Peck Aof Ice

All posts tagged Peck Aof Ice

Title: เหนื่อยเกินไปหรือเปล่า / Neuay Gern Bpai Reu Bplao (Aren’t You Tired?)
Artist: Peck Aof Ice
Album: Together
Year: 2008

เหนื่อยเกินไปหรือปล่า กับความรักของเรา
Neuay gern bpai reu bplao gup kwahm ruk kaung rao
Aren’t you tired of our love?
ทุกครั้งที่เราเจอะกัน เหมือนต้องมีปากเสียง
Took krung tee rao jur gun meuand taung mee bpahk siang
Every time we meet, it’s like there’s always an argument
และจบด้วยรอยน้ำตา นับวันยิ่งไม่เข้าใจ
Lae jop duay roy numd tah nup wun ying mai kao jai
And it ends in tears, as the days go on, the more I don’t understand
ทำอะไรก็ผิด ยิ่งคิดก็ยิ่งปวดใจ
Tum arai gor pit ying kit gor ying bpuat jai
Whatever I do, it’s wrong, the more I think, the more it breaks my heart
หาคำตอบไม่เจอ
Hah kum dtaup mai jur
I haven’t found an answer
ก็เลยอยากจะขอให้เราสองคน
Gor loey yahk ja kor hai rao saung kon
So I want to ask for the two of us

(*) ห่างกันไปคงดี อย่าเจอกันสักพัก
Hahng gun bpai kong dee yah jur gun suk puk
To take a break, let’s not meet for a while
ให้หัวใจได้พักก่อน เผื่ออะไรจะดี
Hai hua jai dai puk gaun peua arai ja dee
Let our hearts rest for things to get better
หากว่าเราทั้งสอง ได้ลองถามใจให้ลึกซึ้ง
Hahk wah rao tung saung dai laung tahm jai hai leuk seung
If both of us tried asking our hearts deep down
ว่าเราจะยังต้องการกันไหม
Wah rao ja yung dtaung gahn gun mai
If we still wanted each other
เมื่อยามเราไกลเราจะคิดถึง
Meua yahm rao glai rao ja kit teung
When we’re far apart, would we miss each other?
หรือว่าไม่อยากพบกันอีกเลย
Reu wah mai yahk pob gun eek loey
Or would we not want to see each other again?

เพราะมันคงดีเสียกว่า อยู่อย่างทนฝืนใจ
Pror mun kong dee sia gwah yoo yahng ton feun jai
Because it would be better than forcing our hearts
ฉันรู้ว่าเราอดทน ให้กันมากพอ
Chun roo wah rao ot ton hai gun mahk por
I know we’ve endured more than enough
ก็เลยอยากจะขอ ให้เราสองคน
Gor loey yahk ja kor hai rao saung kon
So I want to ask for the two of us

(*)
หรือว่าไม่อยากพบกันอีกเลยจริงๆ
Reu wah mai yahk pob gun eek loey jing jing
Or would we really not want to see each other again?

(*)
หรือว่าไม่อยากพบกันอีกเลยจริงๆ
Reu wah mai yahk pob gun eek loey jing jing
Or would we really not want to see each other again?

Title: เรื่องไม่ดีไม่จำ / Reuang Mai Dee Mai Jum (Don’t Remember the Bad Times)
Artist: Peck Aof Ice (เป็ก อ้อฟ ไอซ์)
Album: Together
Year: 2008

เรื่องดีๆ ที่ฉันยังจำ
Reuang dee dee tee chun yung jum
The good things that I still remember
ตรอกและย้ำตัวเองทุกวันในความคิด
Dtrauk lae yum dtua eng took wun nai kwahm kit
Keep passing and repeating to me every day in my thoughts
เรื่องดีๆ ที่ฉันยังยึดติด
Reuang dee dee tee chun yung yeut dtit
The good things that I still cling to
อยู่กับความคิดว่าเธอนั้นเป็นคนที่แสนดี
Yoo gup kwham kit wah tur nun pen kon tee saen dee
With the thoughts of how wonderful you were

(*) เรื่องที่เลวร้ายฉันกลับไม่จำ
Reuang tee leo rai chun glup mai jum
I in turn don’t remember the bad times
สิ่งที่เธอได้ทำ ไม่เคยจำ ไม่เคยฝังใจ
Sing tee tur dai tum mai koey jum mai koey fung jai
The things that you did, I’ve never remembered, it’s never stuck with me
ไม่เข้าใจ ตัวเองเลย
Mai kao jai dtua eng loey
I don’t understand myself

(**) ก็มันเป็นอย่างนี้มันจึงลืมไม่ลง
Gor mun pen yahng nee mun jeung leum mai long
It’s like this until I can’t forget
ยังคิดอะไรซื่อๆ ตรงๆ ว่าเธอเคยรักกัน
Yung kit arai seu seu dtrong dtrong wah tur koey ruk gun
I’m still thinking sincerely and honestly how you once loved me
ก็มันเป็นอย่างนี้เลยเจ็บอยู่อย่างนั้น
Gor mun pen yahng nee loey jep yoo yahng nun
Because it’s like this, I hurt like that
ถ้าฉันนั้นจำภาพที่เธอทิ้งกัน
Tah chun nun jum pahp tee tur ting gun
If only I could remember the vision of you leaving me
ก็คงง่ายต่อการที่ฉันลืมเธอ
Gor kong ngai dtor gahn tee chun leum tur
It would probably be an easier task to forget you

เรื่องดีๆ คือแผลข้างในใจ
Reuang dee dee keu plae kahng nai jai
The good memories are a wound inside my heart
ยิ่งจดจำมันมากเท่าไรยิ่งเจ็บเหลือเกิน
Ying jot jum mun mahk tao rai ying jep leua gern
The more I remember them, the more I hurt so badly

(*,**,**)

Title: เพราะคําว่ารัก / Pror Kum Wah Ruk (Because of the Word “Love”)
Artist: Peck Aof Ice (เป็ก อ้อฟ ไอซ์)
Album: Together
Year: 2008

ยอมก็ยอมไม่มีอะไรจะแก้ตัว
Yaum gor yaum mai mee arai ja gae dtua
I give up, I admit there’s no excuse
ที่ใจมันกลัวว่าเธอจะไปมีใคร
Tee jai mun glua wah tur ja pai mee krai
That my heart is scared you’ll leave with someone else
รู้ตัวดีมันน่าเบื่อที่ฉันทำตัวให้วุ่นวาย
Roo dtua dee mun nah beua tee chun tum dtua hai woon wai
I know full well it’s boring that I act so bothersome
เพราะอะไรก็น่าจะรู้
Pror arai gor nah ja roo
Because something you should know
คนอย่างฉันที่จริงไม่เคยจะง้อใคร
Kon yahng chun tee jing mai koey ja ngor krai
A guy like me who really will never reconcile with anyone
มันแต่เธอ
Mun dtae tur
It’s only you

รู้ตัวดีมันห้ามบ่อย
Roo dtua dee mun hahm boy
I know full well it’s often forbidden
นิดๆหน่อยๆก็น้อยใจ
Nit nit noy noy gor noy jai
Little by little I’m feeling slighted
จะทำยังงัยก็ยังไม่หาย
Ja tum yung ngai gor yung mai hai
No matter what I do, it still hasn’t faded

(*) ก็คำว่ารักนั้นทำฉันบ้า
Gor kumw ah ruk nun tum chun bah
The word “love” makes me crazy
แค่อยากได้ยินเสียงของเธอโทรมา
Kae yahk dai yin siang kaung tur toh mah
I just want to hear your voice on the phone
และอยากจะใช้เวลายืดเยื้อแค่เพียงแต่เธอ
Lae yahk ja chai welah yeut yeua kae piang date tur
And I want to spend my time only with you
ถ้าหากไม่รักก็คงไม่บ้า
Tah hahk mai ruk gor kong mai bah
If I wasn’t in love, I probably wouldn’t be crazy
ถ้าไม่โทรหาไม่คิดจะเจอ
Tah mai toh hah mai kit ja jut
If you didn’t call, I wouldn’t think of seeing you
ใจมันรักมันลงแค่เธอให้ทำยังงัย
Jai mun ruk mun long kae tur hai tum yung ngai
My heart fell in love, what do you want me to do?

คนที่ดีกับเธอก็อยากจะไว้ใจ
Kon tee dee gup tur mai gor yahk ja wai jai
As someone who goes good with you, I want to trust you
ใจอีกใจก็แอบสงสัย
Jai eek jai gor aep song sai
But at the same time, I’m suspicious

รู้ตัวดีมันน่าเบื่อที่ฉัน
Roo dtua dee mun nah beua tee chun
I know full well it’s boring that I
ไม่ยอมจะเชื่อใจ
Mai yaum ja cheua jai
Refuse to believe you
ทำยังงัยก็ยังไม่หาย
Yum yung ngai gor yung mai hai
But whatever I do, it still hasn’t faded

(*,*)

Title: ไม่รักอย่าทำให้คิด / Mai Ruk Yah Tum Hai Kit (If You Don’t Love Me, Don’t Make Me Think It)
Artist: Peck Aof Ice (เป็ก อ้อฟ ไอซ์)
Album: Together
Year: 2008

ขอให้เจอกันหน่อย
Kor hai jur gun noy
Please meet with me
ได้ปลดปล่อยฉันไป
Dai plot ploy chun pai
So you can release me
อย่าให้ฉันงมงายกับเธอเหมือนเดิมอีกได้ไหม
Yah hai chun ngom ngai gup tur meuan derm eek dai mai
Don’t let me keep being this naive with you, okay?

ขอให้สงสารกันหน่อย
Kor hai song sahng gun noy
Please pity me
ก็มันเหนื่อยหัวใจ
Gor mun neua hua jai
It’s tiring my heart
เธอทำให้ฉันจะเป็นจะตาย มากมายเพราะรักเธอ
Tur tum hai chun ja pen ja dtai mahk mai pror ruk tur
You’re killing me so much because I love you

(*) ไม่ต้องดีกับฉันอย่างนั้นมากไป ขอบใจ
Mai dtaung dee gup chun yahng nun mahk pai kaup jai
There’s no need to be so nice to me like that, thank you
หากไม่คิดอะไรจริงๆ ก็อย่าเล่นแบบนี้
Hahk mai kit arai jing jing gor yah len baep nee
If you really don’t feel anything, don’t play this way
ใจของฉันมันไม่เก่งพอ เก็บอะไรงงๆ เช่นนี้
Jai kaung chun mun mai geng por gep arai ngong ngong chen nee
My heart isn’t that skilled to keep in confusing things like this
บอกให้รู้ความจริงสักทีให้พอเข้าใจ
Bauk hai roo kwahm jing suk tee hai por kao jai
Just tell me the truth so I can understand

(**) ถ้าหากเธอไม่รัก ก็อย่าทำแบบนั้นให้คิด
Tah hahk tur mai ruk gor yah tum baep nun hai kit
If you don’t love me, don’t act like this and make me think you do
ให้มันชัดไปเลยว่าสองเราในวันนี้คบกันแบบไหน
Hai mun chut pai loey wah saung rao nai wun nee kop gun baep nai
Make it clear in what way the two of us are going out today
ถ้าหากเธอไม่รัก ก็ช่วยทำเหมือนคนอื่นทั่วไป
Tah hahk tur mai ruk gor chuay tum meuan kon eun tua pai
If you dont’ love me, please act like I’m some ordinary other guy
เธอไม่ต้องเกรงใจหรอกลัวว่าฉันจะเสียใจ
Tur mai dtaung greng jai rauk glua wah chun ja sia jai
You don’t have to be courteous, afraid I’ll be hurt

ไม่ต้องโทรมาบ่อย ก็ไม่อยากคิดไกล
Mai dtaung toh mah boy gor mai yahk kit glai
You don’t have to call me so often, I don’t want to think too far
ไม่ต้องคิดถึงกันเลยได้ไหม ถ้าเธอจะไม่รัก
Mai dtaung kit teung gun loey dai mai tah tur ja mai ruk
You don’t have to miss me, okay? If you won’t love me
ไม่ต้องทำเป็นห่วง ให้ลำบากหัวใจ
Mai dtaung tum pen huang hai lum bahk hua jai
You don’t have to act like you’re worried about me, troubling my heart
ปล่อยให้ฉันเหงาคนเดียวเรื่อยไป ยังดีกว่าพบกัน
Ploy hai chun ngao kon diao reuay pai yung dee gwah pob gun
Letting me be continuously lonely is still better than visiting me

(*,**,**)

ถ้าไม่รักกันจริงก็อย่าทำให้ฉันคิดเลย
Tah mai ruk gun jing gor yah tum hai chun kit loey
If you don’t really love me, don’t make me think you do

Title: แค่คนโทรผิด / Kae Kon Toh Pit (Just a Wrong Number)
Artist: Peck Aof Ice (เป็ก อ้อฟ ไอซ์)
Album: Together
Year: 2008

(*) ไม่ต้องรับสาย ถ้าเธอไม่เหงา
Mai dtaung rup sai tah tur mai ngao
You don’t have to answer the phone if you’re not lonely
อยู่กับเขาก็รู้เธอคงไม่แคร์คนอย่างฉัน
Yoo gup kao gor roo tur kong mai care kon yahng chun
When you’re with him, I know you don’t care about someone like me
ฉันมันก็แค่คนโทรผิด บอกเขาฉันโทรผิด
Chun mun gor kae kon toh pit bauk kao chun toh pit
I just dialed the wrong number, tell him I was a wrong number
ผิดเองที่เป็นคนมาทีหลัง แล้วยังไปรักเธอ
Pit eng tee pen kon mah tee lung laeo yung pai ruk tur
It was the mistake of the person who comes second and still loves you

รู้ ก็เป็นแค่คนที่เธอต้องการคุยแก้เหงา
Roo gor pen kae kon tee tur dtaung gahn kooey gae ngao
I know I’m just the person you want to talk to when you’re lonely
ก็เป็นแค่ที่ระบายเมื่อมีเรื่องกับเขา
Gor pen kae tee rabai meua mee reuang gup kao
I’m just someone you can vent to when you’re having problems with him
เธอโทรหากัน คุยจนเช้าจนข้ามคืน แก้เหงาไปวันๆ
Tur toh hah gun kooey jon chao jon kahm keun gae ngao pai wun wun
You call me to talk until morning, until night, taking care of your loneliness daily

(**) ก็พอรู้ ไม่ว่าจะยังไงก็คงต้องคืนดีกับเขา
Gor por roo mai wah ja yung ngai gor kong dtaung keun dee up kao
I’ve realized regardless of anything, you’ll get back together with him
เฝ้าเตือนตัวเองเท่าไรหัวใจก็ยังเหงา
Fao dteuan dtua eng tao rai hua jai gor yung ngao
However much I remind myself, my heart is still lonely
ยังคิดถึงเธอ เมื่อเธอหายไปคืนนี้
Yung kit teung tur meua tur hai pai keun nee
I’m still thinking of you when you’ve disappeared tonight
อยากจะรู้ว่าเธอนั้นเป็นอย่างไร
Yahk ja roo wah tur nun pen yahng rai
I want to know how you’re doing

(*)

รู้ ก็ไม่มีทางที่เธอนั้นจะโทรกลับมา
Roo gor mai mee tahng tee tur nun ja toh glup mah
I know there’s no way you’ll call me back
ก็คงไม่มีนาทีที่เธอโทรมาหา ต่อให้เฝ้ารอ
Gor kong mai mee nahtee tee tur toh mah hah dtor hai fao ror
There’s probably no moment that you’ll call, even if I wait
รอจนเช้าจนข้ามคืน ก็เหงาไปคนเดียว
Ror jon chao jon kahm keun gor ngao pai kon diao
Waiting from morning till night, being lonely by myself

(**,*,*)

Title: น่ารัก น่าLove / Naruk NaLove (Cute, Lovely)
Artist: Peck Aof Ice (เป็ก อ้อฟ ไอซ์)
Album: Together
Year: 2008

โอ๊ะ โอ โอะ โอ๊ะ โอ โอ๊ะ โอ จีบเธอได้มั้ย
Oh oh oh oh oh oh oh jeep tur dai mai
Oh oh oh oh oh oh may I flirt with you?
โอ๊ะ โอ โอะ โอ มันถูกใจ
Oh oh oh oh mun took jai
Oh oh oh oh, I’d be satisfied
โอ๊ะ โอ๊ะ โอ๊ะ โอ๊ะ โอ โอ๊ะ โอ
Oh oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh oh
มันทนไม่ไหวแพ้ใจในความน่ารัก
Mun ton mai wai pae jai nai kwahm naruk
I can’t take it! I give up my heart to your cuteness

* เป็นแฟนเธอแค่เพียงวันเดียว (ก็เอานะ)
Pben faen tur kae piang wun diao (gor ao na)
To be your boyfriend one day (I want to!)
ได้อยู่ได้ใกล้ชิดวันเดียว (ก็เอานะ)
Dai yoo dai glai chit wun diao (gor ao na)
To be able to be near you one day (I want it!)
ได้เป็นคนสำคัญ ควงเธอแค่สักวัน
Dai pben kon sumkun duang tur kae suk wun
To be able to be important to you some day
มันก็สุขหัวใจมากกว่าอะไรแล้ว
Mun gor sook hua jai mahk gwah arai laeo
It would my heart happier than anything else

** ก็เธอน่ารักจริงๆ ก็เธอน่าlove จริงๆ
Gor tur naruk jing jing gor tur nalove jing jing
You’re so cute! You’re so lovely!
ขนาดว่ามีแฟนแล้วก็ยังห้ามใจไว้ไม่อยู่
Kanaht wah mee faen laeo gor yung hahm jai wai mai yoo
Whoever doesn’t have a lover can’t resist!
ก็เธอน่ารักจริงๆ ทำเอาใจเพ้อไม่หยุด
Gor tur naruk jing jing tum ao jai pur mai yoot
You’re so cute! You make me completely crazy for you!
ตัวมันแทบทรุด ล้มทั้งยืนแค่เธอยิ้มให้กัน
Dtua mun taep soot lom tung yeun kae tur yim hai gun
I’m going to faint, everyone standing would fall at your smile!

โอ๊ะ โอ๊ะ โอ โอ๊ะ โอ โอ๊ะ โอโอ๊ะ มันตกหลุมรัก
Oh oh oh oh oh oh oh mun dtok loom ruk
Oh oh oh oh oh oh oh oh I’m in love!
โอ๊ะ โอ โอะ โอ ถอนตัวไม่ไหว
Oh oh oh oh torn dtua mai wai
Oh oh oh oh I can’t retreat!
โอ๊ะ โอ โอ๊ะ โอ๊ะ โอ โอ๊ะ โอ
Oh oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh oh
เธอรู้มั้ยคลั่งเธอจะตายอยู่แล้ว
Tur roo mai klung tur ja dtai yoo laeo
Do you realize I’m so crazy for you, I’ll die?!

(* , **)

Sexy lady
You’re so crazy
Can you be my baby just for a day?

น่ารักจริงๆ Can we talk for a while?
Naruk jing jing can we talk for a while
You’re so cute, can we talk for a while?
โดนใจจริงๆ I love it when you smile
Dohn jai jing jing I love it when you smile
You’ve struck my heart, I love it when you smile

Come a little closer,
Come chit-chat chit-chat

เข้ามาใกล้ เข้ามารักกันอีกนิดน่ะ
Kao mah glai kao ma ruk gun eek nit na
Get over here, come and love me a little more!

(* , ** , **)

แค่คนโทรผิด / Kae Kon Toh Pit (Just a Wrong Number)
ไม่รักอย่าทำให้คิด / Mai Ruk Yah Tum Hai Kit (If You Don’t Love Me, Don’t Make Me Think It)
น่ารัก น่าLove / Naruk NaLove (Cute, Lovely)
เหนื่อยเกินไปหรือเปล่า / Neuay Gern Bpai Reu Bplao (Aren’t You Tired?)
เพราะคําว่ารัก / Pror Kum Wah Ruk (Because of the Word “Love”)
เรื่องไม่ดีไม่จำ / Reuang Mai Dee Mai Jum (Don’t Remember the Bad Times)

  
Solo Projects
Translations of Aof Pongsak’s solo songs
Translations of Ice Sarunyu’s solo songs
Translations of Peck Palitchoke’s solo songs

   
All songs by Peck Aof Ice