Saran Anning

All posts tagged Saran Anning

Title: เปลี่ยน / Bplian (Change)
Artist: Saran & the Whiskey Heat
Album: [Single]
Year: 2016

ก็พอรู้ตัวที่เราเจอกัน ไม่เรียกว่าความรัก
Gor por roo dtua tee rao jur gun mai ruak wah kwahm ruk
I’ve just realized that what we found wouldn’t be called love
แค่คนสองคนที่มันอ่อนไหว ในวันที่มันเหงาใจ
Kae kon saung kon tee mun aun wai nai wun tee mun ngao jai
Just two people who were weak during a lonely day
และฉันผิดเองที่ฉันแอบเผลอใจไป
Lae chun pit eng tee chun aep plur jai bpai
And I was wrong for secretly being careless
ทำตัวเหมือนคนที่อ่อนแอ อยากฉุดดึงรั้งเธอ
Tum dtua meuan kon tee aun ae yahk choot deung rung tur
And acting like a weak person, wanting to pull you back

(*) ก็ทั้งรู้ว่าเธอมีใครอยู่เต็มหัวใจ ยังห้ามตัวเองไม่อยู่
Gor tung roo wah tur mee krai yoo dtem hua jai yung hahm dtua eng mai yoo
Even though I know you have someone filling your heart, I still can’t forbid myself
รู้ตัวคือมันรักเธอ
Roo dtua keu mun ruk tur
I realize that I love you

(**) ขอสักวิธีจะเปลี่ยนใจเธอ
Kor suk witee ja bplian jai tur
I want a way to change your mind
ให้เธอจะไม่เลือกเขา
Hai tur ja mai leuak kao
To make you not choose him
ไม่ทิ้งให้เราต้องจบกันไป
Mai ting hai rao dtaung jop gun bpai
And not dump me, making us have to end
และเธอต้องลืมทุกอย่าง
Lae tur dtaung leum took yahng
And for you to forget everything
ไม่มีสักทางจะเปลี่ยนใจเธอ
Mai mee suk tahng ja bplian jai tur
There’s no way to change your mind
เมื่อไม่ใช่ความรัก มันไม่มีเหตุผล
Meua mai chai kwahm ruk mun mai mee het pon
When it’s not love, there’s no reason
ที่เธอจะแคร์
Tee tur ja care
That you would care about

จะมีสักเสี้ยววินาทีไหม ที่เธอคิดถึงฉัน
Ja mee suk siao winahtee mai tee tur kit teung chun
Is there ever a fraction of a moment when you think of me?
จะมีสักทางที่เธอเปิดใจ ให้ฉันได้เดินเข้าไป
Ja mee suk tahng tee tur bpert jai hai chun dai dern kao bpai
Is there a way for you to open your heard at let me in?
หรือฉันผิดเองที่ฉันแอบเผลอใจไป
Reu chun pit eng tee chun aep plur jai bpai
Or am I wrong for secretly being careless
ทำตัวเหมือนคนที่อ่อนแอ อยากฉุดดึงรั้งเธอ
Tum dtua meuan kon tee aun ae yahk choot deung rung tur
And acting like a weak person, wanting to pull you back?

(*,**)

   
เนื้อร้อง&ทำนอง เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง ศุภวัฒน์ เพชรบุรี
Produce:Bellsnowbear

Title: เสียงของหัวใจ / Siang Kaung Hua Jai (The Voice of the Heart)
Artist: Saran Anning & the Whiskey Heat
Album: [Single]
Year: 2015

ทบทวนทุกอย่างที่ผ่านมา
Top tuan took yahng tee pahn mah
I reconsider everything that has happened
ทบทวนบางสิ่งที่มันขาดหาย
Top tuan bahng sing tee mun kaht hai
I reconsider some things that are missing
วันที่ไม่มีเธอข้างกาย วันนี้ใจฉันเป็นเช่นไร
Wun tee mai mee tur kahng gai wun nee jai chun bpen chen rai
How is my heart today when I don’t have you by my side?

ทบทวนทุกอย่างที่จดจำ
Top tuan took yahng tee jot jum
I reconsider everything I remember
ก็พบว่าเธอยังคงมีความหมาย
Gor pob wah tur yung kong mee kwahm mai
And find that you still have meaning
อาจเพราะเราคุยกันน้อยไป
Aht pror rao kooey gun noy bpai
It might be because we spoke too little
ความเข้าใจที่มีมันเลยน้อยลง
Kwahm kao jai tee mee mun loey noy long
So our understanding we had lessened

(*) มันได้ยินแต่เสียงหัวใจตัวเองเรียกหาเธอ
Mun dai yin dtae siang hua jai dtua eng riak hah tur
I can only hear the voice of my heart calling out for you
เสียงที่ย้ำคือคำว่าฉันยังคงคิดถึงเธอ
Siang tee yum keu kum wah chun yung kong kit teung tur
The voice that repeats that I still miss you
และฉันยังคงคิดถึงเธอ
Lae chun yung kit teung tur
And I still miss you
กลับคืนมาได้ไหมหัวใจของฉันเรียกหาเธอ
Glup keun mah dai mai hua jai kaung chun riak hah tur
Please come back, my heart is calling out for you
คนที่ฉันต้องการวันนี้
Kon tee chund taung gahn wun nee
The person I want today
ก็มีแค่เพียงเธอ เธอผู้เดียว
Gor mee kae piang tur tur poo diao
I have only you, you alone

ไม่รู้ว่าเธอจะอยู่ที่ไหน ร้ายดียังไง
Mai roo wah tur ja yoo tee nai rai dee yung ngai
I don’t know where you are or how good or bad you’re doing
มันมีสักเสี้ยววินาทีไหม ที่คิดจะย้อนกลับมา
Mun mee suk siao winahtee mai tee kit ja yaun glup mah
Do you have a fraction of a minute to think about coming back?
มองไปรอบรอบแล้วไม่มีฉันอยู่
Maung bpai raup raup laeo mai mee chun yoo
Look around you when I’m not there
เหงาใจไหมเธอ
Ngao jai mai tur
Are you lonely?

(*,*)

   
คำร้อง/ทำนอง เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง ศรัณย์ ตันติกระกูล

Title: รักแท้มีอยู่จริง / Ruk Tae Mee Yoo Jing (True Love Exists)
Artist: Saran Anning
Album: [Single]
Year: 2015

However much I love someone, it ends up back in the same place
I’m so lonely, I’m used to it, I never go anywhere
Does heaven want me to learn emptiness?
I still endure it

(*) I remind myself that I must find someone who’s sincere
However long it’ll be, though I don’t know when
Though it doesn’t seem like there’s anyone at all, I won’t get discouraged

(**) I still believe that true love exists
I still believe that person’s out there
I’ll still wait to change from this lonely person into someone who is loved

(***) I still believe that true love exists
I still believe that person’s out there somewhere
Every feeling, every breath that’s waiting desires to be given to someone
Called true love

Even though I don’t have anyone to hug
Even though I have to hug myself every night
Even though I have to be alone with only the passing wind
I still endure it

(*,**,***)

Title: มองแต่ไม่เห็น ฟังแต่ไม่ได้ยิน / Maung Dtae Mai Hen Fung Dtae Mai Dai Yin (Look but Don’t See, Listen but Don’t Hear)
Artist: Saran Anning
Album: [Single]
Year: 2014

ความพยายามไม่ช่วยอะไร วันและเวลาก็ล่วงเลยไป
Kwahm payayahm mai chuay arai wun lae welah gor luang loey bpai
Persistence doesn’t help anything, the time proceeds on
ได้แต่หวังได้แต่ฝัน จะอยู่ในสายตาสักครั้ง
Dai dtae wung dai dtae fun ja yoo nai sai dtah suk krung
I can only hope, I can only dream that I’ll be in your sights sometime
เธอเพียงแค่มองข้ามข้ามกันไป
Tur piang kae maung kahm kahm gun bpai
You only look past me
เหมือนฉันระเหยและกลายเป็นไอ
Meuan chun rahoey lae glai bpen ai
It’s like I’ve evaporated and turned into mist
แค่หยดฝน แค่ฝุ่นผง ที่ถูกลมพัดปลิวผ่านไปเท่านั้น
Kae yot fun kae foon pong tee took lom put bliew pahn bpai tao nun
Just a drop of rain, just a speck of dust that’s only blown away by the wind

(*) ไม่ว่าฉันพูดด้วยคำไหน ไม่ว่าฉันใกล้สักแค่ไหน
Mai wah chun poot duay kum nai mai wah chun glai suk kae nai
Regardless of what words I speak, regardless of how close to you I am
จะอยู่จะไปไม่ต่างกัน
Ja yoo ja bpai mai dtahng gun
If I stay or go, there’s no difference

(**) เธอมองแต่เหมือนว่า เธอไม่เคยเห็น
Tur maung dtae meuan wah tur mai koey hen
You look, but it’s like you never see me
เธอฟังแต่เหมือนว่า เธอไม่เคยได้ยิน
Tur fung dtae meuan wah tur mai koey dai yin
You listen, but it’s like you never hear me
บอกได้ไหมให้ฉันทำไง ต้องพยายามสักเท่าไหร่
Bauk dai mai hai chun tum ngai dtaung payayahm suk tao rai
Tell me, what do you want me to do? How much longer must I persevere
เธอจึงจะเห็นและจึงจะเข้าใจ ได้ยินคำว่ารัก
Tur jeung ja hen lae jeung ja kao jai dai yin kum wah ruk
Until you see and understand, and hear the word “love”?

ทางมันจะยาวจะไกลไม่หวั่น
Tahng mun yao ja glai mai wun
However long and far the road is, I’m not worried
ถ้าฉันรู้ถึงปลายทางที่ไป
Tah chun roo teung bplai tahng tee bpai
If I know I’ll reach the destination I’m heading towards
แต่มันท้อและหวั่นไหว
Dtae mun tor lae wun wai
But I’m discouraged and anxious
เมื่อยิ่งเดินยิ่งมองไม่เจอจุดหมาย
Meua ying dern ying maung mai jur joot mai
When the more I walk, the more I don’t see my goal

(*,**)

(****) ใกล้กันแต่เหมือน ว่าไกลสุดขอบฟ้า
Glai gun dtae meuan wah glai soot kaup fah
We’re close, but it’s like we’re as far apart as the sky
เอื้อมมือออกไป ไม่ถึงเธอสักครั้ง
Euam meu auk bpai mai teung tur suk krung
I reach out my hand, but I can’t reach you even once
จะต้องรักให้มากเท่าไหร่ จึงจะมีความหมายขึ้นมา
Ja dtaung ruk hai mahk tao rai jeung ja mee kwahm mai keun mah
How much must I love you until it’ll gain meaning?
บอกฉันหน่อย ฉันต้องทำขนาดไหน
Bauk chun noy chun dtaung tum kanaht nai
Tell me, how much must I do?
จะพอให้เธอรัก จะพอให้เธอรัก
Ja por hai tur ruk ja por hai tur ruk
Until it’ll be enough for you to love me? Until it’ll be enough for you to love me?

(**,***)

มองแต่ไม่เห็น ฟังแต่ไม่ได้ยิน / Maung Dtae Mai Hen Fung Dtae Mai Dai Yin (Look but Don’t See, Listen but Don’t Hear)
เปลี่ยน / Bplian (Change)
รักแท้มีอยู่จริง / Ruk Tae Mee Yoo Jing (True Love Exists)
เสียงของหัวใจ / Siang Kaung Hua Jai (The Voice of the Heart)

   
All songs tagged Saran Anning