpai kwahm song sai loey kao mah
But you’ve changed, arousing my suspicion

เคยบอกว่าเธอ จบกับเขาไม่ค่อยดี
Koey bauk wah tur jop gup kao mai koy dee
You once told me your break-up with him was a little messy
ปัญหาคือเขาไม่มีเวลา
Bpunhah keu kao mai mee welah
The problem was he didn’t have time
เเต่ในวันนี้ฉันว่าเธอเองมากกว่า
Dtae nai wun nee chun wah tur eng mahk gwah
But today I think there’s more to the story
ถามตรงๆได้ไหม
Tahm dtrong dtrong dai mai
Can I ask you frankly?

(*) กับคนเก่าเธอทำเเบบนี้หรือเปล่า
Gup kon gao tur tum baep nee reu bplao
Did you act like this with your ex?
มันบ่อยเกินไปที่เธอทิ้งกันให้เหงา
Mun boy gern bpai tee tur ting gun hai ngao
Did you leave him lonely too often
จนเหมือนเป็นเรื่องที่ธรรมดากับเธอ
Jon meuan bpen reuang tee tumadah gup tur
That it became a common problem of yours?
อ้างไม่มีเวลาเสมอ เมื่อจะพบกัน
Ahng mai mee welah samur meua ja pob gun
You claim you never have time when we meet
กับคนเก่าเธอลืมเเบบนี้หรือเปล่า
Gup kon gao tur leum baep nee reu bplao
Did you forget like this with your ex?
วันเกิดวันวาเลนไทน์หรือวันที่เราเคยฉลองครบรอบกัน
Wun gert wun valentine reu wun tee rao koey chalaung krop raup gun
Birthdays, Valentines day, or the anniversaries we once celebrated together
มันไม่มีอีกเเล้ว หรือว่ามันจะเป็นวี่เเววที่ต้องเลิกกัน
Mun mai mee eek laeo reu wah mun ja bpen wee waew tee dtaung lerk gun
Do they not exist anymore? Is it a sign that we must break up?
ก่อนเจอกับฉันตัวจริงเธอนั้นเป็นยังไง
Gaun jur gup chun dtua jing tur nun bpen yung ngai
How were you really before you met me?

เล่าบอกให้เขาดูร้าย เพื่อให้เธอได้เป็นคนดี
Lao bauk hai kao doo rai peua hai tur dai bpen kon dee
You told me he was cruel to make yourself seem good
หรือนี่เป็นวิธีหลอกฉันมานาน
Reu nee bpen witee lauk chun mah nahn
Is this the way you’ve been deceiving me for so long?
เริ่มเบื่อจะคบกับฉัน
Rerm beua ja kop gup chun
Are you getting bored of dating me?
หรือฉันเป็นเเค่เพียงทางผ่าน
Reu chun bpen kae piang tahng pahn
Or am I just a rebound?
ค่อยๆห่างกันคำถามนั้นเลยเข้ามา
Koy koy hahng gun kum tahm nun loey kao mah
We’re drifting apart, so these questions have arose

ที่บอกว่าเธอ จบกับเขาไม่ค่อยดี
Tee bauk wah tur jop gup kao mai koy dee
You told me your break-up with him was a little messy
ปัญหาคือเขาไม่มีเวลา
Bpunhah keu kao mai mee welah
The problem was he didn’t have time
เเต่ในวันนี้ฉันว่าเธอเองมากกว่า
Dtae nai wun nee chun wah tur eng mahk gwah
But today I think there’s more to the story
ถามตรงๆได้ไหม
Tahm dtrong dtrong dai mai
Can I ask you frankly?

(*)

หากจบกับฉันจะบอกคนใหม่เธอยังไง
Hahk jop gup chun ja bauk kon mai tur yung ngai
If you break up with me,w hat will you tell your new boyfriend?

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
Producer : SEASON FIVE, ศุภกิจ ฟองธนกิจ
เนื้อร้อง : ฟองเบียร์
ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : SEASON FIVE , ศุภกิจ ฟองธนกิจ, ปฐวี บุญนันท์
Mixed & Mastered : พีท ตันสกุล

   

It’s nice to see Season Five getting back to their a capella roots with this song~

Title: รางวัลแด่คนช่างฝัน / Rahng Wun Dae Kon Chahng Fun (Award for Dreamers)
Artist: Ink Waruntorn and Season Five
Album: [Single]
Year: 2020

(*) บนทางเดินที่มีขวากหนาม
Bon tahng dern tee mee kwahk nahm
On this path with thorns
ถ้าเธอคร้ามถอยไปฉันคงเก้อ
Tah tur krahm toy bpai chun kong gur
If you got scared and ran away, I’d be embarrassed
ฉันยังพร้อมช่วยเธอเสมอ
Chun yung praum chuay tur samur
I’m still always ready to help you
เพียงตัวเธอไม่หนีไปเสียก่อน
Piang dtua tur mai nee bpai sia gaun
Just don’t flee first

อย่ากลับคืนคำเมื่อเธอย้ำสัญญา
Yah glup keun kum meua tur yum sunyah
Don’t go back on your word when you promised
อย่าเปลี่ยนวาจาเมื่อเวลาแปรเปลี่ยนไป
Yah bplian wah jah meua welah bprae bplian bpai
Don’t change your words when the times change
ให้เธอหมายมั่นคงแล้วอย่าหลงไปเชื่อใคร
Hai tur mai mun kong laeo yah long bpai cheua krai
I want you to be certain, don’t get lost believing anyone else
เดินทางไปอย่าหวั่นไหวใครกางกั้น
Dern tahng bpai yah wun wai krai gahng gun
On this journey, don’t be shaken by anyone blocking the way

มีดวงตะวันส่องเป็นแสงสีทอง
Mee duang dtawun saung bpen saeng see taung
The sun is shining its golden light
กระจ่างครรลองให้ใฝ่ปองและสร้างสรรค์
Grajahng kun laung hai fai bpaung lae sahng sun
Brightening the path for our goals and creativity
เมื่อดอกไม้แย้มบานให้คนหาญสู้ไม่หวั่น
Meua dauk mai yaem bahn hai kon hahn soo mai wun
When the flowers bloom, they make the brave people fight courageously
คือรางวัลแด่ความฝันอันยิ่งใหญ่ให้เธอ
Keu rahng wun dae kwahm fun un ying yai hai tur
It’s an important award for your dreams

(*)

จะปลอบดวงใจให้เธอหายร้าวราน
Ja bplaup duang jai hai tur hai rao rahn
I’ll comfort your heart so it can recover from its cracks
จะเป็นสะพานให้เธอเดินไปแน่นอน
Ja bpen sapahn hai tur dern bpai nae naun
I’ll be your bridge so you can walk with confidence
จะเป็นสายน้ำเย็นดับกระหายยามโหยอ่อน
Ja bpen sai num yen dup grahai hahm yoh aun
I’ll be the cool river to quench your thirst
คอยอวยพรให้เธอสมดังหวังได้นิรันดร์
Koy uay paun hai tur som dung wung dai nirun
I’ll keep wishing you well and for things to go as you desire for eternity

(*)

นี่คือรางวัลสำหรับคนช่างฝัน รับรองไม่มีทางตันสำหรับคนสร้างสรรค์
Nee keu rahng wun sumrup kon chahng fun rup raung mai mee tahng dtun sumrup kon sahng sun
This is a gift for the dreamers, I guarantee that there’s no way to block the creators
เพียงหนทางยังคงมีเธอและมีฉัน พร้อมจะเดินต่อไปให้ถึงสรวงสวรรค์
Piang hon tahng yung kong mee tur lae mee chun praum ja dern dtor bpai hai teung suang sawun
As long as the path still has you and me, ready to keep walking to paradise
เพราะอุปสรรคมันเป็นแค่บททดสอบ ทุกๆขวากทุกๆหนามมันแค่ต้องการคำตอบ
Pror oopasuk mun bpen kae bot tot saup took took kwahk took took nahm mun kae dtaung gahn kum dtaup
Because obstacles are just a test, every spike, every thorn just needs an answer
ว่าพวกเรายังตั้งมั่นและใช้ชีวิตเพื่ออะไร ถ้าฉันเป็นลมใต้ปีกแล้วเธอจะบินเพื่อใคร
Wah puak rao yung dtung mun lae chai cheewit peua arai tah chun bpen lom dtai bpeek laeo tur ja bin peua krai
As to what we’re persisting and living for, if I were the wind beneath your wings, who would you fly for?

ชัยชนะจะพิสูจน์ได้ด้วยกาลเวลา ถ้าเธอเหนื่อยระหว่างทาง จงพักผ่อนกายา
Chai chana ja pisoot dai duay gahn welah tah tur neuay rawahng tahng jong puk paun gah yah
Victory will be proven with time, if you’re tired along the way, stop and rest
ฉันจะปลอบประโลมวิญญาณเธอด้วยบทเพลง
Chun ja bplaup bpralohm winyahn tur duay bot pleng
I’ll comfort your soul with music
ท่วงทำนองถูกลิขิตด้วยความคิดของเธอเอง
Tuang tahmnong took likit duay kwahm kit kaung tur eng
The melody defined by your own thoughts
หากดวงตะวันยังทอแสงกระจ่างฟ้า ย่อมยังมีหนทางสำหรับผู้อ่อนล้า
Hahk duang dtawun yung tor saeng grajahng fah yaum yung mee hon tahng sumrup poo aun lah
If the sun still shines and brightens the sky, there will still be paths for the weary
รอเวลาให้ถึงฤดูที่ดอกไม้บาน ต้อนรับทุกความฝันทุกจินตนาการ
Ror welah hai teung reudoo tee dauk mai bahn dtaun rup took kwahm fun took jindtanahgahn
Waiting for the season when flowers bloom, welcome every dream and every imagination

(*)

   

Label : Boxx Music
Executive Supervisor : Vudtinun Bhirombhakdi
Executive Producer / Rap Lyrics : Tul Waitoonkiat
Written & Melody by จรัล มโนเพ็ชร
Music Production House : Concrete dB
Music producer and arranger : Yaak Lab
Guitars : Nattapatch Smithnookukit
Sound Engineer : Mr.Pongpat Chuapibul
Mixed and Mastering by Yaak Lab

   

This is technically a cover, but the lyrics are different enough that I made it its own post~

Title: งี่เง่า / Ngee Ngao (Foolish)
Artist: Season Five ft. Hollaphonic
Album: [Single]
Year: 2020

ก็บังเอิญว่าโลกใบนี้มันมีแค่เธอ อยู่เพียงคนเดียว
Gor bung ern wah lohk bai nee mun mee kae tur yoo piang kon diao
Even if you were the only person in this world
จะยอมให้ใครมาเหลียวมามอง ได้อย่างไร
Ja yaum hai krai mah liao mah maung dai yahng rai
How could I let anyone else turn and look at you?

ที่ฉันนั้นต้องคอยตามคอยถามว่าเธออยู่ไหน
Tee chun nun dtaung koy dtahm koy tahm wah tur yoo nai
I keep following you and asking where you are
ก็เป็นเธอคนที่ฉันหวงไม่ห่วงได้ไง
Gor bpen tur kon tee chun huang mai huang dai ngai
Because you’re the person I’m possessive of, how could I not worry?
ที่ฉันงี่เง่าทุกครั้งที่เห็นเธอไปกับใคร
Tee chun ngee ngao took krung tee hen tur bpai gup krai
I get foolish every time I see you go off with anyone
แค่แสดงความเป็นเจ้าของแค่เรียกร้องให้เธอมาสนใจ
Kae sadaeng kwahm bpen jao kaung kae riak raung hai tur mah son jai
I’m just expressing that you’re mine, I’m just crying out for your attention

(*) รู้ (เธอก็รู้) ว่าเอา (รู้ว่าฉัน) แต่ใจ (เอาแต่ใจ)
Roo (tur gor roo) wah ao (roo wah chun) dtae jai (ao dtae jai)
You know (you know) That I’m (you know that I’m) selfish (selfish)
ไม่มีวันไหนที่ฉันไม่คิดถึงเธอเลย
Mai mee wun nai tee chun mai kit teung tur loey
There’s never a day that I don’t think about you
ก็ (เธอเท่านั้น) มันยัง (ทำให้ฉัน) ไม่เคย (เป็นแบบนี้)
Gor (tur tao nun) mun yung (tum hai chun) mai koey (bpen baep nee)
But (only you) I still (make me) have never (be like this)
รักใครมากเท่าเธอ
Ruk krai mahk tao tur
Loved anyone as much as you

(**) ก็บังเอิญว่าโลกใบนี้มันมีแค่เธอ อยู่เพียงคนเดียว
Gor bung ern wah lohk bai nee mun mee kae tur yoo piang kon diao
Even if you were the only person in this world
จะยอมให้ใครมาเหลียวมามอง ได้อย่างไร
Ja yaum hai krai mah liao mah maung dai yahng rai
How could I let anyone else turn and look at you?
มันก็เลยจะมีเป็นบางอารมณ์ ที่มันแสดงว่าฉันระแวง
Mun gor loey ja mee bpen bahng ahrom tee mun sadaeng wahc hun rawaeng
So there are some feelings that are me expressing that I’m suspicious
และทำให้เธอคิดว่าฉันนั้นวุ่นวาย
Lae tum hai tur kit wah chun nun woon wai
And make you think that I’m bothered
ถ้าต้องเสียเธอไปและฉันก็คงจะเป็นจะตาย
Tah dtaung sia tur bpai laeo chun gor kong ja bpen ja dtai
If I must lose you, it’s a life or death situation
เพราะไม่มีเธอแล้วฉันก็คงอยู่ไม่ไหว
Pror mai mee tur laeo chun gor kong yoo maiw ai
Because I can’t live without you
อย่าถือสาฉันเลยคนดีที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะมันรัก
Yah teu sah chun loey kon dee tee bpen yahng nee gor pror mun ruk
Don’t mind me, darling, I’m like this because I love you

(***) D*mn d*mn d*mn d*mn just show me a little bit
D*mn d*mn d*mn d*mn, just show me a little bit
D*mn d*mn d*mn d*mn im gonna love you better
D*mn d*mn d*mn d*mn, I’m gonna love you better
D*mn d*mn d*mn d*mn ฉันขอร้องเธอได้ไหม
D*mn d*mn d*mn d*mn chun kor raung tur dai mai
D*mn d*mn d*mn d*mn, I’m begging you, please
ถ้าต้องเสียเธอไปและฉันก็คงจะเป็นจะตาย
Tah dtaung sia tur bpai lae chun gor kong ja bpen ja dtai
If I must lose you, it’s a life or death situation
เพราะไม่มีเธอแล้วฉันก็คงอยู่ไม่ไหว
Pror mai mee tur laeo chun gor kong yoo mai wai
Because I can’t live without you

ฉันรู้และฉันเข้าใจ ว่าเธอรำคาญ
Chun roo lae chun kao jai wah tur rumkahn
I know and understand that you’re annoyed
แต่ก็เก็บอาการขี้หวงไม่ได้สักที
Dtae gor gep ahgahn kee huang mai dai suk tee
But I can’t suppress my jealousy
ช่วยฉันได้ไหมเมื่อไรที่เห็นฉันเป็นแบบนี้
Chuay chun dai mai meua rai tee hen chun bpen baep nee
Please help me, whenever you see me like this
ทำให้รู้ว่าคนคนนี้เป็นคนที่เธอยังเห็นว่าสำคัญ
Tum hai roo wah kon kon nee bpen kon tee tur yung hen wah sumkun
Let me know that I’m the one who’s important to you

(*,**,***)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
Producer : HOLLAPHONIC
เนื้อร้อง : สุดเขต จึงเจริญ
ทำนอง : สุดเขต จึงเจริญ,SYPS
เรียบเรียง : HOLLAPHONIC

   

Although I miss when Season Five was an a capella group, I’m loving the feel of this new song! Looking forward to a music video~

Title: ยังไงก็ได้ไป / Yung Ngai Gor Dai Bpai (Could You Maybe Go…?)
Artist: Season Five
Album: [Single]
Year: 2019

(*) หยดน้ำตายังไม่ทันหล่นลงถึงบนพื้น
Yot num dtah yung mai tun lon long teung bon peun
My teardrops still haven’t hit the ground
ช่วยฝืนหัวใจเธอเองสักหน่อยได้ไหม
Chuay feun hua jai tur eng suk noy dai mai
Could you please resist your heart?
ยังไงเธอก็ได้ไป ให้ฉันเสียใจ นานกว่านี้จะได้หรือเปล่า
Yung ngai tur gor dai bpai hai chun sia jai nahn gwah nee ja dai reu bplao
Could you maybe go and leave me sad a little later?

ฉันรู้เเละฉันเข้าใจว่าในวันนี้เราไม่เหมือนก่อน
Chun roo lae chun kao jai wah nai wun nee rao mai meuan gaun
I know and understand that we’re different today
ฉันรู้ว่าใจของเธอ รีบร้อนจะไปหาใคร
Chun roo wah jai kaung tur reep raun ja bpai hah krai
I know your heart is impatient to find someone else
ฉันขอเวลาไม่นานโปรดอยู่กับฉันในวันสุดท้าย
Chun kor welah mai nahn bproht yoo gup chun nai wun soot tai
Just give me a little time, please stay with me for this last day
ก่อนพรุ่งนี้ จะเป็นเขา คนที่เข้ามาอยู่ในชีวิตเธอ
Gaun proong nee ja bpen kao kon te ekao mah yoo nai cheewit tur
Before it’s him tomorrow, the guy who came into your life

ก็ฉันมันเพิ่งได้รู้ ว่าเธอเปลี่ยนไป
Gor chun mun perng dai roo wah tur bplian bpai
I’ve just realized that you’ve changed
ก็ฉันนั้นเพิ่งจะเริ่มรู้สึกเสียใจ
Gor chun nun perng ja rerm roo seuk sia jai
I’ve just started to feel sad
หน้าฉันมันเพิ่งได้รู้ว่ามีอะไรหล่นมาเมื่อกี้
Nah chun mun perng dai roo wah mee arai lon mah meua gee
My face just realized that something dropped a moment ago
บอกเขาว่าคงจะใช้เวลาไม่นาน
Bauk kao wah kong ja chai welah mai nahn
Tell him that it won’t take long
บอกเขาว่านี่มันเป็นเวลาสำคัญ
Bauk kao wah nee mun bpen welah sumkun
Tell him that this is an important moment
ฉันขอความเห็นใจ
Chun kor kwahm hen jai
Please give me a little sympathy

(*)

ให้ฉันได้ยืนมองเธอสบตาครั้งสุดท้าย
Hai chun dai yeun maung tur sop dtah krung soo ttai
Let me be able to stand and look you in the eyes for the last time
ให้ฉันได้จำว่ารักมันเป็นเช่นไร
Hai chun dai jum wah ruk mun bpen chen rai
Let me remember how our love was
เพราะฉันอาจจะเสียใจ อาจจะรักใคร
Pror chun aht ja sia jai aht ja ruk krai
Because I might be sad, I might not be able to love anyone else
ต่อจากนี้ไม่ได้อีกเเล้ว เมื่อเธอไป (จนวันตาย)
Dtor jahk nee mai dai eek laeo meua tur bpai (jon wun dtai)
From now on, when you go (Until the day I die)

เดี๋ยวเธอก็มีเวลาอยู่กับเขาตั้งอีกมากมาย
Diao tur gor mee welah yoo gup kao dtung eek mahk mai
Pretty soon, you’ll have all the time in the world to spend with him
เเค่สักนาทีได้ไหม บอกลาเเค่ไม่กี่คำ
Kae suk nahtee dai mai bauk lah kae mai gee kum
Please, just a moment for a quick goodbye?
ภาพคนที่มันเสียใจ อยากจะขอให้เธอจดจำ
Pahp kon tee mun sia jai yahk ja kor hai tur jot jum
I want you to remember this image of a sad person
เจ็บจนเเทบตาย คือฉัน คนที่ฝืน เดินออกจากชีวิตเธอ
Jep jon taep dtai keu chun kon tee feun dern auk jahk cheewit tur
Hurting to death, it’s me, the person whom you’re forcing to walk out of your life

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
Producer : SEASON FIVE
เนื้อร้อง : ฟองเบียร์ , สุดเขต จึงเจริญ ,อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : Season Five
Mixed & Mastered at Mixphere Studio by ดนุภพ กมล

Title: เมื่อคืน / Meua Keun (Last Night)
Artist: Season Five ft. the Parkinson
Album: [Single]
Year: 2019

เรื่องเมื่อคืน ที่มันเกิด
Reuang meua keun tee mun gert
The matters that arose last night
ต้องขอโทษอีกครั้งที่พลั้งพลาดไป
Dtaung kor toht eek krung tee plung plaht bpai
I must apologize again for messing up
ดูเหมือนฉันไม่ได้ตั้งใจ
Doo meuan chun mai dai dtung jai
It seems like it was unintentional

แท้ที่จริง ที่มันเกิด
Tae tee jing tee mun gert
Actually, what happened
มันคือความต้องการลึกๆข้างใน
Mun keu kwahm dtaung gahn leuk leuk kahng nai
Was a longing deep down inside
ที่ไม่ยั้งไม่ยอมห้ามใจ
Tee mai yung mai yaum hahm jai
That refused to be restrained

(*) อภัยกันได้ไหม
Apai gun dai mai
Please forgive me
อะไรที่ได้ทำเกินเลย
Arai tee dai tum gern loey
What I did was too much

(**) อยากเป็นคนที่รับความผิดที่ทำไว้
Yahk bpen kon tee rup kwahm pit tee tum wai
I want to be someone who accepts responsibility for his actions
ให้ฉันดูแลเธอได้ไหม
Hai chun doo lae tur dai mai
Could you let me take care of you
แค่รับฟัง ให้เข้าใจ อย่าหลบกันไปแบบนี้
Kae rup fung hai kao jai yah lop gun bpai baep nee
Just listen so you can understand, don’t avoid me like this
โปรดกลับมาให้ฉันได้บอกคำๆนั้น
Bproht glup mah hai chun dai bauk kum kum nun
Please come back and let me tell you those words
ให้ฉันได้ทำให้เธอหายดี
Hai chun dai tum hai tur hai dee
Let me make you all better
เรื่องเมื่อคืน ที่เรามี มันเป็นเพราะว่ารักเธอ
Reuang meua keun tee rao mee mun bpen pror wah ruk tur
The matters of yesterday that we had were because I love you

เหมือนน้ำมันที่ใกล้ไฟ
Meuan num mun tee glai fai
Like oil that got too close to a flame
เรื่องผิดใจที่คนสองคนเผลอไป
Reuang pit jai tee kon saung kon plur bpai
It was a mistake of two people being too careless
ปล่อยหัวใจให้เหนือเหตุผล
Bploy hua jai hai neuay het pon
And letting our hearts go beyond reason

(*,**,*,**,**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
Producer : SEASON FIVE , THE PARKINSON
เนื้อร้อง : สุดเขต จึงเจริญ
ทำนอง : กานต์ – นิภัทร์ กำจรปรีชา
เรียบเรียง : SEASON FIVE , THE PARKINSON
Mixed and Mastered by พรพิชา ตันสกุล

Title: คือความว่างเปล่า / Keu Kwahm Wahng Bplao (It’s Emptiness)
Artist: Lula and Season Five
Album: [Single]
Year: 2018

(*) เมื่อไหร่ที่ความเหงาจะปล่อยฉันไป
Meua rai tee kwahm ngao ja bploy chun bpai
When will loneliness release me?
ปลุกให้หัวใจ มันอบอุ่นขึ้นมา
Bplook hai hua jai mun op oon keun mah
Awake my heart with warmth
รอคอยเพียงความเหงาเอ่ยคำร่ำลา
Ror koy piang kwahm ngao oey kum rum lah
I’m just waiting for loneliness to say good-bye
เปิดโอกาสให้ได้พบเจอ
Bpert ohgaht hai dai pob jur
Opening up the chance for me to be able to find
กับใครคนนั้นที่รออยู่
Gup krai kon nun tee ror yoo
That someone I’m waiting for

ฟ้าสีเทา ค่ำคืนเหน็บหนาว
Fah see tao kum keun nep nao
The sky is grey, the night is cold
ดาวยังดูหม่นหมอง มองออกไป
Dao yung doo mon maung maung auk bpai
The stars still seem sad, looking out
เหลือแค่เพียง แสงจากดวงไฟ
Leua kae piang saeng jahk duang fai
All that’s left is the light from the lamps
คนที่ยังเคลื่อนไหว มีแต่ฉัน
Kon tee yung kleuan wai mee dtae chun
I’m the only person still moving
กี่ความฝันผันผ่าน
Gee kwahm fun pun pahn
How many dreams have passed by
ปลุกฉันด้วยความอ้างว้าง
Bplook chun duay kwahm ahng wahng
Waking me with loneliness?
ซ้ำๆทุกวัน ลืมตากับความหวัง
Sum sum took wun leum dtah gup kwahm wung
Over and over, every day, I open my eyes with hope
จะมีใครบ้างมั้ย ที่เข้ามา
Ja mee krai bahng mai tee kao mah
Will anyone show up?

นานแค่ไหนต้องถอนหายใจคนเดียวอยู่บ่อยครั้ง
Nahn kae nai dtaung taun hai jai kon diao yoo boy krung
How long must I sigh alone?
นานแค่ไหนที่ข้างตัวฉันคือความว่างเปล่า
Nahn kae nai tee kahng dtua chun keu kwahm wahng bplao
How long will there be emptiness by my side?
นานแค่ไหนไม่มีแม้ใครให้คุยเวลาเหงา
Nahn kae nai mai mee mae krai hai kooey welah ngao
How long will I not even have anyone to talk to when I’m lonely?
นานแค่ไหนแล้ว ที่เดียวดาย
Nahn kae nai laeo tee diao dai
How long have I been alone?

(*)

เห็นฉันทักทาย พูดคุยกับใครๆ อยู่ท่ามกลางรอยยิ้มคนมากมาย
Hen chun tuk tai poot kooey gup krai krai yoo tahm glahng roy yim kon mahk mai
You see me saying hello and talking with everyone, in the middle of many smiling people
เห็นฉันเหมือนคนที่ดูไม่เป็นไร เหมือนจะมีหมดแล้วที่ต้องการ
Hen chun meuan kon tee doo mai bpen rai meuan ja mee mot laeo tee dtaung gaun
I seem like I’m okay, like I have everything that I ever wanted

(แต่)ใครจะรู้ฉันถอนหายใจคนเดียวอยู่บ่อยครั้ง
(Dtae) krai ja roo chun taun hai jai kon diao yoo boy krung
(But) Who would know I often sigh alone?
ใครจะรู้ที่ข้างกายฉันคือความว่างเปล่า
Krai ja roo tee kahng gai chun keu kwahm wahng bplao
Who would know that there’s emptiness beside me?
ใครจะรู้ว่าไม่มีแม้คนให้คุยเวลาเหงา
Krai ja roo wah mai mee mae kon hai kooey welah ngao
Who would know that there’s not even someone to speak to when I’m lonely?
ใครเลยจะรู้ ว่าเดียวดาย
Krai loey ja roo wah diao dai
So who would know that I’m alone?

(*,*)

   

Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by สุดเขต จึงเจริญ & ภัทรวี ศรีสันติสุข
Lyrics Director : สุดเขต จึงเจริญ
Melody by สุดเขต จึงเจริญ & ภัทรวี ศรีสันติสุข
Arrange by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Vocal by ลุลา & Season Five
Chorus by สุดเขต จึงเจริญ ,สิโรดม หล่อกัณภัย ,เอกพล สถิรากร ,บวร อัจฉรารัตนโสภณ
Vocal Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Editor เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Sound design by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Recording at StudioRhino by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Mixed & Mastered at StudioRhino by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

   

Lonely song, not really my thing to begin with. I like Season Five’s voices, but not so much Lula’s… When Season Five has a pretty wide range and Lula does not, it seems like a strange duet to me. Not my favorite song

Title: ต่อให้ / Dtor Hai (Even Though)
Artist: Season Five
Album: [Single]
Year: 2018

มองเห็นเธอเจ็บปวด และต้องคอยเสียน้ำตา
Maung hen tur jep bpuat lae dtaung koy sia num dtah
Seeing you hurting and having to wait in tears
ตัวฉันเองเจ็บกว่า เมื่อรู้ว่าเขาทำเธอร้องไห้
Dtua chun eng jep gwah meua roo wah kao tum tur raung hai
I hurt more when I know that he made you cry
ได้ยินเรื่องราว ที่เธอทุกข์ใจ เป็นคนให้เธอนั้นระบาย
Dai yin reuang rao tee tur took jai bpen kon hai tur nun rabai
Hearing the stories of your suffering, I’m the person whom you let it all out to
กับความจริงที่ควรทำใจให้คุ้นเคย
Gup kwahm jing tee kuan tum jai hai koon koey
With the reality that I should just accept and get used to

คอยเฝ้าดูห่างๆ คงไม่อาจก้าวเลยไป
Koy fao doo hahng hahng kong mai aht gao loey bpai
Watching from afar, I can’t take a step forward
ตอกย้ำให้ต้องเข้าใจ ว่าตัวเธอนั้นรักเขามากมาย
Dtauk yum hai dtaung kao jai wah dtua tur nun ruk kao mahk mai
Repeat it to make myself understand that you love him so much
ทำได้แค่เพียง ต้องเจียมหัวใจ ว่าอยู่ในสถานะใด
Tum dai ake piang dtaung jiam hua jai wah yoo nai satahna dai
All I can do is humble my heart, that to have any status
กับตัวฉันที่ดูจะเป็นไปไม่ได้
Gup dtua chun tee doo ja bpen bpai mai dai
For myself seems impossible

(*) เป็นแค่ที่ปรึกษา ฉันรับฟังเธอได้ทุกอย่าง
Bpen kae tee bpreuk sah chun rup fung tur dai took yahng
I’m just a consultant, I’ve listened to everything from you
เหลือแค่คำเดียวที่อยากฟัง
Leua kae kum diao tee yahk fung
All that’s left that I want to hear
คำว่ารักจากปากเธอนั้น เหมือนฉันเคยได้ยินมาบ้าง
Kum wah ruk jahk bpahk tur nun meuan chun koey dai yin mah bahng
Is the word love from your mouth, like I once heard before
แต่ก็เป็นคำที่เธอไม่เคยหมายถึงฉันซะที
Dtae gor bpen kum tee tur mai koey mai teung chun sa tee
But it’s the word that you never once mean for me

(**) ต่อให้อยู่ข้างฉัน เธอก็คงคิดถึงแค่เขาอยู่ดี
Dtor hai yoo kahng chun tur gor kong kit teung kae kao yoo dee
Even though you’re beside me, you’re just thinking of him
ต่อให้คนๆนี้มันรักเธอมากเท่าไร
Dtor hai kon kon nee mun ruk tur mahk tao rai
No matter how much I love you
ต่อให้คนอย่างฉันจะไม่มีวันทำเธอเสียใจ
Dtor hai kon yahng chun ja mai mee wun tum tur sia jai
Even though a guy like me will never make you sad
ก็ไม่อาจเปลี่ยนอะไร เพราะฉันคงแทนเขาไม่ไหว
Gor mai aht bplian arai pror chun kong taen kao mai wai
I can’t change anything because I can’t replace him

มีแค่เส้นบางๆ ที่ไม่อาจก้าวเลยไป
Mee kae sen bahng bahng tee mai aht gao loey bpai
There’s just a thin like that I can’t cross
ใกล้ชิดกันเท่าไร ต้องห้ามใจไว้ไม่ให้ล่วงเกิน
Glai chit gun tao rai dtaung hahm jai wai mai hai luang gern
However close we get, I must forbid my heart from going any further
อยากทำให้เธอ ไม่ต้องเสียใจ แต่ไม่ใช่หน้าที่ฉันเลย
Yahk hai tur mai dtaung sia jai dtae mai chai nah tee chun loey
I want to make you not have to be sad, but it’s not my duty
ได้แต่ยอมมองดูเธอโดนทำร้ายเรื่อยมา
Dai dtae yaum maung doo tur dohn tum rai reuay mah
I can only just watch you constantly get hurt

(*,**)

ต่อให้อยู่ข้างฉัน หัวใจเธอก็เป็นของเขาอยู่ดี
Dtor hai yoo kahng chun hua jai tur gor bpen kaung kao yoo dee
Even though you’re beside me, your heart belongs to him
ต่อให้คนๆนี้มันรักเธอมากเท่าไร
Dtor hai kon kon nee mun ruk tur mahk tao rai
No matter how much I love you
ต่อให้คนอย่างเขาจะเป็นคนทำให้เธอเสียใจ
Dtor hai kon yahng kao ja bpen kon tum hai tur sia jai
Even though someone like him will make you sad
ก็ไม่อาจเปลี่ยนอะไร ผิดที่ฉันไม่ใช่เขา ต้องจำเอาไว้
Gor mai aht bplian arai pit tee chun mai chai kao dtaung jum ao wai
I can’t change anything, it’s my fault for not being him, I must remember that

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
โปรดิวเซอร์ : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
เนื้อร้อง : สุดเขต จึงเจริญ, เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ,
ทำนอง : สุดเขต จึงเจริญ, ภัทรวี ศรีสันติสุข
เรียบเรียง : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Mixed and Mastered by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

Title: รักโกรธ / Ruk Groht (Angry Love)
Artist: Season Five
Album: [Single]
Year: 2018

ลืมตามากับความผิดหวัง ตัวคนเดียวมันอย่างเดิมซ้ำๆ อยู่กับชีวิตที่กำลังพัง
Leum dtah mah gup kwahm pit wung dtua kon diao mun yahng derm sum sum yoo gup cheewit tee gumlung pung
Opening my eyes with disappointment, I’m all alone, as usual, living with a life that’s falling apart
ออกไปก็เจอแต่คนซ้ำๆ คุยกับใครก็เจอแต่คำย้ำๆ ไม่ได้เป็นคนร้ายแต่โดนกระทำ
Auk bpai gor jur dtae kon sum sum kooey gup krai gor jur dtae kum yum yum mai dai bpen kon rai dtae dohn gratum
I go out and only meet people over and over, whoever I talk to, I find the same words repeated, I’m not a criminal, but this has happened to me

อยู่อย่างนี้ โดดเดี่ยวมากี่ฤดู นับนิ้วมือจนไม่รู้ว่านานเท่าไร
Yoo yahng nee doht diao mah gee redoo nup niew meu jon mai roo wah nahn tao rai
How many seasons have I been living alone like this? I count on my fingers until I don’t know how long it’s been

(*) โอ้ความรัก ไปโกรธอะไรฉันมา ทำไมไม่เคยมาหา ให้ฉันได้กอดไว้
Oh kwahm ruk bpai groht arai chun mah tummai mai koey mah hah hai chun dai gaut wai
Oh, love, what are you angry about at me? Why don’t you ever come to see me? Let me hug you
ความรัก…หยุดโกรธฉันสักที ได้โปรดมาตรงนี้ และพาใครมาให้พบสักครั้ง…ได้ไหม
Kwahm ruk yoot groht chun suk tee dai bproht mah dtrong nee lae pah krai mah hai pob suk krung dai mai
Love, stop being angry at me, please come over here and please bring someone for me to finally meet

คนใดเราก็ไม่เคยรังแก คนใดเราก็ไม่เคยงอแง กลับอยู่อย่างนี้ไม่มีใครแคร์
Kon dai rao gor mai koey rung gae kon dai rao gor mai koey ngor ngae glup yoo yahng nee mai mee krai care
I never bullied anyone, I never got upset at anyone, but things ended up like this without anyone who cares
ออกไปก็เจอแต่คนซ้ำๆ คุยกับใครก็เจอแต่คำย้ำๆ ไม่ได้เป็นคนร้ายแต่โดนกระทำ
Auk bpai gor jur dtae kon sum sum kooey gup krai gor jur dtae kum yum yum mai dai bpen kon rai dtae dohn gratum
I go out and only meet people over and over, whoever I talk to, I find the same words repeated, I’m not a criminal, but this has happened to me

(**) วนอย่างนี้โดดเดี่ยวมากี่ฤดู นับนิ้วมือจนไม่รู้ว่านานสักแค่ไหน
Won yahng nee doht diao mah gee reu doo nup niew meu jon mai roo wah nahn suk kae nai
How many seasons have gone by while I’m alone like this? I count on my fingers until I don’t know how long its been
อยู่ตรงนี้ โดดเดี่ยวมันทั้งปี ฉันรออยู่ จะหนีหน้ากันทำไม
Yoo dtrong nee doht diao mun tung bpee chun ror yoo ja nee nah gun tummai
I’ve been right here, all alone, all year, I’m waiting, why do you run away from me?

(*)

(***) เป็นธรรมดาของคนที่มีความรัก โลภ โกรธ หลง แต่สำหรับฉันตอนนี้ ไม่รู้ว่ารักโกรธหรือว่ารักหลงทาง หาทางกลับมาไม่เจอ
Bpen tummadah kaung kon tee mee kwahm ruk lohp groht long dae sumrup chun dtaun nee mai roo wah ruk groht reu wah ruk long tahng hah tahng glup mah mai jur
It’s common for someone who has love, to be greedy, angry, infatuated, but for me right now, I don’t know if love is angry or if love is lost and can’t find its way back
คนอื่นเค้านอนด้วยกัน ลำพังแค่ฉัน ที่ยังนอนละเมอ
Kon eun kao naun duay gun lumpung kae chun tee yung naun lamur
Other people are sleeping together, it’s just me who’s alone, still dreaming
ทำไมคนบนฟ้า เห็นว่าฉันดูแข็งแรงนัก ถึงปล่อยตามยถา ให้ตกอับอาภัพความรัก
Tummai kon bon fah hen wah chun doo kaeng raeng nuk teung bply dtahm yatah hai dtok up ahpup kwahm ruk
Why does the person up in the sky see me as being to strong that they leave me to my fate and let me fall into bad luck with love?
จะมีบ้างไหม จะมีบ้างไหม จะมีบ้างไหม ใครคนนั้น
Ja mee bahng mai ja mee bahng mai ja mee bahng mai krai kon nun
Is there, is there, is there that special someone?

(**,*,***)

   

เนื้อร้อง : ฟองเบียร์
เนื้อร้องท่อน RAP : สุดเขต จึงเจริญ
ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Mixed and Mastered by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

Title: นอนจับมือกันครั้งแรก / Naun Jup Meu Gun Krung Raek (Falling Asleep Holding Hands for the First Time)
Artist: Season Five
Album: [Single]
Year: 2017

ที่เธอใช้มันคืออารมณ์
Tee tur chai mun keu ahrom
You’re acting on emotions
เหตุผลไม่มีอยู่ในนั้น
Het pon mai mee yoo nai nun
There’s no reason in it
ฉันก็เลยยอมรับมันไม่ได้
Chun gor loey yaum rup mun mai dai
So I can’t accept it
กับคำพูดที่ดูรุนแรง
Gup kum poot tee doo roon raeng
With words that seem harsh
แต่เธอก็แฝงความเจ็บปวดเอาไว้
Dtae tur gor faeng kwahm jep bpuat ao wai
You’re hiding your pain
ขอให้เธอลองทบทวนได้ไหม
Kor hai tur laung top tuan dai mai
Please try reconsidering it

(*) นี่เธอต้องการเลิกรากันไปจริงๆใช่ไหม
Nee tur dtaung gahn lerk rah gun bpai jing jing chai mai
You really want to break up, do you?
ที่ผ่านมานั้นไม่อยากให้เป็นแค่ฝันไป
Tee pahn mah nun mai yahk hai bpen kae fun bpai
I don’t want the past to be just a dream
แต่อยากให้เธอได้รู้เอาไว้
Dtae yahk hai tur dai roo ao wai
But I want you to remember
ฉันว่าไม่ใช่ ยังไม่ใช่ มันไม่ใช่
Chun wah mai chai yung mai chai mun mai chai
That I don’t think you want this, not yet, you don’t
ก็อยากให้เธอได้เก็บไปตรองอีกครั้ง
Gor yahk hai tur dai gep bpai dtraung eek krung
I want you to keep thinking carefully again
ถ้าหากวันนี้เรายังมีกันและกัน
Tah hahk wun nee rao yung mee gun lae gun
If we still have each other today
ฉันว่าเราคงจะมีความสุข โอ้สวรรค์
Chun wah rao kong ja mee kwahm sook oh sawun
I think we’ll be happy, oh, paradise

(**) กว่าจะได้รักกันในวันนี้
Gwah ja dai ruk gun nai wun nee
After loving each other to this day
กว่าจะได้มีการนอนจับมือกันครั้งแรก
Gwah ja dai mee gahn naun jup meu gun krung raek
After falling asleep holding hands for the first time
กว่าจะได้มาพบกับคนคนหนึ่ง ฉันว่าแปลก
Gwah ja dai mah pob gup kon kon neung chun wah bplaek
After meeting one person, I think it’s strange
อย่าปล่อยให้เราต้องแยกกันไป
Yah bploy hai rao dtaung yaek gun bpai
Don’t let us have to split up
ด้วยความไม่เข้าใจและอารมณ์
Duay kwahm mai kao jai lae ahrom
Over misunderstandings and bad moods

เก็บกระเป๋าเดินทางทำไม
Gep grabpao dern tahng tummai
Why are you packing your suitcase
ในเมื่อหัวใจไม่อยู่ในนั้น
Nai meua hua jai mai yoo nai nun
When your heart isn’t in it?
ถามตัวเองอีกครั้งเพื่ออะไร
Tahm dtua eng eek krung peua arai
Ask yourself again what for?
ยิ่งประชด ยิ่งดูรุนแรง
Ying bprachot ying doo roon raeng
The more sarcastic you are, the more you seem harsh
มีแต่จะแฝงความเจ็บปวดกันไว้
Mee dtae ja faeng kwahm jep bpuat gun wai
Only to conceal your pain
คิดดีๆอีกทีจะได้ไหม
Kit dee dee eek tee ja dai mai
Think carefully once again, please

(*,**,**,**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
โปรดิวเซอร์ : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
เนื้อร้อง : ฟองเบียร์
ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม, เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Mixed and Mastered at Mixphere Studio by ดนุภพ กมล

Title: แค่คนที่แอบรัก / Kae Kon Tee Aep Ruk (Just Someone Who Secretly Loves You)
Artist: Season Five ft. Noynae (หนอยแน่)
Album: [Single]
Year: 2017

ขนาดตัวฉันเองก็ยังแปลกใจ
Kanaht dtua chun eng gor yung bplaek jai
Even I’m still surprised
ว่าในส่วนลึกมีเธอได้ยังไง
Wah nai suan leuk mee tur dai yung ngai
How can I have feelings for you deep down inside?
และเธอเข้ามาตอนไหน
Lae tur kao mah dtaun nai
And when did you show up?
ไม่ทันเอะใจพอรู้ก็หวั่นไหวจนหัวใจละลาย
Mai tun eh jai por roo gor wun wai jon hua jai lalai
I wasn’t ready to be suspicious, and as soon as I knew, I started trembling until my heart melted

ลอยไปกับเธอคนนี้ทุกทีที่เจอกับเธอคนนี้
Loy boy gup tur kon nee took tee tee jur gup tur kon nee
I float off with you, every time I see you
หัวใจข้างในมันรู้สึกดี
Hua jai kahng nai mun roo seuk dee
Inside, my heart feels good
ฉันมีอะไรจะบอกเธอ
Chun mee arai ja bauk tur
I have something to tell you
แต่เหมือนเวลาที่เจอ
Dtae meuan welah tee jur
But it’s like when we meet
ฉันไม่เคยพูดไปได้อย่างนั้น
Chun mai koey poot bpai dai yahng nun
I can never say it

(*) มันทำได้แค่แอบรักและทักเธอด้วยสายตา
Mun tum dai kae aep ruk lae tuk tur duay sai dtah
All I can do is secretly love you and greet you with my eyes
อย่างมากก็ส่งยิ้มเมื่อเธอนั้นหันมา
Yahng mahk gor song yim meua tur nun hun mah
And excessively smile at you when you turn my way
เป็นแค่คนแอบรักที่เฝ้ารอเวลา
Bpen kae kon aep ruk tee fao ror welah
I’m just someone who secretly loves you and who is waiting for the time
เวลาที่จะเฉลยคำนั้นในแววตาว่าฉันรักเธอ
Welah tee ja chaloey kum nun nai waew dtah wah chun ruk tur
The time that you’ll answer those words in my gaze, that I love you

(**) แปลกใจที่เราได้มาเจอกันฉันรักเธอ
Bplaek jai tee rao dai mah jur gun chun ruk tur
I’m surprised that we met, I love you
และฉันก็ไม่ยอมมีใครว่าฉันรักเธอ
Lae chun gor mai yaum mee krai wah chun ruk tur
And I refuse to have anyone else, I love you
แค่เพียงคนเดียวเท่านั้น I love you
Kae piang kon diao tao nun I love you
It’s only one person; I love you

ถ้าบอกให้รู้เลยเธอคงแปลกใจ
Tah bauk hai roo loey tur kong bplaek jai
If I told you and let you know, you’d probably be surprised
ว่าไปแอบรักตัวเธอได้ยังไง
Wah bpai aep ruk dtua tur dai yung ngai
As to how I could go on secretly loving you
ก็เลยต้องทนเก็บไว้ข้างในจิตใจ
Gor loey dtaung ton gep wai kahng nai jit jai
So I must endure keeping it inside my heart
ทำเหมือนไม่หวั่นและพร้อมจะละลาย
Tum meuan mai wun lae praum ja lalai
And act like I’m not nervous and ready to melt

เป็นไปกับเธอคนนี้ทุกทีที่เจอกับเธอคนนี้
Bpen bpai gup tur kon nee took tee tee jur gup tur kon nee
It developed with you, every time I see you
หัวใจข้างในมันรู้สึกดี
Hua jai kahng nai mun roo seuk dee
Inside, my heart feels good
ฉันมีอะไรจะบอกเธอ
Chun mee arai ja bauk tur
I have something to tell you
แต่เหมือนเวลาที่เจอ
Dtae meuan welah tee jur
But it’s like when we meet
ฉันไม่เคยพูดไปได้อย่างนั้น
Chun mai koey poot bpai dai yahng nun
I can never say it

(*,**)

   

เนื้อร้อง ฟองเบียร์
ทำนอง ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Executive Supervisor : Vudtinun Bhirombhakdi
Executive Producer : Pativate Utaichalurm

  
Another lovely single from Season Five~ I like the sweet, flirty lyrics, and I like the music video, showing a love-triangle of crush. It’s cute the girl the guy had a crush on told him the other girl liked him and helped them get together. Super cute video story 🙂