Please

All posts tagged Please

Title: Please
Artist: 8Garad
Album: [Single]
Year: 2017

(*) ก็ไม่อยากจะรบกวนใจเธอ
Gor mai yahk ja rop guan jai tur
I don’t want to bother you
ถ้าให้หยุดรักเธอคงทนไม่ไหว
Tah hai yoot ruk tur kong ton mai wai
If you want me to stop loving you, I can’t take it
ได้โปรดขอร้องเห็นใจอีกสักครั้ง
Dai bproht kor raung hen jai eek suk krung
Please, I beg you, have sympathy for me one more time

(**) อยากจะรู้เธอคิดยังไง
Yahk ja roo tur kit yung ngai
I want to know how you feel
พูดว่ารักให้ฟังสักครั้งได้ไหม
Poot wah ruk hai fung suk krung dai mai
Please tell me you love me just one time
เพราะยังไม่พร้อมยอมรับกับความเสียใจ
Pror yung mai praum yaum rup gup kwahm sia jai
Because I’m still not ready to accept the sadness

ก่อนจะมีคำนั้น อยากให้เธอได้เข้าใจ
Gaun ja mee kum nun yahk hai tur dai koa jai
Before those words, I want you to understand
ถึงแม้ต้องทน ซักเท่าไร
Teung mae dtaung ton suk tao rai
No matter how much I must endure
ได้โปรดคืนนี้ อยู่ตรงนี้ อย่ามีใคร
Dai bproht keun nee yoo dtrong nee yah mee krai
Please, tonight, stay right here, don’t have anyone else
ขอเธอที่รัก ได้โปรด รักฉันได้ไหม
Kor tur tee ruk dai bproht ruk chun dai mai
I’m begging you, darling, please, please love me

ทุกคำ ยังจำไม่ได้ลืม
Took kum yung jum mai dai leum
I still remember every word, I haven’t forgotten
สัมผัสจากมือยังคอยเตือนอยู่ทุกคืน
Sumput jahk meu yung koy dteuan yoo took keun
I’m still reminded of the touch of your hand every night
แล้วเธอคิดถึงกันหรือเปล่า
Laeo tur kit teung gun reu bplao
Do you think of me?
แค่ในหัวใจ ขอเก็บไว้ ขอแค่นี้ ได้หรือเปล่า
Kae nai hua jai kor gep wai kor kae nee dai reu bplao
I just ask that you keep me in your heart, that’s all, can you?

ฝืน อิสระ อยู่ในระบบหัวใจ
Feun isara yoo nai rabop hua jai
Resistance, freedom, it’s in the system of the heart
ความรู้สึกที่มีไม่หนีไปไหน
Kwahm roo seuk tee mee mai nee bpai nai
The feelings I have aren’t running off anywhere
จินตนาการ ภาพเมื่อวันวาน
Jindtanahgahn pahp meua wun wahn
Imagination, the images of yesterday
ยิ้มเธอวันนั้น มันเป็นภาพทรมาน
Yim tur wun nun mun bpen pahp toramahn
Your smile that day, it’s a torturous picture

ขอเธอไม่ไปได้ไหม
Kor tur mai bpai dai mai
I’m asking you, please don’t go
อยู่กับให้นานได้ไหม
Yoo gup hai nahn dai mai
Please stay with me for a long time
แล้วเธอคิดถึงกันหรือเปล่า
Laeo tur kit teung gun reu bplao
Do you think of me?
แค่ในหัวใจ ขอเก็บไว้ ขอแค่นี้ ได้หรือเปล่า
Kae nai hua jai kor gep wai kor kae nee dai reu bplao
I just ask that you keep me in your heart, that’s all, can you?

เคยเข้าใจว่าเธอนั้นรักกันดี แต่ในวันนี้ฉันคงไม่มีเธออีกแล้ว
Koey kao jai wah tur nun ruk gun dee dtae nai wun nee chun kong mai mee tur eek laeo
I once understand that you loved me, but today, I don’t have you anymore
เหตุผลที่เธอไม่เคยมีใจ อาจเป็นเพราะฉันนั้นดูแลเธอไม่ค่อยดี I’m sorry
Het pon tee tur mai koey mee jai aht bpen pror chun nun doo ale tur mai koy dee I’m sorry
The reason that you never had feelings for me might be because I didn’t take very good care of you, I’m sorry

(*,**)

Take my hand to the sky
Take my hand to the sky
จับมือฉันไว้รักกันได้ไหม
Jup meu chun wai ruk gund ai mai
Please take my hand and love me
แม้ว่าในพรุ่งนี้จะไม่เหลืออะไร
Mae wah nai proong nee ja mai leua arai
Even if there’s nothing left tomorrow
แต่เธอไม่เอารัก เธอไปจากใจฉัน
Dtae tur mai ao ruk tur bpai jahk jai chun
But you can’t take my love for you out of my heart

ภาพของเธอหมุนวนในความคิด
Pahp kaung tur moon won nai kwahm kit
Your image circulates in my thoughts
ไม่เคยลืมเธอได้เลยซักนิด
Mai koey leum tur dai loey suk nit
I’ve never been able to forget you
หากมันเป็นครั้งสุดท้าย
Hahk mun bpen krung soot tai
If it’s the end
อยากกอดเธอไว้ก่อนที่จะสาย
Yahk gaut tur wai gaun tee ja sai
I want to hug you before it’s too late

ยังคิดถึงฉันไหม เหมือนที่ฉันคิดถึงเธอ
Yung kit teung chun mai meuan tee chun kit teung tur
Do you still think of me like I think of you?
ฉันเองไม่มีใครมีแต่เธอในหัวใจ
Chun eng mai mee krai mee dtae tur nai hua jai
I don’t have anyone, I just have you in my heart
อยากบอกรักครั้งสุดท้าย ก่อนจะสาย ก่อนจะลาจาก
Yahk bauk ruk krung soot tai gaun ja sai gaun ja lah jahk
I want to tell you that I love you for the last time before it’s too late, before we separate
ลืมไปแล้ว คำสัญญาที่เธอฝาก
Leum bpai laeo kum sunyah tee tur fahk
You’ve already forgotten the promise you made me

ยังหวังให้เธออยู่ตรงนี้
Yung wung hai tur yoo dtrong nee
I still hope you’ll stay here
แค่ซักนาที ก็คงดี
Kae suk nahtee gor kong dee
For just a minute would be nice
อีกหมื่นล้านคำในใจ
Eek meun lahn kum nai jai
There’s millions of other words in my heart
ไม่มีอีกแล้ว ตลอดไป
Mai mee eek laeo dtalaut bpai
But no more, ever

Title: Please
Artist: Atom Chanagun (ชนกันต์)
Album: [Single]
Year: 2015

รู้ฉันรู้ ยังไงก็คงไม่ต่าง
Roo chun roo yung ngai gor kong mai dtahng
I know full well that no matter what, it’s no different
รู้ฉันรู้ ยังไงเธอก็เลือกเขา
Roo chun roo yung ngai tur gor leuak kao
I know full well no matter what, you’ll choose him
รู้ถึงฉันขอร้องยังไง
Roo teung chun kor raung yung ngai
I know that however I beg
เธอคงต้องลืมเรื่องของเรา
Tur kong dtaung leum reuang kaung rao
You’ll probably forget our matters
เพราะว่าเขาดีกว่า
Pror wah kao dee gwah
Because he’s better
เพราะเขาสำคัญกว่า
Pror kao sumkun gwah
Because he’s more important

รู้เธอมีเหตุผลอะไรสักอย่าง
Roo tur mee het pon arai suk yahng
I know you have your reasons
ที่ทำให้เธอไม่คิดจะอยู่กับฉัน
Tee tum hai tur mai kit ja yoo gup chun
That make you not consider staying with me
อาจเป็นเพราะเธอแค่เหงาใจ
Aht bpen pror tur kae ngao jai
It might be because you were just lonely
ในวันที่เราพบกัน
Nai wun tee rao pob gun
When we met
เธอแค่มีความสุข
Tur kae mee kwahm sook
You were just happy
แต่ว่าเธอไม่ได้รักกัน
Dtae wah tur mai dai ruk gun
But you didn’t love me

(*) (แต่)(เพราะ)ฉันรัก… รักเธอไปแล้วทั้งใจ
(Dtae) (pror) chun ruk ruk tur bpai laeo tung jai
(But) (because) I love, love you with all my heart already
รู้ฉันรู้ว่าเธอต้องไป
Roo chun roo wah tur dtaung bpai
I know, I know you must go
แค่อยากจะขอร้องเธออีกครั้ง
Kae yahk ja kor raung tur eek krung
I just want to ask you again

(**) โปรดรักฉันรักฉันเถอะนะ
Bproht ruk chun ruk chun tur na
Please love me, love me
จะไม่ทำให้เธอเสียใจ
Ja mai tum hai tur sia jai
I won’t hurt you
รู้ฉันสู้เขาไม่ไหว เทียบกับใครที่เธอมี
Roo chun soo kao mai wai tiap gup krai tee tur mee
I know I can’t fight him, compared with the someone you have
แต่เลือกฉันเลือกฉันได้ไหม
Dtae leuak chun leuak chun dai mai
But choose me, could you choose me?
ฉันจะดูแลเธอให้ดี
Chun ja doo lae tur hai dee
I’ll take good care of you
โปรดถามใจเธออีกที
Bproht tahm jai tur eek tee
Please ask your heart again
เพราะทั้งใจฉันมันยังมีแค่เธอ
Pror tung jai chun mun yung mee kae tur
Because my entire heart still has only you

รู้ว่าระหว่างเรานั้นมีบางอย่าง
Roo wah rawahng rao nun mee bahng yahng
I know there’s something between us
ฉันรู้ว่าใจหนึ่งเธอก็ยังมีฉัน
Chun roo wah jai neung tur gor yung mee chun
I know your heart still has me
รู้ทุกครั้งที่เรามองตา
Roo took krung tee rao maung dtah
I know every time we look in each other’s eyes
ยังทำให้ใจของเธอสั่น
Yung tum hai jai kaung tur sun
It still makes your heart pound
ทุกอย่างที่ผ่านมานั้นมันคือเรื่องจริง
Took yahng tee pahn mah nun mun keu reuang jing
Everything that happened was real

(*,**)

ยังมีแค่เธอ
Yung mee kae tur
I still have only you

โปรดรักฉันรักฉันเถอะนะ
Bproht ruk chun ruk chun tur na
Please love me, love me
จะไม่ทำให้เธอเสียใจ
Ja mai tum hai tur sia jai
I won’t hurt you
รู้ฉันสู้เขาไม่ไหว เทียบกับใครที่เธอมี
Roo chun soo kao mai wai tiap gup krai tee tur mee
I know I can’t fight him, compared to the person you have

แต่รักฉันรักฉันเถอะนะ
Dtae ruk chun ruk chun tur na
But love me, love me
จะไม่ทำให้เธอเสียใจ
Ja mai tum hai tur sia jai
I won’t hurt you
รู้ฉันสู้เขาไม่ไหว เทียบกับใครที่เธอมี
Roo chun soo kao mai wai tiap gup krai tee tur mee
I know I can’t fight him, compared to the person you have
แต่เลือกฉันเลือกฉันได้ไหม
Dtae leuak chun leuak chun dai mai
But choose me, could you choose me?
ฉันจะดูแลเธอให้ดี
Chun ja doo lae tur hai dee
I’ll take good care of you
โปรดถามใจเธออีกที
Bproht tahm jai tur eek tee
Please ask your heart again
เพราะทั้งใจฉันมันยังมีแค่เธอ
Pror tung jai chun mun yung mee kae tur
Because my entire heart still has only you