Overme

All posts tagged Overme

Title: สิ่งเดียว / Sing Diao (The One Thing)
Artist: OverMe
Album: Anatomy
Year: 2017

ถึงเวลา ฤดูเปลี่ยนผัน วันที่สองดวงใจ
Teung welah reudoo bplian pun wun tee saung duang jai
It’s time for the seasons to change, the day that two hearts
ร่วงโรยผลัดใบเมื่อตัวเขาจะไป
Ruang roy plut bai meua dtua kao ja bpai
Shed their faded leaves when they’re leaving
ฉันเพียงแค่ยิ้มยืนส่ง แม้ทุรนทุรายทำความเข้าใจอะไรอะไรย่อมมีวันเปลี่ยนแปลง
Chun piang kae yim yeun song mae tooron toorai tum kwahm kao jai arai arai yaum mee wun bplian bplaeng
I can only stand there and smile, even though I’m struggling to come to any understanding that there’s likely a day things would change

(*) ทุกค่ำคืนจากฝันจนตื่น ต้องย้ำเตือนหัวใจ
Took kum keun jahk fun jon dteun dtaung yum dteuan hua jai
Every night from my dreams until I wake, my heart must be reminded
ความทรมานครั้งนี้จะผ่านไป
Kwahm toramahn krung nee ja pahn bpai
The torture this time will pass
โอ้ว เธอ กลับทำให้ฉันพบความจริง
Oh tur glup tum hai chun pob kwahm jing
Oh, you ended up making me find the truth
ที่เจอยังน้อยไป
Tee jur yung noy bpai
That I still faced to little of

(**) สิ่งเดียวที่เธอผิด สิ่งที่ต้องคิดใหม่
Sing diao tee tur pit sing tee dtaung kit mai
The one thing that you did wrong, the thing that you must think about again
คำว่าคิดถึงที่บอกง่ายๆจากปาก
Kum wah kit teung tee bauk ngai ngai jahk bpahk
The words “I miss you” that you said so easily from your lips
อย่างนั้นทำได้อย่างไร
Yahng nun tum dai yahng rai
How could you do that?
สิ่งเดียวที่รู้สึก ทุกอย่างมันช่างสายไป
Sing diao tee roo seuk took yahng mun chahng sai bpai
The one thing I feel, everything is too late
อยากให้เธอรู้ จากแล้วทั้งทีจากเลยได้มั้ย
Yahk hai tur roo jahk laeo tung tee jahk loey dai mai
I want to let you know, and then you can leave, okay?

หลายคนบอก ฉันเป็นคนบ้ามีอัตตาตลอด
Lai kon bauk chun bpen kon bah mee utdtah dtalaut
Many people have told me I’m crazy, always having an ego
เขาจะกลับมาดันไม่สานไม่ต่อ
Kao ja glup mah dun mai sahn mai dtor
She won’t be coming back anymore
ฉันเพียงแค่ยิ้มยืนฟัง
Chun piang kae yim yeun fung
I only stand there, smiling and listening
แม้ทุรนทุรายอยู่ในภวังค์ คนเราจะเจอเรื่องนี้ได้กี่ครั้ง
Mae tooron toorai yoo nai pawung kon rao ja jur reuang nee dai gee krung
No matter how restless I am in my subconscious, how many times can a person face this matter?

(*,**)

รักจากปาก พูดตอนที่ร้างลาจะช่วยอะไร
Ruk jahk bpahk poot dtaun tee rahng lah ja chuay arai
What does the “I love you” that you spoke as you were leaving help anything?
พึ่งเข้าใจว่าถ้อยคำที่เหมือนทุกอย่าง
Peung kao jai wah toy kum tee meuan took yahng
I just understand that the words that seemed like everything
แค่เวลาต่างนั้นจะเปลี่ยนความหมายจนห่าง
Kae welah dtahng nun ja bplian kwahm mai jon hahng
As the time changes, it’ll change the meaning until it’s completely different

   

เนื้อร้อง/ทำนอง : ปิติพงษ์ ผาสุขยืด
เรียงเรียง : ธิติวัฒน์ รองทอง/OverMe

   

While I was never really a fan of the sound of Overme’s slower numbers, this song does sound a lot more polished than any of their ballads from their previous album, and it has such pretty lyrics and artistic music video. I think if this is a sign of what’s to come on their latest album, I’m going to love it just as much 🙂

Title: หายกัน / Hai Gun (Call It Even)
Artist: OverMe
Album: [Single]
Year: 2017

นานเหลือเกิน ที่เราได้เสียเวลา
Nahn leua gern tee rao dai sia welah
We’ve wasted a lot of time
เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของในรักที่ไม่ใช่
Peua sadaeng kwahmbpen jao kaung nai ruk tee mai chai
Showing ownership of a love that’s not right

ยื้อเท่าไหร่ ก็ยิ่งเจ็บใจเท่านั้น
Yeu tao rai gor ying jep jai tao nun
The more we hold back, the more it will only break our hearts
เราต่างหลงในภาพลวงตา ไม่เคยรู้ทัน
Rao dtahng long nai pahp luang dtah mai koey roo tun
We both got lost in the illusion, never realizing it

(*) มันไม่มีประโยชน์ใดใด ในการครอบครองสิ่งของที่ใช้ไม่ได้
Mun mai mee bprayoht dai dai nai gahn kraup kraung sing kaung tee chai mai dai
There’s no benefit to holding on to something that can’t be used
และมันก็นานเกินพอที่เราทั้งคู่ จะทนแบกไว้
Lae mun gor nahn gern por tee rao tung koo ja ton baek wai
And it’s gone on longer than enough for the both of us to keep bearing it

(**) ฉันขอหัวใจของฉันคืนมา
Chun kor hua jai kaung chun keun mah
I want my heart back
ฉันขอเป็นคนที่เคยเป็นมา
Chun kor bpen kon tee koey bpehn mah
I want to be the person I used to be
แม้ว่ามันจะพัง ยับเยินหรือเปลี่ยนไปสักแค่ไหน
Mae wah mun ja pung yup yern reu bplian bpai suk kae nai
No matter how damaged, destroyed, or changed I am
เก็บเอาความรักของเธอคืนไป ยิ่งยื้อนานไปยิ่งเสียเวลา
Gep ao kwahm ruk kaung tur keu bpai ying yeu nahn bpai ying sia welah
I’ve gathered your love to return to you, the longer we hold back, the more time we waste
ฉันรู้วันหนึ่งเธอคงได้ใช้หัวใจกับใครที่สำคัญกว่า
Chun roo wun neung tur kong dai chai hua jai gup krai tee sumkun gwah
I know that one day, you’ll be able to use that heart with someone who’s more important
และหัวใจฉันเอง คงได้ถูกใช้ กับใครที่ใส่ใจมากกว่า
Lae hua jai chun eng kong dai took chai gup krai tee sai jai mahk gwah
And my heart will be able to be used with someone who pays more attention to me
เราหายกัน
Rao hai gun
Let’s call it even

เก็บไว้เถอะ สิ่งของเล็กน้อยต่างๆ อนุสรณ์ของระหว่างทาง ที่เราได้พลาดไป
Gep wai tur sing kaung lek noy dtahng dtahng anoosorn kaung rawahng tahng tee rao dai plaht bpai
Keep all the little things as souvenirs from the journey of our mistakes
ไม่ต้องห่วง ไม่มีอะไรติดค้าง แค่กลับไปเป็นตัวของตัวเอง ยอมรับและเริ่มใหม่
Mai dtaung huang mai mee arai dti kahng kae glup bpai hen dtua kaung dtua eng yaum rup lae rerm mai
You don’t have to worry, you don’t owe me anything, let’s just go back to being our own people, accept it and start over

(*,**)

   

เนื้อร้อง: ธิติวัฒน์ รองทอง/ปิติพงษ์ ผาสุขยืด
ทำนอง: ธิติวัฒน์ รองทอง
เรียงเรียง: ธิติวัฒน์ รองทอง/OverMe
Mixed/Mastered : ดนุภพ กมล
คุมร้อง : กุลพล สามเสน

   
Wow! I was not expecting such a stupendously visually striking music video. I absolutely love the portrayal of the breakup as a literal physical separation, graphically showing the slow pain and wounds it causes to both sides. It illustrates the hopelessness of a dying relationship and how it’s more beneficial to call it quits and start over that the lyrics describe so well, complementing an already moving song so nicely. I didn’t even watch the teaser for this release, so I had no idea what to expect, but I was blown away with everything. Nice release, OverMe~

Title: ยืนยัน / Yeun Yun (Reaffirm)
Artist: Overme
Album: [Single]
Year: 2015

(*) และฉันจะยืนยัน และไม่ขอคืนคำ ทุกสิ่งที่ฉันได้พูดออกไปจากหัวใจ
Lae chun ja yeun yun lae mai kor keun kum took sing tee chun dai poot auk bpai jahk hua jai
And I’ll reaffirm and won’t take any of the words I spoke from my heart back
และฉันจะยืนยัน ให้ชัดเจนว่ามันจะไม่เปลี่ยนไป
Lae chun ja yeun yun hai chut jen wah mun ja mai bplian bpai
And I’ll reaffirm and make it clear that it’ll never change

สายตาเธอมันฟ้อง ถึงความไม่เชื่อใจ แม้ว่าสิ่งที่ฉันทำจะชัดเจนแค่ไหน
Sai dtah tur munf aung teung kwahm mai cheua jai mae wah sing tee chun tum ja chut jen kae nai
The look in your eyes indicates your disbelief, no matter how clear the things I do are
เท่าไหร่ก็ยังไม่พอ
Tao rai gor yung mai por
However much, it’s still not enough
ท่าทีที่สับสนมันทำให้ฉันเข้าใจ เธอไม่รู้ว่าจะไว้ใจฉันได้แค่ไหน กับชีวิตที่ต้องการความมั่นคง
Tah tee tee sup son mun tum hai chun kao jai tur mai roo wah ja wai jai chun dai kae nai gup cheewit tee dtaung gahn kwahm mun kong
Your confused attitude makes me understand that you don’t know how much you can trust me with a life that needs stability

(**) ทุกสิ่งอนิจจัง วัฏฏะสังขารา ฉันรู้และเข้าใจมันเป็นเรื่องของเวลา
Took sing anitjung wuttata sung kah rah chun roo lae kao jai mun bpen reuang kaung welah
Everything is impermanent and cyclical, I know and understand that it’s a problem of time
และฉันจะคงอยู่ จะย้ำให้เธอรู้ ถึงความรัก
Lae chun ja kong yoo ja yum hai tur roo teung kwahm ruk
And I’ll stay, I’ll repeat and let you know about my love

(*)

(***) และฉันจะยืนยัน จะย้ำอยู่ซ้ำๆ จนกว่าวันนึงที่เธอจะเชื่อใจฉันหมดใจ
Lae chun ja yeun yun ja yum yoo sum sum jon gwah wun neung tee tur ja cheua jai chun mot jai
And I’ll reaffirm, I’ll repeat over and over until one day you believe me with all of your heart
นี่คือรักแท้จริง ที่เธอจะได้มันไป จะได้มันไปจากฉัน
Nee keu ruk tae jing tee tur ja dai mun bpai ja dai mun bpai jahk chun
This is the true love that you’ll get, that you’ll get from me

ไม่ว่ากันถ้าเธอยังคงกังวลสงสัย สักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันคืออะไร จะมั่นคงดั่งภูเขาใหญ่ หรือแค่ลมปาก
Mai wah gun tah tur yung kong gung won song sai suk wun neung tur ja roo wah chun keu arai ja mun kong dung poo kao yai reu kae lom bpahk
Regardless if you’re still worried or confused, one day you’ll know what I am, be it as sure as a big mountain or just breath

(**,*,***)

Title: เวลา / Welah (Time)
Artist: Overme
Album: DOUBLETHINK101
Year: 2014

เวลาก็หมุนไป แม้ในใจยังตรึงค้างตรงที่เก่า
Welah gor moon bpai mae nai jai yung dtreung kahng dtrong tee kao
Time moves on, though my heart still remains in the past
เวลาของสองเรา หวังในห้วงคืนวันอันสดใส
Welah kaung saung rao wung nai huang keun wun un sot sai
The time of the two of us, I hope our nights and days are bright

(*) สุดที่ใครบันดาล เมื่อสุดท้ายต้องไกลห่าง
Soot tee krai bundahn meua soot tai dtaung glai hahng
The person who motivated me the most when, in the end, we had to separate
แต่รักไม่เคยเลือนหาย
Dtae ruk mai koey leuan hai
But my love never fades

(**) เวลาหมุนไป แค่สิ่งเดียวที่ทำให้หัวใจไม่หยุดคือภาพเธ­อกอดฉัน
Welah moon bpai kae sing diao tee tum hai hua jai mai yoot keu pahp tur gaut chun
Time moves on, the only thing that keeps my heart from stopping is the image of you hugging me
อาจจะแสนนาน อาจจะเป็นแค่ลมที่พัดผ่าน ยังอบอวลรักในใจ
Aht ja saen nahn aht ja bpen kae lom tee put pahn yung op uan ruk nai jai
It might be a long time, it might be just a passing breeze, but it’s still full of the scent of love in my heart

เวลาก็หมุนไป แม้ข้างในยังคงค้นหาคำตอบ
Welah gor moon bpai mae kahng nai yung kong kon hah kum dtaup
Time moves on, though inside I’m still searching for an answer
เวลาที่พร่ำบอก ไม่เคยรู้ว่ามีความหมายอยู่อีกไหม
Welah tee prum bauk mai koey roo wah mee kwahm mai yoo eek mai
Time that repeatedly tells me, will I never know the meaning again?

(*,**)

เพราะมีคำพูดเหล่านี้จากเธอ เพราะมีเรื่องราวที่เราได้เจอ
Pror mee kum poot lao nee jahk tur pror mee reuang rao tee rao dai jur
Because I have these words from you, because I have the memories of us meeting
เพราะมีความรู้สึกนี้เสมอ ทำให้ฉันยังเดินต่อไปไหว
Pror mee kwahm roo seuk nee samur tum hai chun yung dernd tor bpai wai
Because I always have these feelings, making me still able to move on

(**)

Title: รักคือความเท่าเทียม / Ruk Keu Kwahm Tao Tiam (Love Is Equality)
Artist: Overme
Album: Big Swing
Year: 2010 (?)

มุมมองความรักของผม
Moom maung kwahm ruk kaung pom
The aspect of my love
คงไม่สนใจเท่าไหร่
Kong mai son jai tao rai
However much you’re probably not interested
กับความคิดหญิงไทย
Gup kwahm kit ying thai
With the thoughts of Thai girls
โหยหาการเอาใจ
Hoy hah gahn ao jai
Longing for satisfaction
เติบโตมาจนบัดนี้ เรามีความเชื่อใหญ่
Dterp doh mah jon but nee rao mee kwahm cheua yai
Growing up to this moment, we have a big belief
ผู้ชายที่ดีเกินใครต้องคอยดูแลซื้อใจ
Poochai tee dee gern krai dtaung koy doo lae cheu jai
That the best guys have to wait in the friend zone

อีกนานไหมกว่าเราจะได้รู้ตัว
Eek nahn mai gwah rao ja dai roo dtua
How much longer until we’ll become aware
ว่าค่านิยมนั้นมั่นสั่งสมให้เราคาดหวังอะไร
Wah kah niyon nun mun sung som hai rao kaht wung arai
That those preferences will accumulate in what we expect?
ตัดสินกันเข้าไป เพียงเขาทำเป็น ว่าเขามีน้ำใจ
Dtut sin gun kao pai piang kao tum pen wah kao mee num jai
They judge us, only they pretend that they’re being kind
คุณผู้หญิงอยากได้ความเท่าเทียม
Koon poo ying yahk dai kwahm tao tiam
You girls want equality
แต่แล้วยังเรียกร้องเอาให้เพศชาย
Dtae laeo yung riak raung ao hai pet chai
Yet you still cry out for men
ทำตัวให้แมนเข้าไว้
Tum dtua hai maen kao wai
To act like a man
วาดภาพชายในฝัน
Waht pahp chai nai fun
Like the image of the man in your dreams
นี่หรือคือความเท่าเทียม
Nee reu keu kwahm tao tiam
Is this equality?

มุมมองความรักของผม อาจฟังแล้วต๊กกะใจ
Moom maung kwahm ruk kaung pom aht fung laeo dtok ga jai
The aspect of my love, if you listen, you might be surprised
ฟังดูแมนไม่เท่าไหร่ แค่นี่ละหัวใจ
Fung doo maen mai tao rai kae nee la hua jai
You don’t really listen to or look at guys, but this is the heart
สองคนร่วมเดินชีวิต ไม่ต้องไปคิดอะไร
Saung kon ruam dern cheewit mai dtaung pai kit arai
Two people share a path in life, there’s no need to go thinking anything
แต่อย่าเข้าใจผิด ที่ผมคิดไม่ใช่
Dtae yah kao jai pit tee pom kit mai chai
But don’t misunderstand that I think it isn’t

(*) บอกตรงๆ ผู้ชายยินดีรับใช้คุณ
Bauk dtrong dtrong poochai yindee rup chai koon
I’m telling you straight, guys are happy to use you
เพราะมันช่างง่ายดายเพื่อแลกมาซึ่งฐานะที่สูงกว่า
Pror mun chahng ngai dai peua laek mah seung tahna tee soong gwah
Because it’s so easy to take on a higher appearance
เพียงใช้เวลา เสี้ยวนาที หลอกคุณให้ตายใจ
Piang chai welah siao natee lauk koon hai dtai jai
It’s only a matter of time, in less than a minute, he’ll trick you into completely trusting him
เราทั้งสองมาหยุดตัดสินใคร
Rao tung saung mah yoot dtut sin krai
We both should stop judging others
อยู่ร่วมกันด้วยน้ำใจ ไม่ต้องมีข้อจำกัดไหน
Yoo ruam gun duay nam jai mai dtaung mee kor jum gut nai
Co-existing with others in kindness, there’s no need for any limitations

เพศอะไร ร่างกายแบบใด
Pet arai ruang gai baeb dai
Any gender, any shape or form
นี่ไงคือความเท่าเทียม
Nee ngai keu kwahm tao tiam
This is equality

(*)

นี่คือคำแนะนำทางความคิด
Nee keu kum nae num tahng kwahm kit
This is some advice for thought
คิดเองว่ามันจะถูกหรือผิด
Kit eng wah munja took reu pit
Think for yourself if it’s right or wrong
ผู้ชายเจอพวกที่คาดหวัง
Poochai jur puak tee kaht wung
Men face all your expectations
ระวังพวกมันไม่ใช่ของดี
Rawung puak mun mai chai kaung dee
Be careful, it’s not all a good thing
และพวกคุณกุลสตรี
Lae puak koon goonlasadtree
And all you noble ladies
พิจารณาผู้ชายที่มี
Pijahranah poochai tee mee
Consider the guys you have
เพศนี้มันอันตรายนัก
Pet nee mun undtarai nuk
These gender stereotypes are very dangerous
มักเจอแต่เปลือกก็คงไม่ดี
Muk jur dtae pleuak gor kong mai dee
You’re likely to find only a mask that isn’t good

รักมันต้องอยู่ที่ใด
Ruk mun dtaung yoo tee dai
Wherever love is
รักคือความเท่าเทียม
Ruk keu kwahm tao tiam
Love is equality