Nat Sakdatorn

All posts tagged Nat Sakdatorn

Title: ชื่อเธอ / Cheu Tur (Your Name)
Artist: Nat Sakdatorn (ณัฐ ศักดาทร)
Album: [Single]
Year: 2017

ใช้ชีวิตอยู่มันไป ไม่ต่างกันเลยทุกวัน
Chai cheewit yoo mun bpai mai dtahng gun loey took wun
I live my life the same every day
หายใจกินดื่มเดินทาง และมีชีวิตเหมือนเก่า
Hai jai gin deum dern tahng lae mee cheewit meuan gao
I breathe, eat, drink, move, and live like usual
แม้เวลาเปลี่ยนแปลงไป แต่กลับมีบางเรื่องราว
Mae welah bplain bplaeng bpai dtae glup mee bahng reuang rao
Even though time changes, I end up having some memories
ค้างคาคงอยู่ดังเดิม ไม่เคยเลือนจางหาย
Kahng kah kong yoo dung derm mai koey leuan jahng hai
Remaining just the same, never fading away

(*) แต่ละคืน ล้มตัวลงนอนสู่ความฝัน
Dtae la keun lomd tua long naun soo kwahm fun
But each night, I lie down and go to sleep, in my dreams
แค่ภาพเดียว แค่ชื่อเดียว ที่ยังคงอยู่ในนั้น
Kae pahp diao kae cheu diao tee yung kong yoo nai nun
There’s just one image, just one name, that’s still in them

(**) ได้ยินเพียงแค่เสียงในใจที่ยังเรียกชื่อเธอ
Dai yin piang kae siang nai jai tee yung riak cheu tur
I hear only the voice in my heart that’s still calling out your name
ตื่นลืมตาก็หวังเจอเธออยู่เคียงข้างกาย
Dteun leum dtah gor wung jur tur yoo kaing kahng gai
I wake up, open my eyes, and hope to see you beside me
และไม่ว่าทำด้วยวิธีใด แม้มันจบลงไปแสนนาน
Lae mai wah tum duay witee dai mae mun jop long bpai saen nahn
And no matter what I do in whatever way, even though it ended a long time ago
ใจยังย้ำวนเวียนแต่เพียงชื่อเธอ
Jai yung yum won wian dtae piang cheu tur
My heart still keeps coming back to only your name

แม้มันมีอยู่บางที ที่อาจมีคนรอบกาย
Mae mun mee yoo bahng tee tee aht mee kon raup gai
Even though there are some times that I might have people around me
แม้บรรยากาศที่มี วุ่นวายสับสนเท่าไหร่
Mae bunyahgaht tee mee woon wai sup son tao rai
No matter how chaotic and confusing the atmosphere is
เสียงที่ดังอยู่ในใจ ก็อยู่ดังเดิมเรื่อยมา
Siang tee dung yoo nai jai gor yoo dung derm reuay mah
The voice that’s loud in my heart is constantly still the same
เรื่องราวที่ผ่านเลยไป ไม่เคยเลือนจางหาย
Reuang rao tee pahn loey bpai mai koey leuan jahng hai
The memories of the past have never faded away

(*,**,**)

Jai yung yum won wian dtae piang cheu tur
My heart still keeps coming back to only your name

   

คำร้อง เผ่าพันธุ์ อมตะ
ทำนอง/เรียบเรียง สุวัธชัย สุทธิรัตน์

Title: ใจพังพัง / Jai Pung Pung (Ruined Heart)
Artist: Nat Sakdatorn
Album: [Single]
Year: 2017

อาจเหมือนฉันไม่เป็นไร เหมือนไม่ต้องการใคร
Aht meuan chun mai bpen rai meuan mai dtaung gahn krai
It might seem like I’m okay, like I don’t need anyone
เหมือนฉันไม่เคยเดียวดาย
Meuan chun mai koey diao dai
Like I’m never lonely

แค่แกล้งทำเหมือนคนเก่ง แกล้งทำว่าแข็งแรง
Kae glaeng tum meuan kon geng glaeng tum wah kaeng raeng
I just pretend that I’m a skilled person, I pretend that I’m strong
แกล้งทำเหมือนฉันยังไหว
Glaeng tum meuan chun yung wai
I pretend like I’m still able

(*) แต่ใครจะรู้ มีน้ำตาซ่อนอยู่
Dtae krai ja roo mee num dtah saun yoo
But who will know that I have tears I’m hiding
เวลาที่ยิ้มให้ใครใคร แต่ใครจะรู้ คนที่เข้มแข็ง กำลังหมดหวัง
Welah tee yim hai krai krai dtae krai ja roo kon tee kem kaeng gumlung mot wung
Whenever I smile at anyone? But who will know that this strong person is running out of hope?
กอดใจพังพังอยู่คนเดียว
Gaut jai pung pung yoo kon diao
Hugging his ruined heart alone

(**) มีใครต้องการความรักของฉันบ้างไหม
Mee krai dtaung gahn kwahm ruk kaung chun bahng mai
Is there anyone who wants my love?
อยากจะมีคนรัก คนคอยเอาใจ
Yahk ja mee kon ruk kon koy ao jai
I want a lover, someone who will please me
อยากมีคนให้กอดเมื่อหนาว อบอุ่นเมื่อเหงา
Yahk mee kon hai gaut meua nao op oon meua ngao
I want someone who will hug me when I’m cold, who will warm me when I’m lonely
จะมีใครบ้างไหมสักคน ที่อยากจะรักกัน
Ja mee krai bahng mai suk kon tee yahk ja ruk gun
Will there be anyone who wants to love me?

ต้องช้ำอีกสักเพียงใด ผิดหวังจนไม่เข้าใจ
Dtaung chum eek suk piang dai pit wung jon mai kao jai
How much more must I be hurt or disappointed until I don’t understand?
ฉันควรต้องทำเช่นไร
Chun kuang dtaung tum chen rai
What should I do?

ความรักมันช่างไกลห่าง รักมันช่างเลือนลาง
Kwahm ruk mun chahng glai hahng ruk mun chahng leuan lahng
Love is so far away, love is so distant
ไม่รู้ว่าจะเจอเมื่อไร
Mai roo wah ja jur meua rai
I don’t know when I’ll find it

(*,**)

(***) มีใครจะมาช่วยฉันที่ใจอ่อนแอ
Mee krai ja mah chuay chun tee jai aun ah
Is there anyone who will help my weak heart?
อยากจะมีคนรัก มาช่วยดูแล
Yahk ja mee kon ruk mah chuay doo lae
I want a lover to help take care of it
อยากจะมีสัมผัสลึกซึ้ง ให้คอยคิดถึง
Yahk ja mee sumput leuk seung hai koy kit teung
I want a moving touch that will make me keep longing for them
จะมีใครบ้างไหมสักคน ที่อยากจะรักฉัน
Ja mee krai bahng mai suk kon tee yahk ja ruk chun
Will there be anyone who wants to love me?

เธอมีจริงอยู่ไหม อยู่ที่ใด เมื่อไรจะได้พบกัน
Tur mee jing yoo mai yoo tee dai meua rai ja dai pob gun
Do you really exist? Where are you? When will we meet?

(**,***)

กอดใจพังพังของฉัน
Gaut jai pung pung kaung chun
Hug my ruined heart
จะมีใครบ้างไหมสักคน ที่อยากจะรักกัน
Ja mee krai bahng mai suk kon tee yahk ja ruk gun
Will there be anyone who wants to love me?

   

คำร้อง ณัฐ ศักดาทร / Captain Samuel / วันธงชัย อินทรวัตร
ทำนอง ณัฐ ศักดาทร / วันธงชัย อินทรวัตร
เรียบเรียง Mr.Chao

   
I don’t know… I look at the Nat Sakdatorn poster on my wall from his very first debut album, and I want to like this song, I want to continue being his fan, I want to like all his new releases, but. I don’t know. Since his move to Grammy, his music just doesn’t have an appeal to me anymore. And maybe this is more his style and the kind of music he wants to sing, which if so, great, more power to him~ But it’s lost on me. At least his voice is sounding a whole lot better and more polished in this release! I do like the sound a lot. But I guess as a girl who had to spend most of her life independently, I’ll never be able to relate to these songs begging for someone to love them. Ho hum. Guess I’ll wait for his next single. :’D

Title: ความหมายที่หายไป / Kwahm Mai Tee Hai Bpai (The Meaning That Disappeared)
Artist: Nat Sakdatorn
Album: OST Fathers
Year: 2016

ลมหายใจ เคยมีความหมาย เพราะเธอ
Lom hai jai koey mee kwahm mai pror tur
My breath once had meaning because of you
ยิ้มของเธอ เคยเป็นเหตุผล ให้ฉันลืมตา
Yim kaung tur koey bpen het pon hai chun leum dtah
Your smile used to be the reason I opened my eyes

(*) แต่ว่าวันนี้ ตอนนี้ ความว่างเปล่ากำลังเคลื่อนไหว
Dtae wah wun nee dtaun nee kwahm wahng bplao gumlung kleuan wai
But today, now, empiness is moving in
ความอ้างว้าง เข้ามาปกคลุมหัวใจ
Kwahm ahng wahng kao mah bpok kloom hua jai
The loneliness enters and covers my heart

(**) คิดถึงทุกๆ สิ่ง คิดถึงทุกๆ อย่าง
Kit teung took took sing kit teung took took yahng
I miss everything, I miss everything
ความรักที่เลยผ่าน ความหมายที่หายไป
Kwahm ruk tee loey pahn kwahm mai tee hai bpai
The love that passed me by, the meaning that disappeared
คิดถึงทุกสัมผัส คิดถึงเวลากอด
Kit teung took sumput kit teung welah gaut
I miss every touch, I miss when we hugged
เมื่อฉันไม่มีเธอ ตรงนี้ ไม่รู้จะอยู่เพื่อใคร
Meua chun mai mee tur dtrong nee mai roo ja yoo peua krai
When I’m without you right now, I don’t know who I’ll live for
อยากหลับตาแล้วหาย…ไป
Yahk lup dtah laeo hai bpai
I want to close my eyes and disappear

ห้องของเรา เคยมีความฝัน สวยงาม
Haung kaung rao koey mee kwahm fun suay ngahm
Our room used to have beautiful dreams
รักของเธอ ยังคงเก็บไว้ ตรงที่เดิม
Ruk kaung tur yung kong gep wai dtrong tee derm
Our love is still kept in the same place

(*,**,**)

ลมหายใจ เคยมีความหมาย…เคยมีความหมาย
Lom hai jai koey mee kwahm mai koey mee kwahm mai
My breathe used to be meaningful, it used to be meaningful

   
คำร้อง : ณัฐ ศักดาทร / Captain Samuel
ทำนอง : ณัฐ ศักดาทร / Captain Samuel
เรียบเรียง : Chinese Boy

   
Unpopular opinion, I really like Nat ever since Academy Fantasia was airing, but ever since he switched to labels to Grammy, his music has been really lackluster to me, hitting a new low with this song. But that’s probably mainly because I just detest the idea of basing your entire existence on someone else. But I’m sure this goes nicely with the movie it soundtracks for~

Title: ครั้งหนึ่งในชีวิต / Krung Neung Nai Cheewit (Once in a Lifetime)
English Title: “Once”
Artist: Nat Sakdatorn
Album: [Single]
Year: 2015

แม้ว่าบทสุดท้าย คือความผิดหวัง แต่ฉันก็ภูมิใจ
Mae wah bot soot tai keu kwahm pit wung dtae chun gor poom jai
Even though the final lesson is disappointment, I’m proud
ที่เคยได้ทุ่มเท ได้ทำเพื่อเธอ หมดหัวใจ
Tee koey dai toom tay dai tum peua tur mot hua jai
That I could once devote myself and do things for you with all my heart

จะมีกี่เหตุผล ให้เราห่างกัน แต่ฉันไม่อยากจำ
Ja mee gee het pon hai rao hahng gun dtae chun mai yahk jum
There’s many reasons that led to us separating, but I don’t want to remember them
สิ่งเดียวที่สำคัญ คือการที่เราได้พบกัน
Sing diao tee sumkun keu gahn tee rao dai pob gun
The only thing that’s important is that we we were able to meet

(*) หากความรัก เป็นหนังสือ เธอก็คือเรื่องราวตอนที่ซึ้งใจ
Hahk kwahm ruk bpen nung seu tur gor keu reuang rao dtaun tee seun jai
If love were a book, you would be a touching story
แม้จะต้องจบไป เนิ่นนานเท่าไร ยังสำคัญ
Mae ja dtaung jop bpai nern nahn tao rai yung sumkun
Though it has to end, no matter how long it’s been, it’s still important

(**) แค่ครั้งหนึ่งในชีวิต ก็โชคดีแค่ไหน ที่ได้เคียงข้างเธอ
Kae krung neung nai cheewit gor chohk dee kae nai tee dai kiang kahng tur
Just once in my lifetime, how lucky I was to be able to be next to you
ครั้งหนึ่งในหัวใจ ฉันจะจำไว้ ว่าเราเคยรักมากเท่าไร
Krung neung nai cheewit chun ja jum wai wah rao koey ruk mahk tao rai
Once in my lifetime, I’ll remember how much we were once in love
อาจจะยังคิดถึงจนเผลอเสียใจ แต่ไม่เคยเสียดายสักวินาที
Aht ja yung kit teung jon plur sia jai dtae mai koey sia dai suk winahtee
I might still absently reminisce about you until I’m sad, but I never regret it for an instant
ชีวิตได้มีวันที่ดี มีครั้งหนึ่งที่สวยงาม
Cheewit dai mee wun tee dee mee krung neung tee suay ngahm
My life got a wonderful day, I had a moment that was beautiful
ก็เพราะฉันได้รักเธอ
Gor pror chun dai ruk tur
Because I was able to love you

ปฏิทินเปลี่ยนฉันและเธอแค่ไหน แต่มุมหนึ่งในใจ
Bpadtitin bplian chun lae tur kae nai dtae moom neung nai jai
However much the calendar changes you and I, in one corner of my heart
จะมีภาพของเธอ เก็บกอดไว้ภายใน เรื่อยไป
Ja mee pahp kaung tur gep gaut wai pai nai reuay bpai
I’ll keep your picture, I’ll continuously keep hugging you inside

(*,**,**)

   
คำร้อง ณัฐ ศักดาทร
ทำนอง ณัฐ ศักดาทร
เรียบเรียง ธีระปริญญ์ รัตนบุตร

Title: นาทีเงียบงัน / Nahtee Ngiap Ngun (Silent Minute)
Artist: Nat Sakdatorn (ณัฐ ศักดาทร)
Album: The Winner’s Project
Year: 2010

ขอฉันบอกเธอ ว่าดีใจที่ได้พบได้เจอกันที่เก่า
Kor chun bauk tur wah dee jai tee dai pob dai jur gun tee gao
I want to tell you that I’m happy we met in the old place
ก็ซึ้งใจที่มา และก็รู้ว่าเรานั้นไม่มีวัน
Gor seung jai tee mah lae gor roo wah rao nun mai mee wun
I’m touched that you came, and I know that we’ll never
จะเหมือนเดิม
Ja meuan derm
Be the same

แค่ขอครั้งสุดท้าย
Kae kor krung soot tai
I’m just asking for the last time
ที่จะมองตาของเธอ ได้มายืนใกล้ใกล้
Tee ja maung dtah kaung tur dai mah yeun glai glai
To look into your eyes, to be able to stand near you
เหตุผลดีดี ไม่มี
Het pon dee dee mai mee
I don’t have a good reason
แต่มีเพียงคำที่เขามักใช้กัน คิดถึงเธอ
Dtae mee piang kum tee kao muk chai gun kit teung tur
But I have only the words that have bound me to you; I miss you

(*) รู้แล้วว่าสายไป รู้แล้วเธอรักใคร
Roo laeo wah sai bpai roo laeo tur ruk krai
I know it’s too late, I know you love someone else
ขอแค่ฉันหายใจ อยู่ด้วยกันไปอย่างนี้สักนาที
Kor kae chun hai jai yoo duay gun bpai yahng nee suk nahtee
I just ask that I can breathe with you like this for one minute
ไม่ต้องพูดอะไร ก็แค่อยากให้รู้ใจว่าคิดถึงมากมาย
Mai dtaung poot arai gor kae yahk hai roo jai wah kit teung mahk mai
You don’t have to say anything, I just want to let you know that I miss you so much
แค่นาทีเงียบงันที่เธอให้ฉัน ไม่ขอเธอมากกว่านี้
Kae nahtee ngiap ngun tee tur hai chun mai kor tur mahk gwah nee
Just the silent minute that you’ve given me, I won’t ask you for any more than this

(**) แล้วฉันก็จะไป จะไม่โทรมารบกวน
Laeo chun gor ja bpai ja mai toh mah rop guan
Now I’ll go, I won’t call and bother you
ไม่โทรมาวุ่นวาย ได้รู้ว่าเธอสบาย
Mai toh mah woon wai dai roo wah tur sabai
I won’t call and annoy you, I know you’re fine
อยู่กับคนที่เธอรัก เขารักเธอ
Yoo gup kon tee tur ruk kao ruk tur
With the person you love, and he loves you
ก็เข้าใจ ดีใจด้วยคน
Gor kao jai dee jai duay kon
I understand, I’m happy for you

(*,**)

Title: รักไม่มีเงื่อนไข / Ruk Mai Mee Ngeuan Kai (Love Has No Qualifications)
Artist: Nat Sakdatorn and Tol Vonthongchai (นัท – ต้อล)
Album: OST Love Sick the Series 2
Year: 2015

ความในใจที่ฉันและเธอปิดไว้
Kwahm nai jai tee chun lae tur bpit wai
The things in our hearts that you and I have hidden
ไม่กล้าแสดงออกไป
Mai glah sadaeng auk bpai
Not brave enough to show
ต้องเก็บเอาไว้อยู่อย่างนั้น
Dtaung gep ao wai yoo yahng nun
We must keep them in like that
เป็นอารมณ์ที่ลึกเกินความผูกพัน
Bpen ahrom tee leuk gern kwahm pook pun
It’s a feeling deeper than a connection
มันฟ้องเมื่อเราอยู่ใกล้กัน
Mun faung meua rao yoo glai gun
It indicates when we’re near each other
และมันไม่อาจห้ามใจ
Lae mun mai aht hahm jai
And I can’t stop it

(*) หยุดฟังเสียงของหัวใจ เปิดใจให้รักสักวัน
Yoot fung sing kaung hua jai bpert jai hai ruk suk wun
Stop listening to the voice of your heart and open your heart to love for once
ถ้าที่ตรงนี้มีกันและกัน จะกลัวอะไรทำไม
Tah tee dtrong nee mee gun lae gun ja glua arai tummai
If we have each other right here, why fear anything?

(**) แค่มีเพียงเราที่เข้าใจ ไม่ว่าเรื่องใดก็ไม่สำคัญ
Kae mee piang rao tee kao jai mai wah reuang dai gor mai sumkun
There’s just us who understand, no matter what the situation is, it’s not important
เพียงแค่มีเธอและมีฉัน เรารู้กันอยู่ข้างใน
Piang kae mee tur lae mee chun rao roo gun yoo kahng nai
There’s only you and me, we know each other inside
อย่ากลัวใครจะมองว่าผิด
Yah glua krai ja maung wah pit
Don’t be afraid anyone will see it as wrong
อย่ามัวต้องปิดต้องเก็บเอาไว้
Yah mua dtaung bpit dtaung gep ao wai
Don’t fixate on having to close up and hide it
เมื่อคำว่ารักไม่มีเงื่อนไข
Meua kum wah ruk mai mee ngeuan kai
When love doesn’t have any qualifications
มันอยู่ที่หัวใจ ของสองเรา
Mun yoo te ehua jai kaung saung rao
It’s in our hearts

ใครจะมีคำถามอะไรแบบไหน
Krai ja mee kum tahm arai baep nai
Whoever has any sort of questions
จะคิดจะมองแตกต่างยังไง
Ja kit ja maung dtaek dtahng yung ngai
However differently they think or look at us
คำตอบคือเธอเท่านั้น
Kum dtaup keu tur tao nun
The answer is only you

(*,**,**)

ของสองเรา
Kaung saung rao
Our hearts

Title: รักเธอคนเดียว / Ruk Tur Kon Diao (I Love Only You)
English Title: “One Love”
Artist: Nat Sakdatorn (ณัฐ ศักดาทร)
Album: [Single]
Year: 2015

ถ้าฉันนี้เป็นคนธรรมดาทั่วไป
Tah chun nee bpen kon tummadah tua bpai
If I was an average guy
ไม่ใช่ภาพสวยงามอย่างที่เธอวาดไว้
Mai chai pahp suay ngahm yahng tee tur waht wai
Not gorgeous like you imagine
ขอถามสักคำหนึ่ง จะมีสิทธิ์ไหมจะบอกคำนี้ไปกับเธอ
Kor tahm suk kum neung ja mee sit mai ja bauk kum nee bpai gup tur
I want to ask one question; would I have the right to tell you these words?

เพราะฉันไม่ใช่คนมีเวทมนตร์วิเศษ
Pror chun mai chai kon mee wet mot wiset
Because I’m not a person with magical powers
เนรมิตดวงดาวให้เธอก็คงไม่ไหว
Nayramit duang dao hai tur gor kong mai wai
I can’t change the stars for you

(*) ที่ฉันพอทำได้คือเอ่ยคำนี้ที่เก็บไว้ข้างใน
Nee chun por tum dai keu oey kum nee tee gep wai kahng nai
All I can do is say these words that I’ve kept inside
นี่คือสัญญาที่มาจากหัวใจ
Nee keu sunyah tee mah jahk hua jai
This is the promise that comes from my heart
ก็ไม่รู้จะเอ่ยคำไหนได้ดีกว่าสี่พยางค์
Gor mai roo ja oey kum nai dai dee gwah see payahng
But I don’t know what words are better than these four
ที่ฉันจะขอพูดไป
Tee chun ja kor poot bpai
That I want to say

(**) รักเธอคนเดียว แค่เท่านี้ที่ใจของฉันมี
Ruk tur kon diao kae tao nee tee jai kaung chun mee
I love only you, that’s all my heart has
คือรักแท้ให้เธอทุกนาที ให้เธอช่วยรับมันไปได้ไหม
Keu ruk tae hai tur took nahtee hai tur chuay rup mun bpai dai mai
It’s true love that I give to you at every moment, I want you to please accept it
รักเธอคนเดียว แม้จะดูเป็นคำสั้นๆ คำหนึ่งเท่านั้น
Ruk tur kon diao mae ja doo bpen kum sun sun kum neung tao nun
I love only you, though it seems like a few short words, only one phrase
แต่ว่ามันจะยาวนานแสนนาน ตราบที่มีลมหายใจ ขอให้เชื่อใจฉัน
Dtae wah mun ja yao nahn saen nahn dtrahp tee mee lom hai jai kor hai cheua jai chun
But it’s much longer than that, as long as I”m breathing, I want you to believe me

ก็รู้ว่าเท่าที่มี ไม่ได้มีเหมือนใคร
Gor roo wah tao tee mee mai dai mee meuan krai
I know that all I have isn’t as much as other people
รู้ว่าเท่าที่เป็น ไม่ได้เป็นเหมือนฝัน
Roo wah tao tee bpen mai dai bpen meuan fun
I know that all I am isn’t like your dreams

(*,**,*,**)

รักเธอคนเดียว แม้จะดูเป็นคำสั้นๆ คำหนึ่งเท่านั้น
Ruk tur kon diao mae ja doo bpen kum sun sun kum neung tao nun
I love only you, though it seems like a few short words, only one phrase
แต่ว่ามันจะยาวนานแสนนาน ตราบที่มีลมหายใจ ขอให้เชื่อใจฉัน
Dtae wah mun ja yao nahn saen nahn dtrahp tee mee lom hai jai kor hai cheua jai chun
But it’s much longer than that, as long as I”m breathing, I want you to believe me

Title: ยิ่งคุยยิ่งเหงา / Ying Kooey Ying Ngao (The More We Talk, the Lonelier I Get)
Artist: Nat Sakdatorn
Album: [Single]
Year: 2014

ในบางครั้งบางคราว อาจเหงาใจจะขาด
Nai bahng krung bahng krao aht ngao jai ja kaht
Sometimes I’m incredibly lonely
แต่ฉันเองพอจะทนไหวและไม่เป็นไร
Dtae chun eng por ja ton wai lae mai bpen rai
But I can endure it, it’s okay
อาจดูเหมือนบางที เธอหลงลืมกันไป
Aht doo meuan bahng tee tur long leum gun bpai
It might seem like sometimes you’ve forgotten me
แต่หัวใจฉันก็ยอมรับได้เรื่อยมา
Dtae hua jai chun gor yaum rup dai reuay mah
But my heart can continuously accept that

(*) เพียงแค่อย่างเดียวที่ยอมแพ้ และรู้สึกว่าเจ็บมากไป
Piang kae yahng diao tee yaum pae lae roo seuk wah jep mahk bpai
There’s only one thing that defeats me and makes me feel so hurt
คือการให้ฉันต้องอยู่ทนฟังว่าเธอมีใครในใจ
Keu gahn hai chun dtaung yoo ton fung wah tur mee krai nai jai
And that’s having me have to endure hearing that you have feelings for someone

(**) ยิ่งคุยกับเธอยิ่งเหงา ใจยิ่งเหงาเมื่อฉันฟังเธอ
Ying kooey gup tur ying ngao jai ying ngao meua chun fung tur
The more I talk with you, the lonelier I get, the lonelier my heart is when I listen to you
ได้ยินแต่เรื่องของเขา ชื่อของเขาที่เธอบรรยายออกมา
Dai yin dtae reuang kaung kao cheu kaung kao tee tur bunyai auk mah
I can only hear about him, his name that you keep describing
อยากจะคุยกันให้นานกว่านี้ หัวใจมันกลับอ่อนล้า
Yahk ja kooey gup hai nahn gwah nee hua jai mun glup aun lah
I want to talk with you for longer, but my heart ends up exhausted
ได้แต่เพียงอ้างว่าไม่มีเวลาจะคุย
Dai dtae piang ahng wah mai mee welah ja kooey
I can only claim that I don’t have time to talk

เป็นแค่เพื่อนคนหนึ่ง ในสายตาเธอมอง
Pen kae peuan kon neung nai sai dtah tur maung
I’m only a friend in your eyes
ตัวฉันเองก็เข้าใจแล้ว ทำใจรับไหว
Dtua chun eng gor kao jai laeo tum jai rup wai
I understand this, and I can accept it
อาจจะไร้ตัวตน ไม่สำคัญอะไร
Aht ja rai dtua dton mai sumkun arai
I might be invisible and unimportant to anything
แต่ฉันเองก็ไม่เคยหวังให้มากมาย
Dtae chune ng gor mai koey wun hai mahk mai
But I’ll never hope for too much

(*,**,**)

ได้แค่เพียงพูดลาไม่มีอะไรจะคุย
Dai kae piang poot lah mai mee arai ja kooey
I can only say good-bye, I don’t have anything to say to you

Title: ฉันยังอยู่ทั้งคน / Chun Yung Yoo Tung Kon (I’m Still Completely With You)
Artist: Nat Sakdatorn / ณัฐ ศักดาทร (Nat AF4)
Album: 361 องศา (361 Degrees)
Year: 2011

แผ่นหลัง ฉันมีให้เธอนั่งพิงผ่อนคลาย
Paen lung chun mee hai tur nung ping paun klai
I have a back for you to lean back against
ตักฉัน ฉันมีให้เธอได้นอนพักกาย
Dtuk chun chun mee hai tur dai naun puk gai
I have a lap for you to sleep and rest in
ฝ่ามือของฉันมีไว้ประคอง
Fah meu kaung chun mee wai prakaung
I have palms to support you
เมื่อเวลาเธอพลั้งพลาดไป
Meua welah tur palung plaht pai
When you slip up
ไม่ต้องกลัว ฉันไม่เคยห่างเธอ
Mai dtaung glua chun mai koey hahng tur
You don’t have to be afraid, I’m never far from you

ไหล่ฉัน ให้เธอเกาะไว้เมื่อเธอต้องการ
Lai chun hai tur gor wai meua tur dtaung gahn
I have a shoulder for you to cling to whenever you need to
วันไหน ที่เธอเหนื่อยใจและกายเหลือเกิน
Wun nai tee tur neuay jai lae gai leua gern
Whenever you’re both physically and mentally exhausted
กับการเดินทางที่แสนยาวไกล กับอะไรที่ต้องเผชิญ
Gup gahn dern tahng tee saen yao glai gup arai tee dtaung pachern
From walking a path that’s so long and far, from anything you must overcome
ไม่ต้องกลัว ฉันยังอยู่ทั้งคน
Mai dtaung glua chun yung yoo tung kon
You don’t have to be afraid, I’m still completely with you

(*) จะไม่ไปไหนเลย ฉันขอรับปากเธอไว้
Ja mai pai nai loey chun kor rup pahk tur wai
I won’t go anywhere, I give you my word
จะไม่ไปไหนไกล จะเหน็บจะหนาวเท่าไร
Ja mai pai nai glai ja nep ja nao tao rai
I won’t go far, no matter how cold it gets
จะไม่ไปไหนเลย จำไว้ จะเผชิญวันคืนที่รอ
Ja mai pai nai loey jum wai ja pachern wun keun tee ror
I won’t go anywhere, remember that, we’ll brave the awaiting days
อยู่ด้วยกันไป มีฉันและมีเธอ
Yoo duay gun pai mee chun lae mee tur
Together, you and I

อ้อมแขน ฉันมีเอาไว้เพื่อคอยปลอบใจ
Aum kaen chun mee ao wai peua koy plaup jai
I have arms to embrace you to comfort you
อกฉัน ฉันมีให้เธอมาซับน้ำตา
Auk chun chun mee hai tur mah sup num dtah
I have a chest for you to dry your tears
ตั้งแต่ในนาทีนี้เรื่อยไป ไม่ว่ามีสิ่งไหนเข้ามา
Dtung dtae nai nahtee nee reuay pai mai wah mee sing nai kao mah
From this moment on, no matter what comes at us
ไม่ต้องกลัว ฉันยังอยู่ทั้งคน
Mai dtaung glua chun yung yoo tung kon
You don’t have to be afraid, I’m still completely with you

(*,*,*)

Title: คิดถึงดังดัง / Kit Teung Dung Dung (Thinking of You Loudly)
Artist: Nat Sakdatorn / ณัฐ ศักดาทร (Nat AF4) ft. Kaew Zaza
Album: 361 องศา (361 Degrees)
Year: 2011

ห่วงจริงจริงนะ ฉันขอให้เธอดูแลตัวเองให้ดีนะ
Huang jing jing na chun kor hai tur doo lae dtua eng hai dee na
I really worry about you, I hope you take good care of yourself, okay?
ถึงว่าเราจะไกลกันไปห่างกันเท่าไหร่
Teung wah rao ja glai gun pai huang gun tao rai
Though however far we’re apart
แต่ใจฉันเองก็จะคอยตามเธอไป
Dtae jai chun eng gor ja koy dtahm tur pai
My heart still keeps following you

อย่าอดนอนนะ มื้อเช้าเธอควรจะกินอะไรให้อิ่มไว้
Yah aud naun na meu chao tur kuan ja gin arai hai im wai
Don’t lose any sleep, for breakfast you should eat something filling
แล้วระวังดีๆ เวลาจะไปไหนไกล
Laeo rawung dee dee welah ja pai nai glai
And be careful whenever you’re travelling far
ขับรถถ้าง่วงก็จอดไว้ นอนเอาแรงนะเธอ
Kup rot tah nguang gor jaut wai naun ao raeng na tur
If you’re feeling sleepy while driving, pull over, take a rest

ฉันเองอยู่ทางนี้ตั้งใจทุกวัน
Chun eng yoo tahng nee dtung jai took wun
I’m on this routine every day
เข้านอนเร็วๆทุกคืน
Kao naun rew rew took keun
I go to bed early every night
จะได้พบเธอในฝัน สิ่งที่ฉันไม่เคยลืม
Ja dai pob tur nai fun sing tee chun mai koey leum
So I can see you in my dreams, the things I’ll never forget
ใจมันก็คอยจะถามเธอทุกที
Jai mun gor koy ja tahm tur took tee
My heart will keep asking you every time

(*) คิดถึงฉันไหมคนดี (คิดถึงทุกวัน)
Kit teung chun mai kon dee (kit teung took wun)
Do you miss me, baby? (I miss you every day)
คิดถึงแค่ไหนขอฟัง (ทุกวินาที)
Kit teung kae nai kor fung (Took winatee)
I want to hear how much you think of me (Every second)
บอกฉันดังดัง เพราะรู้ไหมยิ่งฟังยิ่งทำให้นอนฝันดี
Bauk chun dung dung pror roo mai ying fung ying tum hai naun fun dee
Tell me loudly, because, do you know? The more I hear it, the sweeter dreams I have

(**) คิดถึงฉันไหมน่ะเธอ (คิดถึงจริงๆ)
Kit teung chun mai na tur (Kit teung jing jing)
Do you miss me? (I really miss you)
ตลอดเวลาหรือเปล่า (แน่ใจได้เลย)
Dtalaut welah reu plao (nae jai dai loey)
Forever? (I’m positive, for sure)
พูดมาให้ดังหน่อย ต้องการได้ยินบ่อยๆว่าคิดถึงกัน
Poot mah hai dung noy dtaung gahn dai yin boy boy wah kit teung gun
Say it loudly, I want to hear it often, that you’re thinking of me

อีกไม่นานนะ ไม่ช้าไม่นานจะเป็นเวลาที่เราฝัน
Eek mai nahn na mai chah mai nahn ja pen welah tee rao fun
Not too much longer, soon it’ll be time for us to sleep and dream
แล้วจะเป็นเวลา ที่เราได้เคียงข้างกัน
Laeo ja pen welah tee rao dai kiang kahng gun
And it’ll be the time that we can be next to each other
แต่วันนี้ฉันมองที่ดาว แทนดวงตาของเธอ
Dtae wun nee chun maung tee dao taen duang dtah kaung tur
But tonight I’m looking at the stars instead of your eyes

ฉันเองอยู่ตรงนี้ตั้งใจทุกวัน
Chun eng yoo tahng nee dtung jai took wun
I’m on this routine every day
เข้านอนเร็วๆทุกคืน
Kao naun rew rew took keun
I go to bed early every night
จะได้พบเธอในฝัน สิ่งที่ฉันไม่เคยลืม
Ja dai pob tur nai fun sing tee chun mai koey leum
So I can see you in my dreams, the things I’ll never forget
ใจมันก็คอยจะถามเธอ อยู่ทุกที
Jai mun gor koy ja tahm tur yoo took tee
My heart will keep asking you, every time

(*,**, *,**)
พูดมาให้ดังหน่อย ต้องการได้ยินบ่อยๆว่าคิดถึงกัน
Poot mah hai dung noy dtaung gahn dai yin boy boy wah kit teung gun
Say it loudly, I want to hear it often, that you’re thinking of me