Paradox

All posts tagged Paradox

Title: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป / Bamee Geung Sum Ret Roop (Instant Noodles)
Artist: Paradox
Album: Before Sunrise / After Sunset
Year: 2017

การเดินทาง เพ้อฝัน ตามแสงสว่าง
Gahn dern tahng pur fun dtahm saeng sawahng
Travellng, fantasizing, following the shining light
การเดินทาง ค้นหาความหมายบางอย่าง
Gahn dern tahng kon hah kwahm mai bahng yahng
Travelling, searching for meaning
การเดินทาง สุข ทุกข์ ก็เหมือนกัน
Gahn dern tahng sook took gor meuan gun
Travelling, being happy and suffering just the same
และการเดินทาง ของฉันก็แสนลำบาก
Lae gahn dern tahng kaung chun gor saen lumbahk
And my travelling is so troublesome

ธรรมดา ที่ท้อ มีน้ำตา
Tummadah tee tor mee num dtah
It’s common to be discouraged and cry
ในบางวัน ก็หวาน ก็ขม ก็ขื่น
Nai bahng wun gor wahn gor kom gor keun
Some days things are sweet, some they’re bitter, some they’re sour
ที่มันแน่นอน คือชีวิตไม่ง่ายดาย
Tee mun nae naun keu cheewit mai ngai dai
What’s for sure is that life isn’t easy
และการเดินทาง ความหมาย ก็รู้กันอยู่
Lae gahn dern tahng kwahm mai gor roo gun yoo
And that travelling and meaning know each other

ไม่ง่ายดาย ไม่ง่ายดาย ไม่ง่ายเลย
Mai ngai dai mai ngai dai mai ngai loey
Not simple, not simple, not easy
ให้ง่ายดาย ให้ง่ายดาย ไม่มีทาง
Mai ngai dai mai ngai dai mai mee tahng
Not simple, not simple, no way

บางเวลา ที่ฟ้าดูหมองหม่น
Bahng welah tee fah doo maung mon
Sometimes the sky seems dark
บางเวลา มันท้อ มันแท้ และเหนื่อย
Bahng welah mun tor mun tae lae neuay
Sometimes things are discouraging and exhausting
บางเวลา ก็เหมือนมีแสงสว่าง
Bahng welah gor meuan mee saeng sawahng
Sometimes it’s like there’s a shining light
แต่บางเวลา ก็เหมือนพายุกระหน่ำ
Dtae bahng welah gor meuan pahyoo granum
But sometimes it’s like there’s a storm pounding down

หากในวันที่เธอ นั้นท้อ
Hahk nai wun tee tur nun tor
If there’s a day that you’re discouraged
และยอม หมดหวังและอ่อนแรง
Lae yaum mot wung lae aun raeng
And want to give up, hopeless and weak
อยากให้มองว่ามัน คือชีวิต ก็โดนเหมือนกัน
Yahk hai maung wah mun keu cheewit gor dohn meuan gun
I want you to think of it as it just being life

(*) ก็ชีวิตนะ นี่ชีวิตนะ
Gor cheewit na nee cheewit na
Life, this is life
มันไม่ง่ายดาย ไม่ใช่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
Mun mai ngai dai mai chai bamee geung sum ret roop
It’s not simple, it’s not instant noodles
ก็ชีวิตนะ นี่ชีวิตนะ
Gor cheewit na nee cheewit na
Life, this is life
มันไม่ง่ายดาย ที่เทน้ำร้อนแล้วกินได้เลย
Mun mai ngai dai tee tay num raun laeo gin dai loey
It’s not as simple as pouring hot water and eating

หากในวันที่เธอ นั้นท้อ
Hahk nai wun tee tur nun tor
If there’s a day that you’re discouraged
และยอม หมดหวังและอ่อนแรง
Lae yaum mot wung lae aun raeng
And want to give up, hopeless and weak
อยากให้มองว่ามัน คือชีวิต ไม่เคยง่ายดาย
Yahk hai maung wah mun keu cheewit mai koey ngai dai
I want you to think of it as it just being life, it’s never simple

(*)

ก็ชีวิตนะ นี่ชีวิตนะ
Gor cheewit na nee cheewit na
Life, this is life
มันไม่ง่ายดาย ไม่ใช่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
Mun mai ngai dai mai chai bamee geung sum ret roop
It’s not simple, it’s not instant noodles
ก็ชีวิตนะ นี่ชีวิตนะ
Gor cheewit na nee cheewit na
Life, this is life
มันไม่ง่ายดาย เข้าไมโครเวฟแล้วรอได้เลย
Mun mai ngai dai kao microwave laeo ror dai loey
It’s not as simple as putting it in a microwave and waiting

โอ้ย จะเอาอะไรง่าย ง่าย
Oy ja ao arai ngai ngai
Oh, you want everything to be easy
อะไรก็ง่าย ง่าย ง่าย ไปหมด
Arai gor ngai ngai ngai bpai mot
You want it all to be easy
ไม่มีหรอก ง่าย เป็นไปไม่ได้
Mai mee rauk ngai bpenbpai mai dai
But nothing is that simple, it’s not possible

   

คำร้อง/ ทำนอง อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยา
เรียบเรียง Paradox

Title: ดาวเสาร์ / Dao Sao (Saturn)
Artist: Paradox
Album: Before Sunrise / After Sunset
Year: 2017

เบื่อแล้ว ที่ต้องอดทน จำเจ
Beua lao tee dtaung ot ton jum jay
I’m sick of having to put up with this over and over
ชีวิตเหมือนเดิมทุกวัน
Cheewit meuan derm took wun
Life is the same every day
เบื่อแล้ว ที่ต้องอดทนทำงานซ้ำซากเหมือนเดิมทั้งปี
Beua laeo tee dtaung ot ton tum ngahn sum sahk meuan derm tung bpee
I’m sick of having to endure doing the same repetitious work all year

เฮ้ย มันจะมีบ้างไหม ไม่ต้องทน ไม่เอาน่ะเว้ย
Hoey mun ja mee bahng mai mai dtaung ton mai ao na woey
Hey, will I ever not have to endure this? I don’t want this
หลบฉากหนีชีวิตอันสับสน
Lop chahk nee cheewit un sup son
Escape and flee from this confusing life
เฮ้ย มันจะมีบ้างไหมใครสักคน ไม่เอาน่ะเว้ย
Hoey mun ja mee bahng mai krai suk kon mai ao na woey
Hey, will there ever be someone? I don’t want this
หนีวงเวียนชีวิตอันมืดมน
Nee wong wian cheewit un meut mon
Run away from the dim cycle of life

(*) ชีวิตเราก็ต้องดิ้นรน ไม่เอาน่ะเฮ้ย ไม่เอาน่ะเฮ้ย
Cheewit rao gor dtaung din ron mai ao na hoey mai ao na hoey
My life is a struggle, I don’t want this, I don’t want this
ไม่ทนก็ไม่มีรับประทาน ไม่เอาน่ะเฮ้ย ไม่เอาน่ะเฮ้ย
Mai tongor mai mee rup bpratahn mai ao na hoey mai ao na hoey
I won’t endure this, I have nothing to eat, I don’t want this, I don’t want this
แต่ฉันทนมันมาแสนนาน ไม่เอาน่ะเฮ้ย ไม่เอาน่ะเฮ้ย
Dtae chun ton mun mah saen nahn mai ao na hoey mai ao na hoey
But I’ve endured this for so long, I don’t want it, I don’t want it
อยากบอกไปว่า เกินจะทน เกินทำใจ
Yahk bauk bpai wah gern ja ton gern tum jai
I want to tell you that it’s too much to bear, it’s too much to deal with
ทนกันไป ทนกันไป ทน มันจะไม่ไหวแล้วโว้ย
Ton gun bpai ton gun bpai ton mun ja mai wai laeo woey
I’ve endured it, endured it, I can’t anymore

(**) อยากจะไปดาวเสาร์
Yahk ja bpai dao sao
I want to go to Saturn
อยากไปดาวเสาร์ ฉันอยากจะเมาส่วนตัว
Yahk bpai dao sao chun yahk ja mao suan dtua
I want to go to Saturn, I want to get drunk privately

(**)

เหนื่อยแล้ว ที่ต้องอดทนบนดาวมฤตยูรูทีน
Neuay laeo tee dtaung ot ton bon dao mahreudtayoo routine
I’m tired of having to endure routine Uranus
เหนื่อยแล้ว มันต้องทะยานจักรวาลไปเนปจูนข้ามหลุมดำ
Neuay laeo mun dtaung tayahn jukrawahn bpai nep joon kahm loom dum
I’m tired, I have to take the universe by storm and go to Neptune across a black hole

เฮ้ย ในดวงดาวดวงนี้ไม่ปลอดภัย ไม่เอาน่ะเว้ย
Hoey nai duang dao duangnee mai bplot pai mai ao na woey
Hey, it’s not safe in this star, I don’t want this
ไปไกล ไกล หลีกหนีดวงตะวัน
Bpai glai glai leek nee duang dtawun
I’m going far away, escaping the sun
เฮ้ย บางเวลาอยากทิ้งตัวหลุดลอย ไม่เอาน่ะเว้ย
Hoey bahng welah yahk ting dtua loot loey mai ao na woey
Hey, sometimes I want to slip away, I don’t want this
ไปโดยยานลำแสงแห่งหมอกควัน
Bpai doy yahm lum saeng haeng mauk kwun
I’ll go by a vehicle made of the light of the smog

(*,**,**)

อยากไปดาวเสาร์ อยากไปดาวเสาร์
Yahk bpai dao sao yahk bpai dao sao
I want to go to Saturn, I want to go to Saturn
อยากไปดาวเสาร์ อยากไปดาวเสาร์
Yahk bpai dao sao yahk bpai dao sao
I want to go to Saturn, I want to go to Saturn
ฉันอยากจะเมาส่วนตัว
Chun yahk ja mao suan dtua
I want to get drunk privately

อยากไปดาวเสาร์ อยากไปดาวเสาร์
Yahk bpai dao sao yahk bpai dao sao
I want to go to Saturn, I want to go to Saturn
ฉันอยากจะเมาส่วนตัว
Chun yahk ja mao suan dtua
I want to get drunk privately
อยากไปดาวเสาร์ อยากไปดาวเสาร์
Yahk bpai dao sao yahk bpai dao sao
I want to go to Saturn, I want to go to Saturn

   

คำร้อง/ ทำนอง จักรพงศ์ สิริริน
เรียบเรียง Paradox

   
This is a nice, silly song for anyone feeling like they’re going crazy with their monotonous, unfulfilling life on earth. 🙂

Title: หรรษาราตรี / Hunsah Rahdtree (Pleasant Night)
Artist: Paradox
Album: Before Sunrise / After Sunset
Year: 2017

Shake your bo shake your bo shake your body
Shake the par shake the par shake the party
Shake your bo shake your bo shake your body
Shake the par shake the par shake the party

Shake your bo shake your bo shake your body
Shake the par shake the par shake the party
Shake your bo shake your bo shake your body
Shake the par shake the par shake the party

(*) มหัศจรรย์ราตรี จะมีแต่ความฮาเฮ
Mahutsajun radtree ja mee dtae kwahm hah hey
This miraculous night will have only amusement
มาอึกทึกครื้นเครง
Mah euk teuk kreun kreng
Come drink and be merry
สนุกไปพร้อมกับเสียงเพลง
Sanook bpai praum gup siang pleng
Have fun with the music
มา Shake your body
Mah shake your body
Come shake your body

Shake your bo shake your bo shake your body
Shake the par shake the par shake the party
Shake your bo shake your bo shake your body
Shake the par shake the par shake the party

ความทุกข์เหมือนชุดชั้นในที่รอการปลดตะขอแห่งพันธนาการ
Kwahm took meuan choot chun nai tee ror gahn bplot dta kor haeng pun tanahgahn
Suffering is like a pair of underwear that’s waiting to be pulled out of your crack
ขอต้อนรับเข้าสู่ค่ำคืนแห่งความหฤหรรนับตั้งแต่บัดนี้ไป
Kor dtaun rup kao soo kum keun haeng kwahm hareuhun nup dtung dtae but nee bpai
I want to head towards the night of gladness from this moment on

มามามามามามามามามามา
Mah mah mah mah mah mah mah mah mah mah
C’mon, c’mon, c’mon, c’mon, c’mon
ท้องทุ่งราตรีแห่งความงาม
Taung toong rahdtree haeng kwahm ngahm
In the middle of the fields in the night of beauty
ดูงดงามพร่างพราว วาว
Doo ngot ngahm prahng prao wow
It seems beautiful and dazzling, wow!
สุกสกาวไปตามดวงดาว
Sook sagao bpai dtahm duang dao
Twinkling with the stars
แวววับแวววาบวาม
Waew wup waew wahp wahm
Sparkling and glittering

เกรียวกราวโลกอันเกรียวกราว
Griao grao lohk un griao grao
Unanimous, the world is unanimous
เพลินแพรวพราวเหมือนระบำโยกย้าย
Plern praeo prao meuan rabum yohk yai
Enjoying the sparkle like a moving dance
มอง สบตากันใจหลุดลอยไป
Maung sop dtah gun jai loot loy bpai
Look into my eyes, my heart slips away
ตามเสียงเพลง ยามราตรี
Dtahm siang pleng yahm rahdtree
Following the sound of music in the night

(*)

จังหวะชีวิตคึกคึกคักคัก
Jungwa cheewit keuk keuk kuk kuk
The beat of life is catchy
มาโยกมาย้ายยึกยึกยักยัก
Mah yohk mah yai yeuk yeuk yuk yuk
Come move, come sway, back and forth
ใครมีความสุขก็ร้องเย มหาศาลฮาเฮ
Krai mee kwahm sook gor raung yay mahahsahn hah hey
Whoever is happy, shout yay! It’s great fun

Title: ขี้เมา / Kee Mao (Drunkard)
Artist: Paradox
Album: Before Sunrise / After Sunset
Year: 2017

ใคร ใคร ก็เรียกว่าขี้เมา ใคร ใคร ก็ว่าฉันขี้เมา
Krai krai gor riak wah kee mao krai krai gor wah chun kee mao
Everyone calls me a drunkard, everyone says I’m a drunkard
แต่ฉันไม่ได้จะขี้เมาน่ะ แค่คนเค้าเรียกว่าขี้เมา
Dtae chun mai dai ja kee mao na kae kon kao riak wah kee mao
But I’m not a drunkard, they just call me a drunkard
ไม่เมา เมา เมา ไม่มาย มาย มาย เดี๋ยวเหล้าเซ็ง
Mai mao mao mao mai mai mai mai diao lao seng
I’m not drunk, drunk, drunk, not a lot, lot, lot, pretty soon the alcohol will wear off

ใคร ใคร ก็เรียกไอ้ขี้เมา ใคร ใคร ก็ว่าฉันขี้เมา
Krai krai gor riak wah kee mao krai krai gor wah chun kee mao
Everyone calls me a drunkard, everyone says I’m a drunkard
ทั้ง ทั้ง ที่ฉันไม่ได้เมานะ ก็ชีวิตรักมันแสนเศร้า
Tung tung tee chun mai dai mao na gor cheewit ruk mun saen sao
Even though I’m not drunk, my lovelife is so sad
บ่มรักช้ำ ช้ำ ดีกรีมันแรง ไม่ใช่เมา
Bom ruk chum chum degree mun raeng mai chai mao
The pain of love has reached a high degree, but I’m not drunk

ซะลึมซะลือ งง งง มันยังคงเวิ่นเว้อ
Saleum saleu ngong ngong mun yung kong wern wur
I’m a sleepyhead, I’m confused, I still complain
เบอเลอ เบอเลอ ใจมันเบลอ ใจมันยังบ้าบอ
burlur burlur jai mun blur jai mun yung bah bor
I’m slurring, slurring, my heart is blurred, my heart is still insane
ก็มัวแต่ช้ำ ช้ำ ช้ำ มีแต่ช้ำซ้ำ ซ้ำ ซ้ำ
Gor mua dtae chum chum chum mee dtae chum sum sum sum
I have only pain, pain, pain, there’s only pain over and over and over again
เบอเลอ เบอเลอ กลายเป็นเบลอ กลายเป็นคนบ้าบอ
Burlur burlur glai bpen blur glai bpen kon bah bor
Slurring, slurring, it’s become a blur, I’ve become an insane person
ก็เดินโซเซ แค่เดินเซ เซ ไม่ใด้เมา
Gor dern soh say kae dern say say mai dai mao
I’m staggering, I’m just stumbling, but I’m not drunk

อกหักดังเป๊าะมันแทบตาย
Auk huk dung bpor mun taep dtai
I’m heart-broken to death
ไอ้เรื่องความรัก ไม่เข้าใจเลย
Ai reuang kwahm ruk mai kao jai loey
I don’t understand the matters of love
อยากเป็นคนดี แต่ไม่ไหวน่ะ มันมึนชีวิตมันรวนเร
Yahk bpen kon dee dtae mai wai na mun meun cheewit mun ruan ray
I want to be a good guy, but I can’t, I’m dazed, my life is uncertain
ดื่มรักช้ำ ช้ำ ดีกรีแรง แรง ก็เริ่มเมา เว้ยเฮ้ย
Deum ruk chum chum degree raeng raeng gor rerm mao woy hoey
Drinking the pain of love to a high degree, I’m starting to get drunk, woo-hoo!

มึน มึน งง งง โงนเงน โอนเอน เอน เวิ่นเว้อ
Meun meun ngong ngong ngohn ngen ohn en en wern wur
Dazed, confused, teetering, unsteady, complaining
เบอเลอ เบอเลอ ใจมันเบลอ ใจมันยังบ้าบอ
Burlur burlur jai mun blur jai mun yung bah bor
Slurring, slurring, my heart is blurred, my heart is still insane
ก็มัวแต่รัก รัก รัก แล้วก็ช้ำ ช้ำ ช้ำ
Gor mua dtae ruk ruk ruk laeo gor chum chum chum
All I do is love, love, love, then get hurt, hurt, hurt
เบอเลอ เบอเลอ กลายเป็นเบลอ กลายเป็นคนบ้าบอ
Burlur burlur glai bpen blur glai bpen kon bah bor
Slurring, slurring, it’s become a blur, I’ve become an insane person
ก็เดินโซเซ แค่เดินเซ เซ ไม่ใด้เมา
Gor dern soh say kae dern say say mai dai mao
I’m staggering, I’m just stumbling, but I’m not drunk

ใคร ใคร ก็เรียกว่าขี้เมา ใคร ใคร ก็ว่าฉันขี้เมา
Krai krai gor riak wah kee mao krai krai gor wah chun kee mao
Everyone calls me a drunkard, everyone says I’m a drunkard
แต่ตัวจริง จริง ไม่ได้เมาน่ะ แค่ใจมันโดนเค้าย่ำยี
Dtae dtua jing jing mai dai mao na kae jai mun dohn kao yum yee
But in reality, I’m not drunk, my heart has just been destroyed
บ่มรักช้ำ ช้ำ ดีกรีมันแรง ไม่ใช่เมา
Bom ruk chum chum degree mun raeng mai chai mao
The pain of love has reached a high degree, but I’m not drunk
ดื่มรักช้ำ ช้ำ ทุกการกระทำ เลยเหมือนเมา
Deum ruk chum chum took gahn gratum loey meuan mao
I’m drinking the pain of love, so my every action seems like I’m drunk

ใคร ใคร ก็เรียกไอ้ขี้เมา
Krai krai gor riak ai kee mao
Everyone calls me the drunkard
ใคร ใคร ก็ว่าไอ้ขี้เมา
Krai krai gor wah ai kee mao
Everyone says I’m the drunkard
แค่ใจมันช้ำ ไม่ใช่เมา
Kae jai mun chum mai chai mao
My heart was just broken, I’m not drunk
แค่มึนชีวิต ไม่ใช่เมา
Kae meun cheewit mai chai mao
I’m just dazed at life, I’m not drunk
เมา เมา เมา เมา มาว
Mao mao mao mao mao
Drunk, drunk, drunk, drunk, drunk

   

คำร้อง/ ทำนอง อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยา
เรียบเรียง Paradox

Title: มิสไซล์ (โรงงานผลิตความเกลียดชัง) / Missile (Rohng Ngahn Plit Kwahm Gliet Chung) [Missile (Factory of Hate)]
Artist: Paradox
Album: Before Sunrise / After Sunset
Year: 2017

อยู่ด้วยความ กระวนกระวาย
Yoo duay kwahm grawon grawai
Living with anxiety
อยู่ด้วยความ อย่างกับก่อกวนด้วยมิสไซล์
Yoo duay kwahm yahng gup gor guan duay missile
Living with things like agitation with missiles
อยู่ด้วยความ หวาดระแวงอย่างกับสงคราม
Yoo duay kwahm waht ra waeng yahng gup songkrahm
Living with suspicion like war
อยู่ด้วยความ ชุลมุนชุลเก มันวินาศสันตะโร
Yoo duay kwahm choonlamoon choonlagay mun winaht sundtaroh
Living with chaos, it’s utter distruction

ในอ้อมกอดแห่งความเคียดแค้น
Nai aum gaut haeng kwahm kiet kaen
In the embrace of malice
ยื่นหยอก มีดที่ทิ่มแทง ให้เรามาทิ่มแทง
Yeun yauk meet tee tim taeng hai rao mah tim taeng
Teasingly extending a blade that stabs us, that makes us stab
ในอ้อมกอดแห่งความเกลียดแค้น
Nai aum gaut haeng kwahm gliet kaen
In the embrace of hatred
ลวงหลอก เราให้หลงทาง จิตใจมันมืดหม่น
Luang lauk rao hai long tahng jit jai mun meut mon
Deceived, we get lost, our minds are dark

อยู่ท่ามกลาง กลุ่มคนที่แยกแตก
Yoo tahm glahng gloom kon tee yaek dtaek
Living amid a divided crowd
อยู่ท่ามกลาง พลังงานแห่งความเกลียดแค้น
Yoo tahm glahng palung ngahn haeng kwahm gliet kaen
Living in the middle of hateful energy
อยู่ท่ามกลาง จิตใจที่ปี้ป่น
Yoo tahm glahng jit jai tee bpee bpon
Living in the middle of copulating minds
อยู่ท่ามกลาง
Yoo tahm glahng
Living in the middle
พลังงานการทำลายโดยโรงงานสร้างความเกลียดชัง
Palung ngahn gahn tum lai doy rohng ngahn sahng kwahm gliet chung
Of the destructive energy from factories creating hatred

ในอ้อมกอดแห่งความเคียดแค้น
Nai aum gaut haeng kwahm kiet kaen
In the embrace of malice
ยื่นหยอก มีดที่ทิ่มแทง ให้เรามาทิ่มแทง
Yeun yauk meet tee tim taeng hai rao mah tim taeng
Teasingly extending a blade that stabs us, that makes us stab
ในอ้อมกอดแห่งความเกลียดแค้น
Nai aum gaut haeng kwahm gliet kaen
In the embrace of hatred
ลวงหลอก เราให้หลงทาง กลับกลายเป็นโง่งม
Luang lauk rao hai long tahng glup glai bpen ngoh ngom
Deceived, we get lost and end up foolish

ในอ้อมกอดแห่งความเคียดแค้น
Nai aum gaut haeng kwahm kiet kaen
In the embrace of malice
ยื่นหยอก มีดที่ทิ่มแทง ให้เรามาทิ่มแทง
Yeun yauk meet tee tim taeng hai rao mah tim taeng
Teasingly extending a blade that stabs us, that makes us stab
ในอ้อมกอดแห่งความเกลียดแค้น
Nai aum gaut haeng kwahm gliet kaen
In the embrace of hatred
ลวงหลอก เราให้หลงทาง และแตกสลาย
Luang lauk rao hai long tahng lae dtaek salai
Deceived, we get lost and are broken

คลิ๊กกะจะบึ้ม คลิ๊กกะจะบึ้ม คลิ๊กกะจะบึ้ม
Klik ga ja beum klik ga ja beum klik ga ja beum
Click, click, boom, clik, click, boom, click, click, boom
คลิ๊กกะจะบึ้ม คลิ๊กกะจะบึ้ม คลิ๊กกะจะบึ้ม
Klik ga ja beum klik ga ja beum klik ga ja beum
Click, click, boom, clik, click, boom, click, click, boom

บงการจิตใจ เอามายัดใส่ไฟ
Bong gahn jit jai ao mah yut sai fai
Ordering the mind to devour hostility
จนสมองมันป่วยการ เอามายัดใส่ใจ
Jon samaung mun bpuay gahn ao mah yut sai jai
Until our brains become a waste, devouring attention
ทำเราให้กลาย เป็นอาวุธทำลาย
Tum rao hai glai bpen ahwoot tum lai
Making us into deadly weapons
ไม่มีใครที่ดี มีแต่คิดจะโจมตี
Mai mee krai tee dee mee dtae kit ja johm dtee
There’s no good guys, only those thinking of attacking
มอมเมาจิตใจ ให้เรามาเชื่อว่ามันเป็นจริง
Maum mao jit jai hai rao mah cheua wah mun bpen jing
Leading our minds astray, making us believe that it’s real
ทำให้แค้นตามมัน และสุดท้ายก็เกลียดกัน
Tum hai kaen dtahm mun lae soot tai gor gliet gun
Making us angry in accordance, and in the end, we hate each other

ก็พัดกระพือ ควันโขมง ให้วอดวาย
Gor put grapeu kwun kamohng hai waut wai
Fan the flames and burn it to the ground
ก็มัวแต่หา เรื่องจะยุ คอยมาชง
Gor mua dtae hah reuang ja yoo koy mah chong
Caught up in looking for things to get hostile about and stir things up

วันละนิดนาน นาน คอยกระแซะให้เดือดดาล
Wun la nit nahn nahn koy grasae hai deuat dahn
A little each day for a long time, keep snuggling up to fury
ทำให้แค้นชิงชัง คนที่คิดว่าต่างกัน
Tum hai kaen ching chung kon tee kit wah dtahng gun
Making us angry and spiteful of the people we think are different
วัน วัน ก็มีแต่ทำให้คิดจะโจมตี
Wun wun gor mee dtae tum hai kit ja johm dtee
Day by day, it only makes us think of attacking
คอยจะแหกที่มันต่าง แล้วก็ถ่าง ให้มันห่าง
Koy ja haek tee mun dtahng laeo gor tahng hai mun hahng
Gradually polarizing us, then driving the divide to separate us

กันเอง
Gun eng
Ourselves
มัวแต่ทำลายกันเอง
Mua dtae tum lai gun eng
We’re only destroying ourselves
มัวแต่ทำลายเราเอง
Mua dtae tum lai gun eng
We’re only destroying ourselves
กดปุ่มทำลายกันเอง
Got bpoom tum lai gun eng
Pressing and destroying ourselves
กดปุ่มทำลายตัวเอง
Got bpoom tum lai gun eng
Pressing and destroying ourselves

กดปุ่มทำลายกันเอง
Got bpoom tum lai gun eng
Pressing and destroying ourselves
กดปุ่มทำลายตัวเอง
Got bpoom tum lai gun eng
Pressing and destroying ourselves
มัวแต่ทำลายกันเอง
Mua dtae tum lai gun eng
We’re only destroying ourselves
มัวแต่ทำลายตัวเอง
Mua dtae tum lai gun eng
We’re only destroying ourselves

มัวแต่ทำลายกันเอง
Mua dtae tum lai gun eng
We’re only destroying ourselves
กดปุ่มทำลายตัวเอง
Got bpoom tum lai gun eng
Pressing and destroying ourselves
มัวแต่ทำลายกันเอง
Mua dtae tum lai gun eng
We’re only destroying ourselves
มัวแต่ทำลายตัวเอง
Mua dtae tum lai gun eng
We’re only destroying ourselves

   

คำร้อง/ ทำนอง อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยา
เรียบเรียง Paradox

Title: หลุมศพปลาวาฬ / Loom Sop Bplah Wahn (Whale Grave)
Artist: Paradox
Album: Before Sunrise / After Sunset
Year: 2017

ดวงอาทิตย์ลวงหลอกจันทรา
Duang ahtit luang lauk juntrah
The sun deceives the moon
ในความฝันบางสิ่งได้หายไป
Nai kwahm fun bahng sing dai hai bpai
In dreams, some things can disappear
อุโมงค์ลับไปกลับความยิ่งใหญ่
Oomohng lup bpai glup kwkahm ying yai
A secret tunnel to return to greatness

ความจริงแท้คือสิ่งลวงตา
Kwahm jing tae keu sing luang dtah
Truth is an illusion
ความพ่ายแพ้ลวงหลอกลมหายใจ
Kwahm pai pae luang lauk lom hai jai
Failure deceives one’s breath
สิ่งสุดท้ายลวงหลอกการเริ่มใหม่
Sing soot tai luang laung gahn rerm mai
The final thing that deceives is starting over

ความจริงลวงตา บางเวลา
Kwahm jing luang dtah bahng welah
The truth deceives sometimes
ในดวงตา ทุกอย่างดูมืดหม่น
Nai duang dtah took yahng doo meut mon
To the eyes, everything seems dark

มาเคารพหลุมศพปลาวาฬ
Mah kao rop loom sop bplah wahn
Come pay respects to the whale grave
ปลาดาวซบปลาหมึกกลางฝูงห่าน
Bplah dao sop bplah meuk glahng foong hahn
Starfish cuddle with the squid in the middle of a flock of geese
ฟังเพลงนกกุ๊กกูจิกหมาป่า
Fung pleng nok gook goo jik mah bpah
Listening to the music of the cuckoo bird pecking the wolf

ฟันปลอมแท้แห่งจักรวาล
Fun bplaum tae haeng jukrawahn
The real fake tooth of the universe
ยังคงเคี้ยวเขมือบความฝันใฝ่
Yung kong iao kameuap kwahm fun fai
Is still chewing and swallowing dreams
มันกัดแทะสมองที่กลวงโบ๋
Mun gut tae samaung tee gluang boh
It bites and gnaws at sunken, hollow brains

ความจริงลวงตา ในดวงตา
Kwahm jing luang dtah nai duang dtah
Truth is an illusion of the eyes
รอเวลา ให้เสื่อมสลายไป
Ror welah hai seuam salai bpai
Waiting for the time it will slowly disintegrate
ความเที่ยงแท้ คือปัญญา
Kwahm tiang tae keu bpunyah
Real certainty is intelligence
กาลเวลา คงบุบสลายไป
Gahn welah kong boop salai bpai
Time will break apart

ทะลวงดวงตา ในดวงตา
Taluang duang dtah nai dtuang dtah
Piercing the eye of the eye
รอเวลา ให้เสื่อมสลายไป
Ror welah hai seuam salai bpai
Waiting for the time it will slowly disintegrate
ความเที่ยงแท้ คือปัญญา
Kwahm tiang tae keu bpunyah
Real certainty is intelligence
กาลเวลา มันคือชัยชนะของความพ่ายแพ้
Gahn welah mun keu chai chana kaung kwahm pai pae
Time is the victory of failure

ความจริงลวงหลอก ความลวงหลอก
Kwahm jing luang lauk kwahm luang lauk
Truth dececeives, it’s a deception
ความจริงลวงหลอก มันหลอกเจ้าความลวงหลอก
Kwahm jing luang lauk mun lauk jao kwahm luang lauk
Truth deceives, it deceives masters of deception
ความจริงลวงหลอก มันหลอกเจ้าความลวงหลอก
Kwahm jing luang lauk mun lauk jao kwahm luang lauk
Truth deceives, it deceives masters of deception
จนมันพ่ายแพ้ แพ้ แพ้
Jon mun pai pae pae pae
Until it fails, fails, fails

   

คำร้อง/ทำนอง อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยา
เรียบเรียง Paradox

   
Unusual music video, unusual lyrics, very very Paradox 🙂

Title: โป๊ะเชะ / Bpoh Cheh (Heck Yes)
Artist: Paradox
Album: Before Sunrise / After Sunset
Year: 2017

โป๊ะเชะ โป๊ะเชะ โป๊ะเชะ เย เย
Bpoh cheh bpoh cheh bpoh cheh yay yay
Heck yes, heck yes, heck yes, yay yay!

มันเช้งกระเด๊ะ ก็เธอมันโป๊ะ มันเช๊ะ โป๊ะเชะ
Mun cheng gradeh gor tur mun bpoh mun cheh bpoh cheh
You look so hot, you’re heck! Yes! Heck yes!
มันโป๊ะมันเชะ ก็เธอมันเช้งกระเด๊ะ โป๊ะเชะ
Mun bpoh mun cheh gor tur mun cheng gradeh bpoh cheh
Heck yes! You look so hot, heck yes!
มันเช้งกระเด๊ะ มันโป๊ะมันเชะ มันเป๊ะ โป๊ะเชะ
Mun chahng gradeh mun bpoh mun cheh mun bpoh bpoh cheh
You look so hot, heck yes! Heck, heck yes!
มันโป๊ะมันเชะ ก็เธอมันเช้งกระเด๊ะ
Mun bpoh mun cheh gor tur mun cheng gradeh
Heck yes, you look so hot!

โอย หัวใจจะวาย
Oy hua jai ja wai
Oh, I’m going to have a heart attack

กระวนกระวาย จะเป็นจะตาย ก็เธอ โป๊ะเชะ
Grawon grawai ja bpen ja dtai gor tur bpoh cheh
I’m agitated, whether I live or die, you are heck yes!
ก็โวยก็วาย กระวนกระวาย ก็โอ้ย โป๊ะเชะ
Gor woy gor wai grawok grawai gor oy bpoh cheh
I’m crying out, I’m agitated, ohh, heck yes!
ดิสควอลิฟาย ดิสควอลิฟาย จับแพ้ โป๊ะเชะ
Disqualify disqualify jup pae bpoh cheh
Disqualified, disqualified! I admit defeat, heck yes!
@#$%^$%##@*&**!!!#%$#෴෴#@!!
@#$%^$%##@*&**!!!#%$#෴෴#@!!

โอย หัวใจละลาย
Oy hua jai lalai
Oh, my heart is melting!
Sexy baby เย เย Oh Sexy baby เย เย
Sexy baby, yay yay! Oh, sexy baby, yay yay!
Sexy baby, yay yay! Oh, sexy baby, yay yay!
Sexy baby เย เย Oh Sexy baby เย เย
Sexy baby, yay yay! Oh, sexy baby, yay yay!
Sexy baby, yay yay! Oh, sexy baby, yay yay!

จะมองกี่ที ก็มีแต่ตรงเสป็ก
Ja maung gee tee gor mee dtae dtrong spec
However many times I look at you, you’re just my type
มันชอบ มันใช่ ก็โดนหมดเลย มันเป๊ะ
Mun chaup mun chai gor dohn mot loey mun bpeh
I like it, it’s great, I’m completely smitten, it’s perfect
มันทรมาน มันลนมันลาน ที่เจอ
Mun toramahn mun lon mun lahn tee jur
It’s torture, I’m rushing to see you
ใจเละตุ้มเป๊ะ ก็เธอมันเช้งกระเด๊ะ
Jai leh dtoom bpeh gor tur mun chehng gradeh
My heart is mush, you look so hot!

มาวอมาแว มาตอมาแย มาย้ำ โอ เย
Mah wor mah wae mah dtor mah yae mah yum oh yay
I come and flirt with you, I come and provoke you, I come and repeat it, oh, yay!
ตุปัดตุเป๋ มันงงมันเบลอมันเซ โอ เย
Dtoo bput dtoo bpay mun ngong mun blur mun say oh yay
I’m stumbling, I’m confused, it’s a blur, I’m staggering, oh, yay!
มันฟอนมันเฟะ สมองมันเละตุ้มเป๊ะ โอ เย
Mun forn mun feh samaung mun leh dtoom bpeh oh yay
It’s ruined and rotten, my brain is mush, oh yay!
ก็โป๊ะเชะ เธอมันเช้งกระเด๊ะ
Gor bpoh cheh tur mun chahng gradeh
Heck yes, you look so hot!

โอย หัวใจจะวาย
Oy hua jai ja wai
Oh, I’m going to have a heart attack!
Sexy baby เย เย Oh Sexy baby เย เย
Sexy baby, yay yay! Oh, sexy baby, yay yay!
Sexy baby, yay yay! Oh, sexy baby, yay yay!
Sexy baby เย เย Oh Sexy baby เย เย
Sexy baby, yay yay! Oh, sexy baby, yay yay!
Sexy baby, yay yay! Oh, sexy baby, yay yay!

โอย หัวใจจะวาย
Oy hua jai ja wai
Oh, I’m going to have a heart attack!
Sexy baby let’s go โอเย Sexy baby let’s go โอเย
Sexy baby, let’s go, oh yay! Sexy baby, let’s go, oh yay!
Sexy baby, let’s go, oh yay! Sexy baby, let’s go, oh yay!
Sexy baby let’s go โอเย Sexy baby let’s go โอเย
Sexy baby, let’s go, oh yay! Sexy baby, let’s go, oh yay!
Sexy baby, let’s go, oh yay! Sexy baby, let’s go, oh yay!
โอเย โอเย
Oh yay! Oh yay!

   

คำร้อง/ ทำนอง อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยา
เรียบเรียง Paradox

   
THIS SONG LITERALLY MAKES ME FEEL LIKE A HIGHSCHOOLER AGAIN. What a funny, crazy song in classic Paradox style for anyone who has found themselves completely incapacitated when trying to approach the object of their affection!

Title: ปีก / Bpeek (Wings)
Artist: Paradox
Album: Before Sunrise After Sunset
Year: 2017

โหย หา แสงดวงดาว ล่องลอยวน
Hoy hah saeng duang dao laung loy won
Longing for the starlight to float around me
เคว้ง คว้าง กางปีกสยาย ร่อนถลา
Kweng kwahng gahng bpeek sayai raun talah
Drifting, spreading my wings and soaring

(*) อยู่บนทางที่ยาวนาน เฉดความเศร้ามันทรมาน
Yoo bon tahng tee yao nahn chet kwahm sao mun toramahn
On a long road, driving away the sadness that tortures me
ปล่อยให้บิน ล่องรอคอย อีกแค่ไหน
Bploy hai bin laung ror koy eek kae nai
Let me fly, how much longer will I haft to wait aimlessly?

(**) โอ ฉันบินไม่ไหว
Oh chun bin mai wai
Oh, I can’t fly
ก็ปีกของฉันล้าอ่อน ก็ปีกของฉันนั้นหมดแรง
Gor bpeek kaung chun lah aun gor bpeek kaung chun nun mot raeng
My wings are weak, my wings are out of strength
โอ อยากจะหนีไป
Oh yahk ja nee bpai
Oh, I want to run away
แต่ปีกของฉันล้าอ่อน ก็ปีกของฉันนั้นเปียกปอน ด้วยน้ำตา
Dtae bpeek kaung chun lah aun gor bpeek kaung chun nun bpiak bpaun duay num dtah
But my wings are weak, my wings are soaked with tears

ล้า เดียวดาย ร่วงถลา แหลกสลาย
Lah diao dai ruang talah laek salai
Exhausted, alone, in a tailspin, destroyed

(*,**)

ไม่ไหว อยู่ใต้แสงดวงดาว ขอบฟ้ายืดยาว
Mai wai yoo dtai saeng duang dao kaup fah yeut yao
I can’t be beneath the starlight of the expansive sky

   

คำร้อง/ ทำนอง อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยา
เรียบเรียง Paradox

   
This song really reminds me of the classic Paradox I used to listen to in highschool, both in the sound and the melancholy longing of the lyrics. Paradox has always been a band with a wide range, and one of the few who didn’t change after going major label. The music video is simple but illustrates the song nicely, portraying a frustrated girl angry at her struggles in ballet, but never giving up until she finally achieves her dreams.

The style of the band dressed in white playing while the camera pans around them reminds me of the classic Psycho le Cemu music video for their song “With.” I almost wish Song was wearing a strange, fuzzy, horned monster costume haha.

Title: มาโซคิสม์(หยดเทียนแห่งความปรารถนา) / Masochism (Yot Tian Haeng Kwahm Bprahttanah) [Masochism (Dripping Wax of Desire)]
Artist: Paradox
Album: Before Sunrise / After Sunset
Year: 2016

โลกที่โรคจิต โลกที่ซาดิสม์
Lohk tee johk jit lohk tee sadism
A world of insanity, a world of sadism
เฝ้าคอยทรมาน คนบนโลก ให้แปรเปลี่ยนเป็นกากเดน
Fao koy toramahn kon bon lohk hai bprae bplian bpen gak den
Torturing the people on earth and making them change into empty husks
โลกที่มืดหม่น โลกที่ทุกข์ทน
Lohk tee meut mon lohk tee tok ton
A world of darkness, a world of suffering
ปล่อยให้ความเดียวดาย ความงี่เง่าเอาเราไปทำอะไรบ้าๆบอๆ
Bploy hai kwahm diao dai kwahm ngee ngao ao rao bpai tuma rai bah bah bor bor
Letting the loneliness and stupidity take us to do something crazy

(*) ทรมานบรรจงทรมาน ใจอย่างง่ายดาย
Toramahn bunjong toramahn jai yahng ngai dai
Elaborate torture tortures your heart so easily
ทรมาน ยังคงทรมาน จนเธอร้องครวญคราง
Toramahn yung kong toramahn jon tur raung kruan krahng
Torture, it’s still torture, until you’re crying out
ทรมานค่อยๆทรมาน. ใจมันด้านชา
Toramahn koy koy toramahn jai mun dahn chah
Torture, gradual torture, the heart is numb
ดั่งเทียนลนจิตใจ ให้เราจะเป็นจะตาย
Dung tian lon jit jai hai rao ja bpen ja dtai
Like a candle being held over our minds, will we live or die?

ในโลกที่โรคจิต
Nai lohk tee rohk jit
In an insane world
โลกที่วิปริต โลกที่อำมหิต
Lohk tee wibprit lohk tee um mahit
An abnormal world, a ruthless world
ปล่อยความทุกข์คลุกเคล้า ปนความเศร้า ละเลงเลือดแดงเจิ่งนอง
Bploy kwahm took klook klao bpon kwahm sao laleng leuat daeng jerng naung
Let your suffering mix with your sadness, smearing the flood of red blood
แส้ที่เฆี่ยนตี เทียนที่ลุกโชน
Sae tee kian dtee tian tee look chohn
The whip that flogs you, the candle that blazes
เสกความรักให้เราฝัน แล้วกระชาก เอาไปกระทืบให้เละให้บี้แบน
Sek kwahm ruk hai rao fun laeo grachahk ao bpai grateup hai leh hai bee baep
The spell of love makes us dream, then jerks us back and tramples us to smithereens

(*)

มอมเมา เมาๆ มอมเมา เมาๆ
Maum mao mao mao maum mao mao mao
Leading us astray, astray, astray, leading us astray, astray, astray
มอมเมา เมาๆ มอมเมา เมาๆ
Maum mao mao mao maum mao mao mao
Leading us astray, astray, astray, leading us astray, astray, astray

เกลียดชัง หลอกลวง หื่นกาม ทำให้เราต้องวนหลงทาง
Gliet chung lauk gluang heun gahm tum hai rao dtaung won long tahng
I hate the deceitful tricks of lust that make us lose ourselves
เวียนวนงมง่ายดายในความต้องการที่ไม่เคยพอ
Wian won ngom ngai dai nai kwahm dtaung gahn tee mai koey por
We get turned around so easily in our desires that are never enough
เสพติดงอมแงมโดนทารุณกรรมจนใจด้านชา
Sep dtit ngaum ngaem dohn tahroon gum jon jai dahn chah
It’s a serious addiction that’s abused so much, our hearts grow numb
รุนแรงสะใจ ติดใจในความรุนแรง
Roon raeng sa jai dtit jai nai kwahm roon raeng
Violence satisfies, we yearn for it

ในโลกที่โรคจิต กระทำย่ำยี ต้องถูกเวียนเฆี่ยนตี
Nai lohk tee roht jit gratum yum yee dtaung took wian kian dtee
In an insane world, carrying out devastation, we must be flogged

มาโซคิสม์ ให้เราเป็นมาโซคิสม์
Masochism hai rao bpen masochist
Masochism, making us masochists
เจ้าโลกที่อำมหิต เปลี่ยนเราเป็นมาโซคิสม์
Jao lohk tee um mahit bplain rao bpen masochist
The lord of this ruthless world changes us into masochists
ให้ดิ้นทุรนทุราย อยู่อย่างกระวนกระวาย
Hai din tooron toorai yoo yahng grawon grawai
Making us squirm and live in agitation
สติกระจุยกระจาย ให้เราตะกุยตะกาย
Sadti grajooey grajai hai rao dtagooy dtagai
A fractured consciousness makes us clamber
ให้เราเป็นมาโซคิสม์
Hai rao bpen masochists
Making us masochists

   
เนื้อร้อง / ทำนอง : อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยา (ต้า)
เรียบเรียง : Producer : Paradox
Record at : Tata Studio
Guitar rec at : Polar bear Studio
Drum rec at : กาเนชา สตูดิโอ
Mixdown : ดนัย ธงสินธุศักดิ์ (ดาโน่)
Mastered : เจตพล คาน

   
And Paradox I think are the first major-label band to release a personal single since the passing of the late King. I was surprised to see this was a bitter social commentary on the state of the world and motivations of people, but I rather like the anger and emotion in it. It’s a nice break from the average love songs, and is a good wake-up call as to how complacent and distorted society has become. I only wish it had gotten an equally emotional, artistic music video instead of just live shots.

Title: The Game
Artist: Paradox
Album: Before Sunrise / After Sunset
Year: 2016

วนเวียนโวยวายไปกับเกมส์… ฝ่าด่านเร้าใจ
Won wian woy wai bpai gup game fah dahn rao jai
Going in circles with this game, enterting a dramatic level
คือการเดินทางไปกับเกมส์… เกมส์ที่มืดมน
Keu gahn dern tahng bpai gup game game tee meut mon
I’m moving around with the game, a game that’s dark
ยังผจญภัยไปกับเกมส์… เหน็ดเหนื่อยเหลือทน
Yung pajonpai bpai gup game net neuay leua ton
I’m still facing danger with the game, it’s unbarably exhausting
ยังคงเวียนว่ายไปกับเกมส์… เกมส์ที่วกวน
Yung kong wian wai bpai gup game game tee wok won
I’m still going around with this game, a game that goes in circles

(*) โลก…กว้าง… เล่นไม่มีหยุด วิ่งไม่มีหยุด โลก…กว้าง… เล่นไม่มีจบ ชนะไม่สิ้นสุด
Lohk gwahng len mai mee yoot wing mai mee yoot lohk gwahng len mai mee jop chana mai sin soot
A vast world, the gameplay doesn’t stop, the running doesn’t stop, a vast world, the gameplay doesn’t end, there’s infinite ways to win

งอมแงมงอแงไปกับเกมส์… อยู่อย่างย้อยยาน
Ngaum ngaem ngor ngae bpai gup game yoo yahng yoy yahn
I’m focused and irritated by this game, I’m living lethargically
วันๆก็บ้าไปกับเกมส์… จมลงลึกลง
Wun wun gor bah bpai gup game jom long leuk long
Day by day I’m going crazy with this game, sinking deeper and deeper
คือการเดิมพันไปกับเกมส์… เย้ายวนท้าทาย
Keu gahn derm pun bpai gup game yao yuan tah tai
I’m gambling on this game, provoking and challenging
พลังชีวิตถ้าหมด เกมส์…ตาย..
Palung cheewit tah mot game dtai
If your HP runs out, the game dies

(*)

(เดิมพัน ชีวิต) เกมส์… ชีวิต มันไม่มีง่าย โกงมันไม่ได้
(Dern pun cheewit) game cheewit mun mai mee ngai gohng mun mai dai
(Betting my life) The game, living isn’t easy, you can’t cheat
ต้องเล่นต่อ.. ต้องเล่นอีก.. ต้องวิ่งต่อ.. ต้องวิ่งอีก.. ต้องวนๆ ต้องวนๆ ยังเวียนยังวน ยังวนยังเวียน
Dtaung len dtor dtaung len eek dtaung wing dtor dtaung wing eek dtaung won dtaung won dtaung won dtaung won yung wian yung won yung won yung wian
You have to keep playing, you have to play again, you have to keep running, you have to run again, you have to go around and around and around and around, still going around and aroud and around and around

(**) ยังเดินทาง วนเวียน โวยวาย วอแว เวียนวน ไปกับเกมส์
Yung dern tahng won wian woy wai wor wae wian won bpai gup game
Still moving, going around and around and around and around with this game
ยังเดินทาง วนเวียน โวยวาย วอแว เวียนวน ไปกับเกมส์
Yung dern tahng won wian woy wai wor wae wian won bpai gup game
Still moving, going around and around and around and around with this game
ยังเดินทาง วนเวียน โวยวาย วังเวง เวียนว่าย ไปกับเกมส์
Yung dern tahng won wian woy wai wung weng wian wai bpai gup game
Still moving, going around and around, crying out and lonely with this game
ยังเดินทาง วนเวียน โวยวาย วังเวง เวียนว่าย ไปกับเกมส์
Yung dern tahng won wian woy wai wung weng wian wai bpai gup game
Still moving, going around and around, crying out and lonely with this game

(*,**)

มันมีแต่เวียนวน มันมีแต่วนเวียน
Mun mee dtae wian won mun mee dtae won wian
It just goes around, it just goes in circles
ให้ได้Levelเพิ่ม ไอเท็มเพิ่ม พลังเพิ่ม อาวุธเพิ่ม ให้Reload
Hai dai level perm item perm palung perm ahwoot perm hai reload
Add levels, add items, add strengths, add weapons, reload
ไม่มีสูตรโกงเกมส์ มันมีแต่ยากขึ้นไปอีก หินขึ้นไปอีก วิ่งขึ้นไปอีก เยอะขึ้นไป
Mai mee soot gohng game mun mee dtae yahk keun bpai eek hin keun bpai eek wing keun bpai eek yur keun bpai
There are no cheat codes, there’s only a rising difficulty, it gets more complicated, running even further, more and more
สู่ปลายทาง ที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่
Soo bplai tahng tee mai roo wah meua rai
To the endpoint that we don’t know when
ต้องโหม่งเหรียญ ต้องเก็บเห็ด กระทืบเป็ด กระทืบเต่า
Dtaung mohng rian dtaung gep het grateup bpet grateup dtao
You have to jump into coins, you have to collect mushrooms, stomp on ducks and turtles
ไม่จบไม่สิ้น ไม่จบไม่สิ้น ไม่จบไม่สิ้น ไม่จบไม่สิ้น
Mai jop mai sin mai jop mai sin mai jop mai sin mai jop mai sin
It’s endless, it’s endless, it’s endless, it’s endless
ต้องอยู่ในเกมส์ที่ไม่มีทางเล่นผ่าน…
Dtaung yoo nai game tee mai mee tahng len pahn
You have to live in a game that has no way to play to the end of

   
เนื้อร้อง / ทำนอง : อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยา (ต้า)
เรียบเรียง : Producer : Paradox
Record at : Tata Studio
Guitar rec at : Polar bear Studio
Drum rec at : กาเนชา Studio
Mixdown : DEMOZUNG
Mastered : เจตพล คาน

   
I love the metaphors and details comparing life to a videogame, and I love how equally unique the music video is. Nice camera angle and picking up of random office supplies to use as weapons, looks like a genuine first person shooter~ Paradox, blowing me away as usual 🙂