Q

All posts tagged Q

Title: คำปลอบโยน / Kum Bplaup Yohn (Comfort)
Artist: Q
Album: Q
Year: ??

อึดอัดใจไหม ที่ยังทนยังทำว่ารักกัน
Eut ut jai mai tee yung ton yung tum wah ruk gun
Are you frustrated to still endure, still act like we’re in love?
แกล้งเป็นว่ารักฉัน ทั้งที่ใจเธอมีแต่เขา
Glaeng bpen wah ruk chun tung tee jai tur mee dtae kao
Pretending that you love me, even though your heart has only him
ตั้งแต่วันนั้น วันที่เธอกับเขาได้พบกัน
Dtung dtae wun nun wunt ee tur gup kao dai pob gun
Since that day, the day you and he met
เรื่องจริงหรือความฝัน เธอเปลี่ยนไปได้ถึงเพียงนี้
Reuang jing reu kwahm fun tur bplian bpai dai teung piang nee
Whether it’s real or a dream, you changed into this

(*) ความรักที่เคยหวาน ของสองเรา
Kwahm ruk tee koey wahn kaung saung rao
Our love that was once sweet
วันนี้มันจืดจาง อึดอัดใจ
Wun nee mun jeut jahng eut ut jai
Today is fading and frustrating
เธอก็ไปกับเขาได้เลย อย่าฝืน
Tur gor bpai gup kao dai loey yah feun
You can go with him, don’t force this

(**) หากหมดรัก ก็จากไป ปล่อยไว้ ยิ่งปวดใจ
Hahk mot ruk gor jahk bpai bploy wai ying bpuat jai
If you don’t love me anymore, leave, letting this go on is breaking my heart
ถ้าทั้งใจมีเขาอยู่ ไม่ต้องหา คำปลอบโยน
Tah tung jai mee kao yoo mai dtaung hah kum bplaup yohn
If your entire heart is his, there’s no need for any words of comfort
สุดท้าย เธอก็ไป คำลา คำเดียวก็พอ
Soot tai tur gor bpai kum lah kum diao gor por
In the end, you’ll go, one good-bye is enough
ไม่ต้องมายื้ออีกแล้ว หมดใจก็ไปเหอะเธอ
Mai dtaung mah yeu eek laeo mot jai gor bpai hur tur
There’s no need to hold you back anymore, if you’re out of feelings for me, go

อย่ามาปลอบฉัน ไม่กี่วันใจฉันก็ลืมเธอ
Yah mah bplaup chun mai gee wun jai chun gor leum tur
Don’t come to console me, pretty soon my heart will forget you
ลืมเธอได้เสมอ เจ็บแค่นี้คงไม่ถึงตาย
Leum tur dai samur jep kae nee kon gmai teung dtai
I’ll be able to forget you forever, this pain won’t kill me
จบเพียงเท่านี้ สิ่งดีๆ ที่เคยฝันร่วมกัน
Jop piang tao nee sing dee dee tee koey fun ruam gun
Just end it right here, the good things we used to dream of
ไปอยู่กับคนนั้น คนที่เธอสบายทั้งกายและใจ
Bpai yoo gup kon nun kon tee tur sabai tung gai lae jai
Go be with him, the person both your body and heart are comfortable with

(*,**,**)

Title: ฝาก / Fahk (Entrust)
Artist: Q
Album: We Are the Q
Year: 2004

มองดูทะเลที่กว้างใหญ่
Maung doo talay tee gwahng yai
Looking at the vast sea
มองไกลออกไปแสนว่างเปล่า
Maung glai auk pai saen wahng plao
Looking far out, it’s so empty
ลึกเกินหยั่งสุดปลายตา
Leuk gern yung soot plai dtah
It’s so deep, as far as the eye can see

มองบนแผ่นฟ้าที่กว้างใหญ่
Maung bon paen fah tee gwahng yai
Looking up at the fast sky
มองดูยิ่งไกลแสนไกลห่างสูงเกินใฝ่
Maung doo ying glai saen glai hahng soong gern fai
Looking, the higher it goes, the further away my hopes are
จะมีสักคนบ้างไหมเข้าใจเราให้ชีวิตฉันมีรักอีกที
Ja mee suk kon bahng mai kao jai rao hai cheewit chun mee ruk eek tee
Is there anyone who understands us who will let my life have love again?

มองดูดวงดาวมีแสงส่องมีเมฆประครองเคล้าคลออยู่
Maung doo duang dao mee saeng saung mee mek prakraung klao klor yoo
Looking at the stars shining through the clouds, twinkling together
ไม่เคยห่าง จากกันไป
Mai koey hahng jahk gun pai
They’re never far from each other

มองดูตัวเองแล้วยิ่งเศร้าทำไมตัวเราไร้เคียงคู่
Maung doo dtua eng laeo ying sao tummai dtua rao rai kiang koo
Looking at myself, the sadder we get, why are we without our match?
เฝ้ารออยู่ แต่เธอคนนั้นอยู่ไหน
Fao ror yoo dtae tur kon nun yoo nai
I’m waiting, but where are you?

ฟากฟ้าใดโปรดให้ใจฉันมีรักอีกที
Fahk fah dai proht hai jai chun mee ruk eek tee
Heaven, please let my heart have love again

(*) อยากเพียงขอใครคนนึงได้ซึ้งรักที่มีวอนสาย
Yahk piang kor krai kon neung dai seung ruk tee mee waun sai
I just want someone to impress the love I have that has been begging for a way
ทางนทีส่งให้คนดีที่แสนไกล
Tahng natee song hai kon dee tee saen glai
A way for the river to send my sweetheart who’s so far away

(**) ฝากใบไม้ที่มีรักอยู่ให้เธอรู้วานลม
Fahk bai mai tee mee ruk yoo hai tur roo wahn lom
I’ll entrust the leaves with my love and to let you know, and I ask the wind
ช่วยเป่าฝากกับคน
Chuay pao fahk gup kon
To please blow with the person
ที่ฉันเดินผ่านพาความรักไปหาเธอช่วยฉันที
Tee chun dern pahn pah kwahm ruk pai hah tur chuay chun tee
Who I passed, leading my love to find you, please help me

ก็เธอคนนั้นอยู่ไหนฟากฟ้าใดโปรดให้ใจฉันมีรักอีกที
Gor tur kon nun yoo nai fahk fah dai proht hai jai chun mee ruk eek tee
Where are you? Heaven, please let my heart have love again

(*,**,*,**)

Title: สิ้นสุด (Dirty Secret) / Sin Soot (Dirty Secret) [Finished (Dirty Secret)]
Artist: 7thScene ft. Q Flure
Album: 7thScene
Year: 2008

มีบางเรื่องราวที่ฉันได้เคยทำพลาดไป
Mee bahng reuang rao tee chun dai koey tum palaht pbai
There’s some matters that I’ve overlooked
กลายเป็นเรื่องในใจไม่อยากจะให้ใครได้รู้
Glai pben reuang nai jai mai yahk ja hai krai dai roo
Becoming a problemi n my heart, I don’t want anyone to know
ทนทุกข์เท่าไหร่ที่ฉันต้องทนเก็บเอาไว้อยู่
Ton took tao rai tee chun dtong ton gep ao wai yoo
However much I endured the suffering that I had to endure inside
แต่ตอนนี้ ฉันทนไม่ไหว
Dtae dton nee chun ton mai wai
Now, I can’t take it

(*)ในวันนี้ ฉันนั้นจะขอหยุด
Nai wun nee chun nun ja kor yoot
Today, I want to stop
ขอให้เธอช่วยสิ้นสุดมันสักที
Kor hai tur chuay sin soot mun soot tee
I want you to please finish it once and for all
หยุดความทุกข์ในใจที่มี วันนี้จะโยนมันทิ้ง
Yoot kwahm took nai jai tee mee wun nee ja yohn mun ting
Stop the suffering in this heart I have, today I’ll throw it away
ทุกเรื่องราวที่มีอยู่ ฉันจะพูดกับเธอ
Took reuang rao tee mee yoo chun ja poot gup tur
Every issue that I have, I’ll tell you
ให้ได้รู้ทุกสิ่ง ไม่หวังให้เธออภัย
hai dai roo took sing mai wung hai tur apai
I’ll let you know everything, I don’t expect you to forgive me

เพราะฉันนั้นทนไม่ไหวแล้วจริงๆ
Pror chun nun ton mai wai laeo jing jing
Because I really can’t take it anymore

ฉันทำให้ใครต้องเจ็บช้ำและเขาต้องเสียใจ
Chun tum hai krai dtong jep chun lae kao dtong sia jai
I made someone hurt and made them feel sad
เรื่องราวที่พลาดไปไม่อยากให้ใครได้รู้
Reuang rao tee palaht pbai mai yahk hai krai dai roo
The issues that I’ve overlooked I don’t want anyone to know
นานสักเท่าไหร่ ฉันก็ยังเก็บมันไว้อยู่
Nahn suk tao rai chun gor yung gep mun wai yoo
However much longer, I’ll still keep them inside

ไม่เอาแล้ว ฉันทนไม่ไหว
Mai ao laeo chun ton mai wai
I don’t want to, I can’t take it

(*)

วันนี้ฉันทนไม่ไหว…
Wun nee chun ton mai wai
Today I can’t take it

(*)

ในวันนี้ ฉันนั้นจะขอหยุด
Nai wun nee chun nun ja kor yoot
Today, I want to stop
ขอให้เธอช่วยสิ้นสุดมันสักที
Kor hai tur chuay sin soot mun soot tee
I want you to please finish it once and for all
หยุดความทุกข์ในใจที่มี วันนี้จะโยนมันทิ้ง
Yoot kwahm took nai jai tee mee wun nee ja yohn mun ting
Stop the suffering in this heart I have, today I’ll throw it away
ทุกเรื่องราวที่มีอยู่ ฉันจะพูดกับเธอ ให้รู้ทุกสิ่ง
Took reuang rao tee mee yoo chun ja poot gup tur hai roo took sing
Every issue that I have, I’ll tell you so you can know everything
ที่ฉันได้ทำลงไป จะเลวร้ายมากมายแค่ไหน
Tee chun dai tum long pbai ja leo rai mahk mai kae nai
That I’ve pushed down, however bad it is
ไม่สนจะเป็นยังไง ไม่หวังให้เธออภัย
Mai son ja pben yung ngai mai wung hai tur apai
I’m not interested in how it’ll be, I don’t expect you to forgive me
แค่ฉันได้พูดออกไป ก็วันนี้มันทนไม่ไหวแล้วจริงๆ
Kae chun dai poot ork pbai gor wun nee mun ton mai wai laeo jing
I just want to get it out, today I really can’t take it anymore