Peter Corp

All posts tagged Peter Corp

Title: ตัวเปล่า / Dtua Bplao (Unmarried)
Artist: Peter Corp Dyrendal
Album: OST สายลมกับแสงดาว / Sai Lom Gup Saeng Dao
Year: 2002

(*) ฉันมันตัวเปล่า ก็เหงามันเรื่อยไป ถึงจะมีใจ เก็บไว้ที่จะให้เธอ
Chun mun dtua bplao gor ngao mun reuay bpai teung ja mee jai gep wai tee ja hai tur
I’m unmarried, I’m always lonely, even though I have a heart, I’m saving it for you
อาจดูไม่มากมาย อาจดูไม่เลิศเลอ ฉันก็ให้เธอ หมดแล้วทั้งหัวใจ
Aht doo mai mahk mai aht doo mai lurt lur chun gor hai tur mot laeo tung hua jai
It might not seem like much, it might not seem wonderful, but I’ve already given it all to you

ฉันก็รู้ตัว ว่าฉันมันต้อยต่ำ ฉันไม่เคยจำ ว่าฟ้านั้นสูงเกินไป
Chun gor roo dtua wah chun mun dtoy dtum chun mai koey jum wah fah nun soong gern bpai
I realize that I’m inferior, I never remember the sky is too high
ไม่เคยจะห้ามตัว ไม่เคยจะห้ามใจ ถึงจะมีใจ แต่ฉันไม่คู่ควร
Mai koey ja hahm dtua mai koey ja hahm jai teung ja mee jai dtae chun mai koo kuan
I never forbid myself, I never stop my heart, even though I have feelings for you, I’m unsuitable

(**) เก็บเธอเอาไว้ในใจคงจะดีกว่า เก็บคำว่ารักในใจเพียงแค่ในฝัน
Gep tur ao wai nai jai kong ja dee gwah gep kum wah ruk nai jai piang kae nai fun
It’s better if I just keep you in my heart and keep my love in my heart just for my dreams
ไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะเหลือเพียงแค่ฉัน แต่ว่าใจของฉันจะรักเธอคนเดียว
Mai wah wun proong nee ja leua piang kae chun dtae wah jai kaung chun ja ruk tur kon diao
No matter if I’m the only one left tomorrow, my heart will only love you

ฉันมันตัวเปล่า ก็เหงามันเรื่อยไป ฉันก็เข้าใจ แต่ฉันก็รักเธอ
Chun mun dtua bplao gor ngao mun reuay bpai chun gor kao jai dtae chun gor ruk tur
I’m unmarried, I’m always lonely, I understand, but I love you
อาจมีแค่หัวใจ ที่ดูไม่เลิศเลอ ฉันก็ให้เธอ หมดแล้วทั้งหัวใจ
Aht mee kae hua jai tee doo mai lurt lur chun gor hai tur mot laeo tung hua jai
I might only have a heart that might not seem wonderful, but I’ve already given it all to you

ให้เธอได้โปรดเข้าใจ ให้เธอคนเดียวจริงๆ
Hai tur dai bproht kao jai hai tur kon diao jing jing
Please understand, I’ve really only given it to you

(**,*)

ถึงจะมีใจ แต่ฉันไม่คู่ควร
Teung ja mee jai dtae chun mai koo kuan
Even though I have feelings for you, I’m unsuitable

   

คำร้อง : กฤชยศ เลิศประไพ
ทำนอง : โสฬส ปุณกะบุตร
เรียบเรียง : วราวุธ เปี่ยมมงคล

Title: ถึงฉันจะเลวก็รักเธอ / Teung Chun Ja Leo Gor Ruk Tur (Even Though I’m Evil, I Love You)
Artist: Peter Corp (ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล)
Album: OST ระเริงไฟ / Rarerng Fai
Year: 2017

รู้อยู่แก่ใจ ว่าทำเธอเจ็บช้ำ รู้แต่ก็ทำ ทำไมไม่ห้ามใจ บางครั้ง ก็รุนแรงมากไป ไม่รู้ฉันเป็นอะไร ทำไมต้องเป็นแบบนี้
Roo yoo gaeo jai wah tum tur jep chum roo dtae gor tum tummai mai hahm jaibahng krun ggor roon raeng mahk bpai mai roo chun bpen arai tummai dtaung bpen baep nee
I know full well that I was hurting you, I knew, but I did it, why didn’t I ever stop myself? I was too harsh, I don’t know what’s wrong with me, why must I be like this?

รู้ว่าเธอช้ำ แต่ฉันก็ใจร้าย รู้เจ็บแค่ไหน แต่ฉันก็ไม่ฟัง
Roo wah tur chum dtae chun gor jai rai roo jep kaen nai dtae chun gor mai fung
I knew you were hurting, but I was cruel, I knew how much pain you were in, but I didn’t listen
ทุกครั้ง ที่ทำเธอเสียใจ ส่วนลึกข้างในหัวใจ ก็เจ็บไม่แพ้กับเธอ
Took krung tee tum tur sia jai suan leukkahn gnai hua jai gor jep mai pae gup tur
Every time that I made you sad, deep down inside my heart, I also hurt with you

(*) ไม่มีอะไรจะแก้ตัว ไม่มีอะไรจะพูดไป เธอมีน้ำตา ยังไม่ละอายใจ
Mai mee arai ja gae dtua mai mee arai ja poot bpai tur mee num dtah yun gmai la ai jai
There’s no excuse, there’s nothing to say, you cried, I’m still not ashamed
ไม่มีอะไรจะแก้ตัว แต่ใจก็กลัว อย่าหนีฉันไปได้ไหม ขอโทษจากหัวใจ ถึงฉันจะเลวก็รักเธอ
Mai mee arai ja gae dtua dtae jai gor glua yah nee chun bpai dai mai kor toht jahk hua jai teung chun ja leo gor ruk tur
There’s no excuse, but my heart is scared, please don’t run away from me, I apologize from the bottom of my heart, even though I’m evil, I love you
(อย่าหนีฉันไปได้ไหม ขอโทษจากหัวใจ ของคนเลวที่รักเธอ)
(Yah nee chun bpai dai mai kor toht jahk hua jai kaung kon leo tee ruk tur)
(Please don’t run away from me, I apologize from the bottom of the heart of an evil person who loves you)

รู้ว่าคนเลว ไม่ควรได้ความรัก รู้แต่ก็รัก มากมายเกินยั้งใจ
Roo wah kon leo mai kuan dai kwahm ruk roo dtae gor ruk mahk mai gern yung jai
I know that evil people shouldn’t be loved, I know, but I love you too much to hold back my heart
ทุกครั้ง ที่ทำเธอเสียใจ ส่วนลึกข้างในหัวใจ ก็เจ็บไม่แพ้กับเธอ
Took krung tee tum tur sia jai suan leuk kahn gnai hua jai gor jep mai pae gup tur
Every time that I made you sad, deep down inside my heart, I also hurt with you

(*)

ถ้าไม่สายจนเกินไป ถ้าเธอนั้นยังมีใจ อภัยให้ได้ไหม
Tah mai sai jon gern bpai tah tur nun yun gmee jai apai hai daimai
If it’s not too late, if you still have feelings for me, can you forgive me?

(*)

   

คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง/เรียบเรียง ปรเมศวร์ เหมือนสนิท

Title: กุมภาพันธ์ / Goom Pah Pun (February)
Artist: Peter Corp Dyrendal
Album: กุมภาพันธ์ / Goom Pah Pun (February)
Year: 2003

คงเป็นที่ฟ้าเบื้องบน เป็นคนขีดโชคชะตา
Kong bpen tee fah beuang bon bpen kon keet chohk chadtah
It’s probaby something above the sky, it’s a person who determines destiny
สร้างฉันและเธอให้มา ให้ได้พบเจอกัน
Sahng chun lae tur hai mah hai dai pob jur gun
Creating you and I to meet
ให้ฉันได้มีโอกาส ลิ้มรสในความชื่นบาน
Hai chun dai mee ohgaht lim rot nai kwahm cheun bahn
Letting me have the chance to get a taste of happiness
ให้เรามีกัน มีวันเวลาที่ดี
Hai rao mee gun mee wun welah tee dee
Letting us have each other and have wonderful times

และเป็นที่ฟ้าเบื้องบน เป็นคนพรากเราเช่นกัน
Lae bpen tee fah beuang bon bepn kon prahk rao chen gun
And it’s the something above the sky who is the one who separated us too
ให้เวลาเพียงแค่นั้น กลับต้องเสียเธอไป
Hai welah piang kae nun glup dtaung sia tur bpai
Giving us only that time, then ending up making me lose you
ฉันรู้ว่าไม่มีหวัง จะเหนี่ยวและรั้งเธอไว้ข้างกาย
Chun roo wah mai mee wung ja niao lae rung tur wai kahng gai
I know that there’s no way to hold you back and keep you at my side
จะทำยังไงก็คงไม่มีหนทาง
Ja tum yung ngai gor kong mai mee hon tahng
Whatever I do, there’s no way

(*) หากชีวิตฉันต้องขาดเธอไป จะเป็นยังไง
Hahk cheewit chun dtaung kaht tur bpai ja bpen yung ngai
How will my life be if I must be without you?
ชีวิตคงไร้ความหมาย และเหมือนไร้พลัง
Cheewit kong rai kwahm mai lae meuan rai palung
My life would be meaningless and lacking energy
ร่างกายที่เคยอดทน ก็คงไม่มีกำลัง
Rahng gai tee koey ot ton gor kong mai mee gumlung
My body that once could endure wouldn’t have any strength
ไม่มีความหวังให้ฉันได้ชื่นหัวใจ
Mai mee kwahm wung hai chun dai cheun hua jai
There’s no hope for me to be happy

(**) แค่เพียงพรุ่งนี้ถ้าตื่นมา มองไปไม่เจอเธอ
Kae piang proong nee tah dteun mah maung bpai mai jur tur
If I just wake up tomorrow, look, and don’t see you
แค่นึกก็ทำให้เพ้อ หวั่นและไหวในใจ
Kae neuk gor tum hai pur wun lae wai nai jai
Just thinking about it drives me crazy and makes my heart shake
ถ้าเราจะต้องจากกัน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด
Tah rao ja dtaung jahk gun mai wah duay het pon dai
If we must separate, no matter the reason
คงรู้ใช่ไหมว่าฉันจะต้องเสียใจ
Kong roo chai mai wah chun ja dtaung sia jai
You probably know that I’ll be sad, right?

(*,**)

เสียใจจนตาย
Sia jai jon dtai
I’d be sad to death

   
คำร้อง : สีฟ้า
ทำนอง : BRUNO BRUGNANO
เรียบเรียง : อภิไชย เย็นพูนสุข

Title: เจ้าทุยอยู่ไหน / Jao Tooey Yoo Nai (Where’s Jao Tooey?)
Artist: Peter Corp
Album: ??
Year: ??

(*) เจ้าทุยอยู่ไหน เจ้าทุยอยู่ไหน เจ้าทุยอยู่ไหน เห็นบ้างไหม เห็นบ้างไหม
Jao tooey yoo nai jao tooey yoo nai jao tooey yoo nai hen bahng mai hen bahng mai
Where is Jao Tooey? Where is Jao Tooey? Where is Jao Tooey? Have you seen him? Have you seen him?
ใครเจอวานช่วยบอกหน่อย ว่าฉันคอยแต่มันด้วยความคิดถึง
Krai jur wahn chuay bauk noy wah chun koy dtae mun duay kwahm kit teung
Whoever sees him, please tell him that I’ve been waiting with longing

(**) เจ้าทุยอยู่ไหน เจ้าทุยอยู่ไหน เจ้าทุยอยู่ไหน รู้บ้างไหม รู้บ้างไหม
Jao tooey yoo nai jao tooey yoo nai jao tooey yoo nai roo bahng mai roo bahng mai
Where is Jao Tooey? Where is Jao Tooey? Where is Jao Tooey? Do you know? Do you know?
ใครเจอวานช่วยส่งข่าว ว่าหัวเราะน่ะดูแล้วเหมือนกันเลย
Krai jur wahn chuay song kao wah huaror na doo laeo meuan gun loey
Whoever sees him, please send him the news that every time I see him, I laugh just the same
มีคนทำฉันเจ็บแสบ แทบเป็นแทบตายลงไป ก็ยอมให้เขามาหลอก ก็หลงดีใจ คิดไม่ทัน
Mee kon tum chun jep saep taep bpen taep dtai long bpai gor yaum hai kao mah lauk gor long dee jai kit mai tun
If someone makes me bitter, if I almost die, I let him come and trick me, I get lost in the happiness without thinking about it

(*,**)

(***) ไม่เคยจะรู้ความจริง ว่าเธอนั้นมีใครใคร ก็ยอมให้เธอมาหลอก ก็หลงดีใจ คิดไม่ทัน
Mai koey ja roo kwahm jing wah tur nun mee krai krai gor yaum hai tur mah lauk gor long de ejai kit mai tun
I’ll never know the truth of who you are, I’ll let you come and deceive me, getting lost in the happiness without thinking about it

(****) เจ้าทุยอยู่ไหน เจ้าทุยอยู่ไหน เจ้าทุยอยู่ไหน รู้บ้างไหม รู้บ้างไหม
Jao tooey yoo nai jao tooey yoo nai jao tooey yoo nai roo bahng mai roo bahng mai
Where’s Jao Tooey? Where’s Jao Tooey? Where’s Jao Tooey? Do you know? Do you know?
ใครเจอวานช่วยส่งข่าว ว่าถึงคราวที่ตัวฉันกลายเป็นทุย
Krai jur wahn chuay song kao wah teung krao tee dtua chun glai bpen tooey
If anyone sees him, please give him the news that it’s time I became a buffalo

(*** , * , ** , **** )

   
คำร้อง : ประชา พงศ์สุพัฒน์
ทำนอง : รุ่งโรจน์ ผลหว้า
เรียบเรียง : รุ่งโรจน์ ผลหว้า

Title: รักไม่รัก / Ruk Mai Ruk (Do You Love Me or Not?)
Artist: Peter Corp (ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล)
Album: OST นางร้ายสายลับ (Nahng Rai Sai Lup)
Year: 2013

ไม่รู้ว่ามันยังไงกัน คนกับความรัก
Mai roo wah mun yung ngai gun kon gup kwahm ruk
I don’t know what’s going on, a person with love
เธอกับความลับ บางอย่าง
Tur gup kwahm lup bahng yahng
You with some secrets
ไม่รู้ว่าต้องการอะไร เลยเก็บเอาไว้
Mai roo wah dtaung gahn arai loey gep ao wai
You don’t know what you want, so you keep it hidden
ก็เลยไม่ยอมให้ใครใคร
Gor loey mai yaum hai krai krai
And refuse everyone

ก็ชีวิตนี้ เพิ่งว่ามีความหวั่นไหว
Gor cheewit nee perng wah me ekwahm wun wai
This life is staring to become unstable
เมื่อพบเธอ
Meua pob tur
When I met you
หากเราสองคน จะใกล้เข้ามามากกว่านั้น
Hahk rao saung kon ja glai kao mah mah gwah nun
If the two of us get any closer than that
ก็อาจที่จะเข้าใจ
Gor aht tee ja kao jai
I might understand

(*) รัก ไม่รัก เธอให้ความหมายยังไง
Ruk mai ruk tur hai kwahm mai yung ngai
Do you love me or not? What meaning do you give me?
รัก ไม่รัก ซ่อนอะไรไว้ในใจ
Ruk mai ruk saun arai wai nai jai
Do you love me or not? What are you hiding in your heart?
รัก ไม่รัก นานเท่าไหร่ไม่เข้าใจ
Ruk mai ruk nahn tao rai mai kao jai
Do you love me or not? However long it’s been, I don’t understand
อยากให้เธอพูดมาสักที
Yahk hai tur poot mah suk tee
I want you to finally say it

เหตุผลที่บางคนมีกัน
Het pon tee bahng kon mee gun
The reasons some people have
ให้กับความรัก ให้กับคนที่พอดี
Hai gup kwahm ruk hai gup kon tee por dee
That they give to love, that they give to people who are just right
ไม่รู้ว่านานสักเท่าไหร่ เธอจะยอมรับ
Mai roo wah nahn suk tao rai tur ja yaum rup
I don’t know how long you’ll accept
ว่าเธอมีความรัก ข้างในใจ
Wah tur mee kwahm ruk kahng nai jai
That you have love in your heart

หากคนสองคน
Hahk kon saung kon
If two people’s
หัวใจมันหวั่นไหว เมื่อพบกัน
Hua jai mun wun wai meua pob gun
Hearts tremble when they meet
หากเราสองคน
Hahk rao saung kon
If the two of us
จะใกล้เข้ามามากกว่านั้น ก็อาจที่จะเข้าใจ
Ja glai kao mah mahk gwah nun gor aht tee ja kao jai
Get any closer than that, I might understand

(*,*)

Title: ฉันยังมีเธอ / Chun Yung Mee Tur (I Still Have You)
Artist: Peter Corp
Album: Magic Peter
Year: 1999

ตั้งแต่มีเธอได้คบเธอมา ก็พบความจริงบางอย่าง
Dtung dtae mee tur dai kop tur mah gor pob kwahm jing bahng yahng
Since I got you and started dating you, I’ve found a truth
ทำให้ฉันนั้นตาสว่าง ว่ารักแท้มันเป็นเช่นไร
Tum hai chun nun dtah sawahng wah ruk tae mun bpen chen rai
That opened my eyes as to what true love was like

จากการกระทำจากน้ำใจเธอ อย่างน้อยฉันก็มั่นใจ
Jahk gahn gratum jahk num jai tur yahng noy chun gor mun jai
From your actions, from your compassion, at least I’m certain
ไม่ว่าร้ายว่าดี ฉันยังมีเธอข้างข้างกาย
Mai wah rai wah dee chun yung mee tur kahng kahng gai
No matter if it’s good or bad, I still have you beside me

(*) ไม่เคยมีใครใส่ใจฉัน คอยดูแลห่วงใยฉัน
Mai koey mee krai sai jai chun koy doo lae huang yai chun
I’ve never had anyone pay attention to me, take care of me, or worry about me
ก็มีเพียงเธอที่ไม่ทิ้งไม่ขว้างกัน ไม่เคยจะห่างฉันไป
Gor mee piang tur tee mai ting mai kwahng gun mai koey ja hahng chun bpai
I have only you who has never thrown me away, will never separate from me
ไม่มีใครใครก็ไม่เป็นไร แค่ฉันมีเธอไม่ห่าง
Mai mee krai krai gor mai bpen rai kae chun mee tur mai hahng
I don’t have anyone else, but it’s okay, I just have you close by
เธอช่วยเป็นแรงใจ ให้ฉันก้าวเดินไปไม่หลงทาง
Tur chuay bpen raeng jai hai chun gao dern bpai mai long tahng
You help as my inner strength, making me move on and not get lost

(*)
เธอช่วยเป็นแรงใจ ให้ฉันก้าวเดินไปไม่หลงทาง
Tur chuay bpen raeng jai hai chun gao dern bpai mai long tahng
You help as my inner strength, making me move on and not get lost

Title: เธอทำให้ฉันต้องผิดหวัง / Tur Tum Hai Chun Dtaung Pit Wung (You Disappoint Me)
Artist: Peter Corp
Album: X-Ray
Year: 2002

ฉันคิดว่าเธอจริงจังระหว่างเธอกับเขา ทิ้งฉันที่เป็นดังเงาให้เป็นอดีตไป
Chun kit wah tur jing jung rawahng tur gup kao ting chun tee bpen dung ngao hai bpen adeet bpai
I thought you were sincere about things between you and him, leaving me to be like a shadow of the past
ฉันคิดว่าเธอไปดีเจอสิ่งที่ถูกใจ แต่ออกจะเร็วเกินไปไม่ทันไรก็เห็นก็จบกัน
Chun kit wah tur bpai dee jur sing tee took jai dtae auk ja rew gern bpai mai tun rai gor hen gor jop gun
I thought you had gone happily and found something that pleased you, but too quickly to keep up, it seems like you’re ending things with him

(*) เธอทำให้ฉันต้องผิดหวัง ทำอย่างกับรักไม่มีค่า ที่ไหนดีกว่าก็เหมือนเธอจะไปได้ทั้งนั้น
Tur tum hai chun dtaung pit wung tum yahng gup ruk mai mee kah tee nai dee gwah gor meuan tur ja bpai dai tung nun
You disappoint me, you act like love is worthless, it’s like you’ll just go wherever is better
เธอทำให้ฉันต้องผิดหวัง เส้นทางความรักของเธอสั้น ไม่รักใครนาน ไม่เห็นรักใครได้จริงเลยสักที
Tur tum hai chun dtaung pit wung sen tahng kwahm ruk kaung tur sun mai ruk krai nahn mai hen ruk krai dai jing loey suk tee
You disappoint me, the path of your love is short, you don’t love anyone for a long time, it doesn’t seem like you can really love anyone

ฉันเห็นว่าเธอยืนยันที่บอกว่าจะไป อุตส่าห์อดทนทำใจให้ยินดีกับเธอ
Chun hen wah tur yeun yun tee bauk wah ja bpai ootsah aut ton tum jai hai yin dee gup tur
I saw you reassure me and tell me you’re leaving, I tried to endure it, accept it, and be happy for you
รักแท้ที่เธอรอคอยไม่บ่อยที่จะเจอ แต่ผิดที่เดาว่าเธอจะอยู่กับเขาตลอดไป
Ruk tae tee tur ror koy mai boy tee ja jur dtae pit tee dao wah tur ja yoo gup kao dtalaut bpai
You don’t find the true love you’re waiting for very often, but it would be a mistake to guess that you’ll stay with him forever

(*,*)
ไม่เห็นรักใครได้จริงเลยสักที
Mai hen ruk krai dai jung loey suk tee
It doesn’t seem like you can really love anyone

Title: เธอทำดีที่สุดแล้ว / Tur Tum Dee Tee Soot Laeo (You’ve Already Done Your Best)
Artist: Peter Corp
Album: Version 4.0
Year: 2002

ร้องไห้ไปเถิด ถ้าเธออยากร้อง ก็ไม่ต้องอาย
Raung hai bpai turt tah tur yahk raung gor mai dtaung ai
Go ahead and cry if you want to, there’s no need to be shy
น้ำตาไม่ใช่ จะมีความหมาย ว่าเธอพ่ายแพ้
Num dtah mai chai ja mee kwahm mai wah tur pai pae
Tears don’t mean you’ve failed

ร้องไห้ไปเถิด ถ้าเก็บไม่ไหว ระบายมันบ้าง
Raun hai bpai tur tah get mai wai rabai mun bahng
Go ahead and cry if you can’t hold it in, release it
ชีวิตคนๆ หนึ่ง ต้องมีสักครั้ง ที่มันอ่อนแอ
Cheewit kon kon neung dtaung mee suk krung tee mun aun ae
The human life must have some times that it’s weak

(*) ที่ผ่านมานั้น เพราะเขาน่ะรักไม่เป็น
Tee pahn mah nun pror kao na ruk mai bpen
What happened was because he didn’t know how to love
ก็เลยไม่เห็น ช่างเขาไม่เห็นจะต้องแคร์
Gor loey mai hen chahng kao mai hen ja dtaung care
So screw him, I don’t see why you should care

(**) เธอทำดีที่สุดแล้ว แล้วเขาจะเป็นไง ไม่สำคัญ
Tur tum dee tee soot laeo laeo kao ja bpen ngai mai sumkun
You’ve already done your best, so it’s not important how he’ll be
เขาไม่รักก็แค่นั้น ก็ไม่ใช่ปัญหา ถ้าเขา(มอง)ไม่เห็นค่า(ก็แล้วไป)
Kao mai ruk gor kae nun gor mai chai bpunhah tah kao maung mai hen kah gor laeo bpai
He just doesn’t love you, that’s not a problem, if he doesn’t see your value (then leave)

เพราะเธอจริงใจ เธอมีแค่ไหน ก็ให้ไปหมด
Pror tur jing jai tur mee kae nai gor hai bpai mot
Because you’re sincere, whatever you have, you give it all
แล้วเธอจะโทษ ตัวเองอย่างนั้น ฉันว่าไม่แฟร์
Laeo tur ja toht dtua eng yahng nun chun wah mai fair
So I don’t think it’s fair for you to blame yourself like that

(*,**,*,**,**)

เขาไม่รักก็แค่นั้น ก็ไม่ใช่ปัญหา ถ้าเขาไม่เห็นค่าก็แล้วไป
Kao mai ruk gor kae nun gor mai chai bpunhah tah kao mai hen kah gor laeo bpai
He just doesn’t love you, that’s not a problem, if he doesn’t see your value, then leave

Title: ให้ฟ้าผ่าเธอ / Hai Fah Pah Tur (May Heaven Strike You Down)
Artist: Peter Corp
Album: หินผา กา ดาบ / Hin Pah Gah Dahp (Stone, Cross Mark, Sword)
Year: 1998

You broke your promise
That you once swore to me
That you’d always have only me in your heart

If you’ve changed
And aren’t the same anymore
I’ll let you suffer your misfortune
From now on I can’t trust you anymore

(*) May heaven strike you down
You probably wouldn’t care
Let this world collapse
You probably wouldn’t be afraid at all
Even though I’m dying
You’re indifferent
There’s no benefit to speaking
Giving your vow has no befits

Don’t come and promise
If you’re not sure
That you can do it forever
Don’t get caught up in your vows
And torture me
You probably don’t know about this situation

(*,*)

Giving your vow has no befits

Title: ฉันรับไว้เอง / Chun Rup Wai Eng (I’ll Take It)
Artist: Peter Corp
Album: หินผา กา ดาบ / Hin Pah Gah Dahp
Year: 1998

ทุกครั้งทุกคราว เมื่อยามที่เธอร่าเริง
Took krung took krao meua yaum tur rah rern
Every time you’re cheerful
ฉันเห็นทุกคน ห้อมล้อมเข้ามา
Chun hen took kon haum laum kao mah
I see everyone surround you
หลายครั้งเหลือเกิน เมื่อเธอต้องมีน้ำตา
Lai krung leua gern meua tur dtaung mee num dtah
Too many times that you’re crying
ฉันเห็นว่าเธอ กลับอยู่คนเดียว
Chun hen wah tur glup yoo kon diao
I see you end up being alone

(*) หากใจเธอเอง มันล้ามันเหนื่อย
Hahk jai tur eng mun lah mun neuay
If your heart is tired and exhausted
เหนื่อยจนเกินจะไหว หากตัวเธอเองไม่รู้จะส่งไปให้ใคร
Neuay jon gern ja wai hahk dtua tur eng mai roo ja song bpai hai krai
If it’s too tired to bear, if you don’t know who to send it to

(**) ส่งมาให้ฉัน ฉันรับไว้เอง ฉันรับไว้เอง
Song mah hai chun chun rup wai eng chun rup wai eng
Send it to me, I’ll take it, I’ll take it
เหนื่อยก็แบ่งฉัน แบ่งให้กันดีไหม
Neuay gor baeng chun baeng hai chun dee mai
If you’re tired, share it with me, share it with me, okay?
ส่งมาให้ฉัน ฉันรับไว้เอง ฉันรับไว้เอง
Song mah hai chun chun rup wai eng chun rup wai eng
Send it to me, I’ll take it, I’ll take it
หนักสักเพียงไหนแบ่งมาให้ฉัน
Nuk suk piang nai baeng mah hai chun
However heavy it is, share it with me

ฉันรู้ว่าเธอ เก็บงำอะไรหลายอย่าง
Chun roo wah tur gep ngum arai lai yahng
I know you’re hiding a lot
ฉันรู้ว่าเธอ แอบเหงาเหมือนกัน
Chun roo wah tur aep ngao meuan gun
I know you’re secretly lonely too
ฉันขอไว้เลย เมื่อใดที่เธอไหวหวั่น
Chun kor wai loey meua dai tee tur wai wun
I ask you, whenever you’re shaken
รู้ไว้แล้วกัน ส่งทางนี้
Roo wai laeo gun song tahng nee
Keep me in mind and send it this way

(*,**)

ส่งมาให้ฉัน ฉันรับไว้เอง ฉันรับไว้เอง
Song mah hai chun chun rup wai eng chun rup wai eng
Send it to me, I’ll take it, I’ll take it
เหนื่อยก็แบ่งฉัน แบ่งให้กันดีไหม
Neuay gor baeng chun baeng hai chun dee mai
If you’re tired, share it with me, share it with me, okay?
ส่งมาให้ฉัน ฉันรับไว้เอง ฉันรับไว้เอง
Song mah hai chun chun rup wai eng chun rup wai eng
Send it to me, I’ll take it, I’ll take it
จากที่เคยช้ำ ที่เคยเหงา
Jahk tee koey chum tee koey ngao
From what was once painful, what was once lonely
หนักสักเพียงไหนแบ่งมาให้ฉัน ฉันรับไว้เอง
Nuk suk piang nai baeng mah hai chun chun rup wai eng
However heavy it is, share it with me, I’ll take it

หนักสักเพียงไหนแบ่งมาให้ฉัน ฉันรับไว้เอง
Nuk suk piang nai baeng mah hai chun chun rup wai eng
However heavy it is, share it with me, I’ll take it