Musketeers

All posts tagged Musketeers

Title: ใจความสำคัญ / Jai Kwahm Sumkun (The Heart of Importance)
Artist: Musketeers
Album: OST รักหมดแก้ว Love On The Rocks
Year: 2014

เรื่องราวในวันนั้น ความฝันของเธอและฉัน
Reuang rao nai wun nun kwahm fun kaung tur lae chun
The memories of those days, the dreams of you and I
ยังไม่คิดจะผูกพัน แค่มีกันมันไปอย่างนั้น
Yung mai kit ja pook pun kae mee gun mun bpai yahng nun
We still haven’t thought of connecting, just having each other like that

(*) เมื่อเรานั้นคิดจะปิด ทุกความสัมพันธ์ใดๆ
Meua rao nun kit ja bpit took kwahm sumpun dai dai
When we think of closing off every relationship
ร่างกายมีเพียงแค่ฉันและเธอ
Rahng gai mee piang kae chun lae tur
There’s only you and me around
และในวันที่มันเปิด ยอมรับเรื่องราวไม่ได้
Lae nai wun tee mun bpert yaum rup reuang rao mai dai
And when we open up and can’t accept the situation
สุดท้ายว่าเรามีกันเสมอ
Soot tai wah rao mee gun samur
In the end, we always have each other

(**) เมื่อก่อนเราไม่คิดจะรัก เเละเรายังไม่เข้าใจ
Meua gaun rao mai kit ja ruk lae rao yung mai kao jai
Before we never thought about love and still didn’t understand
ว่าอะไรที่โยงใยความผูกพัน
Wah arai tee yohng yai kwahm pook pun
What a relationship was
เติบโตแล้วได้เรียนรู้ ในวันที่สายเกินไป
Dterp dtoh laeo dai rian roo nai wun tee sai gern bpai
We grew and learned when it was too late
ว่าอะไรมันคือใจความสำคัญ
Wah arai mun keu jai kwahm sumkun
What is the heart of importance

(***) ฉันและเธอ
Chun lae tur
You and I

ลองค้นอีกที สิ่งที่มียังเหลืออยู่ไหม
Laung kon eek tee sing tee mee yung leua yoo mai
Try searching again, is there anything left?
อาจจะสาย อาจจะหาย คงไม่สายเกินไปใช่ไหม
Aht ja sai aht ja hai kong mai sai gern bpai chai mai
It might be late, it might disappear, it’s probably too late, isn’t it?

(*,**,***,***,***,***,**,**)

(****) ไม่ใช่ความรักที่เราฝันใฝ่ มันคือความรักที่เราเข้าใจ
Mai chai kwahm rukt ee rao fun fai mun ke kwahm ruk tee rao kao jai
It’s not the love we’ve dreamed of, it’s the love we understand

(****,****)

Title: งานเต้นรำ / Ngahn Dten Rum (Ball)
Artist: Musketeers
Album: Uprising
Year: 2012

โอ้ว เธอ ฉันขอเธอเต้นรำสักครั้ง
Oh tur chun kor tur dten rum suk krung
Oh, I want you to dance just once
โอ้วเธอคนดี แค่เธอกับฉันในคืนนี้
Oh tur kon dee kae tur gup chun nai keun nee
Oh, you, sweetheart, just you and me tonight

(*) ให้เหลือแค่เพียงเสียงในเพลง
Hai leua kae piang siang nai pleng
All that’s remaining is just the sound of the music
ที่ร้องบรรเลงในงานเต้นรำสุดท้าย
Tee raung bunleng nai ngahn dten rum soot tai
That’s singing for the last dance
แต่เสียงในใจกลับเหงาลงไป
Dtae siang nai jai glup ngao long bpai
But the voice in my heart returns to being lonely
ไม่เหลืออะไรนอกจากในคืนนี้
Mai leua arai nauk jahk nai keun nee
I don’t have anything left except tonight

(**) ขอให้จดจำ ทุกท่วงทำนอง ที่เราเคยได้ร้อง
Kor hai jot jum took tuang tahmnong tee rao koey dai raung
Please remember every melody that we once sang
ที่รักกันมานาน สุดท้ายต้องจากกัน
Tee ruk gun mah nahn soot tai dtaung jahk gun
We’ve loved each other for so long, but in the end, we must separate
ฉันเองก็เข้าใจ น้ำตาที่ไหล ก็เพราะยัง คงรักเธอ
Chun eng gor kao jai num dtah tee lai gor pror yung kong ruk tur
I understand that the tears that are flowing are because I still love you

เธอ ที่รักเธอแสนดีเสมอ ไม่ได้พบเจอ
Tur tee ruk tur saen dee samur mai dai pob jur
You, I’ll always love you, my sweetheart, we can’t meet
แต่งานเลี้ยงก็คงต้องจบลง
Dtae ngahn liang gor kong dtaung job long
But the ball must come to an end

(*,**,**,**)

Title: นิทาน / Nitahn (Fable)
Artist: Musketeers
Album: Uprising
Year: 2012

มีหนึ่งเรื่องราว ตำนานเล่าขาน
Mee neung reuang rao dtum nahn laeo kahn
There’s one story, a narrated legend
เวลาช้านาน ได้โปรดฟัง
Welah chah nahn dai bproht fung
From a long time ago, please listen
กระต่ายตัวน้อย เฝ้ามองดวงจันทร์
Gradtai dtua noy fao maung duang jun
A small rabbit looked at the moon
ที่เดิมทุกวัน ไม่ห่างไกล
Tee derm took wun mai hahng glai
From the same place every day, never far

(*) สวยงาม โอ้จันทรา ดวงดารา ส่องลงมา
Suay ngahm oh juntrah duang dahrah saung long mah
It was so beautiful, oh, the moon and stars shone down
ช่างเฉิดฉาย ฝันไป จะวันนึง จะวันใด
Chahng chert chai fun bpai ja wun neung ja wund ai
It was so bright, he dreamed that one day, some day
จะไขว่และคว้ามา
Ja kwai lae kwah mah
He’d reach it

(**) มันก็เลยต้องปีน ปีนให้สูงขึ้นไป
Mun gor loey dtaun bpeen bpeen hai soong keun bpai
So he had to climb, climb up and up
ไม่ว่าสูงเท่าใด
Mai wah soong tao dai
No matter how high he was
มันก็เลยต้องปีน ปีนให้สูงขึ้นไป
Mun gor loey dtaung bpeen bpeen hai soong keun bpai
So he had to climb, climb up and up
จะยากเย็นเท่าไร
Ja yahk yen tao rai
However difficult it was
จะต้องเจ็บกี่ครั้ง ตกลงมากี่หน
Ja dtaung jep gee krung dtok long mah gee hon
However many times he was hurt, however many times he fell
สิ่งเดียวคือต้องอดทน
Sing diao keu dtaung aut ton
The one thing was that he had to endure it
ลำบากลำบน เพื่อใฝ่และฝัน
Lumbahk lum bon peua fai lae fun
Fighting through for his hopes and dreams
จะต้องเจ็บกี่ครั้ง และต้องเจ็บกี่ครั้ง
Ja dtaung jep gee krung lae dtaung jep gee krung
However many times he would be hurt, and he was hurt many times

สิ่งเดียวที่รู้ คือในตอนนี้ จะกี่วิธี จะขึ้นไป
Sing diao tee roo keu nai dtaun nee ja gee witee ja keun bpai
The only thing he know was that right now, there were ways to get higher
กระต่ายตัวน้อย ไม่คอยความฝัน
Gradtai dtua noy mai koy kwahm fun
The little rabbit didn’t wait for his dreams
เมื่อสิ่งที่หวัง ช่างห่างไกล
Meua sing tee wung chahng hahng glai
When the things he hoped for were so far away

(*,**)

โอ้อันว่าของสูงแม้หมายปองต้องใจ
Oh un wah kaung soong mae mai bpaung dtaung jai
Oh, it was very high, though he was determined
จะทำยังไรจะคว้ามา
Ja tum yung rai ja kwah mah
He’d do anything to grasp it
โอ้อันว่าของสูงแม้หมายปองต้องใจ
Oh un wah kaung soong mae mai bpaung dtaung jai
Oh, it was very high, though he was determined
จะทำยังไรจะคว้ามา
Ja tum yung rai ja kwah mah
He’d do anything to grasp it
โอ้อันว่าของสูงแม้หมายปองต้องใจ
Oh un wah kaung soong mae mai bpaung dtaung jai
Oh, it was very high, though he was determined
จะทำยังไรจะคว้ามา
Ja tum yung rai ja kwah mah
He’d do anything to grasp it

(**)
และในตอนสุดท้าย ถ้าคลาดเคลื่อนสิ่งนั้น
Lae nai dtaun soot tai tah klaht kleuan sing nun
And in the end, if that thing was incorrect

แต่ฉันก็จะยอม
Dtae chun gor ja yaum
But I’ll give in

Title: เช้าวันจันทร์ / Chao Wun Jun (Monday Morning)
Artist: Musketeers
Album: Uprising
Year: 2012

ฉันยังคงเหงา และยังคงเศร้า
Chun yung kong ngao lae yung kong sao
I’m still lonely and still sad
คิดถึงวันเก่า ที่เคยได้ผ่าน
Kit teung wun gao tee koey dai pahn
I miss the old days that have passed by
แก่ลงทุกวัน ยังนอนฝันละเมอ เพ้อ
Glaeng took wun yung naun fun lamur pur
In the middle of every day, I still crazily daydream

(*) นั่งอยู่คนเดียว มันช่างเปลี่ยวใจ
Nung yoo kon diao mun chahng bpliao jai
Sitting alone is so lonely
ฉันคิดถึงใคร เปิดเพลงดังๆ
Chun kit teung krai bpert pleng dung dung
When I’m missing someone, I turn up the music
เศร้าอยู่ในใจ ฉันกลัวเหลือเกิน
Sao yoo nai jai chun glua leua gern
I’m sad in my heart, I’m so afraid

(**) ถ้าหากว่าวันพรุ่งนี้ ไม่ใช่เช้าวันจันทร์
Tah hahk wah wun proong nee mai chai chao wun jun
If tomorrow wasn’t Monday morning
คงไม่ทำให้ฉัน ไม่ให้ฉันเศร้าใจ
Kong mai tum hai chun mai hai chun sao jai
It wouldn’t make me, wouldn’t make me depressed
รักเราในวันวาน วันที่เธอทิ้งไป ในเช้าวันใหม่
Ruk rao nai wun wahn wun tee tur ting bpai nai chao wun mai
Our love during the sweet days, the day that you left me, the morning of a new day
อยากหยุดเวลาเอาไว้ วันอาทิตย์เที่ยงคืน
Yahk yoot welah ao wai wun ahtit tiang keun
I want to stop the time on Sunday at midnight
แต่คงจะไม่อาจฝืนเมื่อเวลาหมุนไป
Dtae kong ja mai aht feun meua welah moon bpai
But I probably shouldn’t resist when time moves on
ฉันยังคงไม่ลืม ไม่ว่าวันไหนๆ
Chun yung kong mai leum mai wah wun nai nai
I still won’t forget, no matter what day it is
วันที่เธอทิ้งไป ในเช้าวันจันทร์
Wun tee tur ting bpai nai chao wun jun
The day you left me on a Monday morning

เรื่องราววันนั้น ฉันยังฝังใจ
Reuang rao wun nun chun yung fung jai
The stories of that day are still imprinted in my heart
เสียงที่เธอบอก ว่าจะต้องไป
Siang tee tur bauk wah ja dtaung bpai
Your voice telling me that you had to go
เก็บข้าวของของเธอ โยนมันทิ้งไป
Gep kao kaung kaung tur yohn mun ting bpai
Keep your news, throw it away
ยังทำใจไม่ได้
Yung tum jai mai dai
I still can’t accept it

(*,**)
เมื่อเธอมีคนใหม่ ในเช้าวันจันทร์
Meua tur mee kon mai nai chao wun jun
When you got someone new on a Monday morning

Title: รออยู่ที่เดิม / Ror Yoo Tee Derm (Waiting in the Same Place)
Artist: Musketeers
Album: Uprising
Year: 2012

หันมองไปตรงนั้น ที่เคยมีเธอและฉันอยู่
hun maung bpai dtrung nun tee koey mee tur lae chun yoo
Turning and looking over there where you and I once were
เธอเองคงไม่รู้ฉันเฝ้าดู อยู่ทุกวัน
Tur eng kong mai roo chun fao doo yoo took wun
You probably don’t realize that I look every day
ที่ตรงนั้นที่เธอและฉัน นัดมาเจอกัน
Tee dtrong nun tee tur lae chun nut mah jur gun
That place where you and I went out together to
ภาพจางๆ จากวันนั้นก็หวนย้อนคืนมา
Pahp jahng jahng jahk wun nun gor won yaun keun mah
The visions from that day have faded, but the’re coming back

(*) แต่ว่าฉันก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เธออยู่ไหน
Dtae wah chun gor mai roo wah dtaun nee tur yoo nai
But I don’t know where you are now
เธอเป็นยังไงเป็นอย่างฉันบ้างหรือเปล่า
Tur bpen yung ngai bpen yahng chun bahng rue bplao
How are you? Are you like me?
นานซักเพียงใดที่ไม่เคยได้รับรู้
Nahn suk piang dai tee mai koey dai rup roo
I’ll never be able to acknowledge how long it’s been
ได้ยินข่าวคราว จากเธอ
Dai yin kao krao jahk tur
Since I heard the news from you

(**) ก็ยังคงรอ รอเธออยู่ที่เดิม นับตั้งแต่เรามาจากกันไป
Gor yung kong ror ror tur yoo tee derm nup dtung dtae rao mah jahk gun bpai
But I’m still waiting, waiting for you in the same place, ever since we split up
ก็รู้เลยว่าเหงาเป็นยังไง จากเป็นวันจะเป็นเดือน
Gor roo loey wah ngao bpen yung ngai jahk bpen wun ja bpen deuan
I know what loneliness feels like from the days that became months
จากกี่เดีอนนานเป็นปีที่เราห่างไกล แต่ว่าเธอจะรู้ไหม
Jahk gee deuan nahn bpen bpee tee rao hahng glai dtae wah tur ja roo mai
From the many months that long since became years since we separated, but do you know?
ที่ตรงนี้ยังมีใคร ยังรอเธออยู่ที่เดิม
Tee dtrong nee yung mee krai yung ror tur yoo tee derm
There’s still someone right here, still waiting for you in the same place

นับตั้งแต่วันนั้น ยังเป็นคนเดิมไม่เคยเปลี่ยน
Nup dtung dtae wun nun yung bpen kon derm mai koey bplian
Ever since that day, I’ve still been the same person, never changing
ฉันเองก็ยังเขียนบันทึกเล่มเดิมอยู่ทุกวัน
Chun eng gor yung kian bun teuk lem derm yoo took wun
I still write the same notes every day
จดบันทึกถึงเธอและฉัน ก่อนนั้นเคยมีกัน
Jot bun teuk teung tur lae chun gaun nun koey mee gun
Notes of you and me from before when we were once together
ที่ต้นไม้ต้นนั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิม
Tee dton mai dton nun gor yung yoo meuan derm
At that tree that’s still in the same place

(*,**,*,**)

ยังรอเธออยู่ที่เดิม
Yung ror tur yoo tee derm
I’m still waiting for you at the same place

Title: ความทรงจำ / Kwahm Song Jum (Memories)
Artist: Musketeers
Album: Left Right and Something
Year: 2010

วันเวลาที่ผ่านมา จะเร็วจะช้าไม่เคยลบเลือนไป
Wun welah tee pahn mah ja rew ja chah mai koey lop leuan bpai
The days that have passed by, whether they passed fast or slow, will never fade away
ภาพวันที่เคยสุข ฉันรู้สึกว่ายังมีฉันและเธอเสมอ
Pahp wun tee koey sook chun roo seuk wah yung mee chun lae tur samur
The visions of the fun days make me feel like you and I are still together, always
ไม่ว่าดวงใจเธอเจ็บช้ำ
Mai wah duang jai tur jep chum
No matter if your heart’s broken
ภาพความทรงจํายังคอยย้ำ ให้คิดถึงเธออยู่
Pahp kwahm song jum yung koy yum hai kit teung tur yoo
The memories still replay, making me miss you

จะทําสักเท่าไรให้เธอรู้
Ja tum suk tao rai hai tur roo
How much should I do to make you realize
ว่าใจของฉันยังมันจําเสมอ
Wah jai kaung chun yung mun jum samur
That my heart still remembers, always?
ไม่เคยจะลืมเลือน
Mai koey ja leum leuan
I’ll never forget

(*) ก็เธอจะอยู่ในใจฉัน
Gor tur ja yoo nai jai chun
You’ll be in my heart
คืนวันเก่าๆ ยังคอยย้ำ
Keun wun gao gao yung koy yum
The old days still repeat

(**) อยู่ในช่วงเวลา จะนานจะช้ายังยืนที่เก่า
Yoo nai chuang welah ja nahn ja chah yung yeun tee gao
In the moment, be it long or short, I’m still standing in the same place
ข่มตาสักเท่าไร ไม่ลืมภาพเรา
Kom dtah suk tao rai mai leum pahp rao
However much I close my eyes, I won’t forget our image
ยิ่งทําให้เหงา จนทนไม่ไหว
Ying tum hai ngao jon ton mai wai
The more it makes me lonely until I can’t take it
เมื่อไหร่ที่เธอจะกลับมา
Meua rai tee tur ja glup mah
When will you come back?

ว่าใจของฉันยังมันจําเสมอ
Wah jai kaung chun yung mun jum samur
My heart still always remembers
ไม่เคยจะลืมเลือน
Mai koey ja leum leuan
It’ll never forget

(*,**)

(***) ทําไมดวงใจยังห่วงหา และคิดถึงเธออยู่
Tummai duang jai yung huang hah lae kit teung tur yoo
Why does my heart still search for and miss you?
ยังจําทุกๆ สิ่งทุกๆ อย่าง
Yung jum took took sing took took yahng
I still remember every last thing
และเมื่อไหร่จะลบเลือนเธอจากใจ
Lae meua rai ja lop leuan tur jahk jai
And when will I erase you from my heart?
คงไม่มีวันจะลืมเธอ
Kong mai mee wun ja leum tur
I’ll probably never forget you

(*)

อยู่ในช่วงเวลา จะนานจะช้ายังยืนที่เก่า
Yoo nai chuang welah ja nahn ja chah yung yeun tee gao
In the moment, be it long or short, I’m still standing in the same place
ข่มตาสักเท่าไร ไม่ลืมภาพเรา
Kom dtah suk tao rai mai leum pahp rao
However much I close my eyes, I won’t forget our image
ยิ่งทําให้เหงา จนทนไม่ไหว
Ying tum hai ngao jon ton mai wai
The more it makes me lonely until I can’t take it
เธอคงไม่คิดจะกลับมา
Tur kong mai kit ja glup mah
You’ll probably never think of coming back

(***)

ก็เธอจะอยู่ในใจฉัน
Gor tur ja yoo nai jai chun
But you’ll be in my heart
คืนวันเก่าๆ ยังคอยย้ำ
Keun wun gao gao yung koy yum
The old days will keep repeating

Title: ของขวัญ / Kaung Kwun (Gift)
Artist: Musketeers
Album: Left Right and Something
Year: 2010

มีเรื่องราวมากมาย ที่ไม่มีใครได้ฟัง
Mee reuang rao mahk mai tee mai mee krai dai fung
There are many stories that no one has heard
คำพูดนับร้อยพัน ที่ต้องการเอื้อนเอ่ย
Kum poot nup roy pun tee dtaung gahn euam oey
There are hundreds of thousands of words that need to be said
ไม่ว่าจะนานสักเท่าไร
Mai wah ja nahn suk tao rai
No matter how long
ยังยืนยันคำเดิมเสมอ ไม่เคยเปลี่ยน
Yung yeun yun kum derm samur mai koey bplian
I still stand by the same words forever, unchanging

(*) เธอทำให้ฉันรู้และเข้าใจคำว่าสองเรา
Tur tum hai chun roo lae kao jai kum wah saung rao
You made me realize and understand the word “us”
ไม่ว่าจะร้อนหรือว่าจะหนาวก็ไม่กลัว
Mai wah ja raun reu wah ja nao gor mai glua
No matter if it’s hot or cold, I won’t be afraid
มีเธอที่รักข้างในจิตใจ
Mee tur tee ruk kahng nai jti jai
I have you, sweetie, in my mind
ให้ฉันก้าวเดินต่อไป ต่อจากนี้
Hai chun gao dern dtor bpai dtor jahk nee
Making me continue walking forward from now on

(**) เธอและฉัน จับมือเคียงกันนับจากนี้
Tur lae chun jup meu kiang gun nup jahk nee
You and I, holding hands from now on
ผ่านความเดียวดายที่สองเรานั้นเคยมี
Pahn kwahm diao dai tee saung rao nun koey mee
Passing by the loneliness the two of us once had
เมื่อมีเธอคนที่แสนดีอยู่ตรงนี้
Meua mee tur kon tee saen dee yoo dtrong nee
When I have you, my wonderful sweetheart, right here

(***) มากกว่านั้น ยิ่งมีกันและกันมากแค่ไหน
Mahk gwah nun ying mee gun lae gun mahk kae nai
It’s more than that, however much more we have each other
มีเพียงคำว่ารักที่สองเรานั้นเข้าใจ
Mee piang kum wah ruk tee saung rao nun kao jai
There’s only the word “love” that the two of us understand
รักเพียงเธอและตลอดไป แค่เธอกับฉัน
Ruk piang tur lae dtalaut bpai kae tur gup chun
I’ll love only you forever, just you and I

และนับจากนี้ไป ทุกเรื่องราวที่ได้ฟัง
Lae nup jahk nee bpai took reuang rao tee dai fung
And from now on, every story we’ve heard
คำพูดทุกถ้อยคำที่คอยย้ำเตือนใจ
Kum poot took toy kum tee koy yum dteuan jai
Every word that keeps reminding us
ไม่ว่าจะไกลสักเท่าไร
Mai wah ja glai suk tao rai
Regardless how far
เพียงมีเธอคนดีอย่างนี้ ไม่ไหวหวั่น
Piang mee tur kon dee yahng nee mai wai wun
I have only you, baby, like this, never shaken

(*,**,***,*,**,***)

จะมีเพียงสองเราต่อจากนี้ แค่เธอกับฉัน
Ja mee piang saung rao dtor jahk nee kae tur gup chun
There’ll only be the two of us from now on, just you and I

Title: แค่คุณ / Kae Koon (Just You)
Artist: Musketeers
Album: Uprising
Year: 2012

รู้ไหมว่าเราเจอกันครั้งแรกตอนไหน
Roo mai wah rao jur gun krung raek dtaun nai
Do you know when we first met?
ความทรงจำเกิดขึ้นเมื่อไหร่
Kwahm song jum gert keun meua rai
When did the memories begin?
เมื่อไหร่ที่ทำให้เราสองคนเริ่มหวั่นไหว
Meua rai tee tum hai rao saung kon rerm wun wai
When did they start to make the two of us waver?
หรือจะเป็นในตอนที่คุณต้องนอนเสียใจ
Reu ja pen nai dtaun tee koon dtaung naun sia jai
Or was it when you were sleeping, upset?
หรือว่าตอนที่เราต้องไกล
Reu wah dtaun tee rao dtaung glai
Or when we had to be far apart?
มันทำผมได้รู้ว่าคิดถึงแต่คุณ
Mun tum pom dai roo wah kit teung dtae koon
It makes me realize that I only think about you

(*) และในตอนนี้ ในเวลานี้ ล่วงเลยมานานเป็นปี
Lae nai dtaun nee nai welah nee luang loey mah nahn pen pee
And now, at this moment, many years have passed by
ให้ดวงดาวนั้นเป็นเหมือนพยานรัก
Hai duang dao nun pen meuan payahn ruk
Let the stars be a witness to my love

(**) ขอสัญญาว่าจะรักเพียงคุณ ว่าจะรักแค่คุณ
Kor sunyah wah ja ruk piang koon wah ja ruk kae koon
I promise that I’ll love only you, that I’ll love just you
ว่าจะรักแค่คุณ เท่านั้น
Wah ja ruk kae koon tao nun
That I’ll love just you alone
นานแสนนานก็จะรักเพียงคุณ ก็จะรักแค่คุณ
Nahn saen nahn gor ja ruk piang koon gor ja ruk kae koon
For a long time, I’ll love only you, I’ll love just you
อยากจะมีแค่คุณคนเดียว
Yahk ja mee kae koon kon diao
I just want you alone

คืนวันที่เราเคยมีแต่ความเหงาใจ
Keun wun tee rao koey mee dtae kwahm ngao jai
The nights and days we once had only loneliness
เมื่อมีคุณเข้ามาชิดใกล้
Meua mee koon kao mah chit glai
When I have you come near
ก็อบอุ่นใจดังไฟที่ร้อนตอนเหน็บหนาว
Gor op oon jai dung fai tee raung dtaun nep nao
I’m warm, like a hot fire on a cold day

(*,**)

ลืมเรื่องราวที่ได้เคยบอบช้ำ
Leum reuang rao tee dai koey baup chum
Forget the memories that once hurt us
ทิ้งมันแล้วโยนมันไปไกล
Ting mun laeo yohn mun pai glai
Leave them, throw them far away
แล้วในวันพรุ่งนี้ก็จะมีแค่เพียงเรา
Laeo naiw un proong nee gor ja mee kae piang rao
And tomorrow, there will be only us
ไม่มีใครต้องเหงา และไม่มีใครต้องเศร้า
Mai mee krai dtaung ngao lae mai mee krai dtaung sao
No one has to be lonely, and no one has to be sad
สองเราเดินเคียงกันไป
Saung rao dern kaing gun pai
With the two of us walking side by side

(**,**)

Title: Dancing
Artist: Musketeers
Album: Uprising
Year: 2012

ตื่นลืมตาขึ้นมา ในเมืองที่มีแต่ปัญหา
Dteun leum dtah keun mah nai meuang tee mee dtae punhah
Waking up and opening your eyes in a country with only problems
มองขึ้นไปบนฟ้า
Maung keun pai bon fah
Looking up at the sky
สิ่งใดที่เราตามหาไขว่คว้าตั้งมากมาย
Sing dai tee rao dtahm hah kwai kwah dtung mahk mai
Anything we’re searching for can be grabbed
ความฝันนั้นยิ่งใหญ่กว่าจะเจอ
Kwahm fun nun ying yai gwah ja jur
Our dreams are greater than what we face

เติบโตจนวันนี้ ยังไม่เคยมีความรัก
Dterp dtoh jon wun nee yung mai koey mee kwahm ruk
Growing to this day and still having never been in love
อยากที่จะรู้จัก กลับโดนมาลวงหลอกกัน
Yahk tee ja roo juk glup dohn mah luang lauk gun
You want to get to know people, and in return get deceived
เงินซื้อได้ทุกอย่าง ความรักไม่มีค่ามากกว่าทอง
Ngern seu dai took yahng kwahm ruk mai mee kah mahk gwah taung
Money can buy everything, love isn’t more precious than gold

(*) Oh baby baby hi มาเถอะยังไม่สาย
Oh baby baby hi mah tur yung mai sai
Oh baby, baby, hi, c’mon, it’s not too late
let’s breaking out the Door โว้ โว โว โว โว่
Let’s breaking out the door oh oh oh
Let’s breaking out the door oh oh oh
Say hi ถ้าขาเธอยังไม่ตาย
Say hi tah kah tur yung mai dtai
Say hi, if your legs are still working
let’s dancing on the floor โว้ โว โว โว โว่
Let’s dancing on the floor oh oh oh
Let’s dancing on the floor oh oh oh

ข้างนอกยังคงมีรถเต็มถนน
Kahng nauk yung kong mee rot dtem tanon
Outside, cars still fill the streets
ไม่ต่างอะไรกับคนที่ดิ้นรนด้วยความฝัน
Mai dtahng arai gup kon tee din ron duay kwahm fun
It’s no different than people struggling with their dreams
ชีวิตมันไม่ง่าย แต่มันก็ไม่ได้ยาก
Cheewit mun mai ngai dtae mun gor mai dai yahk
Life isn’t easy, but it isn’t difficult
ปล่อยใจไปกับเพลง ting ding ding ting ding ding
Ploy jai pai gup pleng ting ding ding ting ding ding
Let your heart go with the music, ting ding ding, ting ding ding

(*)

ความรัก ความฝัน ผู้คนเป็นล้านๆ
Kwahm ruk kwahm fun poo kon pen lahn lahn
The number of love, dreams, and people are in the millions
ความรัก ความฝัน ใช้เงินเป็นล้านๆ
Kwahm ruk kwahm fun chai ngern pen lahn lahn
The amount spent on love and dreams is in the millions
ความรัก ความฝัน ผู้คนเป็นล้านๆ
Kwahm ruk kwahm fun poo kon pen lahn lahn
The number of love, dreams, and people are in the millions
ความรัก ความฝัน
Kwahm ruk kwahm fun
Love and dreams

(*,*)

Title: อยากให้เธอลอง / Yahk Hai Tur Laung (I Want You to Try)
Artist: Musketeers
Album: Uprising
Year: 2012

เห็นเธอดินมาไกลๆ ไม่รู้ว่าเธอเป็นใคร
Hen tur dern mah glai glai mai roo wah tur pen krai
I saw you walking from far away, I don’t know who you are
หน้าเธอสวยที่สุดเลย ท่ามกลางผู้คนมากมาย
Nah tur suay tee soot loey tahm glahng poo kon mahk mai
Your face is the prettiest in the midst of a crowd
สายตาเธอเป็นประกาย อย่างนางฟ้าอยู่ตรงนี้
Sai dtah tur pen pragai yahng nahng fah yoo dtrong nee
Your eyes are sparkles, like an angel is standing right here

อยากจะมอง อยากจะมอง
Yahk ja maung yahk ja maung
I want to look, I want to look
อยากมอง ลึกเข้าไป อยากจะรู้ในใจเธอนั้นคิดอะไร
Yahk maung leuk kao pai yahk ja roo nai jai tur nun kit arai
I want to look deep inside you, I want to know what your heart’s feeling
เธอจะเหงา เธอจะเหงา
Tur ja ngao tur ja ngao
Are you lonely? Are you lonely?
เธอจะเหงา เหมือนกันบ้างไหมเธอ
Tur ja ngao meuan gun bahng mai tur
Are you lonely like I am?

(*) แค่อยากให้เธอได้รู้ อยากให้เธอลอง
Kae yahk hai tur dai roo yahk hai tur laung
I just want you to know, I want you to try
เธออาจจะยังไม่พร้อม จะยอมรักใครจริงสักคน
Tur aht ja yung mai praum ja yaum ruk krai jing suk kon
You might not be ready to really love someone yet
โอกาสดีๆ อย่างนี้จะมีอีกกี่หน
Ohgaht dee dee yahng nee ja mee eek gee hon
How many times do you get a good opportunity like this?
จะเป็นไปได้ไหม ให้เราสองคนได้มาคุยกัน
Ja pen pai dai mai hai rao saung kon dai mah kooey gun
Could it ever be? Could the two of us talk together?

ค่ำคืนที่ดูเดียวดาย ฉันรอก็กลัวจะสาย
Kum keun tee doo diao dai chun ror gor glua ja sai
The night seems lonely, if I wait, I’m afraid it’ll be too late
อยากจะขอ เข้าไปทัก
Yahk ja kor kao pai tuk
I want to ask you, to say hello
ผู้คนก็เริ่มจางไป เวลาก็เริ่มหมดไป
Poo kon gor rerm jahng pai welah gor rerm mot pai
The other people are beginning to fade away, time is beginning to run out
หยุดไม่ไหว ใจดวงนี้
Yoot mai wai jai duang nee
I can’t stop this heart

เที่ยงคืนสิบห้านาที ฉันนั้นแค่อยากขอ
Tiang keun sip hah natee chun nun kae yahk kor
12:15pm, I just want to ask…

(*,*,*)