Portrait

All posts tagged Portrait

Title: อยากกลับไปเป็นคนเหงา / Yahk Glup Bpai Bpen Kon Ngao (I Want to Go Back to Being Lonely)
Artist: Portrait
Album: [Single]
Year: 2020

ทำไมต้องยอมทรมาน กับการรักใครขนาดนี้
Tummai dtaung yaum toramahn gup gahn ruk krai kanaht nee
Why must I willingly be tortured by loving someone this much?
เพราะรักจึงยอมทนทุกที แต่วันนี้ฉันคงทนไม่ไหว
Pror ruk jeung yaum ton took tee dtae wun nee chun kong ton mai wai
Because I love you, I’ve always been willing to endure it, but today I can’t take it

(*) ทำไมฉันรักเธอแล้วเจ็บ เจ็บกว่าวันที่อยู่คนเดียวไม่เข้าใจ
Tummai chun ruk tur laeo jep jep gwah wun tee yoo kon diao mai kao jai
Why do I get hurt from loving you? I hurt more than when I was alone, I don’t understand

(**) อยากกลับไปเป็นคนเหงา เหงาเท่าไร แต่ก็ไม่มีน้ำตา
Yahk glup bpai bpen kon ngao ngao tao rai dtae gor mai mee num dtah
I want to go back to being alone, however lonely I was, there were no tears
ดีกว่าทนอยู่ตรงนี้ แล้วเสียใจ กลายเป็นคนไม่มีค่า
Dee gwah ton yoo dtrong nee laeo sia jai glai bpen kon mai mee kah
It’s better than being right here and feeling sad, becoming a worthless person
อยู่คนเดียวคงดีกว่า อยู่กับเธอ
Yoo kon diao kong dee gwah yoo gup tur
Being alone is better than being with you

รักกันมันควรจะต้องดี ดีกว่าตอนที่ฉันไม่มีใคร
Ruk gun mun kuan ja dtaung dee dee gwah dtaun tee chun mai mee krai
Loving someone should be nice, better than when I didn’t have anyone
บางทีต่อจากวันนี้ไป ต้องตัดใจแล้วยอมเดินออกมา
Bahng tee dtor jahk wun nee bpai dtaung dtut jai laeo yaum dern auk mah
Sometimes, from now on, I must give up and walk away

(*,**)

เจ็บแล้วจำเขาเรียกว่าคน
Jep laeo jum kao riak wah kon
To remember getting hurt is being human
เจ็บแล้วทนเขาเรียกอะไร
Jep laeo ton kao riak arai
What is it called when you get hurt and put up with it?
เจ็บแล้วพอ ขอไปให้ไกล
Jep laeo por kor bpai hai glai
I’ve been hurt enough, I want to get away
ไปจากเธอไปจากความทรมาน
Bpai jahk tur bpai jahk kwahm toramahn
Away from you, away from the torture

(**,**)

   

Executive Supervisor : Vudtinun Bhirombhakdi
Executive Producer : Chodchapak Pholthanachod
Producer : Chodchapak Pholthanachod, PORTRAIT
Lyric : PORTRAIT, Anan Dapphetthikon
Melody : Chodchapak Pholthanachod
Arrange : Chodchapak Pholthanachod
Musician : Chodchapak Pholthanachod
Edited : Chodchapak Pholthanachod
Mixed & Mastered : Danuphop Kamol

Title: อย่าทำอย่างนั้น / Yah Tum Yahng Nun (Don’t Do That)
Artist: Portrait and the Rube
Album: [Single]
Year: 2018

(*) อย่าทำอย่างนั้น หัวใจฉันทนไม่ได้
Yah tum yahng nun hua jai chun ton mai dai
Don’t do that, my heart can’t take it
อย่าให้ความหวัง ถ้าฉันไม่มีความหมาย
Yah hai kwahm wung tah chun mai mee kwahm mai
Don’t give me hope if I’m meaningless
อย่าทำให้ฉันต้องรัก แต่สุดท้ายต้องมาร้องไห้
Yah tum hai chun dtaung ruk dtae soot tai dtaung mah raung hai
Don’t make me love you but have to cry in the end
ถ้าไม่รักกันจริง ก็อย่ามาใจร้ายกับฉันเลย
Tah mai ruk gun jing gor yah mah jai rai gup chun loey
If you don’t really love me, don’t be cruel to me

เธอให้ฉันยืนอยู่ตรงไหน คนสำคัญหรือแค่ผ่านไป บอกฉันที
Tur hai chun yeun yoo dtrong nai kon sumkun reu kae pahn bpai bauk chun tee
Where do I stand with you? Am I an important person or just a passing fling? Tell me
คำว่าเรามีค่าบ้างไหม คำว่ารักมีค่าแค่ไหน หรือมันไม่มี
Kum wah rao mee kah bahng mai kum wah ruk mee kah kae nai reu mun mai mee
Does the word “we” have any value? How much value does the word “love” have? Or do they not have any?

(**) รักหรือไม่รักเอาให้ชัดวอนได้ไหมให้เธอได้คิด
Ruk reu mai ruk ao hai chut waun dai mai hai tur dai kit
Do you love me or not? Make it clear, can I beg you to reconsider
ถึงจิตใจฉันสักนิด ทำสิ่งใดไม่เคยจะแคร์ เธอไม่แลเธอไม่สน
Teung jit jai chun suk nit tum sing dai mai koey ja care tur mai lae tur mai son
My heart in all this? You do everything and never care, you don’t look around, you aren’t interested
คนที่ยืนข้างเธอตรงนี้ ปวดใจจริงหนอคนดี ชีวีนี้แทบมลาย
Kon tee yeun kahng tur dtrong nee bpuat jai jing nor kon dee cheewee nee taep malai
In the person standing right here beside you, it really breaks my heart, darling, my life has nearly been destroyed

(*)

ถามจริงๆ ว่าเรื่องของเรา
Tahm jing jing wah reuang kaung rao
I’m really asking if our situation
คือรักจริงหรือแค่เธอเหงาบอกได้ไหม
Keu ruk jing reu kae tur ngao bauk dai mai
Is really love or if you were just lonely, please tell me
ถ้าไม่รักก็อย่าหลอกกัน ถ้าไม่รักก็ปล่อยมือฉัน ปลดปล่อยฉันไป
Tah mai ruk gor yah lauk gun tah mai ruk gor bploy meu chun bplot bploy chun bpai
If you don’t love me, don’t deceive me, if you don’t love me, let go of my hand, let me go

(**,*,*)

อย่าทำอย่างนั้น
Yah tum yahng nun
Don’t do that
กับฉันเลย
Gup chun loey
To me
อย่ามาใจร้าย
Yah mah jai rai
Don’t be cruel
กับฉันเลย
Gup chun loey
To me
อย่าทำอย่างนั้น
Yah tum yahng nun
Don’t do that
กับฉันเลย
Gup chun loey
To me
อย่ามาใจร้ายเลย
Yah mah jai rai loey
Don’t be cruel

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
EXECUTIVE PRODUCER : คชภัค ผลธนโชติ
PRODUCER : BOXX MUSIC TEAM
LYRICS : PORTRAIT, MVL
MELODY : PORTRAIT, MVL
ARRANGE : คชภัค ผลธนโชติ, MVL, THE RUBE
MIXED DOWN & MASTERING : ดนุภพ กมล

Title: เธออีกคน / Tur Eek Kon (Another You)
Artist: Portrait
Album: [Single]
Year: 2012

ฉันคงไม่ขอให้เธอเปลี่ยนใจไม่ไปจากกัน
Chun kong mai kor hai tur bplian jai mai bpai jahk gun
I’m not asking you to change your mind and not leave me
รู้ดีอย่างไรหัวใจเธอนั้นคงไม่กลับมา
Roo dee yahng rai hua jai tur nun kong mai glup mah
I know full well that no matter what, your heart won’t come back
เมื่อความต้องการของเธอมีเพียงแค่การจากลา
Meua kwahm dtaung gahn kaung tur mee piang kae gahn jahk lah
When your desires are only to leave
รักที่เธอมองที่เธอใฝ่หาไม่ใช่ฉัน
Ruk tee tur maung tee tur fai hah mai chai hun
The love that you’re looking for isn’t me

(*) แต่(และ)พรุ่งนี้ต้องทำยังไง
Dtae (lae) proong nee dtaung tum yung ngai
But (and) what should I do tomorrow?
คำตอบมันยังมืดมน จะไปหาตัวเธออีกคน จากที่ไหน
Kum dtaup mun yung meet mon ja bpai hah dtua tur eek kon jahk tee nai
The answer still looks bleak; Where can I find another you?

ฉันรักใครไม่ได้อีกแล้ว นอกจากเธอ
Chun ruk krai mai dai eek laeo nauk jahk tur
I can’t love anyone else anymore except you
รักของใครไม่อยากพบเจอ มีเธอผู้เดียว
Ruk kaung krai mai yahk pob jur mee tur poo diao
I don’t want to find anyone else’s love, I have only you
ฉันต้องค้นต้องหาเท่าไร ไม่รู้เมื่อไรจะเจอ
Chun dtaung kon dtaung hah tao rai mai roo meua rai ja jur
However much I must search, I don’t know when I’ll find someone
โลกนี้ยังมีเธออีกคนให้รัก อีกบ้างไหมเธอ
Lohk nee yung mee tur eek kon hai ruk eek bahng mai tur
Does this world still have another you for me to love?

เพราะในชีวิตชั้นมีแต่เธอที่รักหมดใจ
Pror nai cheewit chun mee dtae tur tee ruk mot jai
Because in my life, I only have you whom I love with all my heart
เมื่อเธอจากไป ฉันไม่มีใคร ไม่มีแล้ว
Meua tur jahk bpai chun mai mee krai mai mee laeo
When you leave, I won’t have anyone else, I won’t have anyone anymore

(*)

ฉันรักใครไม่ได้อีกแล้ว นอกจากเธอ
Chun ruk krai mai dai eek laeo nauk jahk tur
I can’t love anyone else anymore except you
โลกนี้ยังมีเธออีกคนให้รัก อีกบ้างไหมเธอ
Lohk nee yung mee tur eek kon hai ruk eek bahng mai tur
Does this world still have another you for me to love?

Title: โลกที่ไม่มีเธอ / Lohk Tee Mai Mee Tur (A World Without You)
Artist: Portrait
Album: [Single]
Year: 2017

เธออยู่ตรงนั้น เธอได้ยินฉันรึเปล่า
Tur yoo dtrong nun tur dai yin chun reu bplao
Can you hear me over there?
ฉันอยู่ตรงนี้ มีแต่คิดถึงสุดหัวใจ
Chun yoo dtrong nee mee dtae kit teung soot hua jai
I’m right here, just missing you with all my heart
ยังจำภาพสุดท้ายของเธอที่จากกัน
Yung jum pahp soot tai kaung tur tee jahk gun
I still remember the final image of you leaving
วันที่เป็นที่สุดของความเสียใจ
Wun tee bpen tee soot kaung kwahm sia jai
The day that was the epitome of sadness
แล้วโลกก็เปลี่ยนไปตลอดกาล
Laeo lohk gor bplian bpai dtalaut gahn
Then the world changed forever

ไร้ซึ่งจุดหมาย ในโลกที่แสนว่างเปล่า
Rai seung joot mai nai lohk tee saen wahng bplao
Without a goal in this empty world
มองฟ้าตั้งแต่เช้า จนตะวันลับเลือนหายไป
Maung fah dtung dtae chao jon dtawun lup leuan hai bpai
Staring at the sky since morning, until the sun sets and disappears
ในค่ำคืนที่ไร้ดาวบนฟ้า
Nai kum keun tee rai dao bon fah
In the night without any stars in the sky
ฉันยังคงมองหาว่าเธออยู่ที่ใด
Chun yung kong maung hah wah tur yoo tee dai
I still look for where you are
ช่วยมาบอกฉันที ชีวิตต้องทำยังไง
Chuay mah bauk chun tee cheewit dtaung tum yung ngai
Please tell me, what must my life do?

(*) โลกที่ไม่มีเธอ เป็นโลกที่ฉันไม่เหลือใคร
Lohk tee mai mee tur bpen lohk tee chun mai leua krai
A world without you is a world where I don’t have anyone left
มีเพียงร่างกายที่หายใจ แต่ทั้งหัวใจสลาย
Mee piang rahng gai tee hai jai dtae tung hua jai salai
There’s only my body that’s breathing, but my entire heart has shattered
ชีวิตที่ไม่มีเธอ ทุกอย่างที่เหลือจากนี้
Cheewit tee mai mee tur took yahng tee leua jahk nee
A life without you, everything that’s left from now on
ไม่มีความหมาย
Mai mee kwahm mai
Is meaningless
จะทำเช่นไร เมื่อรักได้ตายไปแล้ว
Ja tum chen rai meua ruk dai dtai bpai laeo
What will I do when my love has died

แค่เพียงภาวนาไปอย่างสิ้นหวัง
Kae piang pahwanah bpai yahng sin wung
Just a hopeless prayer
ให้ฉันได้พบเธออีกครั้งนึง
Hai chun dai pob tur eek krung neung
Let me see you one more time
แค่มองตากัน และกอดฉันอีกครั้งนึง
Kae maung dtah gun lae gaut chun eek krung neung
Just look into my eyes and hug me once again
อย่าปล่อยให้ทรมานอย่างนี้เลย
Yah bploy hai toramahn yahng nee loey
Don’t leave me tortured like this

(*)

จะทำเช่นไรเมื่อรักได้ตายไปพร้อมเธอ
Ja tum chen rai meua ruk dai dtai bpai praum tur
What will I do when my life has died with you?
ไม่เหลืออะไร ในโลกที่ไม่มีเธอ
Mai leua arai nai lohk tee mai mee tur
Nothing is left in a world without you

เธออยู่ตรงนั้น เธอได้ยินฉันรึเปล่า
Tur yoo dtrong nun tur dai yin chun reu bplao
Can you hear me over there?

   

LYRICS : PORTRAIT & อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์
MELODY : PORTRAIT & อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์ & คชภัค ผลธนโชติ
ARRANGE : PORTRAIT & อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์ & คชภัค ผลธนโชติ
MIXED DOWN & MASTERING : ดนุภพ กมล

Title: เจ็บจนไม่เข้าใจ / Jep Jon Mai Kao Jai (It Hurts So Much, I Don’t Understand)
Artist: Portrait
Album: [Single]
Year: 2017

ยังเจ็บไม่พอใช่ไหม ใจฉัน
Yung jep mai por chai mai jai chun
You haven’t been hurt enough yet, have you, my heart?
ยังเหนื่อยไม่พอใช่ไหม ใจเอ๋ย
Yung neuay mai por chai mai jai oey
You’re still not tired enough, are you? Oh, my heart
ไปรักแต่คนใจร้าย ไม่รักตัวเองบ้างเลย
Bpai ruk dtae kon jai rai mai ruk dtua eng bahng loey
You only love a cruel person, you don’t love yourself at all

อ่อนหัดกับความซับซ้อน ของคน
Aun hut gup kwahms up saun kaung kon
I’m inexperienced with human complexity
สับสนกับความซับซ้อน ของใจ
Sup son gup kwahm sup saun kaung jai
I’m confused with the complexities of the heart
อยากถามดวงดาวบนฟ้า ความรักต้องแลกด้วยน้ำตาหรือไร
Yahk tahm duang dao bon fah kwahm rukd taung laek duay num dtah reu rai
I want to ask the stars in the sky if love must be traded for tears or what?

(*) ถ้าความรักคือต้องทน ถ้ามันต้องเหนื่อย แล้วไม่ได้อะไร
Tah kwahm ruk keun dtaung ton tah mun dtaung neuay laeo mai dai arai
If love is having to endure, if it’s having to be tired, but not getting anything
ทำแล้ว ฉันทำทุกทาง ไม่มีค่าใด
Tum laeo chun tum took tahng mai mee kah dai
I’ve done it, I’ve done everything, it’s worthless

(**) ถ้าการรักใครสักคน มันทำให้เจ็บ เจ็บจนไม่เข้าใจ
Tah gahn ruk krai suk kon mun tum hai jep jep jon mai kao jai
If loving someone hurts, hurts so much that I don’t understand
ถ้าเป็นอย่างนั้นฉันยอม ไม่รักใคร
Tah bpen yahng nun chun yaum mai ruk krai
If it’s like that, I’m willing to not love anyone

อยากเหนื่อยอีกนานแค่ไหน ใจฉัน
Yahk neuay eek nahn kae nai jai chun
How much longer do you want to be tired, heart?
บอกกับตัวเองได้ไหมให้พอ
Bauk gup dtua eng dai mai hai por
Just tell me, okay?
ก็รู้ไม่มีความหมาย ไม่รู้ว่ามัวมาเฝ้ารออะไร
Gor roo mai mee kwahm mai ami roo wah mua mah fao ror arai
I know it’s meaningless, I don’t know what I keep waiting for

(*,**,*,**)

   
EXECUTIVE SUPERVISOR : Vudtinun Bhirombhakdi
EXECUTIVE PRODUCER : Chodchapak Pholthanachod
PRODUCER : Portrait
LYRICS : Portrait & BoxxMusic
MELODY : Portrait & BoxxMusic
ARRANGER : Portrait & BoxxMusic

   
I really like how the lyrics are an inner reflection, talking to one’s heart, rather than just lamenting to the world that you’ve been hurt by love. I also am a huge fan of animated music videos. I really like the artistic style of this; how the color scheme reflects the blue mood of the song, and how the scenes blur back and forth between memories and reality. Nicely done~

Title: วันที่หัวใจเคลื่อนไหว / Wun Tee Jai Kleuan Wai (The Day A Heart Will Move)
Artist: Portrait
Album: ลวงตา / Luang Dtah (Deceptive)
Year: 2006

เธอก็ยังเป็นเหมือนเดิมอย่างนั้น
Tur gor yung bpen meuan derm yahng nun
You’re still the same like that
ไม่เคยจะมองหันมาที่ฉัน
Mai koey ja maung hun mah tee chun
Never turning and looking at me
นานเพียงไหน ไม่สั่นไหวไม่รักกัน
Nahn piang nai mai sun wai mai ruk gun
However long it’s been, I’m never shaken into not loving you

ฉันก็ยังเหมือนเดิมอย่างนี้ ปักใจ
Chun gor yung meuan derm yahng nee bpuk jai
I’m still the same like this, I have my heart set
ไม่เคยหันไปเสียที
Mai koey hun bpai sia tee
I never turn any other way
นานเพียงไหน ใจดวงนี้มีแค่เธอ
Nahn piang nai jai duang nee mee kae tur
However long it’s been, this heart has only you

(*) คงสักวันที่เธอมองกลับมา
Kong suk wun tee tur maung glup mah
Some day, will you look back
หรือเป็นฉันที่ยอมหันจากไป
Reu bpen chun tee yaum hun jahk bpai
Or will it be me who consents to turning away?

(**) ฉันจะรอสักวัน
Chun ja ror suk wun
I’ll wait for that day
วันที่มีหัวใจดวงไหนเคลื่อนไหว
Wun tee mee hua jai duang nai kleuan wai
The day that one of our hearts will move
อาจเป็นใจเธอ ที่แพ้ให้กับรักจริง
Aht bpen jai tur tee pae hai gun ruk jing
It might be your heart that will fall to my true love
แพ้ให้กับหัวใจที่รักเธอเสมอ
Pae hai gup hu ajai tee ruk tur samur
Losing to a heart that has always loved you
เราคงได้รู้สักวัน
Tur kong dai roo suk wun
You’ll probably know some day

ทนจะทนแม้ใจจะท้อ
Ton ja ton mae jai ja tor
Endure, I’ll endure, even though my heart is discouraged
เฝ้ารอจะทรมานเท่าไร
Fao ror ja toramahn tao rai
I’ll wait, however torturous it is
แต่จะทนจวบจนใจจะสิ้นแรง
Dtae ja ton juap jon jai ja sin raeng
I’ll endure until my heart runs out of strength

(*,**,**)

Title: โลกที่ไม่มีฉัน / Lohk Tee Mai Mee Chun (A World Without Me)
Artist: Portrait
Album: ??
Year: ??

วันนี้ตัวฉันมองเหม่อลงข้างเธอด้วยใจที่อ่­อนล้า
Wun nee dtua chun maung mur long kahng tur duay jai tee aun lah
Today I stare down beside you with an exhausted heart
เธอนั่งมองโลกใบเก่ากับรักของเราด้วยความเ­ฉยฉา
Tur nung maung lohk bai gao gup ruk kaung roa duay kwahm choey chah
You sit looking at the old world and our love with indifference
โลกเก่าใบนี้มันคงไร้ค่า เธอคงต้องทนฝืนใจรับมัน
Lohk gao bai nee mun kong rai kah tur kong dtaung ton feun jai rup mun
This old world is worthless, you had to endure forcing your heart to accept it
เธออาจต้องการเห็นโลกใบใหม่ซึ่งเป็นโลกที่ไ­ม่มีฉัน
Tur aht dtaung gahn hen lohk bai mai seung bpen lohk tee mai mee chun
You might need to look at the new world, which is a world without me

(*) โลกใบนี้มันคงจะเก่าและไม่สวยงาม
Lohk bai nee mun kong ja gao lae mai suay ngahm
This world is old and ugly
หากมันทำให้เธอรำคาญชั้นพร้อมจะยอมเดินออก­ไป(พร้อมจะทำให้เข้าใจ)
Hahk mun tum hai tur rumkahn chun praum ja yaum dern auk bpai (praum ja tum hai kao jai)
If it annoys you, I’m ready to walk away (I’m ready to make you understand)

(**) และในวันพรุ่งนี้โลกจะเป็นอย่างที่เธอต้อง­การ
Lae nai wun proong nee lohk ja bpen yahng tee tur dtaung gahn
And tomorrow, the world will be like you desire
ไม่มีรักของฉันในนั้นคงพอใจ
Mai mee ruk kaung chun nai nun kong por jai
Not having my love on that day will be satisfying for you

รักฉันทำฟ้ามัวหม่นเธอคงต้องทนมานานใช่มั๊­ย
Ruk chun tum fah mua mon tur kong dtaung ton mah nahn chai mai
My love darkened the sky, you had to put up with it for so long, didn’t you?
ใจที่มันรักเพียงเธอจะทำให้เธอจะยอมเข้าใจ
Jai tee mun ruk piang tur ja tum hai tur ja yaum kao jai
My heart that loved only you will make you willing to understand
เมื่อโลกใบนี้ไม่เคยงดงาม และเธอต้องทนฝืนใจรับมัน
Meua lohk bai nee mai koey ngot ngahm lae tur dtaung ton feun jai rup mun
When this world was never beautiful, and you had to endure forcing your heart to accept it
จะทำให้เธอได้โลกใบใหม่จะเป็นโลกที่ไม่มีฉ­ัน
Ja tum hai tur dai lohk bai mai ja bpen lohk tee mai mee chun
I’ll make you have a new world, and that will be a world without me

(*,**)

คนคนนี้รักเธอทำเพื่อเธอตลอดมา
Kon kon nee rukt ur tum peua tur dtalaut mah
This person loves you and always did everything for you
แม้จะต้องเสียน้ำตาเจ็บซักเท่าไร
Mae ja dtaung sia num dtah jep suk tao rai
No matter how many tears I had to lose or how much I was hurt
และจะทำเหมือนเดิมทำให้เป็นครั้งสุดท้าย
Lae ja tum meuan derm tum hai bpen krung soot tai
And I’ll do the same for you, one last time
วันนี้ฉันจะจากไปให้โลกของเธอสดใสเหมือนเดิม
Wun nee chun ja jahk bpai hai lohk kaung tur sot sai meuan derm
Today I’ll leave and make your world bright again

(**,*,**)

Title: Upside Down
Artist: Portrait
Album: [Single]
Year: 2015

ห้องเดิมมุมเดิม หนึ่งชีวิตกำลังจะเริ่มหายใจต่อไป
Haung derm moom derm neung cheewit gumlung ja rerm hai jai dtor bpai
The same room, the same corner, one life is about to start breathing again
เธอคงไม่รู้ว่ามันยากเย็นแค่ไหน
Tur kong mai roo wah mun yahk yen kae nai
You probably don’t know how difficult it is
กับการต้องอยู่ต่อไปให้ได้จากนี้
Gup gahn dtaung yoo dtor bpai hai dai jahk nee
To have to be able to keep living from now on
เสียงเพลงเพลงเดิม กลับมาเติมอารมณ์ให้ฉันนึกถึงสิ่งที่เคยมี
Siang pleng pleng derm glup mah dterm ahrom hai chun nuek teung sing tee koey mee
The sound of the same music ends up adding to my mood and making me think of the things I once had
ดาวดาวพราวแสงก็ดูอ่อนแรงในคืนนี้
Dao dao prao saeng gor doo aun raeng nai keun nee
The twinkling stars seem weak tonight
ทั้งโลกไม่เหลือไม่มีเรื่องดีต่อไป
Tung lohk mai leua mai mee reuang dee dtor bpai
The whole world doesn’t have anything good left anymore

(*) ขาดเธอไปแล้ว ฉันพบโลกใหม่
Kaht tur bpai laeo chun pob lohk mai
Without you, I’ve found a new world
ทุกสิ่งถูกจัดวางไว้เพื่อความปวดร้าว
Took sing took jut wahng wai peua kwahm bpuat rao
Everything has been arranged for agony

(**) The world turned upside down
The world turned upside down
ทุกทุกสิ่งที่อยู่ในโลกไม่เป็นเหมือนเก่า
Took took sing tee yoo nai lohk mai bpen meuan gao
Nothing in the world is the same
จากสุขเป็นทุกข์ จากซึ้งเป็นเศร้า
Jahk sook bpen took jahk seung bpen sao
From being happy to suffering, from being touched to being sad
ตั้งแต่นาทีที่เธอจากไป
Dtung dtae nahtee tee tur jahk bpai
Since the moment you left

หัวใจดวงเดิม อ่อนกำลังจนเริ่มเหมือนจะขาดใจ
Hua jai duang derm aun tumlung jon rerm meuan ja kaht jai
My same heart is so weak, it’s beginning to die
เธอทำให้โลกพลิกด้าน หยุดการเคลื่อนไหว
Tur tum hai lohk plik dahn yoot gahn kleuan wai
You made the world turn upside down and stop moving
ทุกครั้งที่ฉันหายใจ คิดถึงแต่เธอ
Took krung tee chun hai jai kit teung dtae tur
Every time I breathe, I think only of you

(*,**)

ทุกทุกสิ่งที่อยู่ในโลกไม่เป็นเหมือนเก่า
Took took sing tee yoo nai lohk mai bpen meuan gao
Nothing in the world is the same
เปลี่ยนชีวิตและจิตใจฉัน
Bplian cheewit lae jit jai chun
Changing my life and heart
สุ่โลกของความเงียบเหงา
Soo lohk kaung kwahm ngiap ngao
Into a world of solitude
ตั้งแต่นาทีที่เธอจากไป
Dtung dtae nahtee tee tur jahk bpai
Since the moment you left

เจ็บจนไม่เข้าใจ / Jep Jon Mai Kao Jai (It Hurts So Much, I Don’t Understand)
โลกที่ไม่มีฉัน / Lohk Tee Mai Mee Chun (A World Without Me)
โลกที่ไม่มีเธอ / Lohk Tee Mai Mee Tur (A World Without You)
เธออีกคน / Tur Eek Kon (Another You)
Upside Down
วันที่หัวใจเคลื่อนไหว / Wun Tee Jai Kleuan Wai (The Day A Heart Will Move)
อย่าทำอย่างนั้น / Yah Tum Yahng Nun (Don’t Do That) [With the Rube]
อยากกลับไปเป็นคนเหงา / Yahk Glup Bpai Bpen Kon Ngao (I Want to Go Back to Being Lonely)

   
All songs tagged Portrait