No More Tear

All posts tagged No More Tear

Title: รักบนเส้นขนาน / Ruk Bon Sen Kanahn (Love on Parallel Lines)
Artist: Fakfang No More Tear
Album: OST จับตายวายร้ายสายสมร / Jup Dtai Wai Rai Sai Samorn
Year: 2010

สิ่งที่ฉันรู้สึก ก็ไม่ต่างจากเธอ
Sing tee chun roo seuk gor mai dtahng jahk tur
The things I feel are no different from you
สิ่งที่อยู่ข้างใน ที่ไม่ยอมใกล้เธอ
Sing tee yoo kahng nai tee mai yaum glai tur
The things that are inside that I refuse to get near you
ที่ต้องห่างเอาไว้ ก็กลัวใจของฉันเอง
Tee dtaung hahng ao wai gor glua jai kaung chun eng
That I must keep separated, I’m afraid of my heart
อยู่กันเหมือนคนละฝั่ง เส้นทางของเรามันต่าง
Yoo gun meuan kon la fung sen tahng kaung rao mun dtahng
It’s like we’re each on different sides of our own parallel lines
และไม่มีทางให้บรรจบกัน
Lae mai mee tahng hai bunjop gun
And there’s no way we’ll cross

(*) คำว่ารักจากปากของฉัน อยากพูดมันให้เธอได้ฟัง
Kum wah ruk jahk bpahk kaung chun yahk poot mun hai tur dai fung
I want to say I love you so you can hear it from my lips
แต่มันพูดไม่ออกสักครั้ง ต้องระวังต้องคอยเก็บไว้
Dtae mun poot mai auk suk krung dtaung rawung dtaung koy gep wai
But I’ve never once said it, I must be careful and keep it in
ต่อให้ฉันนั้นรักเธอมาก ก็คงต้องรักเธอเพียงในใจ
Dtor hai chun nun ruk tur mahk gor kong dtaung ruk tur piang nai jai
Though I love you so much, I must only love you in my heart
ทำอย่างไร รักบนเส้นขนานก็ไม่มีวันจะเป็นจริง
Tum yahng rai ruk bon sen kanahn gor mai mee wun ja bpen jing
Whatever I do, love on parallel lines will never come true

หากไม่รักซะอย่าง ก็ไม่เจ็บอย่างนี้
Hahk mai ruk sa yahng gor mai jep yahng nee
If I didn’t love you, it wouldn’t hurt like this
ไม่ต้องทรมาน ห้ามใจใครไม่ได้
Mai dtaung toramahn hahm jai kria mai dai
There’s no need for the torture, no one can forbid their hearts
ฉันต้องห้ามใจฉัน ต่อให้มันยากเหลือเกิน
Chun dtaung hahm jai chun dtor hai mun yahk leua gern
I must forbid mine, though it’s so hard
ไม่รู้ต้องทำยังไง แต่คงรักเธอไม่ได้
Mai roo dtaung tum yung ngai dtae kong ruk tur mai dai
I don’t know what I must do, but I can’t love you
เริ่มต้นทำไม ถ้าต้องจบกัน
Rerm dton tummai tah dtaung jop gun
Why start something if it must end?

(*,*)

Title: Diary
Artist: No More Tear
Album: Look At the Sky
Year: 2013

เขียนลง บันทึกที่มีแต่ข้อความ
Kian long bunteuk tee mee dtae kor kwahm
I write down notes that have only a statement
หมึกสีดำ ด้วยความลุ่มหลง
Meuk see dum duay kwahm loom long
In black ink with fascination
ด้วยความสับสน เหมือนไม่รู้ตัว
Duay kwahm sup son meuan mai roo dtua
With confusion like I’m oblivious

(*) ความรักมีเท่าไหร่ เขียนลงไป
Kwahm ruk mee tao rai kian long bpai
I write down how much love I have
มันไม่ได้สุขสมสักเท่าไหร่
Mun mai dai sook som suk tao rai
However unhappy I am
ไฟรักเธอหมดลงมืดมนไป
Fai ruk tur mot long meut mon bpai
The fire of your love has burned out
แล้วฉันควรจะหวังหรือไม่
Laeo chun kuan ja wung reu mai
So should I be hopeful or not?

(**) เสียใจ แต่เธอไม่เคยร้อง
Sia jai dtae tur mai koey raung
I’m said, but you never call out
เพราะมันไม่มีค่าอะไร
Pror mun mai mee kah arai
Because it’s worthless
จบแล้วเรื่องเราวันเก่า เธอหายไปไม่ลา
Job laeo reuang rao wun gao tur hai bpai mai lah
Our old stories are over, you’ve disappeared without a good-bye
เหลือเพียงแต่ฉันที่รักไป รักในใจ
Leua piang dtae chun tee ruk bpai ruk nai jai
Leaving only be who loves you, loves in my heart

แม้ว่าผ่านพ้นมานานเหลือเกิน
Mae wah pahn pon mah nahn leua gern
Though so much has passed
แต่กลับต้องมาพบเจอเรื่องของเรา
Dtae glup dtaung mah pob jur rreuang kaung rao
But I end up having to face our problems
อยู่ในบันทึกที่ยังไม่ลืม
Yoo nai bun teuk tee yung mai leum
In the notes that I still haven’t forgotten
ยิ่งเปิดดูก็รู้ ฉันยังต้องการ
Ying bpert doo gor roo chun yung dtaung gahn
The more I open them up, I know I still want you

(***) เพียง อยากจะลืมเสียที
Piang yahk ja leum sia tee
I just want to finally forget
อยู่อย่างคน มีชีวิตเสียที
Yoo yahng kon mee cheewit sia tee
And finally live like someone who’s alive
เมื่อฉันไม่มีเธอแล้ว ฉันไม่มีเธอแล้ว
Meua chun mai mee tur laeo chun mai mee tur laeo
When I don’t have you anymore, I don’t have you anymore
เมื่อไม่มีแล้ว ก็คงต้องยอม
Meua mai mee laeo gor kong dtaung yaum
When I don’t have you anymore, I have to give up
รับมันเอาไว้ รับมันเอาไว้
Rup mun ao wai rup mun ao wai
And accept it, accept it
รับมันเอาไว้ แม้ใจยังหวัง
Rup mun ao wai mae jai yung wung
Accept it, even though my heart is still hoping

(*,**,***)

เมื่อฉันไม่มีเธอแล้ว ฉันไม่มีแล้ว
Meua chun mai mee tur laeo chun mai mee laeo
When I don’t have you anymore, I don’t have you anymore
เหลือเพียงแต่ความรัก
Leua piang dtae kwahm ruk
Leaving only love
เหลือเพียงแต่ความรัก รักที่มันอ้างว้าง
Leua piang dtae kwahm ruk ruk tee mun ahng wahng
Leaving only love, love that’s lonely

Title: ในวันที่ไกลจุดหมาย / Nai Wun Tee Glai Joot Mai (On a Day We’re Far From Our Goals)
Artist: No More Tear
Album: Look At the Sky
Year: 2013

คงจะไกลถ้าไม่มีใคร
Kong ja glai tah mai mee krai
It might be far if I don’t have anyone
ทำให้การเดินทางมีความหมาย
Tum hai gahn dern tahng mee kwahm mai
Making this journey meaningful
คงจะไกลจนเกินกำลัง
Kong ja glai jon gern gumlung
It might be further than I have the ambition for
เพียงลำพังก็คงไม่ผ่านพ้น
Piang lumpung gor kong mai pahn pon
Being by my self, I might not make it

บนถนน ที่แสนไกล มีบางครั้งวกวน
Bon tanon tee saen glai mee bahng krung wok won
On this distant road, sometimes it meanders
มีสุขทุกข์ ในผู้คน และวันที่ใจสับสน
Mee sook took nai poo kon lae wun tee jai sup son
There’s happiness and suffering in everyone, and a day that our hearts get mixed up

(*) เธอยังไหวหรือไม่ที่มาด้วยกัน
Tur yung wai reu mai tee mah duay gun
Are you still ready to come with me?
เธอยังไหวหรือไม่ที่จะไปกับฉัน
Tur yung wai reu mai tee ja bpai gup chun
Are you still ready or not to go with me?
นับไปจากนี้ ไม่มีใครรู้ หนทาง ของเรา
Nup bpai jahk nee mai mee krai roo hon tahng kaung rao
From now on, no one knows our path
เธอจะพร้อมพบอะไรที่รอหรือเปล่า
Tur ja praum pob arai tee ror reu bplao
Are you ready to face whatever is waiting for us?
เธอจะคิดถึงอะไรที่จากมาไหม
Tur ja kit teung arai tee jahk mah mai
Will you miss anything that we leave?
เพราะวันพรุ่งนี้ ฉันเองไม่รู้ ไม่เลย
Pror wun proong nee chun eng mai roo mai loey
Because tomorrow, I don’t know, I don’t

คงจะดีถ้ายังมีเธอ คอยประคองเวลาที่ใจล้า
Kong ja dee tah yung mee tur koy bprakaung welah tee jai lah
It might be nice if I still had you supposrting me when my heart gets exhausted
คงจะดีถ้ายังมีเรา เดินด้วยกันในวันที่หลงทาง
Kong ja dee tah yung mee rao dern duay gun nai wun tee long tahng
It might be nice if we still had each other walking together on the days we get lost

บนถนน ที่แสนไกล ยังเหนื่อยล้า เหลือเกิน
Bon tanon tee saen glai yung neuay lah leua gern
On this distant road, it’s still so exhausting
เป็นห่วงเธอ ที่ร่วมเดิน ในวันที่ไกลจุดหมาย
Bpen huang tur tee ruam dern nai wun tee glai joot mai
I worry about you travelling with me on a day that we’re far from our goal

(*)

เราเคยไปด้วยกันในวันที่ฝนมา
Rao koey bpai duay gun nai wun tee fon mah
We used to go together on rainy days
เราเคยทนด้วยกันจนเช้าวันที่ฝนซา
Rao koey ton duay gun jon chao wun tee fon sah
We used to wait it out together until morning when the rain let up
ยังไงก็ยังยืนยัน ยังคงจำได้แจ่มได้ชัดทุกครา
Yung ngai gor yung yeun yun yung kong jum dai jaem dai chut took krah
No matter what, I still reassure you that I can still remember bright and clearly every moment
คำว่าเรามันทำให้ใจยังไม่ลบลง
Kum wah rao mun tum hai yung mai lop long
The word “we” still keeps my heart from falling
คำว่าเรามันทำวันนี้ให้มีเรื่องราว
Kum wah rao mun tum wun nee hai mee reuang rao
The word “we” makes today memorable
ยังไงถ้าเรายังไปกัน
Yung ngai tah rao yung bpai gun
No matter what, if we’re still going together
ยอมไม่ว่าจะเกิดอะไร พร้อมเจอ
Yaum mai wah ja gert arai praum jur
No matter what happens, I’m ready and willing to face it

พรุ่งนี้เป็นแบบไหน
Proong nee bpen baep nai
However tomorrow will be
หนทางแบบไหนช่างมัน ไม่กลัว
Hon tahng baep nai chahng mun mai glua
However the road will be, screw it, I’m not scared

Title: ดีกว่าเสียดาย / Dee Gwah Sia Dai (Better Than Regrets)
Artist: No More Tear
Album: Look At the Sky
Year: 2013

ยังไม่รู้ ว่าความฝัน
Yung mai roo wah kwahm fun
I still don’t know when
เมื่อไหร่กันนะมันจะเป็นเรื่องจริงสักที
Meua rai gun na mun ja bpen reuang jing suk tee
My dreams will finally come true
ยังไม่รู้ ว่าต่อจากนี้
Yung mai roo wah dtor jahk nee
I still don’t know, from here,
ด้วยเรี่ยวแรงที่มี จะเดินได้ไกลแค่ไหน
Duay riao raeng tee mee ja dern dai glai kae nai
With the strength I have, how far I can walk

แต่ที่รู้คือคนนี้ ยังมีจุดหมาย
Dtae tee roo keu kon nee yung mee joot mai
But what I do know is that this girl still has a goal

(*) พรุ่งนี้จะดีจะร้าย ไม่เป็นไร
Proong nee ja dee ja rai mai bpen rai
Whether tomorrow is good or bad, it doesn’t matter
เมื่อเลือกมาแล้วก็ต้องไป
Meua leuak mah laeo gor dtaung bpai
When I’ve already chosen and must go
ขอแค่ได้ลองทำ ขอแค่ได้ลองดู
Kor kae dai laung tum kor kae dai laung doo
I just want to try, I just want to see
ก็ยังดีกว่าอยู่กับความเสียดาย
Gor yung dee gwah yoo gup kwahm sia dai
It’s still better than living with regrets
พรุ่งนี้จะดีจะร้าย ให้เป็นไป
Proong nee ja dee ja rai hai bpen bpai
Whether tomorrow is good or bad, let it be
จะต้องผิดหวัง ก็เข้าใจ
Ja dtaung pit wung gor kao jai
If I must be disappointed, I understand
แม้ไม่มีรางวัล แม้ไม่มีความฝัน
Mae mai mee rahng wun mae mai mee kwahm fun
Though there’s no prize, though I don’t have dreams
ให้เป็นจริง ชีวิตยังมีความหมาย
Hai bpen jing cheewit yung mee kwahm mai
That have come true, my life is still meaningful

อาจไม่เห็น กลีบดอกไม้
Aht mai hen gleep dauk mai
You might not see the petals
โรยบนทางที่ไป แต่ใจก็ไม่ยอมแพ้
Roy bon tahng tee bpai dtae jai gor mai yaum pae
Scattered on the road, but my heart refuses to lose
ยืนยันจะเดินทางนี้ ไม่มีข้อแม้
Yeun yun ja dern tahng nee mai mee kor mae
I guarantee I will walk this path without stipulation

(*)

จะเชื่อในฝัน จนวันสุดท้าย
Ja cheua nai fun jon wun soot tai
I’ll believe in my dreams until the last day

(*)

Title: เหมือนเดิม / Meuan Derm (The Same)
Artist: No More Tear
Album: Look At the Sky
Year: 2013

แม้นาฬิกา จะทำให้ฉันเปลี่ยน
Mae naligah ja tum hai chun bplian
Though the clock will make me change
จากวันวาน ที่เคยเป็น
Jahk wun wahn tee koey bpen
From the yesterday that once was
แต่มีสิ่งหนึ่ง ไม่เคยเปลี่ยน
Dtae mee sing neung mai koey bplian
But there’s one thing that will never change

แม้ระยะทาง จะพาชีวิต
Mae rayatahng ja pah cheewit
Though the distance will lead my life
ได้ผ่านได้พบ ได้เจอใคร
Dai pahn dai pob dai jur krai
And pass, meet, and find others
ยังมีสิ่งหนึ่งไม่เคยเปลียนไป
Yung mee sing neung mai koey bplian bpai
There’s still one thing that will never change

(*) ความทรงจำ แม้เลือนลาง
Kwahm song jum mae leuan lahng
Though the memories are faded
แต่ความรัก ไม่เคยจาง
Dtae kwahm ruk mai koey jahng
But my love will never fade
ยังคงชัดเจนในใจ ทุกคืน
Yung kong chut jen nai jai took keun
It’s still clear in my heart every night

(**) เธออยู่ตรงไหนของปลายขอบฟ้า
Tur yoo dtrong nai kaung bplai kaup fah
Where are you at the line of the horizon?
อยากบอกให้รู้ฉันยังคิดถึง
Yahk bauk hai roo chun yung kit teung
I want to tell you that I still miss you
เราอาจจะอยู่ไกลแสนไกล
Rao aht ja yoo glai saen glai
We might be far apart
แต่ฉันยังรับรู้ได้ ไม่ว่าเธออยู่ไหน
Dtae chun yung rup roo dai mai wah tur yoo nai
But I still realize, regardless where you are
ให้รู้ว่า เธอยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิม
Hai roo wah tur yung yoo dtrong nee meuan derm
I want you to know that you’re still right here, just the same
เธอยังอยู่กับฉันเหมือนเดิม
Tur yung yoo gup chun meuan derm
You’re still with me, just the same

ทุกคืนก็ยัง คอยอธิษฐาน
Took keung gor yung ko atittahn
Every night, I’m still praying
ให้เจอเธอในฝันสักนาที
Hai jur tur nai fun suk nahtee
To see you in my dreams for just one moment
แค่เพียงเท่านี้ฉันก็สุขใจ
Kae piang tao nee chun gor sook jai
Just this would make me happy

(*,**)

ความหวังจบแล้ว เข้าใจ
Kwahm wung jop laeo kao jai
My hope is over, I understand
แต่รักยังหล่อเลี้ยง หัวใจ
Dtae ruk yung lor liang hua jai
But love still nourishing my heart

(**)

อยู่ที่ไหนให้เธอรู้ว่า
Yoo tee nai hai tur roo wah
Wherever you are, I want you to know that
เธอยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิม
Tur yung yoo dtrong nee meuan derm
You’re still right here, just the same

Title: แล้วจะให้ทำยังไง / Laeo Ja Hai Tum Yung Ngai (So What Do You Want Me To Do?)
Artist: No More Tear
Album: Look At the Sky
Year: 2013

ขยับเข้าไปเธอลองสบตา
Kayup kao bpai tur laung sob dtah
Scooting closer, trying to catch your eye
ขยับเข้าไปอีกนิดให้รู้ว่า
Kayup kao bpai eek nit hai roo wah
Scooting a little closer to let you know that
เวลาก็มีไม่มากมายหรอกหนา
Welah gor mee mai mahk mai rauk nah
We don’t have a lot of time
แค่อยากจะบอกให้รู้ว่าชอบเธอ
Kae yahk ja bauk hai roo wah chaup tur
I just want to tell you that I like you

(*) ก็ไม่ทำอย่างนี้ให้ทำไง
Gor mai tum yahng nee hai tum ngai
So if I don’t do it like this, how should I do it?
ถ้าไม่บอกตรงๆ เธอคงไม่เข้าใจ
Tah mai bauk dtrong dtrong tur kong mai kao jai
If I don’t tell you straight, you probably won’t understand
ไม่ได้อยากจะคิดไปให้มากมาย
Mai dai yahk ja kit bpai hai mahk mai
I don’t want to think too much
แค่ไม่อยากจะเสียเวลาอีกแล้ว
Kae mai yahk ja sia welah eek laeo
I just don’t want to lose anymore time

(**) เพราะถ้าใจเธอคิดไม่ตรงกัน
Pror tah jai tur kit mai dtrong gun
Because if your heart doesn’t feel the same
ฉันก็คงจบไป ก็คงไม่ยืดยาว
Chung or kong job bpai gor kong mai yeut yao
I’ll stop, I won’t drag this out
เธอเอาไงทำอย่างไหน
Tur ao ngai tum yahng nai
What do you want me to do?
ก็คงต้องว่าเอา คงต้องลองสักครั้ง
Gor kong dtaung wah ao kong dtuang laung suk krung
You gotta say what you want, you gotta try it for once

(***) ขยับเข้าไปเธอลองสบตา
Kayup kao bpai tur laung sob dtah
Scooting closer, trying to catch your eye
ขยับเข้าไปอีกนิดให้รู้ว่า
Kayup kao bpai eek nit hai roo wah
Scooting a little closer to let you know that
ท่ามกลางผู้คนมากมายที่ผ่านมา
Tahm glahng poo kon mahk mai tee pahn mah
In the middle of a bustling crowd
มีคนคนนึงเอารักมาทักทาย
Mee kon kon neung ao ruk mah tuk tai
There’s one person who’s bringing her love to say hello
ขยับเข้าไปให้ใจเราติดใจ
Kayup kao bpai hai jai rao dtit jai
Scooting closer so our hearts will stick together
ไม่ปล่อยนาทีอย่างนี้ ให้เนิ่นนาน
Mai bploy nahtee yahng nee hai nern nahn
I won’t let a moment like this last a long time
อยากบอกอะไรที่ใจมันต้องการ
Yahk bauk arai tee jai mun dtaung gahn
I want to tell you what my heart wants
แค่อยากจะบอกให้รู้ว่าชอบเธอ
Kae yahk ja bauk hai roo wah chaup tur
I just want to tell you that I like you

(*,**,***)

เป็นไงเป็นไปวันนี้ต้องรู้กัน
Bpen ngai bpen bpai wun nee dtaung roo gun
Whatever will be will be, today we must understand each other
จะบอกกับเธอวันนี้ว่าชอบเธอ
Ja bauk gup tur wun nee wah chaup tur
I’ll tell you today that I like you

Title: สุดท้ายก็แค่ขอโทษ / Soot Tai Gor Kae Kor Toht (In The End, There’s Only Apologies)
Artist: No More Tear
Album: Look At the Sky
Year: 2013

รักกัน มันก็คงต้องเข้าใจ
Ruk gun mun gor kong dtaung kao jai
If I love you, I gotta understand
อยู่ด้วยกันต้องไว้ใจ
Yoo duay gun dtaung wai jai
If we’re going to stay together, I gotta trust you
ฉันไม่ปฏิเสธนะคนดี
Chun mai padtiset na kon dee
I’m not denying that, sweetie
รักกัน เธอยังทำมันทุกครั้ง
Ruk gun tur yung tum mun took krung
I love you, but you still do this every time
เจ็บแค่ไหนก็ไม่ฟัง
Jep kae nai gor mai fung
However much it hurts, I won’t listen
เจอเมื่อไหร่ต้องโดนทุกที
Jur meua rai dtaung doht took tee
Whenever we meet, it hits me every time

(*) เราเติบโตจนพอจะเข้าใจ
Rao dterp dtoh jon por ja kao jai
We’ve grown up enough to understand
ควรให้อภัยเมื่อเขาทำผิด
Kuan hai apai meua kao tum pit
That we should apologize when we make a mistake
แต่ความผิดพลั้งซ้ำๆ อย่างตั้งใจ
Dtae kwahm pit plung sum sum yahng dtung jai
But if you keep making the same mistakes like it’s intentional
มันทำใจยากเกิน
Mun tum jai yahk gern
It’s too hard to deal with

(**) เธอทำให้ช้ำเกือบตาย
Tur tum hai chum geuap dtai
You’ve hurt me to death
แต่ตอนสุดท้ายแค่ขอโทษ
Dtae dtaun soot tai kae kor toht
But in the end, you just apologize
กี่ทีกี่ครั้งก็รูปเดิม ใจคนหนึ่งคน
Gee tee gee krung gor roop derm jai kon neung kon
However many times, it’s the same picture, one person’s heart
ไม่ได้รักใครง่ายๆ ยิ่งให้อภัยยิ่งโดนซ้ำเติม
Mai dai ruk krai ngai ngai ying hai apai ying dohn sum dterm
Doesn’t love so easily, the more I forgive you, the worse it gets

ไว้ใจ กลับถูกมองเป็นของตาย
Wai jai glup took maung bpen kaung dtai
If I trust you, you end up looking at me like a sure thing
บทสรุปคือช้ำใจ
Bot saroop keu chum jai
The conclusion is pain
ไม่ใช่เรื่องสนุกนะคนดี
Mai chai reuang sanook na kon dee
It’s not so fun, sweetie

(*,**,**)

It’s been five years since No More Tear released their debut album in 2008, it’s about time they were finally granted a new album. Look At the Sky was a highly anticipated release for the band~ But man, how much they’ve changed over those five years. Not only have they lost a member, bringing their band of 5 down to a group of 4, but their style of both looks and music is drastically different. What I liked most about No More Tear when they first debuted was their spunky punk rock sound, brazen screw-social-norms lyrics, and brightly-colored outfits and hairstyles. Whether by choice or by the decision of their record label, GMM Grammy, No More Tear has definitely tamed themselves down. I was disappointed to see the change in their newer singles leading up to this album, but as a fan of the band, I wanted to give their new album a chance.

Continue Reading

Title: แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ / Saeng Sawahng Tee Plai Oo Mohng (The Light at the End of the Tunnel)
Artist: No More Tear
Album: [Single]
Year: 2013

เคยเป็นคนที่โดนทำลายความฝันสลาย
Koey pen kon tee dohn tum lai kwahm fun salai
I was once a person who was destroyed and her dreams shattered
ความหวังเคยมืดมน
Kwahm wung koey meut mon
Hope was once dim
กลายเป็นคนไม่เหลืออะไรให้หวัง
Glai pen kon mai leua arai hai wung
I became a person with nothing left to hope for
จนวันนึงได้เจอคนนึง
Jon wun neung dai jur kon neung
Until one day, I met a person
ที่ทั้งชีวิตเคยคิดว่าไม่เจอ
Tee tung cheewit koey kit wah mai jur
Whom I never thought I’d ever meet in my whole life
เธอมาทำให้ฉันยิ้มได้อีกครั้ง
Tur mah tum hai chun yim dai eek krung
You made me able to smile again

เหมือนเธอคือแสงของปลายอุโมงค์ที่ส่องเข้ามา
Meuan tur keu saeng kaung plai oo mohng tee saung kao mah
It’s like youre the light at the end of the tunnel that’s shining through
เปลี่ยนฉันให้มีความหมายด้วยใจของเธอ
Plian chun hai mee kwahm mai duay jai kaung tur
Changing me and giving me significance with your heart

(*) เธอมีค่ากว่าคำว่ารัก วันนี้หัวใจเพิ่งได้รู้จัก
Tur mee kah gwah kum wah ruk wun nee hua jai perng dai roo juk
You mean more than the word “love,” today my heart has just realized
ความสุขที่แท้นั้นมันเป็นเช่นไร
Kwahm sook tee tae nun mun pen chen rai
What true happiness is
เธอมีค่ากว่าคนในฝัน
Tur mee kah gwah kon nai fun
You’re worth more than the person of my dreams
เธอนั้นคือคนตอบคำถาม
Tur nun keu kon dtaup kum tahm
You’re the one who answered my question
ทุกความสงสัยที่ใจฉันเคยมี
Took kwahm song sai tee jai chun koey mee
Every doubt that my heart ever had
ให้ฉันรู้ตัวสักที ว่ามีพรุ่งนี้ไปเพื่ออะไร
Hai chun roo dtua suk tee wah mee prong nee pai peua arai
Has made me finally realize what I have a tomorrow for

คำบางคำ เปลี่ยนคนบางคน
Kum bahng kum plian kon bahng kon
Some words can change some people
และฟ้าหลังฝนวันนี้ก็คลี่คลาย
Lae fah lung fon wun nee gor klee klai
And today, the sky after the rain will clear up
ความเดียวดายสลายหายไปจากฉัน
Kwahm diao dai salai hai pai jahk chun
Loneliness has disintegrated from me

เพราะเธอคือแสงของปลายอุโมงค์ที่ส่องเข้ามา
Pror tur keu saeng kaung plai oo mohng tee saung kao mah
Because you’re the light at the end of the tunnel, shining through
เปลี่ยนฉันให้มีความหมายด้วยใจของเธอ
Plian chun hai mee kwahm mai duay jai kaung tur
Changing me and giving me significance with your heart

(*)

ชีวิตฉันมีความหมายเพราะเธอเพียงผู้เดียว
Cheewit chun mee kwahm mai pror tur piang poo diao
My life has meaning because of you alone

เธอมีค่ากว่าคำว่ารัก คือแสงเรืองรองที่รอมานาน
Tur mee kah gwah kum wah ruk keu saeng reuang raung tee ror mah nahn
You mean more than the word “love,” you’re the brilliant light I’ve been waiting for for so long
และจากวันนี้หัวใจฉันที่มี จะมีแต่เธอ
Lae jahk wun nee hua jai chun tee mee ja mee dtae tur
And from now on, the heart that I have will have only you

Title: รู้สึกดี / Roo Seuk Dee (I Feel Good)
Artist: No More Tear
Album: [Single]
Year: 2010

ไม่ต้องคิดเลย ถ้าในวันนี้ไม่มีเธอ
Mai dtaung kit loey tah nai wun nee mai mee tur
There’s no need to think, if I didn’t have you today,
ชีวิตมันจะเป็นไปอย่างไร
Cheewit mun ja pen pai yahng rai
How life would be
ลำพังตัวฉันคนเดียวคงไม่พอ
lumpung dtua chun kon diao kong mai por
Being alone by myself isn’t enough
จะเติมเต็มทุกทุกอย่าง
Ja dterm dtem took took yahng
To compensate for everything

แต่ปากฉันเอง ไม่ได้บอกเธอให้เข้าใจ
Dtae pahk chun eng mai dai bauk tur hai kao jai
But my mouth has never told you and made you understand
แต่มันคิดเองเออเองแค่ข้างใน
Dtae mun kit eng eur eng kae kahng nai
But I’ve only thought and spoken to myself inside
ว่ากำลังใจฉันที่มีคือเธอ เธอ
Wah gumlung jai chun tee mee keu tur tur
That my support is you, you
แต่ยังไงก็ตาม
Dtae yung ngai gor dtahm
But no matter what

(*) ก็รู้ รู้ตัวว่าเธอน่ะคือเบื้องหลังทุกความสุข
Gor roo roo dtua wah tur na keu beuang lung tooki kwahm sook
I know, I know you’re behind every happiness
และอยากบอกเธอว่าฉัน รู้สึกดี
Lae yahk bauk tur wah chun roo seuk dee
And I want to tell you that I feel good

(**) หนึ่งวันที่รักเธอ หนึ่งเดือนที่ให้ใจ
Neung wun tee ruk tur neung deuan tee hai jai
The first day I loved you, the first month I gave you my heart
กี่ปีที่ให้ไป ยังเป็นอย่างนั้นไม่สิ้นสุด
Gee pee tee hai pai yung pen yahng nun mai sin soot
However many years pass, it’ll still be like that without fail
ขอแค่เธออยู่ตรงนี้
Kor kae tur yoo dtrong nee
I just ask you to be right here

(***) หนึ่งวันที่รักเธอ มันคือทั้งหัวใจ
Neung wun tee ruk tur mun keu tung hua jai
The first day I loved you, you had my entire heart
ตั้งแต่ได้พบเจอ ก็ไม่มีเหลือให้ใครแล้ว
Dtung dtae dai pob jur gor mai mee leua hai krai laeo
Since I met you, there’s nothing left for anyone else
ขอมีเธออยู่อย่างนี้ จะได้ไหม
Kor mee tur yoo yahng nee ja dai mai
I want to have you here like this, okay?

ไม่ต้องนึกเลย ถ้าวันพรุ่งนี้ไม่มีเธอ
Mai dtaung neuk loey tah wun proong nee mai mee tur
There’s no need to imagine, if I didn’t have you tomorrow,
ชีวิตมันจะเดินได้แค่ไหน
Cheewit mun ja dern dai kae nai
How long my life would go on
ในวันที่ไร้กำลัง มันหมดแรง
Nai wun tee rai gumlung mun mot raeng
On days when I’m without spirit and out of strength
แต่ก็ยังยิ้มได้
Dtae gor yung yim dai
But I can still smile

(*,**,***)

เพราะฉันนั้นรู้ รู้ดี
Pror chun nun roo roo dee
Because I know, I know full well
ว่าใครที่เป็นเบื้องหลังทุกความสุข
Wah krai tee pen beuang lung took kwahm sook
Who is behind my happiness
ก็มีแต่เธอคนนี้ ไม่ใช่ใคร
Gor mee dtae tur kon nee mai chai krai
I have only you, not anyone else

(**,***)
ได้รึเปล่า
Dai reu plao
Can I?