Noonneenan

All posts tagged Noonneenan

Title: ใช้ชีวิตเพื่อลืม / Chai Cheewit Peua Leum (Living to Forget)
Artist: Noonneenan
Album: [Single]
Year: 2016

วันเวลาดีๆเมื่อก่อนนั้น ช่วงเวลาที่เธออยู่กับฉัน ยังจำได้ขึ้นใจ
Wun welah dee dee meua gaun nun chuang welah tee tur yoo gup chun yung jum dai keun jai
The good times back then, the times that you were with me, I still remember them
ความเป็นจริงไม่ใช่ดั่งความฝัน อย่างที่เรามีกันอยู่ในนั้น สักวันคงเข้าใจ
Kwahm bpen jing mai chai dung kwahm fun yahng tee rao mee gun yoo nai nun suk wun kong kao jai
Reality isn’t like dreams, the way we have each other in them, some day I’ll understand

(*) อยากจะย้อนคืนเรื่องราว เธอกับฉัน แต่ก็รู้ว่าทำไม่ได้
Yahk ja yaun keun reuang rao tur gup chun dtae gor roo wah tum mai dai
I want to turn back to the memories of you and me, but I know that I can’t

(**) อาจต้องใช้ทั้งชีวิตเพื่อลืม อาจต้องใช้ทั้งชีวิต ให้เธอหายไป
Aht dtaung chai tung cheewit peua leum aht dtaung chai tung cheewit hai tur hai bpai
I might have to spend my whole life forgetting, I might have to spend my whole life getting you to disappear
จากความทรงจำ ที่ใจเราเคยเจ็บช้ำจนวันนี้
Jahk kwahm song jum tee jai rao koey jep chum jon wun nee
From the memories that have broken my heart to this day
หากต้องใช้ทั้งชีวิตที่เหลือ แต่อย่างไรต้องทนให้ได้
Hahk dtaung chai tung cheewit tee leua dtae yahng rai dtaung ton hai dai
If I must spend what’s left of my life, no matter what, I must endure it
จะเจ็บยังไง เจ็บปวดแค่ไหน แต่ฉันต้องยังหายใจ
Ja jep yung ngai jep bpuat kae nai dtae chun dtaung yung hai jai
However it’ll hurt, however it’ll ache, I must keep breathing

วันเวลายิ่งนานยิ่งบอบช้ำ ยิ่งไม่ลืมยิ่งทำให้เจ็บซ้ำ ยิ่งตอกย้ำให้จำขึ้นใจ
Wun welah ying nahn ying baup chum ying mai leum yign tum hai jep sum ying dtauk yum hai jum keun jai
The longer time goes on, the more it aches, the more I don’t forget, the more it makes me hurt, the more it reminds me and makes me remember

(*,**,**)

จากความทรงจำ ที่ใจเราเคยเจ็บช้ำจนวันนี้
Jahk kwahm song jum tee jai rao koey jep chum jon wun nee
From the memories that have broken my heart to this day
หากต้องใช้ทั้งชีวิตที่เหลือ แต่อย่างไรต้องทนให้ได้
Hahk dtaung chai tung cheewit tee leua dtae yahng rai dtaung ton hai dai
If I must spend what’s left of my life, no matter what, I must endure it
จะผ่านมันไป จะนานแค่ไหน เพื่อรักใครใหม่สักวัน
Ja pahn mun bpai ja nahn kae nai peua ruk krai mai suk wun
This will pass, how long will it take for me to love someone new some day?

   
Lyrics / Melodies – เอกชัย ชวนชนก
Arrangement – NOONNEENAN
Vocal/Guitar – เอกชัย ชวนชนก
Vocal – ธนรัช จรรยาสฤทธิ์
Backing Chorus – เอกชัย ชวนชนก,ชินณรงค์ จันทร์กำจร
Guitar – ชินณรงค์ จันทร์กำจร
Piano/Synth – ธัชวีร์ ประวีรนันทน์
Bass – กริช คมวิริยะวุฒิ
Drum – ชลกฤษ วิถีวานิช
Drums Recording Studio – Studio28
Vocal Recording Studio – Pin Music House
Recording Studio – Audiojiffy Studio
Digital Editing – นวพร ธิติพรชัย
Studio Engineer,Mixdown&Master – AudioJiffy Labs
Producer – AudioJiffy Labs,Kijjaz,Bill Piyatut H.

   
“We might love someone for a short amount of time, but it might take a lifetime to forget that person” is the theme of this song. Have these guys really improved or what? I remember not being particularly blown away by their last single, but the sound quality, the lyrics, the music video of this release are all top notch. I kind of like the way the music video was set, with everything revolving around the guy’s car; from the first date, the conception of their child, his proposal, him catching the girl cheating, to his death, and his grave. I think it was a very visually interesting MV that was well planned out. The vocals of this song are perfect for this type of emotion, and the music is quite fitting. Thumbs up!

Title: ทำให้เธอ / Tum Hai Tur (Make You)
Artist: Noonneenan
Album: [Single]
Year: 2015

พยายามไม่ทำให้เธอรำคาญ
Payayahm mai tum hai tur rumkahn
I try not to annoy you
ไม่ไปกวนหัวใจเธอ ให้สับสนเพราะคำบางคำ
Mai bpai guan hua jai tur hai sup son pror kum bahng kum
I don’t go and bother your heart and make you feel mixed up because of some words
คำดีดีที่เธอพูดบอกกับฉัน
Kum dee dee tee tur poot bauk gup chun
The good words that you told me
ได้ตอกและย้ำทุกการกระทำ ทำให้ตัวฉันนั้นคิดไปไกล
Dai dtauk lae yum took gahn gratum tum hai dtua chun nun kit bpai glai
Emphasize your every action and make me think too far

ได้ใกล้ชิด ได้พูดคุย ได้ผูกโยงใยความสัมพันธ์
Dai glai chit dai poot kooey dai pook yohng yai kwahm sumpun
Being near you, talking to you, being connected in a relationship
หากฉันได้บอก ความลับข้างใน
Hahk chun dai bauk kwahm lup kahng nai
If I could tell you the secrets inside

จะบอกว่ารัก เธอ เธอจะคิดเช่นไร
Ja bauk wha ruk tur tur ja kit chen rai
If I told you I loved you, what would you think?
มันจะคุ้มค่ากันหรือเปล่า ถ้าต้องเสียเธอไป
Mun ja koon kah gun reu bplao tah dtaung sia tur bpai
Would it be worth it if I had to lose you?
วันเวลาสุดท้ายคงมีความหมาย
Wun welah soot tai kong mee kwahm mai
The final day will be meaningful
แค่ได้มีร่วมทางกันไป อยากให้เธอรู้ข้างในหัวใจ
Kae dai mee ruam tahng gun bpai yahk hai tur roo kahng nai hua jai
Just being able to be with you, I want you to know the inside of my heart

(*) จะบอกว่ารัก เธอ เธอจะคิดเช่นไร
Ja bauk wha ruk tur tur ja kit chen rai
If I told you I loved you, what would you think?
มันจะคุ้มค่ากันหรือเปล่า ถ้าต้องเสียเธอไป
Mun ja koon kah gun reu bplao tah dtaung sia tur bpai
Would it be worth it if I had to lose you?
หากคำว่ารัก เธอยังคงไม่เข้าใจ
Hahk kum wah ruk tur yung kong mai kao jai
If you don’t understand the word love
ลองให้ฉันได้เข้าไป ในหัวใจสักหน่อย แค่นั้นก็คงสุขใจ
Laung hai chun dai kao bpai nai hua jai suk noy kae nun gor kong sook jai
Try letting me in, in your heart, just that would make me happy

ภายในใจยังคิดทบทวนทุกคำก่อนจะพูดไป
Pai nai jai yun gkit top tuan took kum gaun ja poot bpai
Inside my heart, I still reconsider every word before I speak them
แต่ความเป็นจริง ก็รู้ต้องลองถ้าคิดจะพูดคำนั้น
Dtae kwahm bpen jing gor roo dtaung laung tah kit ja poot kum nun
But in reality, I know I must try if I’m thinking about saying those words

(*)

ฉันก็คงต้องเข้าใจและปล่อยเธอ
Chun gor kong dtaung kao jai lae bploy tur
Me having to understand and let you go
ดีกว่า สุดท้ายต้องทนเสียใจ
Dee gwah soot tai dtaung ton sia jai
Is better than having to endure regret in the end

   
Lyrics / Melodies – เอกชัย ชวนชนก
Arrangement – NOONNEENAN