OST

All posts tagged OST

Title: พรมแดนหัวใจ / Prom Daen Hua Jai (Frontier of the Heart)
Artist: Pancake Khemanit
Album: OST พรมแดนหัวใจ / Prom Daen Hua Jai
Year: 2014

จริง ๆ ไม่อยากคิดถึง เธอเลย แต่เธอมาวนมาเวียน มาวุ่นในใจ
Jing jing mai yahk kit teung tur loey dtae tur mah won mah wian mah woon nai jai
Really, I don’t want to think about you, but you keep lingering in my heart
ไม่รู้จะต้องคิดถึง ทำไม เธอเข้ามาทำอะไรกับหัวใจไม่รู้
Mai roo ja dtaung kit teung tummai tur kao mah tum arai gup hua jai mai roo
I don’t know why I must think of you, I don’t know what you’ve come in and done to my heart

(*) เธอร้าย ก็ใครต่อใครว่าเธอน่ะไม่ดี ให้ระวัง ให้ห่าง ๆ ไว้
Tur rai gor krai dtor krai wah tur na mai dee hai rawung hai hahng hahng wai
You’re cruel, everyone says you’re bad and that I should watch out and keep my distance
ใกล้เธอ ยิ่งใกล้เข้าไป ยิ่งเจอว่าหัวใจเธอน่ารัก ก็ชักจะสับสน
Glai tur ying glai kao bpai ying jur wah hua jai tur nahruk gor chuk ja sup son
Being near you, the closer I get, the more I find that your heart is cute, I’m getting so mixed up

(**) ทำไมใจมันเป็นแบบนี้ อยากจะตีมันนัก แพ้คำว่ารัก เข้าแล้วไง
Tummai jai mun bpen baep ne eyahk ja dtee mun nuk pae kum wah ruk kao laeo ngai
Why is my heart like this? I want to give it a good smack, I’ve been defeated by love
ลองใจมันยอมแบบนี้ ก็ไม่มีสิ่งไหน ขวางกั้นความรักที่ใจมี
Laung jai mun yaum baep nee gor mai mee sing nai kwahng gun kwahm ruk tee jai mee
Trying my heart, it consents like this, there’s nothing blocking love from the heart I have
เธอกับฉัน จากวันนี้ อยู่ในพรมแดนหัวใจ
Tur gup chun jahk wun nee yoo nai prom daen hua jai
You and I, from today on, will live in the frontier of the heart

จริง ๆ ต้องหยุด ต้องห้ามตัวเอง แต่ฉันไม่รู้ว่าฉัน จะห้ามยังไง
Jing jing dtaung yoot dtaung hahm dtua eng dtae chun mai roo wah chun ja hahm yung ngai
Really, I must stop it, I must forbid myself, but I don’t know how I can
ไม่มีใครตอบคำถามในใจ ว่าใครเข้ามาสั่งใจ ให้ฉันต้องเลือกเธอ
Mai mee krai dtaup kum tahm nai jai wah krai kao mah sung jai hai chund taung leuak tur
No one answers the question in my heart as to who came in and took control of my heart and made me choose you

(*,**,*,**)

Title: รักครั้งแรกและครั้งสุดท้าย / Ruk Krung Raek Lae Krung Soot Tai (Love For the First Time and the Last Time)
Artist: Peck Palitchoke
Album: OST คิวบิก หนี้หัวใจที่ไม่ได้ก่อ / Kiewbik Nee Hua Jai Tee Mai Dai Gor
Year: 2014

อาจจะดูเย็นชา เธอคงไม่รู้เลยว่าใจฉันคิดอะไร
Aht ja doo yen chah tur kong mai roo loey wah jai chun kit arai
I might seem cold, you probably don’t know what my heart’s thinking
ดูเป็นคนเยือกเย็นไม่มีหัวใจ ไม่เคยรักใครจริงจริง
Doo bpen kon keuak ken mai mee hua jai mai koey ruk krai jing jing
I might seem like a cold person who doesn’t have a heart, I’ve never really loved anyone

(*) แปลกที่เราเจอกัน เธอดูธรรมดาเกินกว่าจะคิดอะไร
Bplaek tee rao jur gun tur doo tummadah gern gwah ja kit arai
It’s strange that we met, you seem too normal to think anything
ทำไมใจฉันไม่เคยมองข้ามไป ทำไมจะต้องเป็นเธอ
Tummai jai chun mai koey maung kahm bpai tummai ja dtaung bpen tur
Why does my heart never overlook you? Why does it have to be you?

(**) คนอย่างฉันไม่เคยไว้ใจใครคนไหน
Kon yahng chun mai koey wai jai krai kon nai
A guy like me has never trusted anyone before
ยอมจะวางหัวใจในมือเธอ ไม่รู้เลยว่ามันจะจบเช่นไร
Yaum ja wahng hua jai nai meu tur mai roo loey wah mun ja jop chen rai
I consent to leaving my heart in your hands, I don’t know how this will end

(***) สิ่งที่ทำลงไปเหมือนมันไม่ใช่ฉัน ใจที่มันไม่เคยรักใครได้
Sing tee tum long bpai meuan mun mai chai chun jai tee mun mai koey ruk krai dai
The things I do aren’t like me, my heart has never been able to love anyone
รักครั้งแรกและครั้งสุดท้าย รักได้คนเดียวก็แค่เธอ
Ruk krung raek lae krung soot tai ruk dai kon diao gor kae tur
I’ve loved for the first time and the last time, I can only love one person; only you

(*,**,***,**,***)

Title: ฉันยอม / Chun Yaum (I Consent)
Artist: Superbaker
Album: OST กุหลาบร้ายของนายตะวัน / Goo Lahp Rai Kaung Nah Dtawun
Year: 2014

ไม่เคยจะยอมรักใครมาก่อน
Mai koey ja yaum ruk krai mah gaun
I’ve never consented to loving anyone before
ไม่เคยจะยอมใจอ่อนให้ใคร
Mai koey ja yaum jai aun hai krai
I’ve never let my heart get weak for anyone
จนฉัน ได้พบเธอ เหมือนมีความหวังครั้งใหม่
Jon chun dai pob tur meuan mee kwahm wung krung mai
Until I met you, it was like I had hope again
เธอทำคนที่ปิดใจต้องยอมเปลี่ยนแปลง
Tur tum kon tee bpert jai dtaung yaum bplian bplaeng
You made this person who opened his heart have to consent to changing

(*) ไม่เคยยอมแพ้ก็แพ้ ไม่เคยอ่อนแอก็เป็น
Mai koey yaum pae gor pae mai koey aun ae gor bpen
I’ve never given up, but I’ve failed, I’ve never been weak, but I am
จากคนที่รักใครช่างยากเย็น ก็กลับมาหวั่นไหว
Jahk kon tee ruk krai chahng yahk yen gor glup mah wun wai
From a person who had a hard time loving anyone, I’ve ended up nervous
เก็บใจมาเพื่อวันนี้ วันที่พบคนเพื่อมอบหัวใจ
Gep jai mah peua wun nee wun tee pob kon peua maup hua jai
I’ve kept my heart for today, the day I’ve met someone to bestow my heart unto
และหวังเอาไว้ ว่าเธอรู้สึกเหมือนกัน
Lae wung ao wai wah tur roo seuk meuan gun
And I hope that you feel the same

ไม่เคยจะเห็นถึงความสำคัญ
Mai koey ja hen teung kwahm sumkun
I’ve never seen the importance
ไม่คิดจะรักง่ายดายอย่างนั้น
Mai kit ja ruk ngai dai yahng nun
I never imagined loving so easily like that
วันนี้ ไม่เหมือนเดิม เพราะเธอทำให้ใจสั่น
Wun nee mai meuan derm pror tur tum hai jai sun
Today is different, because you’ve made my heart pound
เธอทำให้คนอย่างฉันต้องเปลี่ยนตัวเอง
Tur tum hai kon yahng chun dtaung bplian dtua eng
You’ve made me have to change myself

(*,*)

แค่เธอเท่านั้น ที่คนอย่างฉัน ยอม
Kae tur tao nun tee kon yahng chun yaum
It’s only you whom I’ve consented to

Title: Your Garden
Artist: Two Popetorn
Album: OST ในสวนขวัญ / Nai Suan Kwun
Year: 2014

เธอไม่ต้องรู้ว่าฉันเป็นใคร
Tur mai dtaung roo wah chun bpen krai
You don’t have to know who I am
ไม่ต้องใส่ใจก็แค่รับความจริงใจไปเท่านั้น
Mai dtaung sai jai gor kae rup kwahm jing jai bpai tao nun
You don’t have to pay attention to me, just accept my sincerity, that’s all
ไม่ต้องสนใจฉัน ขอให้ฉันได้ทำเพื่อเธอ
Mai dtaung son jai chun kor hai chun dai tum peua tur
You don’t have to care about me, I just ask to do it for you

(*) จะเป็นร่มเงาให้พักพิง จะเป็นกิ่งไม้ให้เธอได้ยืนหลบฝน
Ja bpen rom ngao hai puk ping ja bpen ging mai hai tur dai yeun lop fon
I’ll be the shade for you to rest under, I’ll be a branch for you to stand sheltered from the rain
ให้เธอไม่หนาว แค่บางครั้งบางคราวก็เป็นสุขใจแล้ว
Hai tur mai nao kae bahng krung bahng krao gor bpen sook jai laeo
I’ll keep you warm, just be happy sometimes

(**) แค่อยากดูแลเธอ รักเธอก็เท่านั้น
Kae yahk doo lae tur ruk tur gor tao nun
I just want to take care of you and love you, that’s all
อาจไม่สำคัญ ก็ไม่เป็นไร
Aht mai sumkun gor mai bpen rai
I might be unimportant, but that’s okay
แค่เพียงได้เห็นเธอ ยิ้มออกก็สุขใจ
Kae piang dai hen tur yim auk gor sook jai
Just being able to see you smile makes me happy
ไม่ต้องการอะไรมากมาย แค่ได้รักเธอไปฝ่ายเดียวก็พอ
Mai dtaung gahn arai mahk mai kae dai ruk tur bpai fai diao gor por
I don’t want anything much, just to be able to love you one-sidedly is enough

(*,**)

Title: รักเธอทั้งชีวิต / Ruk Tur Tung Cheewit (I’ll Love You All My Life)
Artist: Zeal
Album: OST สามี / Samee
Year: 2013

กี่เหตุผลอะไรมากมาย ที่ทำให้เราไม่ควรรักกัน
Gee het pon arai mahk mai tee tum hai rao mai kuan ruk gun
There are so many reasons for why we shouldn’t love each other
แต่ว่าฉันเองไม่สนใจ ขอฟังตัวเองเท่านั้น
Dtae wah chun eng mai son jai kor fung dtua eng tao nun
But I don’t care, I only want to listen to myself
มันอยากจะรักเธอ แม้ต้องเจอเรื่องราวอะไรก็ตาม
Mun yahk ja ruk tur mae dtaung jur reuang rao arai gor dtahm
I want to love you, whatever problems I must face, that’s fine
แต่หัวใจยังสั่งยังยืนยัน
Dtae hua jai yung sung yung yeun yun
But my heart still orders, still assures

อาจไม่เห็นทางเดินเข้าไป เข้าไปข้างในจิตใจของเธอ
Aht mai hen tahng dern kahng bpai kao bpai kahng nai jit jai kaung tur
You might not be able to see the path you’re following, following in your mind
แต่ว่าฉันเองไม่ท้อใจ ขอทุ่มเทไปอย่างนั้น
Dtae wah chun eng mai tor jai kor toom tay bpai yahng nun
But I’m not discouraged, I want to be devoted like that
ไม่อยากจะรักใคร แม้ว่าเธอไม่มองกลับมาก็ตาม
Mai yahk ja ruk krai mae wah tur mai maung glup mah gor dtahm
I don’t want to love anyone else, even if you’ll never look back at me, that’s fine
จะขอพยายามด้วยชีวิต
Ja kor payayahm duay cheewit
I ask to try with my life

(*) จะทำให้เธอได้รู้และได้เข้าใจ ว่าฉันรักเธอเท่าไหร่
Ja tum hai tur dai roo lae dai kao jai wah chun ruk tur tao rai
I want to make you realize and understand how much I love you
หมดชีวิตฉันให้เธอก็ยังน้อยไป
Mot cheewit chun hai tur gor yung noy bpai
Giving you all my life is still too little
จะทำให้เธอได้รู้และได้เข้าใจ ทุกสิ่งทุกความหมาย
Ja tum hai tur dai roo lae dai kao jai took sing took kwahm mai
I’ll make you realize and understand everything, every meaning
ในคำว่ารัก จากฉันคนนี้
Nai kum wah ruk jahk chun kon nee
In the word “love” from me

ต่างเพียงไหนถ้าเราเข้าใจ และมีอะไรข้างในเหมือนกัน
Dtahng piang nai tah rao kao jai lae mee arai kahng nai meuan gun
Whatever differences we have, if we understand and have the same feelings inside
อาจจะยากเย็นแต่สักวัน ฝันคงเป็นจริงใช่ไหม
Aht ja yahk yen dtae suk wun fun kong bpen jing chai mai
It might be difficult, but some day our dreams can be reality, right?
สิทธิ์อาจเป็นของเธอ หัวใจเธอเลือกทางที่เธอมั่นใจ
Sit aht bpen kaung tur hua jai tur leuak tahng tee tur mun jai
The right may be yours, your heart can choose the way that you’re certain of
ส่วนฉันจะรอไปอยู่อย่างนี้
Suan chun ja ror bpai yoo yahng nee
But as for me, I’ll wait like this

(*,*)

Title: คนที่ร้ายคนที่รัก / Kon Tee Rai Kon Tee Ruk (The Cruel Person, The Person I Love)
Artist: Theeranai Na Nongkhai
Album: มัจจุราชสีน้ำผึ้ง / Mutjooraht See Num Peung
Year: 2013

เธอเกลียดกันหรือไร จึงทำต่อกันอย่างนี้
Tur gliet gun reu rai jeung tum dtor gun yahng nee
Do you hate me or what that you keep doing this to me?
ใช้อารมณ์เหมือนคนไม่มีเหตุผล
Chai ahrom meuan kon mai mee hot pon
In a mood like someone without a reason
ฉันเกลียดเธอบ้างไหม ทำไมยังคงฝืนทน
Chun gliet tur bahng mai tummai yung kong feun ton
Do I hate you? Why do I still force myself to endure it?
เป็นคำถามที่คงอยู่ในหัวใจ
Bpen kum tahm tee kong yoo nai hua jai
It’s the questions that are still in my heart

(*) อยากจะหนีให้ไกล แต่ทำไม่ได้ทุกที
Yahk ja nee hai glai dtae tummai dai took tee
I want to run far away, but why, every time
ต้องอยู่ตรงนี้ ปล่อยให้เธอทำอย่างใจ
Dtaung yoo dtrong nee bploy hai tur tum yahng jai
Must I end up right here, letting you do as you wish?

(**) อยากจะร้ายก็ร้าย ฉันจะไม่ไปที่ไหน
Yahk ja rai gor rai chun ja mai bpai tee nai
If you want to be cruel, be cruel, I won’t go anywhere
ให้เธอทำจนพอใจ ให้ความบาดหมางได้จางหาย
Hai tur tum jon por jai hai kwahm baht mahng dai jahng hai
I’ll let you do it until you’re satisfied, until the wounds fade away
อยากจะร้ายก็ร้าย เพราะฉันเปลี่ยนความจริงไม่ได้
Yahk ja rai gor rai pror chun bplian kwahm jing mai dai
If you want to be cruel, be cruel, because I can’t change the truth
ว่าคนที่ร้าย คือคนที่รักจนหมดใจ
Wah kon tee rai keu kon tee ruk jon mot hua jai
That the cruel person is the person I love with all my heart

ยามที่เธอร้ายมา ในแววตาเธอนั้น
Yahm tee tur rai mah nai waew dtah tur nun
When you’re cruel to me, that look in your eyes
ซ่อนอารมณ์ทุกครั้งว่าเธอหวั่นไหว
Saun ahrom took krung wah tur wun wai
Hide the feeling every time that you’re nervous
ยามที่ทำร้ายกัน ให้ฉันต้องเจ็บช้ำใจ
Yahm tee tum rai gun hai chun dtaung jep chum jai
When you’re cruel to me, hurting me
เหมือนเธอนั้นก็ช้ำใจไม่ต่าง
Meuan tur nun gor chum jai mai dtahng
It’s like you’re hurting as well

(*,**)

ต้องเจ็บแค่ไหน ต้องทนไปนานเท่าไร
Dtaung jep kae nai dtaung ton bpai nahn tao rai
How much must I hurt? How long must I endure it
กว่าจะรู้ใจกันที่ซ่อนข้างใน วันนั้นคงยังไม่สาย
Gwah ja roo jai gun tee saun kahng nai wun nun kong yung mai sai
Until I get to know the heart you’re hiding inside? That day is still not too late

(**)

เมื่อคนที่ร้าย คือเธอที่รัก จนหมดหัวใจ
Meua kon tee rai keu tur tee ruk jon mot hua jai
When the cruel person is you whom I love with all my heart

Title: เส้นตายสลายโสด / Sen Dtai Salai Soht (The Deadline to Being Single)
Artist: Noon Worranuch and Amy Klinprathum
Album: OST เส้นตายสลายโสด
Year: 2011

อย่าได้มากวนฉัน ฉันชอบเป็นโสดจะเป็นไรไหม
Yah dai mah guan chun chun chaup bpen soht ja bpen rai mai
Don’t bother me, I like being single, what’s wrong with that?
ไม่มีใครวุ่นวาย ให้วันทั้งวันได้ยุ่ง…อยู่กับงาน
Mai mee krai woon wai hai wun tung wun dai yoong yoo gup ngahn
No one to bother me, letting my every day be hassled by work

(*) แต่ก็มาโดดขวาง เส้นทางคนโสดก็เลยหวั่นไหว
Dtae gor mah doht kwahng sen tahng kons oht gor loey wun wai
But you jumped in the way, the path of a single person was shaken
ขอเคลียร์ใจปล่อยวาง เปิดทางให้ใครสักคน…ได้เข้ามา
Kor clear jai bploy wahng bpert tahng hai krai suk kon dai kao mah
Please clear your heart and open the way for someone to come in

(*) จี๊ด จี๊ด จี๊ด จี๊ด จี๊ด ขึ้นมาทันใด ไหน ไหน ไหน ไหน ไหน นะใครคือเธอ
Jit jit jit jit jit keun mah tun dai nai nai nai nai nai na krai keu tur
A little, a little, a little, a little, a little, it went up suddenly, where? Where? Where? Where? Where? Who are you?
ติส ติส ติส ติส ติส ไม่ดูเลิศเลอ แต่ดันไปรักเธอเข้าแล้ว…เต็มๆ
Dtit dtit dtit dtit dtit mai doo lert lur dtae dun bpai ruk tur kao laeo dtem dtem
Tis tis tis tis tis, you don’t seem perfect, but you’re pressing me to love you completely
ขีด ขีด ขีด เส้นตายขอสลายโสด หมด หมด หมด หัวใจมาเอาไปที
Keet keet keet sen dtai kor salai soht mot mot mot hua jai mah ao bpai tee
Mark mark mark the deadline for being single, take all all all my heart
นะ นะ นะ คนดี เดี๋ยวจะหมดเวลา…รู้ไหม
Na na na kon dee diao ja mot welah roo mai
Please please please, sweetie, before we run out of time, you know?
ชาย ชาย ชาย ร้อยคนเอามากองกอง มอง มอง มอง ขอมองเพียงเธอคนเดียว
Chai chai chai roy kon ao mah gaung gaung maung maung maung kor maung piang tur kon diao
Hundreds of men men men have come piling up, look, look, look, I only want to look at you alone
เดี๋ยวนี้ฉันจะยอมพร้อมสลายความโสด…เพราะเธอ
Diao nee chun ja yaum praum salai kwahm soht pror tur
At this moment, I’m willing to give up my singleness because of you

(*,**)

เดี๋ยวนี้ฉันจะยอมพร้อมสลายความโสด…เพราะเธอ
Diao nee chun ja yaum praum salai kwahm soht pror tur
At this moment, I’m willing to give up my singleness because of you

Title: ทำอะไรสักอย่าง / Tum Arai Suk Yahng (Do Something)
Artist: Pang Nakarin
Album: เลี่ยมทอง / Liam Taung (Gold Inlay)
Year: 2004

หัวใจเต้นแรง
Hua jai dten raeng
My heart pounds
หน้าแดงทุกที
Nah daeng took tee
I blush every time
ใช่เธอหรือนี่
Chai tur reu nee
It’s you
ที่คอยตลอดมา
Tee koy dtalaut mah
Whom I’ve always waited for

ควบคุมไม่อยู่
Kuap koom mai yoo
I can’t control it
รู้เลยว่าตัวสั่น
Roo loey wah dtua sun
I know I’m trembling
แค่เจอไม่นาน
Kae jur mai nahn
I just met you not too long ago
ถูกใจฉันเหลือเกิน
Took jai chun leua gern
You pleased me so much

(*) เจอกันแล้ว อย่าผ่านเลยได้ไหม
Jur gun laeo yah pahn loey dai mai
We’ve met, don’t just pass by, okay?
ถ้าเสียเธอไปก็คง ชอกช้ำ
Tah sia tur bpai gor kong chauk chum
If I lose you, it’ll hurt

(**) ฉันต้องทำ ทำอะไร สักอย่างแล้ว
Chun dtaung tum tum arai suk yahng laeo
I must do, do something already
ให้เธอนี้ ไม่แคล้ว ไม่คลาดกัน
Hai tur nee mai klaeo mai klaht gun
So you won’t sip away from me
ให้เธอรู้ตัวว่า มีคน อย่างฉัน
Hai tur roo dtua wah mee kon yahng chun
To let you know that you have someone like me
แอบมองเธออยู่ตรงนี้
Aep maung tur yoo dtrong nee
Secretly looking at you from right here
รอคอยเธอตรงนี้ ฉันนี้ไง
Ror koy tur dtrong nee chun nee ngai
Waiting for you right here, it’s me

ต้องทำเช่นไร ให้เธอหันมา
Dtaung tum chen rai hai tur hun mah
What must I do to get you to turn my way?
ให้เธอรู้ว่า มีคนเขาสนใจ
Hai tur roo wah mee kon kao son jai
To let you know that you have someone who’s interested in you

(*,**,**)

Title: อีกและ / Eek Lae (Again)
Artist: Waew Kanokporn
Album: OST รักสุดปลายฟ้า
Year: 2012

อีกและ อีกและ อีกและ
Eek lae eek lae eek lae
Again and again and again
อยู่ใกล้เธอเป็นงี้อีกและ
Yoo glai tur bpen ngee eek lae
Near you like this again
นอย น้อย นอย อีกและ อีกและ
Noy noy noy eek lae eek lae
A little, a little, a little, again, again
ใจฉันบางจะเกร็ง
Jai chun bahng ja greng
My heart is weak and timid

แค่เห็นก็วิ้งก็เหวอ
Kae hen gor wing gor wur
Just seeing you, I run and overreact
เฮ้อ หายใจไม่ออกซะงั้น
Hur hai jai mai auk sa ngun
Oh, I can’t breathe
เดินหน้าไปก้าวนึง ถอยละกัน
Dern nah bpai gao neung toy la gun
I take one step forward, then retreat
ใจฉันบางจะงง
Jai chun bahng ja ngong
My heart is weak and confused

(*) เอาไงดี เอาไงดี ตีลังกาในหัวใจ
Ao ngai dee ao ngai dee dtee lung gah nai hua jai
What do I do? What do I do? My heart’s doing somersaults
เราคิดยังไงเราก็บอกกับเขาไป
Rao kit yung ngai rao gor bauk gup kao bpai
Whatever I’m thinking, I tell him
เอาไงดี เอาไงดี ทำยังไงจะไม่สั่น ไม่หนี
Ao ngai dee ao ngai dee tum yung ngai ja mai sun mai nee
What do I do? What do I do? Whatever I do, I won’t be nervous or run away

(**) ไม่ได้อาย อาย อาย แต่ไม่กล้าโชว์
Mai dai ai ai ai dtae mai glai show
I’m not shy shy shy, but I’m not brave enough to show it
ไม่ได้โน โอโอ แต่ไม่กล้าแชร์
Mai dai no oh oh dtae mai glah share
I’m not no-o-o, but I’m not brave enough to share
ที่ฉันเกร็ง เกร็ง เกร็ง ก็ฉันแคร์และแคร์นี่นา
Tee chun greng greng greng gor chun care lae lae nee nah
I’m timid, timid, timid because I care and care
ฉันไม่ได้อาย อาย อาย แต่ไม่กล้าโชว์
Mai dai ai ai ai dtae mai glai show
I’m not shy shy shy, but I’m not brave enough to show it
ฉันไม่ได้โน โอ โอ แต่ไม่กล้าชัวร์
Mai dai no oh oh dtae mai glah sure
I’m not no-o-o, but I’m not brave enough to be sure
เขานะโอ โอ โอ แต่ตัวเองว่าไง รู้ไหมว่าลำบาก
Kao na oh oh oh dtae dtua eng wah ngai roo mai wah lumbahk
He’s oh oh oh, but what do I say? Do you know it’s a bother?

อยากกล้าอีกนิด อีกนิด
Yahk glah eek nit eek nit
I want to be a little more, little more brave
อยากได้คุยกระจุ๊ก กระจิ๊ก
Yahk dai kooey grajook grajik
I want to talk and flirt
ความกล้ามีที่ไหน ขอซื้อหน่อย
Kwahm glah mee tee nai kor seu noy
Where is my bravery? I want to buy some
ช่วยแบ่งมาซักกำ
Chuay baeng mah suk gum
Please let me borrow a handful

(*,**)

Title: จะเชื่อเธอ / Ja Cheua Tur (I’ll Trust You)
Artist: Kwan Usamanee
Album: OST เสี่ยงลวงเสี่ยงรัก / Siang Luang Sia Ruk
Year: 2012

ใครจะมาเข้าใจหัวใจเธอ ได้ดีเท่าฉันอีก
Krai ja mah kao jai hua jai tur dai dee tao chun eek
Who will understand your heart as good as me?
จะมีใครเข้าใจถึงตัวเธอ ได้ดีได้เท่าฉัน
Ja mee krai kao jai teung dtua tur dai dee dai tao chun
Will there be anyone who understands you as well as me?
ในเวลาที่ใครไม่เข้าใจ ที่ใครไม่รับฟัง
Nai welah tee krai mai kao jai tee krai mai rup fung
When no one understands and no one will listen
ในเวลาที่ใครไม่เชื่อเธอ แต่เธอก็มีฉัน
Nai wleah tee krai mai cheua tur dtae tur gor mee chun
When no one believes you, you have me

(*) สิ่งที่ใครเขามองเธอ กำหนดให้เป็นอย่างไร
Sing tee krai kao maung tur gumnot hai bpen yahng rai
The things they look at you for, however they determine you are
ก็จะเชื่อเธอ (และฉันจะฟังแค่เธอ)
Gor ja cheua tur (lae chun ja fung kae tur)
I’ll trust you (And I’ll listen only to you)
จะไม่เชื่อใคร (ฉันเชื่อในตัวของเธอ)
Ja mai cheua krai (chun cheua nai dtua kaung tur)
I won’t believe anyone else (I believe in you)
และไม่สำคัญ (ว่าใครจะมองเธอเช่นไร)
Lae mai sumkun (wah krai ja maung tur chen rai)
And I don’t care (How they look at you)

(**) ก็จะเชื่อเธอ (ฟังคำของเธอ)
Gor ja cheua tur (fung kum kaung tur)
I’ll trust you (I’ll listen to your words)
และจะเชื่อใจ (คอยเคียงข้างกาย)
Lae ja cheua jai (koy kiang kahng gai)
And I’ll believe you (I’ll stay at your side)
อาจจะไม่เหลือใคร (ขอเธอมั่นใจว่ายังมีฉัน)
Aht ja mai leua krai (kor tur mun jai wah yung mee chun)
You may not have anyone else left (but you can be certain you still have me)

นานเพียงพอที่จะอยู่ข้างๆ เธอ ได้เรียนได้รู้ใจ
Nahn piang por tee ja yoo kahng kahng tur dai rian dai roo jai
I’ve been beside you long enough to understand and know your heart
นานเพียงพอที่จะไม่เชื่อใคร ที่มองเธอเช่นนั้น
Nahn piang por tee ja mai cheua krai tee maung tur chen nun
It’s been long enough that I don’t believe how anyone else looks at you
คำบางคำและสิ่งที่เธอทำ ที่คนแค่มองผ่าน
Kum bahng kum lae sing tee tur tum tee kon kae maung pahn
Some words and things you do that people overlook
ความเป็นจริงข้างในตั้งหลายอย่าง ที่คนไม่เคยรู้
Kwahm bpen jing kahng nai dtung lai yahng tee kon mai koey roo
But there’s many truths inside that people have never known

(*,**,*,**)
(ขอเธอมั่นใจว่ายังมีฉันเสมอไป)
(Kor tur mun jai wah yung mee chun samur bpai)
(You can be certain that you’ll still have me always)