Saranya

All posts tagged Saranya

Title: ชั่วฟ้าดินสลาย / Chua Fah Din Salai (Until Heaven and Earth Collapse)
Artist: Saranya (ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์)
Album: กล่อมกรุง 1 / Glaum Groong Neung
Year: 1996

ชั่วดินฟ้า
Chua din fah
Throughout heaven and earth
รักเธอเสมอใจ
Ruk tur samur jai
I always love you
ที่ฉัน..รำพัน
Tee chun rumpun
I lament
ทุกวันฝันไปถึงเธอ
Took wun fun bpai teung tur
Every day I dream about you

อยากให้เธอหวานใจ
Yahk hai tur wahn jai
I want you to be sweet
อยู่ใกล้พรอดรัก
Yoo glai praut ruk
To be close to the blessings of love
ร้อยเรียงร่วมเคล้าเคียง
Roy riang ruam klao kiang
Blending together
ฉันและเธอ
Chun lae tur
You and I

(*) ก่อนเข้านอน
Gaun kao naun
Before going to bed
ฉันวอนฝันไปเพ้อครวญ
Chun waun fun bpai pur kruan
I desperately beg my dreams
ภาพรักหลอนให้ชวนละเมอ
Pahp ruk laun hia chuan lamur
The image of love haunts me, inducing me to daydream

(**) อยากให้เป็นของเธอ
Yahk hai bpen kaung tur
I want to be able to be yours
ชั่วฟ้า…ดินได้
Chuay fah din dai
Throughout heaven and earth
อย่ามีอันใดพรากไป
Yah mee un dai prahk bpai
Don’t let there be anything that separates us
ไกลกัน
Glai gun
Far apart

(*,**)

   

คำร้อง : ทวี ณ บางช้าง
ทำนอง : แมนรัตน์ ศรีกรานนท์

Title: อยู่นานนานได้ไหม / Yoo Nahn Nahn Dai Mai (Can You Stay a While?)
Artist: Saranya (ศรัณย่า)
Album: Saranya (ศรัณย่า)
Year: 1995

เมื่อในวันนี้ ที่ฉันได้เจอเธอ
Meua nai wun nee tee chun dai jur tur
Today, I met you
เพราะเธอยังห่วงใยมาหากัน
Pror tur yung huang yai mah hah gun
Because you still worry about me and came to see me
อยากขอบคุณจริงจริง
Yahk kaup koon jing jing
I really want to thank you
ที่เห็นความสำคัญ
Tee hen kwahm sumkun
For seeing my importance
แหละรู้ว่าฉันยังเฝ้ารอเธอ
Lae roo wah chun yung fao ror tur
And know that I’m still waiting for you

(*) ทุกทุกอย่างช่างดูสดใส
Took took yahng chahng doo sot sai
Everything looks so bright
ที่ในวันนี้ฉันมีเธออยู่
Tee nai wun nee chun mee tur yoo
When I have you today
อยู่นานนานได้ไหม
Yoo nahn nahn dai mai
Can you stay a while?
นานนานจะเจอกันซักที
Nahn nahn ja jur gun suk tee
It’s been a long time since I could finally see you
ให้ฉันได้มีวันที่ดี
Hai chun dai mee wun tee dee
Let me have a good day
อบอุ่นอย่างนี้นานนานได้ไหม แล้วค่อยลา
Op oon yahng nee nahn nahn dai mai laeo koy lah
Please keep me warm like this for a while, then you can gradually say good-bye

ที่ผ่านมานั้น คิดถึงเธอเพียงใด
Tee pahn mah nun kit teung tur piang dai
However much I miss you and the past
ต้องคอยต้องทนเพี่อจะได้เจอ
Dtaung koy dtaung ton peua ja dai jur
I must keep enduring it to see you
เฝ้ารอคอยมานานอยากขอร้องให้เธอ
Fao ror koy mah nahn yahk kor raung hai tur
I’ve been waiting for a long time, I want to beg you
สงสารใจของคนที่รอคอย
Song sahn jai kaung kon tee ror koy
Take pity on the heart of the person who’s waiting

(*)

(**) อยู่นานนานได้ไหม
Yoo nahn nahn dai mai
Can you stay a while?
นานนานจะได้มาซักที
Nahn nahn ja dai mah suk tee
It’s been so long and now you’ve finally come
ให้ฉันลืมวันคืนที่เหินห่าง
Hai chun leum wun keun tee gern hahng
Let me forget the days and nights we were separated
อยากเติมความรักให้เต็ม..หัวใจ
Yahk dterm kwahm ruk hai dtem hua jai
I want to fill my heart with love

อยู่นานนานได้ไหม
Yoo nahn nahn dai mai
Can you stay a while?
นานนานจะเจอกันซักที
Nahn nahn ja jur gun suk tee
It’s been a long time since we could finally meet
ให้ฉันได้มีวันที่ดี
Hai chun dai mee wun tee dee
Let me have a good day
อบอุ่นอย่างนี้นานนานได้ไหม แล้วค่อยลา
Op oon yahng nee nahn nahn dai mai laeo koy lah
Please keep me warm like this for a while, then you can gradually say good-bye

(**)

Title: รักไม่รู้ดับ / Ruk Mai Roo Dup (Love Doesn’t Know How to Be Turned Off)
Artist: Saranya
Album: ??
Year: ??

ถึงจะสิ้นวิญญาณกี่ครั้ง
Teung ja sin winyahn gee krung
Even though I’ve been spiritless meany times
ฉันก็ยังรักเธอฝังใจ
Chun gor yung ruk fung jai
I still have your love imprinted in my heart
แม้จะสิ้นดวงจันทร์ไฉไล
Mae ja sin duang jun chai lai
Even though I’m without the pretty moon
ไม่เป็นไรเพราะยังมีเธอ
Mai bpen rai pror yung mee tur
It’s okay, because I still have you

ฟ้าจะมืด จะมัวช่างฟ้า
Fah ja meut ja mua chahng fah
If the vast sky will be dark and dim
ขอให้มีสายตาหวานละเมอ
Kor hai mee sai dtah wahn lamur
I want to have your sweet, daydreaming eyes
ถึงจะสิ้นแผ่นดินนะ
Teung ja sin paen din na
Though I’ll be without land
ให้ได้เจอยิ้มเธอชื่นใจ
Hai dai jur yim tur cheun jai
I want to see your smile to cheer me up

(*) ไม่ได้ชิดก็ขอเพียงได้ชม
Mai dai chit gor kor piang dai chom
We’re not close, but I just want to praise you
ไม่ได้สมไม่เห็นแคร์อะไร
Mai dai som mai hen care arai
We don’t go well together, you don’t seem to care about anything
ขอให้ได้รักข้างเดียวเอาไว้
Kor hai dai ruk kahng diao kao wai
I ask to continue loving you one-sidedly
ไม่เช่นนั้นใจฉันคงหลุดลอย
Mai chen nun jai chun kong loot loy
If I don’t, my heart will be finished

ถึงโลกแตกแหลกราญสิบครั้ง
Teung lohk dtaek laek rahn sip krung
Though the world has been broken and destroyed by battles ten times
ฉันก็ยังหวังใจรอคอย
Chun gor yung wung jai ror koy
I’m still hoping and waiting
แม้จะสิ้นวิญญาณเลื่อนลอย
Mae ja sin winyahn leuan loy
Even though I’m without a soul and drifting
ก็จะคอยพบเธอชาติอื่นเอย
Gor ja koy pob tur chaht eun oey
I’ll wait to meet you in the next life

(*)

Title: ใต้ร่มมลุลี / Dtai Rom Maloolee (Beneath the Shade of the Star Jasmine)
Artist: Got Jakrapan and Saranya
Album: หนึ่งในสยาม / Neung Nai Siam (One in Siam)
Year: 1998

โอม…มลุลีร่มนี้มืดมน
Ohm…maloolee rom nee meut mon
Oh…star jasmine, this shadow is dim
ช้ำเหลือทนอับจนหัวใจ
Chum leua ton un jon hua jai
The pain is intolerable, my broken heart
ต้องพรากรักไปภายใต้ร่มไม้ของเจ้านี้
Dtaung prahk ruk pai pai dtai rom mai kaung jao nee
I must be separated from my love beneath your shade

ลืม…รักที่หลั่งลงฝังกับใจ
Leum ruk tee lung long fung gup jai
I must forget the love running deep in my heart
ฝังฝากให้ใต้ร่มมลุลี
Fung fahk hai dtai rom maloolee
And burry it beneath the shade of the star jasmine
จงลืมรักพี่อย่ามีฤดีอาลัยต่อกัน
Jong leum ruk pee yah mee reu dee ahlai dtor gun
I must forget I love him and be without happiness, grieving for each other

(*) ยากเย็นกรรมหรือเวรอันใด
Yahk yen gum reu wen un dai
Is this difficulty because of sins or retribution?
นำชักให้ดวงฤทัยโศกศัลย์
Num chuk hai duang reu tai sohk sun
Dragging my heart into anguish

(**) พี่ตรมสุดภิรมย์รำพัน
Pee dtrom soot pirom rum pun
I’m lamenting
บุญไม่เปรียบเทียบทันร้าวรานฤทัย
Boon mai priap tiap tun rao rahn reutai
My merit doesn’t compare to the regrets of my heart

(***) โอ้…รักที่ผ่านดังฝันชั่วคืน
Oh…ruk tee pahn dung fun chua keun
Oh…the love was like a nightly dream
ครั้นพอตื่นกลับคืนหายไป
Krun por dteun glup keun hai pai
As soon as I woke up, it disappeared

(****) โธ่อย่าร้องไห้
Toh yah raung hai
Oh, don’t cry
พลอยให้ดวงใจร้าว..ระทม
Ploy hai duang jai rao ratom
I give you this gem for your sad, broken heart

(*,**,***,****)

ร่มมลุลีเป็นที่สุดท้าย
Rom maloolee pen tee soot tai
The shade of the star jasmine is the final place
แห่งจุดหมายน้องพี่
Haeng joot mai naung pee
Of our destination
มลุลีเห็นใจน้องพี่
Maloolee hen jai naung pee
The star jasmine has sympathy for us
ว่าสิ้นคืนนี้น้องพี่สิ้นกัน
Wah sin keun nee naung pee sun gun
That when this night ends, we will end

ชั่วฟ้าดินสลาย / Chua Fah Din Salai (Until Heaven and Earth Collapse)
รักไม่รู้ดับ / Ruk Mai Roo Dup (Love Doesn’t Know How to Be Turned Off)
ใต้ร่มมลุลี / Dtai Rom Maloolee (Beneath the Shade of the Star Jasmine) [With Got Jakrapan]
อยู่นานนานได้ไหม / Yoo Nahn Nahn Dai Mai (Can You Stay a While?)

   
All songs tagged Saranya