NOS

All posts tagged NOS

Title: ทนทำไม / Ton Tummai (Why Put Up With It?)
Artist: NOS ft. Ningnong (นิ้งหน่อง) Pancake
Album: [Single]
Year: 2018

เจ็บมาตั้งกี่ครั้ง
Jep mah dtung gee krung
You’ve been hurt several times
แต่เธอก็ยังเหมือนเดิม
Dtae tur gor yung meuan derm
But you’re still thesame
ยังยอมให้เขาทำ ยังอยู่เพื่อเจ็บช้ำ
Yung yaum hai kao tum yung yoo peua jep chum
You still let him do this, you still stay to get hurt
และเสียแต่น้ำตา
Lae sia dtae num dtah
And lose only tears

ทำไมเธอยังรัก
Tummai tur yung ruk
Why do you still love
คนที่มันรักแค่ตัวเอง
Kon tee mun ruk kae dtua eng
Someone who only loves himself?
ทำไมยังต้องทน กับคนที่ไม่เคยเห็น
Tummai yung dtaung ton gup kon tee mai koey hen
Why do you still put up with someone who never sees
คุณค่าความรักของเธอ
Koon kah kwahm ruk kaung tur
The value of your love?

(*) ในใจมันมีแต่คำถาม
Nai jai mun mee dtae kum tahm
In my heart, there’s only the question
ว่าเธอจะทนอยู่ต่อไป เพื่ออะไร
Wah tur ja ton yoo dtor bpai peua arai
As to why you continue to put up with it?

(**) ทำไมเธอต้องไปรัก ไอ้คนแบบนั้น
Tummai tur dtaung bpai ruk ai kon baep nun
Why must you love a guy like that?
คนที่มันทำร้ายเธอ..ให้เสียใจ
Kon tee mun tum rai tur hai sia jai
Someone who hurts you and makes you sad
ที่ทำให้เธอเจ็บ
Tee tum hai tur jep
Who causes you pain
ทำให้เธอเหนื่อยขนาดนั้น
Tum hai tur neuay kanaht nun
Who makes you that exhausted
ไปอยู่กับเขาทำไม
Bpai yoo gup kao tummai
Why be with him?

(***) เธออยู่กับคนที่รัก เธอดีกว่าไหม
Tur yoo gup kon tee ruk tur dee gwah mai
Wouldn’t it be better to be with someone who loves you?
คนที่ไม่เคยทำร้าย ให้เธอต้องเสียใจ
Kon tee mai koey tum rai hai tur dtaung sia jai
Someone who never hurts you or makes you sad
คนที่คอยปลอบ
Kon tee koy bplaup
Someone who comforts you
และพร้อมจะโอบกอดเธอไว้
Lae praum ja ohp gaut tur wai
And is ready to embrace you
คนที่รักเธอกว่าใคร อย่างฉันนี้ไงเธอ
Kon tee ruk tur gwah krai yahng chun nee ngai tur
Someone who loves you more than anyone else like me

เมื่อไรเธอจะรู้ เมื่อไรเธอถึงจะเข้าใจ
Meua rai tur ja roo meua rai tur teung ja kao jai
When will you know? When will you understand?
เมื่อไรเธอถึงจำ ว่าใครทำเธอเจ็บช้ำ
Meua rai tur teung jum wah krai tum tur jep chum
When will you remember who hurts you?
เมื่อไร เมื่อไร เมื่อไร
Meua rai meua rai meua rai
When? When? When?

(*,**,***)

(****) เจ็บแล้วจำคือคน แต่เจ็บแล้วทนมันคืออะไรอ่ะ
Jep laeo jum keu kon dtae jep laeo ton mun keu arai la
To get hurt and remember is human, but hurting and putting up with it? What’s that?
เจ็บซ้ำๆตลอด ย้ำๆตอกๆมันได้อะไรอ่ะ
Jep sum sum dtalaut yum yum dtauk dtauk mun dai arai a
Always getting hurt over and over, repeatedly, what does that get you?
ไม่เข้าใจอ่ะ ทำไมอ่ะ
Mai kao jai a tummai a
I don’t understand, why?
เธอเหนื่อยป่ะ ฉันเหนื่อยว่ะ
Tur neuay bpa chun neua wa
Are you tired of it? I am
เห็นเธอเจ็บ เก็บไม่ไหว น้ำตามันจะไหล เจ็บแทนว่ะ
Hen tur jep gep mai wai num dtah mun ja lai jep taen wa
Seeing you hurt, I can’t keep it in, the tears will flow, I’m hurting for you
พักสักพักเหอะ รักมันหนัก ซบลงตรงตัก แล้วก็พักเหอะ
Puk suk puk hur ruk mun nuk sop long dtrong dtuk laeo gor puk hur
Take a break, loving is stressful, snuggle up in my lap
รักส่วนรักเหอะ โดนทำร้ายมานักต่อนัก เธอก็พักเหอะ
Ruk suan ruk hur dohn tum rai mah nuk dtor nuk tur gor puk hur
As for your love, getting hurt so much, you should rest
รักมันเหมือนข้อสอบ ที่ไม่มีคำตอบ ไม่มีคำปลอบใจ มีแต่ความปลอดภัย เมื่อเธออยู่ในอ้อมกอด
Ruk mun meuan kor saup tee mai mee kum dtaup mai mee kum bplaup jai mee dtae kwahm bplaut pai meua tur yoo nai aum gaut
Love is like a test that doesn’t have an answer, there’s no comfort, there’s only security when you’re in my embrace

(**,***,****)

   

Executive Producer : กฤช กฤษณาวารินทร์
Producer : ธีระปริญญ์ รัตนบุตร
เนื้อร้อง และ ทำนอง เฉลิมพล ตันติ์ทวิสุทธิ์
เรียบเรียง ยศพร ประสาทศิลป์, ทัพไทย เดชธงไชย
เนื้อร้อง Rap ทินกร พึ่งดาราวี

   

I always forget what a nice, crisp, clear sound NOS has in both their vocals and instrumentals. And hey, it’s nice to hear something from Ningnong again as well!

Title: จำเป็นต้องปล่อยมือ / Jum Bpen Dtaung Bploy Meu (I Must Let Go of Your Hand)
Artist: NOS
Album: [Single]
Year: 2017

ฉันเห็นท่าทีของเธอมานานแล้ว ที่ทำฝืนใจเป็นรักกัน
Chun hen tah tee kaung tur mah nahn laeo tee tum feun jai bpen ruk gun
I’ve seen your attitude for a long time, forcing yourself to love me
และรู้ว่าเธอก็คงเป็นห่วงฉัน ที่ทำเหมือนเรายังเหมือนเดิม
Lae roo wah tur gor kong bpen huang chun tee tum meuan rao yung meuan derm
And I know that you’re probably worried about me, so you’re acting like we’re still the same

(*) จะหนีความจริงอีกเท่าไร สุดท้ายเธอเองที่ต้องทนอึดอัดใจ
Ja nee kwahm jing eek tao rai soot tai tur eng tee dtaung ton eut ut jai
How much longer will you run from the truth? In the end, you must endure the frustration

(**) จำเป็นต้องปล่อยมือ ไม่ยอมจะเห็นแก่ตัวไปกว่านี้ เมื่อรักเราไม่มีวันต่อไป
Jum bpen dtaung bploy meu mai yaum ja hen gae dtua bpai gwah nee meua ruk rao mai mee wun dtor bpai
I must let go of your hand, I refuse to be selfish any more when our love will never continue
จำเป็นต้องปล่อยมือ ในเมื่อมันรู้ว่าเธอลำบากใจ
Jum bpen dtaung bploy meu nai meua mun roo wah tur lumbahk jai
I must let go of your hand when I know you’re troubled
แม้ต้องเจ็บ ต้องยอมรับความจริง
Mae dtaung jep dtaung yum rup kwahm jing
Even though it will hurt, I must accept the truth

ฉันเห็นสายตาของเธอที่มองฉัน มันมีถ้อยคำที่ซ่อนอยู่
Chun hen sai dtah kaung tur tee maung chun mun mee toy kum tee saun yoo
I see the look in your eyes when you look at me, there’s words hidden inside
และฉันไม่ควรทำเป็นว่าไม่รู้ ว่าวันนี้เธอไม่เหมือนเดิม
Lae chun mai kuan tumbpen wah mai roo wah wun nee tur mai meuan derm
And I shouldn’t act like I don’t know that you’re not the same today

(*,**,**)

   

Executive Producer : กฤช กฤษณาวารินทร์
Producer : ธีระปริญญ์ รัตนบุตร
เนื้อร้อง : เหมือนเพชร อำมะระ
ทำนอง / เรียบเรียง : ธีระปริญญ์ รัตนบุตร

Title: เจ็บเกินไป / Jep Gern Bpai (Too Painful)
Artist: NOS
Album: [Single]
Year: 2017

ฉันพยายามไม่คิดถึงเธอ
Chun payayahm mai kit teung tur
I’ve tried not to think of you
ฉันพยายามจะเจอรักใหม่
Chun payayahm ja jur ruk mai
I’ve tried to find a new love
คิดเปิดใจ ไม่ช่วยอะไร
Kit bpert jai mai chuay arai
I think of opening my heart, but it doesn’t help anything
ก็ยังเผลอพูดชื่อเธอออกมา
Gor yung plur poot cheu tur auk mah
I still carelessly speak your name

ฉันพยายามไม่มองหาเธอ
Chun payayahm mai maung hah tur
I’ve tried not to see you
พยายามจะลบภาพตัวเธอออกไป
Payayahm ja lop pahp dtua tur auk bpai
I’ve tried to delete your pictures
ต้องใช้เวลา มากแค่ไหน ก็ไม่ลบความจำ
Dtaung chai welah mahk kae nai gor mai lop kwahm jum
However much time I spend, it doesn’t erase my memory

(*) เพียงแค่คิดจะลืมก็เจ็บเกินไป
Piang kae kit ja leum gor jep gern bpai
Just thinking of forgetting is too painful
เลยตัดใจไม่ได้สักที
Loey dtut jai mai dai suk tee
So I can’t give you up
เพียงแค่คิดจะลืมก็เจ็บอยู่อย่างนี้
Piang kae kit ja leum jep yoo yahng nee
At just the thought of forgetting, I hurt like this
ถ้าหยุดรักเธอได้ก็ดี
Tah yoot ruk tur dai gor dee
If I could stop loving you, that would be nice
มันพอจะมีสักทางนึงไหม
Mun por ja mee suk tahng neung mai
Is there any way?

ลองพยายามจะทิ้งทุกอย่าง
Laung payayahm ja ting took yahng
I’ve tried to throw away everything
ที่มันเป็นของเธอก็ทำไม่ไหว
Tee mun bpen kaung tur gor tum mai wai
That belonged to you, but I can’t
ต้องใช้เวลา มากแค่ไหน
Dtaung chai welah mahk kae nai
How much time must I spend
ที่จะลบความจำ
Tee ja lop kwahm jum
To erase my memory?

(*)

   

Producer : ธีระปริญญ์ รัตนบุตร
เนื้อร้อง / ทำนอง : เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง : ทัพไทย เดชธงไชย / ยศพร ประสาทศิลป์

Title: ไหนว่าดี / Nai Wah Dee (Where’s the Good Stuff?)
Artist: NOS
Album: [Single]
Year: 2017

เธอบอกเหตุผลให้ฉันเข้าใจ
Tur bauk het pon hai chun kao jai
You told me the reason for me to understand
แต่คือเหตุผลของคนจะไปเท่านั้นเอง
Dtae keu het pon kaung kon ja bpai tao nun eng
But that’s just the reason of a person who’s going to go

เลิกกันดีกว่าไหม.. มันดีกับเราสองคน
Lerk gun dee gwah mai mun dee gup rao saung kon
Shouldn’t we break up? It’s better for the two of us
คือเหตุผลที่เธอ บอกให้ฉันฟัง ในวันนั้น
Keu het pon tee tur bauk hai chun fung nai wun nun
That’s the reason that you told me that day

จนมาถึงวันนี้.. เธอย้ำให้ฉันเชื่อเธอ
Jon mah teung wun nee tur yum hai chun cheua tur
To this day, you press me to believe you
ที่บอกว่า เลิกกันไปจะทำให้เรา
Tee baukw ah lerk gun bpai sa tum hai rao
When you tell me that breaking up would make us
ต่างมีความสุข พยายามทำความเข้าใจ
Dtahng mee kwahm sook payayahm tum kwahm kao jai
Both happy, I try to reach an understanding
แต่ ก็ไม่เห็นมันดีตรงไหน
Dtae gor mai hen mun dee dtrong nai
But I don’t see how that’s good at all

(*) ไหน..ที่เธอว่าดี ฉันเห็นก็มีแต่เธอคนเดียว
Nai tee tur wah dee chun hen gor mee dtae tur kon diao
Where’s the stuff you say is good? It seems like you’re the only one
ที่ไม่ทุกข์ร้อนอะไร และ ไหน..ที่เธอว่าดี
Tee mai took raun arai lae nai tee tur wah dee
Who won’t suffer over anything, and where’s the stuff you say is good?
ชีวิตที่มันขาดเธอไม่เคยง่าย
Cheewit tee mun kaht tur mai koey ngai
Life without you will never be easy
จะเป็นจะตายเพราะคำว่ารักเธอ
Ja bpen ja dtai pror kum wah ruk tur
I’ll live or die because of your love

เลิกกันน่ะดีแล้ว เธอบอก เธอหวังดี
Lerk gun na dee laeo tur bauk tur wung dee
Breaking up is good, you told me you wished me well
เธออยากให้ฉันได้เจอ กับใครสักคน..ที่ดีกว่า
Tur yahk hai chund ai jur gup krai suk kon tee dee gwah
You want me to find someone better
ขอบคุณในความห่วงใย ที่ฉัน ไม่เคยต้องการ
Kaup koon nai kwahm huang yai tee chun mai koey dtaung gahn
Thank you for your concern that I never wanted

(*)

ทางที่เธอว่าดี บอกฉันคนนี้ได้ไหม
Tahng tee tur wah dee bauk chun kon nee dai mai
Please tell me this path you say is good
ควรต้องทำยังไง กับทางที่เธอต้องการ
Kuan dtaung tum yung ngai gup tahng tee tur dtaung gahn
What should I do with the path that you desire?
ทางที่ฉันเดินอยู่ มีแต่ความทุกข์ทรมาน ปวดร้าวในใจ
Tahng tee chun dern yoo mee dtae kwahm took toramahn bpuat rao nai jai
The path that I’m following has only torturous suffering and pain in my heart
ฝันร้ายทุกวัน ไม่มีอะไรที่ฉัน คิดว่าดี..
Fun rai took wun mai mee arai tee chun kit wah dee
I have nightmares every night, there’s nothing that I think is good

(*)

   

คำร้อง : ดอกไม้ไฟ
ทำนอง : เฉลิมพล ตันติ์ทวิสุทธิ์
เรียบเรียง : NOS

   
I forgot how much I loved the sound of NOS’s vocals. This is a nice song for anyone reeling from a sudden unexpected breakup, with just the right amount of passive-aggressive bitterness. Love it, always nice to hear from them again 🙂 Their singles are too few and far between these days. Hoping for another album soon~

Title: มีแต่คำว่ารัก / Mee Dtae Kum Wah Ruk (There’s Only Love)
Artist: NOS
Album: [Single]
Year: 2016

หนึ่งคนที่คอยมองเธออยู่ตรงนี้ หนึ่งคำที่มีที่ซ่อนอยู่ข้างใน
Neung kon tee koy maung tur yoo dtrong nee neung kum tee mee tee saun yoo kahng nai
The one person who’s been looking at you from right here has one word he’s hiding inside
อาจจะไม่กล้าเอ่ย เฉลยให้เธอได้รู้…หัวใจ
Aht ja mai glah oey chaloey hai tur dai roo hua jai
He might not dare speak it and let you know his heart
อาจเป็นเหมือนคนที่ไม่แคร์สักเท่าไร สิ่งที่ฉันทำมันไม่ตรงกับหัวใจ
Aht bpen meuan kon tee mai care suk tao rai sing tee chun tum mun mai dtrong gup hua jai
It might seem like I’m someone who doesn’t care at all, but the things I do don’t match my heart
อยากมีสักครั้ง ให้เธอได้รู้ แต่ที่ไม่รู้ต้องทำยังไง
Yahk mee suk krung hai tur dai roo dtae tee mai roo dtaung tum yung ngai
I want a chance for you to know, but I don’t know what I should do

(*) มันมีแต่คำว่ารักอยู่เต็มทั้งหัวใจ ก็เลยต้องฝากเอาไว้ให้เพลงนี้ช่วยบอก
Mun mee dtae kum wah ruk yoo dtem tung hua jai gor loey dtaung fahk ao wai hai pleng nee chuay bauk
I have only love filling my heart, so I must entrust it into this song to help tell you
ว่ามีแต่คำว่ารักเอ่อล้นทั้งหัวใจ มันเป็นคำตอบที่ฉันอยากให้เธอนั้นดูออก ว่ารักเธอ
Wah mee dtae kum wah ruk oey lon tung hua jai mun bpen kum dtaup tee chun yahk hai tur nun doo auk wah ruk tur
I have only love overflowing from my heart, it’s the answer that I want you to see; that I love you

หากมีสักทาง ทางที่เธอจะเปิดใจ และคำว่าเรามันก็คงอยู่ไม่ไกล
Hahk mee suk tahng tahng tee tur ja bpert jai lae kumw ah rao nun gor kong yoo mai glai
If there’s a way, way for you to open your heart, and for the word “we” to be close
อยากมีสักครั้ง ให้เธอได้รู้ แต่ที่ไม่รู้ต้องทำยังไง
Yahk mee suk krugn hai tur dai roo dtae tee mai roo dtaung tum yung ngai
I want to have a chance for you to know, but I don’t know what I should do

(*,*,*)

   
Producer: ธีระปริญญ์ รัตนบุตร
Lyrics Directed: เหมือนเพชร อำมะระ
Vocal Directed by ธีระปริญญ์ รัตนบุตร
คำร้อง: หมือนเพชร อำมะระ
ทำนอง: หมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง: NOS

Title: คิดไปเอง / Kit Bpai Eng (Thinking By Myself)
Artist: NOS
Album: [Single]
Year: 2016

ห่างไกล จากที่คิดที่ใฝ่ฝัน
Hahng glai jahk tee kit tee fai fun
So far away from my thoughts and my dreams
หยดน้ำตาที่รินหลั่ง
Yot num dtah tee rin lung
The tears that flow
ทำให้ฉันเข้าใจ
TUm hai chun kao jai
Make me understand
ความรัก ที่ได้ทุ่มเทให้ไป
Kwahm ruk tee dai toom tay hai bpai
The love that I devoted
หมดทั้งตัวและหัวใจ
Mot tung dtua lae hua jai
My entire body and heart to
ไม่เคยมีความหมาย
Mai koey mee kwahm mai
Was always meaningless

(*) ให้ไปเท่าไหร่ ก็วางเอาไว้ตรงนั้น
Hai bpai tao rai gor wahng ao wai dtrong nun
However much I give you, you just put it aside
ไม่เคยจะแคร์ จะเห็นว่า สำคัญ
Mai koey ja care ja hen wah sumkun
You’ll never care or see me as important
เธอไม่เคยคิดจะรักกัน
Tur mai koey kit ja ruk gun
You’ll never think of loving me

(**) ฉันมันผิด ที่คิดไปไกล
Chun mun pit tee kit bpai glai
It was my fault for thinking too far
หวั่นไหวไปเอง รักมากไปเอง
Wun wai bpai eng ruk mahk bpai eng
Getting nervous by myself, loving you too much by myself
ไม่เผื่อใจเอาไว้
Mai peua jai wao wai
Without saving a part of my heart
ก็เลยต้อง..เจ็บ ต้องเสียน้ำตา
Gor loey dtaung jep dtaung sia num dtah
So I must hurt, I must cry
ให้ความรักที่มันลวงตา
Hai kwahm ruk tee mun luang dtah
Over a deceptive love
มันไม่มีจริง
Mun mai mee jing
It wasn’t true
ทุกสิ่งแค่ฝันไป
Took sing kae fun bpai
Everything was just a dream

รอยยิ้ม และคำหวานที่บอกกัน
Roy yim lae kum wahn tee bauk gun
The smiles and sweet words we gave each other
เป็นฉันเองที่ไหวหวั่น
Bpen chun eng tee wai wun
It was me who was shaken
อยู่คนเดียวเรื่อยมา
Yoo kon diao reuay mah
Always alone
ความหมาย คำว่ารักที่เธอพูดมา
Kwahm mai kum wah ruk tee tur poot mah
The meaning of the loving words you told me
เป็นแค่คำไม่มีค่า ที่เธอพูดออกไป
Bpen kae kum mai mee kah tee tur poot auk bpai
Were just worthless words you spoke

(*,**)

   
เนื้อร้อง /ทำนอง : เฉลิมพล ตันติ์ทวิสุทธิ์
เรียบเรียง : ยสพร ประสาทศิลป์

Title: หน้าร้ายร้าย / Nah Rai Rai (Bad-Looking Face)
Artist: NOS
Album: [Single]
Year: 2015

ชีวิตไม่เหมือนละครเรื่องนั้นที่เธอชอบดู
Cheewit mai meuan lakorn reuang nun tee tur chaup doo
Life isn’t like those dramas you like watching
ใครร้ายหรือว่าใครดีต้องเรียนรู้
Krai rai reu wah krai dee dtaung rian roo
We must learn who is bad and who is good
ตัดสินฉันที่หน้าตาว่าฉันไม่ใช่เนื้อคู่
Dtut sin chun tee nah dtah wah chun mai chai neua koo
You decided from my appearance that I didn’t seem like your soulmate
บอกเขานั้นดีทุกอย่าง
Bauk kao nun dee took yahng
But you tell him he’s good at everything
แค่มองก็รู้ แค่ดูที่หน้าตา
Kae maung gor roo kae doo tee nah dtah
Just looking, I know, I just see it in your face

(*) ไหนละสวรรค์ที่เธอต้องการ
Nai la sawun tee tur dtaung gahn
Where is the paradise you desire?
มีแต่ความช้ำและทรมาน
Mee dtae kwahm chum lae toramahn
There’s only pain and torture
ไหนละคนนั้นที่เธอบอกฉัน
Nai la kon nun tee tur bauk chun
Where’s that person that you told me about?
ที่เคยบอกว่าเขาดี ดีแล้วเป็นยังไง
Tee koey bauk wah kao dee dee laeo bpen yung ngai
Whom you told me he was great? He was great, now how are things?

(**) คนหน้าร้ายๆ อย่างฉัน
Kon nah rai rai yahng chun
Someone with a bad-looking face like me
มันไม่เคยคิดเลวคิดลวงจะหลอกอะไร
Mun mai koey kit leo kit luang ja lauk arai
Has never thought anything cruel or thought about deceiving anyone
แต่เธอกลับไปเชื่อใจ คนหน้าใสๆ อย่างเขา
Dtae tur glup bpai chau jai kon nah sai sai yahng kao
But you end up trusting someone with a good-looking face like him
ที่คอยจะทำร้ายเธอทุกวันจนเกือบจะตาย
Tee koey ja tum rai tur took wun jon geuap ja dtai
Who keeps hurting you to death every day
เมื่อไรจะจำสักที กับการตัดสินคนดี ที่หน้าตา
Meua rai ja jum suk tee gup gahn dtut sin kon dee tee nah dtah
When will you finally remember about choosing someone who only looks good?

ความรักแท้จริงของคนอยู่ลึกข้างในหัวใจ
Kwahm ruk tae jing kaung kon yoo leuk kahng nai hua jai
A person’s true love is deep inside their heart
และฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เก็บไว้
Lae chun gor bpen kon neung tee gep wai
And I’m one man who holds on to it
เพียงค้น แล้วเธอจะเจอว่าฉันเป็นคนเช่นไร
Piang kon laeo tur ja jur wah chun bpen kon chen rai
Just search and you’ll find out what kind of guy I am
อย่ามองฉันว่าไม่ดีและเลวร้าย เพียงแค่หน้าตา
Yah maung chun wah mai dee lae leo rai piang kae nah dtah
Don’t look at me as being bad or cruel just from my appearance

(*,**)

คนหน้าร้ายๆ อย่างฉัน
Kon nah rai rai yahng chun
Someone with a bad-looking face like me
มันไม่เคยคิดเลวคิดลวงจะหลอกอะไร
Mun mai koey kit leo kit luang ja lauk arai
Has never thought anything cruel or thought about deceiving anyone
แต่เธอกลับไปเชื่อใจ คนหน้าใสๆ อย่างเขา
Dtae tur glup bpai chau jai kon nah sai sai yahng kao
But you end up trusting someone with a good-looking face like him
ที่คอยจะทำร้ายเธอทุกวันจนเกือบจะตาย
Tee koey ja tum rai tur took wun jon geuap ja dtai
Who keeps hurting you to death every day
เมื่อไรจะจำสักที เมื่อไรจะพอสักที
Meua rai ja jum suk tee meua rai ja por suk tee
When will you finally remember? When will it finally be enough?
เมื่อไรจะทิ้งสักที คนดีแค่หน้าตา
Meua rai ja ting suk tee kon dee kae nah dtah
When will you leave this person who only looks good on the outside?

Title: ใสใส / Sai Sai (Pure)
Artist: NOS
Album: [Single]
Year: 2014

แน่ใจหรือเปล่าว่าเราไม่เคยรักกัน
Nae jai reu bplao wah rao mai koey ruk gun
Are you certain that we never loved each other?
ว่าเรื่องทุกอย่างคืนนั้น คือฉันฝืนใจเธอ
Wah reuang took yahng keun nun keu chun feun jai tur
That every problem from that night was me forcing your heart?
นั่นคือจูบแรกของฉัน คำว่ารักกันจากปากเธอ
Nun keu joop raek kaung chun kum wah ruk gun jahk bpahk tur
That was my first kiss, the word love from your lips
ยังดังอยู่ในหูตลอดมา
Yung dung yoo nai hoo dtalaut mah
Has always remained loud in my ears

ตั้งตัวไม่ถูกกับคำที่เธอนั้นบอก
Dtung dtua mai took gup kum tee tur nun bauk
Claiming you were incorrect with the words you told me
ให้ลบทุกอย่างวันนั้น ให้ฉันไปไกลไกล
Hai lop took yahng wun nun hai chun bpai glai glai
You want to erase everything from that day, you want me go far away
ย้ำว่าอย่าให้เขารู้ อยากให้เขาดูว่าเธอใสใส
Yum wah yah hai kao roo yahk hai kao doo wah tur sai sai
Repeating not to let him see, you want him to see you as being pure
เธอนั้นไม่เคยผ่านอะไรมา
Tur nun mai koey pah arai mah
That you’ve never experienced anything

(*) เธอเคยสมยอมให้ฉันเอง พร้อมใจให้ฉันเอง
Tur koey som yaum hai chun eng praum jai hai chun eng
You once settled on me, you were ready to give your heart to me
จะทิ้งกันไปเอง ก็ไม่ได้มีปัญหา
Ja ting gun bpai eng gor mai dai mee bunhah
You’ll leave me yourself, but there’s no problem

(**) ถ้าไม่อยากให้เขารู้ก็ไม่เป็นไร ถ้ามันทำให้เธอไปดี
Tah mai yahk hai kao roo gor mai bpen rai tah mun tum hai tur bpai dee
If you don’t want him to know, that’s okay, if it’ll make you go well
มีสิ่งที่ฝัน ที่ฉันไม่เคยให้เธอได้
Mee sing tee fun tee chun mai koey hai tur dai
And have the things you dreamed of that I never could give to you
จะไม่บอกให้เขารู้ว่ามีอะไร ที่ฉันเคยได้จากเธอ
Ja mai bauk hai kao roo wah mee arai tee chun koey dai jahk tur
I won’t tell him that there was ever anything I’ve gotten from you
ยิ่งปิดเอาไว้ สุดท้ายคนเดียวที่ร้อนใจก็คือเธอ
Ying bpit ao wai soot tai kon diao tee raun jai gor keu tur
The more you hide it, in the end, the only person who’s going to get flustered is you

ฉันคงไม่โกรธ กับการที่เธอนั้นหลอก
Chun kong mai groht gup gahn tee tur nun lauk
I’m not angry that you deceived me
แต่ฉันจะบอกเอาไว้ คงฝังใจจนตาย
Dtae chun ja bauk ao wai kong fung jai jon dtai
But I’ll tell you it’ll remain imprinted in my heart until I die
รักที่เกิดขึ้นของฉัน คือความสัมพันธ์ที่มันใสใส
Ruk tee gert keun kaung chun ke kwahm sumpun tee mun sai sai
My love that I created was a pure connection
มันรั้งเธอไม่อยู่จนปัญญา
Mun rung tur mai yoo jon bpunyah
I can’t hold you back, I don’t know what else to do

(*,**,**)

Title: ชา / Chah (Numb)
Artist: NOS
Album: Boost
Year: 2011

ไม่มีความรู้สึกใด อยู่ในใจฉัน
Mai mee kwahm rooseuk dai yoo nai jai chun
I’m without any feelings in my heart
ไม่หนาวไม่ทรมาน มันชาในหัวใจ
Mai nao mai toramahn mun chah nai hua jai
It’s not cold, not tortured, just numb in my heart
ใครผ่านมาทางนี้
Krai pahn mah tahng nee
Whoever passes this way
และมีรักแท้ที่เก็บไว้ ส่งมาให้ฉัน
Lae mee ruk tae tee gep wai song mah hai chun
And has true love that they’re keeping in, send some to me

หัวใจ มันถูกทำร้ายจนชินและชา
Hua jai mun took tum rai jon chin lae chah
My heart was hurt until it got used to it and has become numb
น้ำตา ก็ไม่มีเหลือให้มันได้รินไหล
Num dtah gor mai mee leua hai mun dai rin lai
The tears, there’s none left to flow
ฉันเอง ทนอยู่ตรงนี้โดยไม่มีใคร
Chun eng ton yoo dtrong nee doy mai mee krai
I endure staying right here without anyone
หัวใจ
Hua jai
My heart
ถ้าไม่ได้ใช้นานนานคงหยุดเคลื่อนไหว
Tah mai dai chai nahn nahn kong yoot kleuan wai
If I don’t use it for a long time, it might stop beating

(*) อยากรัก อยากมีบางคนให้สวมกอด
Yahk ruk yahk mee bahng kon hai suam gaud
I want to love, want to have someone to embrace
ได้ยินไหม ใครบางคนที่มีรักแท้
Dai yin mai krai bahng kon tee mee ruk tae
Can you hear me? Someone who has true love
ใครบางคนที่จะไม่ทำให้แผลในหัวใจต้องเพิ่มขึ้นมาอีก
Krai bahng kon tee ja mai tum hai plae nai hua jai dtaung perm keun mah eek
Someone who won’t add any more scars on my heart
ใครบางคนที่เป็นของฉัน
Krai bahng kon tee pen kaung chun
Someone who will bee mine
รอมานานสักคนที่จะเปลี่ยนฉัน
Ror mah nahn suk kon tee ja plian chun
I’ve waited for so long for someone who will change me
จากนี้ไป ให้ใจที่ชา
Jahk nee pai hai jai tee chah
From now on, to make my numb heart
กลับมารักได้อีกครั้ง
Glup mah ruk dai eek krung
Be able to love again

แม้ไกล เธออยู่ที่ไหนจะไปหาเธอ
Mae glai tur yoo tee nai ja pai hah tur
Even if we’re far apart, wherever you are, I’ll go looking for you
แม้เธอ จะอยู่บนดาวดวงใดที่ปลายฟ้า
Mae tur ja yoo bon dao duang dai tee plai fah
Even if you are on top of a star at the edge of the horizon

(*,*)

ใครสักคนที่มีรักแท้
Krai suk kon tee mee ruk tae
Someone who has true love
ใครสักคนที่จะไม่ทำให้แผล
Krai suk kon tee ja mai tum hai plae
Someone who won’t add any more scars
ในหัวใจต้องเพิ่มขึ้นมาอีก
Nai hua jai dtaung perm keun mah eek
In my heart again
ใครสักคนที่เป็นของฉัน
Krai suk kon tee pen kaung chun
Someone who will be mine
ที่จะเปลี่ยนฉัน จากนี้ไป
Tee ja plian chun jahk nee pai
Who will change me from now on
ให้ใจที่ชากลับมารักได้อีก…ครั้ง
Hai jai tee chah glup mah ruk dai eek krung
And make my numb heart able to love…once again

Title: กอด / Gaut (Hug)
Artist: NOS
Album: Boost
Year: 2011

คำว่ารัก รู้ดีว่าคงไม่พอ
kam waa rak roo dee waa kong mai por
The word love, I know it probably isn’t enough
จะเหนี่ยวรั้งให้เธอ กลับมาเหมือนเดิม
ja nieow-rang hai ter glap maa meuan derm
To try and bring you back to the way we were
เมื่อเธอต้องการ เลือกเดินจากไป
meua ter dtong gaan leuak dern jaak bpai
When you wanted to choose to walk away
ก็พอเข้าใจ พร้อมยอมปล่อยมือเธอ
gor por kao jai prom yom bploi meu ter
It’s enough to understand, and I’m ready to let go of your hand

(*)แต่ก่อนที่คำว่าเรา จะกลายเป็นความรักเก่า
dtae gon tee kam waa rao ja glaai bpen kwaam rak gao
But before the word “we” becomes an old love
อยากจะขอแค่เพียง
yaak ja kor kae piang
I want to ask just…

(**)กอดเธอได้ไหม ก่อนเธอจะทิ้งไป
got ter daai mai gon ter ja ting bpai
Can I hug you? Before you leave me
ให้มันซึ้งถึงหัวใจ จนนาทีสุดท้าย
hai man seung teung hua jai jon naa tee soot taai
Let it soak into my heart until the last minute
เจ็บช้ำแค่ไหน แม้ว่าใจจะทรมาน
jep cham kae nai mae waa jai ja tor-ra-maan
However much it hurts, though my heart is tortured
อุ่นไอเธอนั้นยังช่วยบรรเทา
oon ai ter nan yang chuay ban-tao
Your warmth can still help heal it

ดีแค่ไหน ที่เธอยังเคยรักกัน
dee kae nai tee ter yang koie rak gan
However good it was that you once loved me
ผิดที่ฉันมันมี มีแค่หัวใจ
pit tee chan man mee mee kae hua jai
It was wrong that I had, had only a heart
ก็ไม่โทษเธอ แม้ทนไม่ไหว
gor mai toht ter mae ton mai wai
I don’t blame you, even if I can’t take it
จะไม่ฝืนใจ ฉันยอมปล่อยมือเธอ
ja mai feun jai chan yom bploi meu ter
I won’t force your heart, I’m willing to let go of your hand

(*, **)

ขอเพียงเสี้ยวนาทีที่เหลือ…
kor piang sieow naa tee tee leua…
Can I just have the few minutes left…
อยู่ในอ้อมกอด เพื่อย้อนคืนวันเก่า
yoo nai om got peua yon keun wan gao
To be in your embrace, to return to the old days
ก็เหลือเพียงความอ้างว้าง…
gor leua piang kwaam aang-waang…
All that’s left is emptiness…

(**)