Nok Supagan

All posts tagged Nok Supagan

Title: ได้ไหมดาว / Dai Mai Dao (Please, Stars)
Artist: Nok Supagan (นก สุภากาญจน์)
Album: [Single]
Year: 2016

ฉันก็ไม่รู้ทำไม เป็นเพราะอะไร ถามดาวได้ไหม แค่สักครั้ง
Chun gor mai roo tummai bpen pror arai tahm dao dai mai kae suk krung
I don’t know why or what for, can I ask the stars just once?
รักที่ให้เขามากมายขึ้นทุกวัน แต่ดูเหมือน ว่ายิ่งรัก ยิ่งไกล
Ruk tee hai kao mahk mai keun took wun dtae doo meuan wah ying ruk ying glai
The love I’ve given him has increased every day, but it seems like the more I love him, the further away I get

แล้วฉันต้องทุ่มเทใจ สักเท่าไหร่ เพื่อให้เขาได้เข้าใจ
Laeo chun dtaung toom tay jai suk tao rai peua hai kao dai kao jai
How much of my heart must I devote for him to understand
คนอย่างฉัน ฝันที่เล็ก ๆ ในใจว่าสักวัน จะได้รัก จะเป็นจริงแค่ไหน
Kon yahng chun fun tee lek lek nai jai wah suk wun ja dai ruk ja bpen jing kae nai
A person like me? I have a little dream in my heart that some day, I’ll be able to love him, and it will be real

(*) หรือว่าตัวฉันไม่มีสิทธิ์ จะรักเขาได้อย่างเปิดใจ
Reu wah dtua chun mai mee sit ja ruk kao dai yahng bpert jai
Or do I not have the right to love him openly?
และฉันมีคำถามที่ค้างใจ อยากถามดวงดาวอีกครั้ง
Lae chun mee kumt ahm tee kahng jai yahk tahm duang dao eek krung
And I have questions that remain in my heart, I want to ask the stars again

(**) หากว่าฉันยืนยันจะรอ และใจยืนยันจะรัก
Hahk wah chun yeun yun ja ror lae jai yeun yun ja ruk
If I reassure you that I’ll wait, and my heart reassures you that I’ll love
ไม่ท้อ ไม่คิดจะหวั่นไหว ไม่เหนื่อยล้าไม่มองหาใคร
Mai tor mai kit ja wun wai mai neuay lah mai maung hah krai
Without getting discouraged, I won’t think of being swayed, I won’t get tired, I won’t look at anyone else
รอแต่เขา แค่เขาคนเดียวเท่านั้น
Ror dtae kao kae kao kon diao tao nun
I’ll wait only for him, just him alone
ดาวจะยังยืนยัน บอกฉันได้ไหมชัด ๆ ว่าถ้าฉันยังคง
Dao ja yung yeun yun bauk chund ai mai chut chut wah tah chun yung kong
The stars will still reassure me, please tell me clearly that if I’m still
ไม่เปลี่ยนผัน และจะยอมทำทุกอย่าง จะมีไหมแค่สักวัน
Mai bplian pun lae ja yaum tum took yahng ja mee mai kae suk wun
Unchanging, and if I’m willing to do everything, will I have a day
ที่เขา จะรักฉันหมดหัวใจ
Tee kao ja ruk chun mot hua jai
That he’ll love me with all of his heart?

หรือฉันไม่ดีพอ พอให้เขารักได้ จะมีไหมได้ใกล้ใจเธอสักครั้ง
Reu chun mai dee por por hai kao ruk dai ja mee mai dai glai jai tur suk krung
Or am I not good enough, enough for him to love me? Will I be able to be near his heart for once?
ฝันที่เล็ก ๆ ในใจว่าสักวัน จะได้รักจะเป็นจริงแค่ไหน
Fun tee lek lek nai jai wah suk wun ja dai ruk ja bpen jing kae nai
I have a little dream in my heart that some day, I’ll be able to love him, and it will be real

(*,**)

ในบางครั้งต้องยอมรับความเป็นจริง
Nai bahng krung dtaung yaum ruk kwahm bpen jing
Sometimes we must accept the truth
แต่บางสิ่งไม่อาจจะทิ้ง ฉันจะไม่ยอมให้เป็นไป
Dtae bahng sing mai aht ja ting chun ja mai yaum hai bpen bpai
But some things shouldn’t be thrown away, I refuse to let them be
และสิ่งนั้นมันทำให้ฉันต้องเสียใจ
Lae sing nun mun tum hai chun dtaung sia jai
And those things make me sad
ก็จะสู้มันดูสักครั้งให้มันรู้ไป
Gor ja soo mun doo suk krung hai mun roo bpai
But I’ll fight, it seems like at some point, it’ll be known

เธอไม่จำเป็นต้องถามใคร
Tur mai jum bpen dtaung tahm krai
You don’t have to ask anyone
ถ้าดาวจะตอบคำถามคงจะบอกให้เธอลองถามใจ
Tah dao ja dtaup kum tahm kong ja bauk hai tur laung tahm jai
If the stars answer your questions, they’ll probably tell you to try asking your heart
มันอาจจะช้าไป หากเขาเริ่มมองหาใคร
Muna ht ja chah bpai hahk kao rerm maung hah krai
It might be too late if he starts looking at someone else
ถ้าปล่อยให้เขาไปมีเจ้าของเธอเองที่ต้องรักษาใจ
Tah bploy hai kao bpai mee jao kaung tur eng tee dtaung ruk sah jai
If you let him get with someone else, you’ll have to comfort your own heart
ถ้าหากว่านี่คือเกมเธอควรจะสู้หรือควรจะถอย
Tah hahk wah nee keu game tur kuan ja soo reu kuan ja toy
If this is a game, you should either fight or retreat
ถ้าหากฉันอยู่ในเกมฉันเลือกจะสู้และจะไม่ปล่อย
Tah hahk chun yoo nai game chun leuak ja soo lae ja mai bploy
If I was in the game, I’d choose to fight and wouldn’t let go
เพราะเท่าที่ฉันรู้มันจะมีด่านต่อไป
Pror tao tee chun roo mun ja mee dahn dtor bpai
Because all I know is there will always be some obstacle
และฉันจะสู้จนกว่าชนะต้องมีสักวันที่เขานั้นอ่อนใจ
Lae chun ja soo jon gwah chana dtaung mee suk wun tee kao nun aun jai
And I’d fight until I won, there must be some day that his heart weakens

(**)

   
Concept Song : อรนิจวรีย์ ปาริสุทธิวานิช
Written/Lyric : ภิญญาวีณ์ ภัสร์จิระวิทยา
Additional rap lyrics : แร๊พเปอร์เต้ย
Mix & Arrange : Yakoolza