Oil Katon

All posts tagged Oil Katon

Title: สองมือแม่ / Saung Meu Mae (Mother’s Two Hands)
Artist: Oil Katon (อ้อย กะท้อน)
Album: ละครชีวิต / Lakorn Cheewit
Year: ??

มือน้อยๆแม่คอยอุ้มชู
Meu noy noy mae koy oom choo
With her small hands, Mother supports us
แม่เฝ้ามองดูไม่ห่างไปไหน
Mae fao maung doo mai hahng bpai nai
Mother watches, never far
แม่เฝ้าปลอบขวัญยามลูกหลับใหล
Mae fao b plaup kwun yahm look lup lai
Mother soothes us when we go to bed
ไม่ยอมห่างไกลไปจากสายตา
Mai yaum hahng glai bpai jahk sai dtah
She refuses to be far out of sight

มือน้อยๆ ของแม่ล้ำค่า
Meu noy noy kaung mae lum kah
Mother’s small hands are precious
อุ้มชูลูกมาจากเล็กเด็กแดง
Oom choo look mah jahk lek dek daeng
She takes care of her children from infants
จนลูกเติบใหญ่ด้วยน้ำพักน้ำแรง
Jon look dterp yai duay num puk num raeng
To adults with her laboring efforts
ด้วยใจที่แกร่งของแม่ถักทอ
Duay jai tee graeng kaung mae tuk tor
With her unyielding heart

(*) เมื่อลูกรักเป็นดั่งดวงใจ
Meua look ruk bpen dung duang jai
When her loving child is her heart
เป็นดั่งสายใยโซ่ทองคล้องคอ
Bpen dung sai yai soh taung klaung kor
It’s like a gold necklace
ทุกหยาดหยดสายเลือดเกิดก่อ
Took yaht yot sai leuat gert gor
Every drop of blood is formed
หล่อเลี้ยงถักทอเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกิน
Lor liang tuk tor bpen num nom hai look deum gin
Providing nourishment in her breasts for her children to drink

(**) อุ่นใดใดไม่อุ่นอิ่ม
Oon dai dai mai oon im
No warmth is
เท่าอุ่นรอยยิ้มของแม่อาทร
Tao oon roy yim kaung mae ahtaun
As warm as Mother’s caring smile
อุ่นความรักและอาวรณ์
Oon kwahm ruk lae ahwaun
The warmth of her love and concern
อุ่นลูกหลับนอนพักผ่อนหนุนตักแม่
Oon look lup naun puk paun noon dtuk mae
Warms her sleeping children resting in her lap

(*,**)

อุ่นลูกหลับนอนพักผ่อนหนุนตักแม่
Oon look lup naun puk paun noon dtuk mae
Warms her sleeping children resting in her lap

Title: นึกเสียว่าสงสาร / Neuk Sia Wah Song Sahn (Stop Feeling Sorry)
Artist: Oil Katon
Album: ??
Year: ??

ถามว่ารักแค่ไหน นับเม็ดทรายทั้งทะเลก็รู้
Tahm wah ruk kae nai nup met sai tung talay gor roo
If you ask me how much I love you, count the grains of sand on the beach and you’ll know
ลมหายใจที่มีอยู่ คือความคิดถึงจากฉัน
Lom hai jai tee mee yoo keu kwahm kit teung jahk chun
The breath I have is my thoughts of you leaving me
ถามจะเจ็บแค่ไหน หากเธอไปรักใครสักวัน
Tahm ja jep kae nai hahk tur bpai ruk krai suk wun
If you ask me how much I would be hurt if you went and loved someone else some day
ก็ลองนับดูสายฝนนั้น นั่นคือน้ำตาจากใจ
Gor laung nup doo suay fon nun nun keu num dtah jahk jai
Try counting the rain drops, those are the tears from my heart

(*) ก็เลยอยากให้รู้ ก็เลยอยากให้เห็น
Gor loey yahk hai roo gor loey yahk hai hen
So I want you to know, I want you to see
ก่อนจะทำร้ายกันกว่านี้
Gaun ja tum rai gun gwah nee
Before we hurt each other any more than this
เพราะโลกนี้มีเธอเพียงคนเดียว
Pror lohk nee mee tur piang kon diao
Because this world has only you alone
ฉันจึงเสียเธอไม่ได้ ถ้าเธออยากทำร้ายก็เชิญ
Chun jeung sia tur mai dai tah tur yahk tum rai gor chern
So I can’t lose you, if you want to hurt me, go ahead
แต่อย่าเดินหนีไปจากฉัน นึกเสียว่าสงสาร
Dtae yah dern nee bpai jahk chen neuk sia wah song sahn
But don’t run away from me, stop feeling sorry for yourself
อย่าลงทัณฑ์ด้วยการลาจาก
Yah long tuk duay gahn lah jahk
Don’t punish me with your good-bye

ถามกันสักกี่ครั้ง ก็ยังบอกเธออย่างนี้
Tahm gun suk gee krung gor yung bauk tur yahng nee
However many times you ask, I’ll still tell you like this
ฟ้าทุกวันเปลี่ยนสี แต่ฉันไม่เคยเปลี่ยนใจ
Fah took wun bplian si dtae chun mai koey bplian jai
The sky changes every day, but I’ll never change my mind

(*)

นึกเสียว่าสงสาร อย่าลงทัณฑ์ด้วยคำว่าลาก่อน
Neuk sia wah song sahn yah long tuk duay kum wah lah gaun
Stop feeling sorry for yourself, don’t punish me with your good-bye