Panadda

All posts tagged Panadda

Title: ดาวกระดาษ / Dao Gradaht (Paper Star)
Artist: Panadda (ปนัดดา เรืองวุฒิ)
Album: ดาวกระดาษ / Dao Gradaht (Paper Star)
Year: 1997

อยาก…เก็บดาวทั้งฟ้า มาให้เธอ
Yahk gep dao tung fah mah hai tur
I want to gather all the stars in the sky for you
ทำให้เธอได้ลืมความเจ็บช้ำ
Tum hai tur dai leum kwahm jep chum
And make you forget your pain
แต่… สิ่งเดียวที่ฉันพอจะทำ
Dtae sing diao tee chun por ja tum
but the only thing I can do
หยิบกระดาษ มาพับเป็นรูปดาว
Yip gradaht mah pun bpen roop dao
Is fold a bunch of papers into stars

(*) จากสิบเป็นร้อยเป็นพัน
Jahk sip bpen roy bpen pun
From ten to a hundred to a thousand
เก็บเอาไว้ให้เธอ ให้เป็นกำลังใจจากฉัน
Geo ao wai hai tur hai bpen gumlung jai jahk chun
I keet them for you, as support from me
เก็บใส่ขวดโหลใบใหญ่ อยู่อย่างสวยงาม
Gep sai kuat loh bai yai yoo yahng suay ngahm
I put them in a large vase, arranging them beautifully
อาจจะพอทำให้เธอยิ้มได้
Aht ja por tum hai tur yim dai
It might be enough to make you smile

(**) อยากทำมาให้เธอ ให้เธอได้อุ่นใจ
Yahk tum mah hai tur hai tur dai oon jai
I want to do it for you, so you can feel at ease
ว่ายังมีเพื่อนเธอ…ตรงนี้
Wah yung mee peuan tur dtrong nee
Knowing that you still have a friend right here
อยากทำมาให้เธอ ให้เธอรู้สึกดี
Yahk tum mah hai tur hai tur roo seuk dee
I want to do it for you, so you’ll feel good
ให้ดาวกระดาษนี้ เป็นเพื่อนเธอ
Hai dao gradaht nee bpen peuan tur
I want these paper stars to be your friend

อยาก… ปลอบเธอเพราะรู้ ว่าเธอเหงา
Yahk bplaup tur pror roo wah tur ngao
I want to comfort you because I know you’re lonely
คงไม่มีคำไหนจะให้เธอ
Kong mai mee kum nai ja hai tur
There might not be any words that I can give you
อยาก… อยากทำให้รู้ ฉันห่วงเธอ
Yahk yahk tum hai roo chun huang tur
I want, I want to let you know I worry about you
ดาวกระดาษเหล่านี้ จะแทนใจ
Dao gradaht lao nee ja taen jai
These paper stars will represent my heart

(*,**,**)

   

คำร้อง สารภี ศิริสัมพันธ์
ทำนอง เรืองกิจ ยงปิยะกุล
เรียบเรียง สุวัธชัย สุทธิรัตน์

Title: คนเลวที่รักเธอ / Kon Leo Tee Ruk Tur (A Bad Person Who Loves You)
Artist: Panadda (ปนัดดา เรืองวุฒิ)
Album: ดอกไม้กับเปลวไฟ / Dauk mai Gup Bplao Fai (A Flower and a Flame)
Year: 2005

โมโหตัวเอง ที่มาถึงช้าไป ก็ฉันแค่คนมาทีหลัง
Moh hoh dtua eng tee mah teung chah bpai gor chun kae kon mah tee lung
I’m annoyed with myself for arriving too slow, I’m just the person who came afterwards
แล้วยังมีสิทธิอะไร ที่ไปทำให้ใครเขาเลิกกัน
Laeo yun gmee sit arai tee bpai tum hai krai kao lerk gun
So what right do I still have to break anyone up?

(*) ก็รู้ว่าผิด เธอเป็นของคนอื่น ก็ของๆใคร ใครก็รัก
Gor roo wah pit tur bpen kaung kon eun gor kaung kaung krai krai gor ruk
I know it’s wrong, you belong to someone else, everyone loves what’s theirs
ถ้าเอามาก็ต้องคืน แต่ฉันเป็นคนก็มีหัวใจ
Tah ao mah gor dtaung keun dtae chun bpen kon gor mee hua jai
If I take you, I must return you, but I’m human, I have a heart

(**) จะขอเป็นคนเลวที่รักเธอที่สุด
Ja kor bpen kon leo tee ruk tur tee soot
I want to be a terrible person who loves you the most
ถึงใครจะมองแบบไหน
Teung krai ja maung baep nai
No matter how others look at me
ไม่ขอเป็นคนดีที่รักเธอไม่ได้
Mai kor bpen kon dee tee ruk tur mai dai
I won’t be a good person who can’t love you
ไม่อยากเป็นคนดีที่ไม่มีความสุข
Mai yahk bepn kon dee tee mai mee kwahm sook
I don’t want to be a good person who isn’t happy

เมื่อฉันรักเธอ ก็รักด้วยหัวใจ ถ้าฉันรักเธอด้วยสมอง
Meua chun ruk tur gor ruk duay hua jai tah chun ruk tur duay samaung
When I love you, I love you with my heart, if I loved you with my brain
ก็คงยอมจะจากไป และทำตามที่ใครเขาพูดกัน
Gor kong yaum ja jahk bpai ale tum dtahm tee krai kao poot gun
I’d be willing to leave and follow everyone’s advice

(*,**,**)

   

คำร้อง : มณฑวรรณ ศรีวิเชียร
ทำนอง : บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล
เรียบเรียง : Paunstar

Title: เพราะเธอ / Pror Tur (Because of You)
Artist: Bell Supol (เบล สุพล) ft. Panadda (ปนัดดา)
Album: [Single]
Year: 2018

เพราะว่าเป็นเธอ
Pror wah bpen tur
Because it’s you
เพราะว่าเธอคือลมหายใจ
Pror wah tur keulom hai jai
Because you’re the air I breathe
เพราะว่าทุกอย่างที่เคยเข้าใจ
Pror wah took yahng tee koey hai jai
Because everything that I’ve ever understood
ต่างไม่มีความหมายเมื่อไม่มีเธอ
Dtahng mai mee kwahm mai meua mai mee tur
Became meaningless without you

เพราะมันคือพรหมลิขิต
Pror mun keu prom likit
Because it’s fate
เพราะเวทมนตร์บันดาลชักพา
Pror wetmon bundahn chuk pah
Because a magic spell induced
ให้สองเราได้มา พบและสบตารักกันทันใด
Hai saung rao dai mah pob lae sop dtah ruk mun tun dai
The two of us to meet, make eye contact, and immediately fall in love

(*) อยากจะบอกว่ารักหมดใจ เธอรู้ไหมว่าฉันตามหาเรื่อยมา
Yahk ja bauk wah rukmot jai tur roomai wah chun dtahm hah reuay mah
I want to tell you that I love you with all my heart, do you know that I’ve been searching for you
ตลอดชีวิตจนเหนื่อยใจ แต่สุดท้ายปลายทางของฉันมีเธอ
Dtalaut cheewit jon neuay jai dtae soot tai bplai tahng kaung chun mee tur
For all my life until I got exhausted, but in the end, my destination had you
จะฝากชีวิต เพราะว่าเป็นเธอ เพราะเธอคนเดียว
Ja fahk cheewit pror wah bpen tur pror tur kon diao
I’ll entrust my life to you, because it’s you, because of you alone

รักฉันคือเธอ และฉันรักเธอทั้งใจที่มี
Ruk chun keu tur lae chun ruk tur tung jai tee mee
You are my love, and I’ll love you with all of my heart
รักทุกวินาทีจะเนิ่นนานเป็นปี จะรักเธออย่างนี้ไม่มีวันเปลี่ยน
Ruk took winahtee ja nern nahn bpen bpee ja ruk tur yahng nee mai mee wun bplian
I’ll love you at every moment, for years to come, I’ll love you like this and it’ll never change

เพราะเธอคือฝันเป็นจริง และเธอคือความจริงของใจ
Pror tur keu funbpen jing lae tur keu kwahm jing kaung jai
Because you’re a dream come true, and you’re the truth of my heart
ต้องทุ่มเทเท่าไหร่ ฉันพร้อมเต็มใจ ฉันทำเพื่อเธอ
Dtaung toom tay tao rai chun praum dtem jai chun tum peua tur
However much I must devote, I’m ready and willing, I’ll do it for you

(*)

จากนี้ไม่ว่าจะเหน็ดจะเหนื่อยยากทรมานหรือปวดใจ
Jahk nee mai wah ja net ja neuay yahk toramahn reu bpuat jai
From now on, no matter how exhausting, difficult torturous, or painful it is
จนทุกข์ทนจงรู้ว่ามีฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอไม่ห่าง
Jon took ton jong roo wah mee chun yoo dtrong nee peua tur mai hahng
Know that you have me right here for you, never far
ทางอาจเต็มไปด้วยขวากหนาม ก็ยินดีทำเพื่อเธอรู้ไหม
Tahng aht dtem bpai duay kwahk nahm gor yin dee tum peua tur roo mai
The way might be full of thorns, but do you know I’ll happily do it for you?
เพราะว่าเป็นเธอ เพราะว่าเป็นเธอ เพราะว่าเป็นเธอ เพราะว่าเป็นเธอ
Pror wah bpen tur pror wah bpen tur pror wah bpen tur pror wah bpen tur
Because it’s you, because it’s you, because it’s you, because it’s you
เพราะเธอคนเดียว
Pror tur kon diao
Because of you alone

(*)
เพราะเธอคนเดียว
Pror tur kon diao
Because of you alone

   

คำร้อง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ
ทำนอง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ
เรียบเรียง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ / ชวรัตน์ หรรษคุณาฒัย / การันต์ ธรรมาวงศ์
Produced by ปัณฑพล ประสารราชกิจ / ชวรัตน์ หรรษคุณาฒัย / กรณ์ มหาดำรงค์กุล
Mix and Mastered by วรพจน์ รัตนสัญญา

Title: ทำไม / Tummai (Why?)
Artist: Panadda Ruangwut (ปนัดดา เรืองวุฒิ)
Album: OST ระเริงไฟ / Rarerng Fai
Year: 2017

ทั้งทั้งที่เธอรังเกียจ เหยียดหยามกันเสมอมา ทั้งทั้งที่เธอเย็นชากับฉัน
Tung tung tee tur rung giet yiat yahm gun samur mah tung tung tee tur yen chah gup chun
Even though you’ve always been annoyed by me and think little of me, even though you’re cold towards me
ยังจะทนให้เธอย่ำยีหัวใจ ยอมเจ็บไปอยู่ทุกวัน ทำอย่างนั้นแล้วมันได้อะไร
Yung ja ton hai tur yum yee hua jai yaum jep bpai yoo took wun tum yahng nun laeo mun dai arai
I still endure letting you trample all over my heart, I willingly hurt every day, and what has that gotten me?

(*) ทั้งทั้งที่เธอไม่แคร์ ว่าฉันจะเป็นหรือตาย เธอใจร้ายจนเกินไปกับฉัน
Tung tung tee tur mai care wah chun ja bpen reu dtai tur jai rai jon gern bpai gup chun
Even though you don’t care if I live or die, you’re too cruel towards me
ยังเกลียดเธอไม่ลงไม่ได้สักที เป็นอย่างนี้อยู่ทุกวัน หัวใจฉันมันมีแต่คำถาม
Yung gliet tur mai long mai dai suk tee bpen yahng nee yoo took wun hua jai chun mun mee dtae kum tahm
I still can’t hate you, it’s like this every day, my heart has only questions

(**) ทำไม ทำไม ฉันต้องมาเป็นแบบนี้ ฉันตอบตัวเองไม่ได้สักที ที่เล่นตามเกมของเธอ
Tummai tummai chun dtaung mah bpen baep nee chun dtaup dtua eng mai dai suk tee tee len dtahm game kaung tur
Why? Why must I be like this? I can’t answer myself for playing along with your game
ทำไม ทำไม ยิ่งหนีแต่มันยิ่งเจอ ฉันเกลียดตัวเองที่รักเธอ ทั้งทั้งที่มันก็รู้ไม่ควรรักเลย
Tummai tummai ying nee dtae mun ying jur chun gliet dtua eng tee ruk tur tung tung tee mun gor roo mai kuan rukloey
Why? Why is it that the more I run away, the more I see you? I hate myself for loving you even though I know I shouldn’t

(*,**)

   

คำร้อง มณฑวรรณ ศรีวิเชียร
ทำนอง เรืองกิจ ยงปิยะกุล
เรียบเรียง บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล

Title: แน่ใจเหรอ / Nae Jai Rur (Are You Sure?)
Artist: Panadda (ปนัดดา เรืองวุฒิ)
Album: OST เพลิงบุญ / Plerng Boon
Year: 2017

แน่ใจเหรอ ว่าเขาคือคนที่ใช่ แน่ใจเหรอ ว่าเขานั้นรักเธอจริง แน่ใจเหรอ ว่าเธอนั้นเป็นทุกสิ่ง
Nae jai rur wah kao keu kon tee chai nae jai reu wah kao nun ruk tur jing nae jai rur wah tur nun bpen took sing
Are you sure that he’s the one? Are you sure that he really loves you? Are you sure that you’re everything?
หากมันเป็นความจริงไม่เห็นจะต้องวุ่นวายใจ
Hahk mun bpen kwahm jing mai hen ja dtaung woon wai jai
If it’s true, I don’t see the need to be so stressed

แน่ใจเหรอ ว่าเขาเป็นคนเชื่อได้ แน่ใจเหรอ ว่าเขารักเดียวใจเดียว
Nae jai rur wah kao bpen kon cheua dai nae jai reu wah kao ruk diao jai diao
Are you sure that he can be trusted? Are you sure that he only loves you?
แน่ใจเหรอ ว่าเขาไม่เคยข้องเกี่ยว และมีเธอคนเดียวไม่เคยนอกใจใคร
Nae jai rur wah kao mai koey kaung giao lae mee tur kon diao mai koey nauk jai krai
Are you sure that he’ll never get involved with anyone else and will have only you, never being unfaithful with another?

(*) ถ้าอย่างนั้นที่เขานั้นหายไป ในคืนนั้นที่เธอต้องกลุ้มใจ เธอรู้ไหมว่าเขาแอบมาหาใคร
Tah yahng nun tee kao nun hai bpai nai keun nun tee tur dtaung gloom jai tur roo mai wah kao aep mah hahkrai
If it’s like that, when he disappears, during that night when you’re worried, do you know that he’s secretly seeing someone else?
บอกเอาไว้ให้เธอเตรียมใจก่อน ก่อนจะโดนความจริงทิ่มแทงใจ
Bauk ao wai hai tur dtriam jai gaun gaun ja dohn kwahm jing tim taeng jai
I’m telling you so you can prepare yourself, before you get hit with the truth stabbing you in the heart
เขานั้นไม่ใช่ใคร คนคนนั้นไม่ใช่อื่นไกล ฉันเอง
Kao nun mai chai krai kon kon nun mai chai eun glai chun eng
She’s not a random person, that person isn’t someone far off, it’s me

แน่ใจเหรอ ว่าเพื่อนที่เธอไว้ใจ แน่ใจเหรอ ว่าเชื่อใจได้ทุกอย่าง
Nae jai rur wah peuan tee tur wai jai nae jai rur wah cheua jai dai took yahng
Are you sure that you can trust your friend? Are you sure that you can believe everything?
แน่ใจเหรอ ที่เธอไม่เคยระวัง เพื่อนจะแทงข้างหลังให้เธอเจ็บปวดใจ
Nae jai rur tee tur mai koey rawung peuan ja taeng kahng lung hai tur jep bpuat jai
Are you sure that you never have to be careful of friends stabbing you in the back and breaking your heart?

(*)

ที่จริงแล้วที่เขานั้นหายไป ในคืนนั้นที่เธอต้องกลุ้มใจ เธอรู้ไหมว่าเขาแอบมาหาใคร
Tee jing laeo tee kao nun hai bpai nai keun nun tee tur dtaung gloom jai tur roo mai wah kao aep mah hah krai
It’s true that when he disappears, during the night when you’re worried, do you know that he’s secretly seeing someone else?
บอกเอาไว้ให้เธอเตรียมใจก่อน ก่อนจะโดนความจริงทิ่มแทงใจ
Bauk ao wai hai tur dtriam jai gaun gaun ja dohn kwahm jing tim taeng jai
I’m telling you so you can prepare yourself, before you get hit with the truth stabbing you in the heart
เขานั้นไม่ใช่ใคร คนคนนั้นไม่ใช่อื่นไกล ฉันเอง
Kao nun mai chai krai kon kon nun mai chai eun glai chun eng
She’s not a random person, that person isn’t someone far off, it’s me

   

คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง/เรียบเรียง จักรกฤษณ์ มัฆนาโส

Title: รักมากกว่า / Ruk Mahk Gwah (Love is More)
Artist: Panadda (ปนัดดา)
Album: OST ทาสรัก / Taht Ruk
Year: 2012

จะไม่บอกว่าฉันทำใจยินดีกับเธอได้ง่ายดาย
Ja mai bauk wah chun tum jai yin dee gup tur dai ngai dai
I won’t tell you that it’s easy for me to force myself to be happy for you
รู้แก่ใจไม่เป็นคนดีขนาดนั้น
Roo gae jai mai bpen kon dee kanaht nun
I know full well I’m not that good of a person
ยังเจ็บอยู่ทุกทีที่มองดูเธอและเขาใกล้ชิดกัน
Yung jep yoo took tee tee maung doo tur lae kao glai chit gun
I still hurt every time that I look at you and and her getting close
แต่ในพริบตาไม่เสียใจสักครั้ง
Dtae nai prip dtah mai sia jai suk krung
But in the blink of an eye, I’m not sad
เมื่อมองเห็นหน้าเธอ
Meua maung hen nah tur
When I see your face

(*) แค่เธอส่งยิ้มด้วยความสุขจากหัวใจ
Kae tur song yim duay kwahm sook jahk hua jai
Just you smiling at me with the happiness from your heart
แค่นั้นฉันไม่ต้องการอะไร
Kae nun chun mai dtaung gahn arai
That’s all, I don’t need anything else
เรื่องไหนก็ไม่สำคัญ
Reuang nai gor mai sumkun
Nothing else is important
เพราะความสุขนั้นยิ่งใหญ่กว่าความปวดร้าวในใจ
Pror kwahm sook nun ying yai gwah kwahm bpuat rao nai jai
Because that happiness is greater than the pain in my heart
ถึงแม้ว่าต้องเจ็บช้ำเท่าไร
Teung mae wah dtaung jep chum tao rai
No matter how much I must hurt
แต่ความรักในใจยังมากกว่า
Dtae kwahm ruk nai jai yung mahk gwah
There’s still more love in my heart

นานเท่าไรก็ยังเต็มใจจะคอยห่วงใยใกล้ใกล้เธอ
Nahn tao rai gor yung dtem jai ja koy huang yai glai glai tur
However long it’ll be, I’m still willing to worry about you and be close to you
ทั้งที่เธอไม่เคยสนใจอะไรฉัน
Tung tee tur mai koey son jai arai chun
Even though you never care about me
รู้สึกดีที่ได้ดูแลแม้อาจไม่ใช่คนสำคัญ
Roo seuk dee tee dai doo lae mae aht mai chai kon sumkun
It makes me feel good to be able to look after you, even though I might not be anyone important
ต่อให้ฉันต้องผิดหวังก็ยังรัก
Dtor hai chun dtaung pit wung gor yung ruk
Even though I must be disappointed, I still love you
และไม่คิดเสียดาย
Lae mai kit sia dai
And I’ve never regretted it

(*,*)

   
คำร้อง/ทำนอง ปัญญา ปคูณปัญญา
เรียบเรียง เรืองกิจ ยงปิยะกุล

Title: รักไปเจ็บไปไม่เอา / Ruk Bpai Jep Bpai Mai Ao (To Love and Be Hurt, No Thanks)
Artist: Panadda (ปนัดดา เรืองวุฒิ)
Album: [Single]
Year: 2016

ถ้าเธอไม่ควรลืม ฉันก็ไม่ควรจำ
Tah tur mai kuan leum chung or mai kuan jum
If you shouldn’t forget, I shouldn’t remember
สิ่งเดียวที่ควรทำ ก็แค่ทำใจ
Sing diao tee kuan tum gor kae tum jai
The one thing I should do is just accept it
ที่แล้วมาวันวัน ฉันต้องการอะไร รักเธอทำไมเจ็บอย่างนี้
Tee laeo mah wun wun chun dtaung gahn arai ruk tur tummai jep yahng nee
What do I need the days of the past for? I loved you, why am I hurting like this?

(*) ถ้าน้ำตาของฉัน นั้นเหมือนลำธาร
Tah num dtah kaung chun nun meuan lumtahn
If my tears were like a stream
จะเดินบนสะพาน แล้วข้ามมันไป
Ja dern bon sapahn laeo kahm mun bpai
I’d walk on a bridge and pass over them
เข้มแข็งได้สักที ถึงวันที่เข้าใจ รักไปแล้วเจ็บไป ไม่เอา
Kem kaeng dai suk tee teung wun tee kao jai ruk bpai laeo jep bpai mai ao
I can finally be strong, I’ve reached the day that I understand; to love and be hurt, no thanks

(**) ถ้าอยู่คนเดียวแล้วไม่มีใคร ถ้ามันจะเหงายังไง คงจะไม่ถึงตาย
Tah yoo kon diao laeo mai mee krai tah mun ja ngao yung ngai kong ja mai teung dtai
If I am alone and don’t have anyone, however lonely it’ll be, it won’t kill me
แต่อยู่กับเธอแล้วต้องร้องไห้ เหมือนจะขาดใจเสียทุกครั้ง
Dtae yoo gup tur laeo dtaung raung hai meuan ja kaht jai sia took krung
But being with you and having to cry, it’s like I’m dying every time
ไม่มีเธอ ก็ยังดีกว่า
Mai mee tur gor yung dee gwah
Being without you is still better

(*,**)

ถ้าวันที่เหลือจะต้องปวดใจ จะไม่ยอมเสียเวลาต่อไป
Tah wun tee leua ja dtaung bpuat jai ja mai yaum sia welah dtor bpai
If the days I have left must be painful, I refuse to waste any more time
ไม่เป็นไร ถ้าจะไม่มีเธอ
Mai bpen rai tah ja mai mee tur
It’s okay if I don’t have you

(**)

   
Executive Producer : กฤช กฤษณาวารินทร์
Producer : เรืองกิจ ยงปิยะกุล
คำร้อง มณฑวรรณ ศรีวิเชียร
ทำนอง/เรียบเรียง เรืองกิจ ยงปิยะกุล

   
I think her voice is perfect for this song, and the lyrics are sad and bitter, but strong. The music video is fitting too, aside from the ending. Metaphorically, I like the idea of pushing someone off to drift away from the land of our thoughts, but in real life, no matter how hurt I was over a relationship, I think the guy would have to do something really unforgivable for me to want to risk being responsible for their death or getting sick from dirty water or drowning or something of the like. But~

Title: ทำไมต้องยอม / Tummai Dtaung Yaum (Why Must I Give Up?)
Artist: Panadda (ปนัดดา เรืองวุฒิ)
Album: ดอกไม้…นอกแจกัน / Dauk Mai Nauk Jae Gun (Flowers Outside a Vase)
Year: 2008

บอกเธอเลยว่ารู้ตัว ไม่ต้องมีใครย้ำรู้ดี ไม่ได้เป็นที่หนึ่ง
Bauk tur loey wah roo dtua mai dtaun gmee krai yum roo dee mai dai bpen tee neung
I’m telling you that I know, there’s no need to have anyone reiterate that I’m not the first
เธอมีเขาอยู่ทั้งคน ไม่ต้องการจะแย่งใคร
Tur mee kao yoo tung kon mai dtaung gahn ja yaeng krai
You have her, I don’t want to steal anyone
แต่ไม่ใช้นางฟ้าที่ยอมให้ได้หมดทุกอย่าง มีเลือดเนื้อมีหัวใจ
Dtae mai chai nahng fah tee yaum hai dai mot took yahng mee leuat neua mee hua jai
But I’m not an angel who can give up everything, I have flesh and blood, I have a heart

(*) หรือฉันไม่มีสิทธ์ที่คิดจะดูแลเธอ
Reu chun mai mee sit tee kit ja doo lae tur
Or do I not have the right to think about taking care of you?
คนเขามองว่าเลวเสมอ แค่ฉันรักกับเธอ ก็ผิดไปหมดทุกอย่าง
Kon kao maung wah leo samur kae chun ruk gup tur gor pit bpai mot took yahng
People always look at me like I’m evil, I just love you, but everything is all wrong

(**) อยากเป็นคนที่ถอยไป แต่ในใจฉันก็ถามทำไม
Yahk bpen kon tee toy bpai dtae nai jai chun gor tahm tummai
I want to be the person who backs off, but in my heart, I’m asking why
ต้องเป็นฉันที่ยอมสูญเสียเธอ
Dtaung bpen chun tee yaum soon sia tur
It must be me who consents to losing you
เมื่อเธอก็มีเยื้อใย และฉันเองก็รักเธอ รักไม่แพ้ใครทั้งนั้น
Meua tur gor mee yeua yai lae chune ng gor ruk tur ruk mai pae krai tung nun
When you have a connection and I love you, love doesn’t lose to anyone
ผิดถูก อยากรู้ดูกันตรงไหน
Pit took yahk roo doo gun dtrong nai
Right or wrong, I want to know exactly where I stand

เจ็บที่คนด่าว่ากัน ว่าไม่มีศักดิ์ศรีที่ยอม ยอมให้เธอทุกอย่าง
Jep tee kon dah wah gun wah mai mee suksee tee yaum yaum hai tur took yahng
It hurts that everyone curses me, saying I have no dignity to give up, give up everything to you
บอกตามตรงฉันเสียใจ แค่ต้องการอยู่ข้างกัน
Bauk dtahm dtrong chun sia jai kae dtaung gahn yoo kahng gun
I’m telling you straight that I’m hurt, I just want to be beside you
และไม่เคยเรียกร้องอ้อนวอน ขออารัยมากมาย
Lae mai koey riak raung aun waun kor arai mahk mai
And I’ve never cried or begged or asked for much
ไม่อยากเป็นเรื่องวุ่นวาย
Mai yahk bpen reuang woon wai
I don’t want to be a bother

(*,**,**)

Title: แค่มีเธอ / Kae Mee Tur (Just Having You)
Artist: Panadda (ปนัดดา เรืองวุฒิ)
Album: OST ชีวิตเพื่อฆ่า หัวใจเพื่อเธอ / Cheewit Peua Kah Hua Jai Peua Tur
Year: 1998

มีแค่คนหนึ่ง ในโลกใบเก่า
Mee kae kon neung nai lohk bai gao
There was just one person in my old world
ชีวิตฉันเหงียบเหงา ไม่เคยได้เห็นความจริง
Cheewit chun ngiap ngao mai koey dai hen kwahm jing
My life was silent, I never saw the truth
อีกพร้อมทุกอย่าง และมีในทุกสิ่ง
Eek praum took yahng lae mee nai took sing
Together with everything and in everything
อยากบอกว่าความจริง ฉันเดียวดาย
Yahk bauk wah kwahm jing chun diao dai
I want to tell you that really, I’m alone

เธอนั้นก็อยู่ ในโลกใบหนึ่ง
Tur nun gor yoo nai lohk bai neung
You’re also living in one world
ที่ฉันเอื้อมไม่ถึง และยังไม่เคยได้เข้าใจ
Tee chun euam mai teung lae yung mai koey dai kao jai
That I can’t reach and still have never understood
ถ้าเหมือนลมผ่าน ผ่านมาในหัวใจ
Tah meuan lom pahn pahn mah nai hua jai
If it’s like the passing wind, it passed in my heart
แต่งเติมชีวิตฉัน ให้สดใส
Dtaeng dterm cheewit chun hai sot sai
Making my life bright

(*) แค่เพียงได้พบเธอ แค่เพียงได้รักเธอ
Kae piang dai pob tur kae piang dai ruk tur
Just being able to meet you, just being able to love you
อยากอยู่กับเธอตลอดไป
Yahk yoo gup tur dtalaut bpai
I want to be with you forever

(**) จะนานเพียงไหน ใจฉันก็มีแต่ภาพเธอ
Ja nahn piang nai jai chun gor mee dtae pahp tur
However long it’ll be, my heart has only your image
แม้ความจริง ไม่เห็นว่าเธออยู่ข้างกาย
Mae kwahm jing mai hen wah tur yoo kahng gai
Even though in truth, I don’t see you beside me
หลับตายังคงพบกัน ไม่มีวันลบเลือนไป
Lup dtah yung kong pob gun mai mee wun lop leuan bpai
Closing my eyes, I still find you, you’ll never fade away
ถึงแม้ว่าเธอจะอยู่ที่ไหน
Teung mae wah tur ja yoo tee nai
No matter where you are

ก็อยากจะขอให้ฝันมีเธออยู่เรื่อยไป
Gor yahk ja kor hai fun mee tur yoo reuay bpai
I want my dreams to continuously have you
แค่มีเธอ เคียงข้างดูแลแหละเข้าใจ
Kae mee tur kiang kahng doo lae lae kao jai
Just having you beside me, taking care of me, and understanding
ไม่เคยมีใครเหมือนเธอ ที่ทำเพื่อฉันมากมาย
Mai koey mee krai meuan tur tee tum peua chun mahk mai
I’ve never had anyone like you who has done so much for me
ใจฉันที่มีเธออยู่ เท่านี้ ตลอดไป
Jai chun tee mee tur yoo tao nee dtalaut bpai
My heart will have you just like this forever

(*,**)

ก็อยากจะขอให้ฉันมีเธออยู่เรื่อยไป
Gor yahk ja kor hai fun mee tur yoo reuay bpai
I want my dreams to continuously have you
แค่มีเธอ เคียงข้างดูแลแหละเข้าใจ
Kae mee tur kiang kahng doo lae lae kao jai
Just having you beside me, taking care of me, and understanding
คงเป็นเธอผู้เดียวที่ทำเพื่อฉันมากมาย
Kong bpen tur poo diao tee tum peua chun mahk mai
Only you have done so much for me
ใจฉันที่มีเธออยู่อย่างนี้ ตลอดไป
Jai chun tee mee tur yoo yahng nee dtalaut bpai
My heart will have you like this forever

Title: สิ้นสุดสักที / Sin Soot Suk Tee (Finally End It)
Artist: Panadda (ปนัดดา)
Album: OST สวรรค์เบี่ยง / Sawun Biang
Year: 2008

เจ็บมานานแค่ไหน จะต้องเจ็บไปอีกนานไหม
Jep mah nahn kae nai ja dtaung jep bpai eek nahn mai
However long I’ve hurt, how much longer must I keep hurting?
แต่ทำไมหัวใจ ของฉันมันยังไม่ชิน
Dtae tummai hua jai kaung chun mun yung mai chin
Why isn’t my heart used to it yet?
เจ็บที่ต้องทนเห็น ต้องทนที่จะได้ยิน
Jep tee dtaung ton hen dtaung ton tee ja dai yin
It hurts to have to endure seeing, have to endure hearing
ไม่มีสักวัน ที่มันจบสิ้นสักที
Mai mee suk wun tee mun jop sin suk tee
There will never be a day that it will finally end

(*) อยากจะมีวันไหน มันสิ้นสุดไปทีได้ไหม
Yahk ja mee wun nai mun sin soot bpai tee dai mai
I want there to be a day it ends, please?
ไม่อยากทำร้ายใจ ของฉันไปมากกว่านี้
Mai yahk tum rai jai kaung chun bpai mahk gwah nee
I don’t want to break my heart any more than this
จบมันไปได้แล้ว เมื่อทางจะไปไม่มี
Jop mun bpai dai laeo meua tahng ja bpai mai mee
End it already when there’s no other path to take
รักแล้วมีแต่ความเสียใจ
Ruk laeo mee dtae kwahm sia jai
We loved, and there was only sadness

(**) หัวใจทนไม่ไหวแล้ว รับอะไรไม่ไหวแล้ว
Hua jai ton mai wai laeo rup arai mai wai laeo
My heart can’t take anymore, I can’t accept anymore
ฉันไม่อยากนั่งรอ ขอเลือกเดินหนีไป
Chun mai yahk nung ror kor leuak dern nee bpai
I don’t want to sit waiting, I want to choose to walk away
เสียใจมากี่ร้อยครั้ง เพียงแค่ครั้งเดียวมันแทบขาดใจ
Sia jai mah gee roy krung piang kae krung diao mun taep kaht jai
However many hundreds of times I’ve been sad, just once has it nearly killed me
เจ็บช้ำมาสักเท่าไหร่ อยากขอให้สิ้นสุดซะที
Jep chum mah suk tao rai yahk kor hai sin soot sa tee
However much I’ve hurt, I want to finally end it

(*,**,**)