Morning Soon

All posts tagged Morning Soon

Title: มีสไตล์มีสตางค์ / Mister Mee Sadtahng (Mr. Moneybags)
Artist: Morning Soon
Album: [Single]
Year:

อยากจะรู้เหลือเกิน ว่ารักเป็นไง ที่เคยฝันที่ใฝ่ที่ใครพูดกัน
Yahk ja roo leua gern wah ruk bpen ngai tee koey fun tee fai tee krai poot gun
I really want to know how love is, is it like I once dreamed of, like people have told me?
จะต้องรวยหรือเปล่า ต้องมีสไตล์หรือเปล่า มันจะไหวไหมเรา ก็ยังถามใจ
Ja dtaung ruay reu bplao dtaun gmee style reu bplao mun ja wai mai rao gor yung tahm jai
Must I be rich? Must I be stylish? Am I capable? I’m still asking my heart

จนพบเธอก็เริ่มมั่นใจ อยากจะดีเหมือนใครให้เธอหันมอง
Jon pob tur gor rerm mun jai yahk ja dee meuan krai hai tur hun maung
Until I met you, then I started to be certain, I want to be good like everyone else to get you to look
ให้เธอรักให้เธอหลงอย่างที่เคยหมายปองต้องการ ติดที่ฉันมันมีแค่หัวใจ
Hai tur ruk hai tur long yahng te ekoey mai bpaung dtaung gahn dtit tee chun mun mee kae hua jai
To get you to love me, to get you to fall for me like you’ve ever desired, the only catch is that I only have a heart

(*) รถราไม่มีเงินไม่พอใช้ รับได้หรือเปล่า ก็อยากจะมีอย่างเขา
Rot rah mai mee ngern mai por chai rup dai reu bplao gor yahk ja mee yahng kao
I don’t have a car, I don’t have enough money, could you accept me? I want to have things like they do

(**) ก็อยากจะมีสไตล์ติดที่ไม่มีสตางค์ ก็อยากจะเป็นคนดังโชว์พลังยิ่งใหญ่
Gor yahk ja mee style dtit tee mai mee sadtahng gor yahk ja bpen kon dung show plung ying yai
I want to be stylish, but the catch is I don’t have money, I want to be someone famous and show off my influence
ติดที่ฉันเองก็ยังไม่มี ให้เธอมาสนใจใยดี คงไม่ไหว (คงไม่ไหว)
Dtit tee chun eng gor yung mai mee hai tur mah son jai yai dee kong mai wai (kong mai wai)
But the catch is I still don’t have anything to make you interested in me, it’s probably not possible (It’s probably not possible)

(***) แต่หากว่ามีสตางค์มันก็คงมีสไตล์ เธออยากจะเอาอะไรตามสบายได้หมด
Dtae hahk wah mee sadtahng mun gor kon gmee style tur yahk ja ao arai dtahm sabai dai mot
But if I had money, I’d be stylish, I could give you whatever you wanted
แต่ฉันให้เธอแค่ใจเพียวๆ ฉันรักเธอแค่เพียงคนเดียว ไม่มีลด (ไม่มีลด)
Dtae chun hai tur kae jai piao piao chun ruk tur kae piang kon diao mai mee lot (mai mee lot)
But I only give you my pure heart, I love only you, it won’t lessen
ไม่รู้จะพอหรือเปล่า
Mai roo ja por reu bplao
I don’t know if it’s enough or not

อาจไม่ดีไม่เด่ ไม่เหมือนใครๆ คงไม่ใช่รุ่นใหญ่ที่เธอต้องการ
Aht mai dee mai day mai meuan krai krai kng mai chai roon yai tee tur dtaung gahn
I might not be as great as others, I’m not the veteran you want
ให้มันสวยให้มันหรูอย่างกับคนของเธอเมื่อวาน คนอย่างฉันมันมีแค่หัวใจ
Hai mun suay hai mun roo yahng gup kon kaugn tur meua wahn kon yahng chun mun mee kae hua jai
To make things pretty and fancy like your former boyfriend, some like me has only a heart

(*,**,***,**)

ถ้าอยากให้เธอสเตย์ใจของฉันต้องสตรอง ไม่อยากให้เธอน่ะมองเพียงแค่ของนอกกาย
Tah yahk hai tur stay jai kaung chun dtaung strong mai yahk hai tur na maung piang kae kaung nauk gai
If I want you to stay, my heart must be strong, I don’t want you to only look at the things on the outside
ไอ้ฉันมีเพียงแค่ใจดีๆ รับไปเลยให้เธอฟรีๆ คำสุดท้ายคือฉันรักเธอ
Ai chun mee piang kae jai dee dee rup bpai loey hai tur free free kum soot tai keu chun ruk tur
I only have a good heart, I can give it to you for free, the final words are that I love you
คือฉันรักเธอ คือฉันรักเธอ
Keu chun ruk tur keu chun ruk tur
That I love you, that I love you

   

Lyrics / Music : MILDVOCALIST , HOHmusicproductions
Lyrics Directed by MILDVOCALIST
Vocal Directed by MILDVOCALIST
Produced & Arranged by Morning Soon , MILDVOCALIST

Title: ของตาย / Kaung Dtai (Dead Thing)
Artist: Morning Soon
Album: [Single]
Year: 2018

รักเธอยังไง ก็ยังอย่างนั้น ไม่เคยจะแปรเปลี่ยนผันหัวใจ
Ruk tur yung ngai gor yung yahng nun mai koey ja bprae bplian pun hua jai
I still love you as much as ever, my heart will never change
หายใจก็ยังเป็นเธอไม่ว่านานสักเท่าไร แม้ว่าใจเธอเป็นของใครอีกคน
Hai jai gor yung bpen tur mai wah nahn suk tao rai mae wah jai tur bpen kaung krai eek kon
You’re still my breath, no matter how long it’s been , even though your heart belongs to someone else

(*) ไม่เคยจะสนใครจะว่าร้าย เจ็บจนแทบตายก็เลือกที่จะทน
Mai koey ja son krai ja wah rai jep jon taep dtai gor leuak tee ja ton
I’ll never pay attention to anyone who says I’m bad, it hurts to death, but I choose to endure it
ก็ได้แค่หวังวันหนึ่ง เธอไม่เหลือใครสักคน จนเธอมองทางนี้
Gor dai kae wung wun neung tur mai leua krai suk kon jon tur maung tahng nee
I can only hope that one day you won’t have anyone left until you look this way

(**) เกิดมาเพื่อยอม เกิดมาเพื่อแพ้ ไม่มีแม้แต่สิทธิ์จะเสียใจ
Gert mah peua yaum gert mah peua pae mai mee mae dtae sit ja sia jai
I was born to give in, I was born to fail, I don’t even have the right to be sad
เกิดมาเพื่อรักเธอคนเดียว คนเดียวทั้งหัวใจ ไม่ว่านานเท่าไร ไม่เปลี่ยนแปลง
Gert mah peua ruk tur kon diao kon diao tung hua jai mai wah nahn tao rai mai bplian bplaeng
I was born to love you alone, only you with all my heart, no matter how long it’s been, I won’t change

ไม่เคยคิดจะแย่งใคร ไม่อยากเป็นมือที่สาม แค่เพียงทำตามหัวใจ
Mai koey kit ja yaeng krai mai yahk bpen meu tee sahm kae piang tum dtahm hua jai
I never imagined stealing anyone, I don’t want to be the third hand, I’m just following my heart
ทุกครั้งมันรู้สึกดีที่ได้มีเธอใกล้ๆ แม้ว่าใจเธอเป็นของใครอีกคน
Took krung mun roo seuk dee tee dai mee tur glai glai mae wah jai tur bpen kaung krai eek kon
Every time it feels good to be able to have you near, even though your heart belongs to someone else

(*,**,**)

เกิดมาเพื่อรักเธอคนเดียว คนเดียวทั้งหัวใจ ไม่ว่านานเท่าไร ไม่เปลี่ยนแปลง
Gert mah peua ruk tur kon diao kon diao tung hua jai mai wah nahn tao rai mai bplian bplaeng
I was born to love you alone, only you with all my heart, no matter how long it’s been, I won’t change
ไม่ว่านานเท่าไร จะรักไม่เปลี่ยนแปลง
mai wah nahn tao rai mai bplian bplaeng
No matter how long it’s been, I won’t change

   

Lyrics / Music : MILDVOCALIST , 1319
Lyrics Directed by MILDVOCALIST
Vocal Directed by MILDVOCALIST
Produced & Arranged by Morning Soon , MILDVOCALIST

Title: เอาที่สบายใจ / Ao Tee Sabai Jai (Whatever Makes You Comfortable)
Artist: Morning Soon
Album: [Single]
Year: 2018

หลายที ที่เธอทำฉันให้เสียใจ เท่าไรไม่เคยสน
Lai tee tee tur tum chun hai sia jai tao rai mai koey son
However many times you’ve made me sad, you never care
ไม่ใช่ฉันมีความอดทนมากเกินใคร และก็
Mai chai chun mee kwahm ot ton mahk gern krai lae gor
It’s not that I have more endurance than anyone else, and

หลายที ที่เธอทำฉันเจ็บแทบตาย แต่ทนเก็บเอาไว้
Lai tee tee tur tum chun jep taep dtai dtae ton gep ao wai
Many times you’ve hurt me to death, but I keep it in
สิ่งที่ฉันมักพูดออกไปให้เธอฟัง
Sing tee chun muk poot auk bpai hai tur fung
The thing that I want to say to you

(*) คือฉันไม่ได้เจ็บ ฉันไม่ได้ปวด ฉันไม่ได้รวดไม่ได้ร้าวอะไร
Keu chun mai dai jep chun mai dai bpuat chun mai dai ruat mai dai rao arai
Is that I’m not hurt, I’m not in pain, I’m not aching at all
ฉันยังคงอยู่ ฉันยังคงทนรับไหวไม่เป็นไร ปล่อยฉัน
Chun yung kong yoo chun yung kong ton rup wai mai bpen rai bploy chun
I’m still alive, I’m still able to endure it, it’s okay, let me go

(**) อยากจะทำอะไรก็เชิญ อยากจะเดินไปไกลแสนไกล
Yahk ja tum arai gor chern yahk ja dern b pai glai saen glai
You’re welcome to do whatever you want, if you want to walk far, far away
เอาที่เธอสุข เอาที่เธอสบายใจ ฉันไม่เป็นไรทั้งนั้น
Ao tee tur sook ao tee tur sabai jai chun mai bpen rai tung nun
Whatever makes you happy, whatever makes you comfortable, I’m all right

(***) อยากจะทำอะไรก็เชิญ หากบังเอิญเธอมองข้ามไป
Yahk ja tum arai gor chern hahk bungern tur maung kahm bpai
You’re welcome to do whatever you want, if you happen to look past me
ไม่เป็นไรหรอก ขอให้เธอเข้าใจ ฉันไม่เป็นไร ฉันไม่เป็นไรจริงๆ
Mai bpen rai rauk kor hai tur kao jai chun mai bpen rai chun mai bpen rai jing jing
It’s okay, I want you to understand, I’m okay, I’m really okay

น้ำตาที่เคยรินไหลจากหัวใจ มันคงจะชินชา
Num dtah te ekoey run lai jahk hua jai mun kong ja chin chah
You’re probably apathetic to the tears that once flowed from my heart
ถูกทำร้ายเสียเกินเยียวยา มากเกินไป
Took tum rai sia gern yiao yah mahk gern bpai
I was hurt too badly for treatment

สิ่งที่ฉันมี ก็มีแต่รักที่แห้งตาย แต่ทนเก็บเอาไว้
Sing tee chun mee gor mee dtae ruk tee haeng dtai dtae ton gep ao wai
The thing that I have is only a withering love, but I endure it
สิ่งที่ฉันมักพูดออกไป ให้เธอฟัง
Sing tee chun muk poot auk bpai hai tur fung
The thing that I want to say to you

(*,**,***,***)

   

Lyrics / Music : MILDVOCALIST , 1319
Lyrics Directed by MILDVOCALIST
Vocal Directed by MILDVOCALIST
Produced & Arranged by Morning Soon , MILDVOCALIST

Title: เริ่มใหม่กับคนเก่า / Rerm Mai Gup Kon Gao (Starting Over with an Old Person)
Artist: Morning Soon
Album: [Single]
Year: 2013

นี่คือเธอจริงจริง คนเดิมใช่ไหม คนที่ฉันรู้ใจ ไปทุกอย่าง
Nee keu tur jing jing kon derm chai mai kon tee chun roo jai bpai took yahng
It’s really you the same person, right? The person whom I understood everything about?
หรือเธอคือคนที่ทำให้ฉันต้องอ้าง ว้าง หมดหนทางไม่มีความหวัง ไม่มี
Reu tur keu kon tee tum hai chun dtaung ahng wahng mot hon tahng mai mee kwahm wung mai mee
Or are you the person who left me empty, out of ways to go, and out of hope?
นี่ฉันควรจูบเธอและบอกเธอว่ารัก เฝ้ามองดูเธอพักผ่อนกายให้หายดี
Nee chun kuan joop tur lae bauk tur wah ruk fao maung doo tur puk paun gai hai hai dee
I should kiss you and tell you I love you, looking at you resting and recovering
หรือเธอคือคนที่ฉันนั้นควรบอกลา สักที คนที่มีแต่ปัญหา ให้เสียใจ
Reu tur keu kon tee chun nun kuan bauk lah suk tee kon tee mee dtae bpunhah hai sia jai
Or are you the person whom I should finally tell good-bye? The person with problems who made me sad?

(*) เบื่อความรักที่ไม่ได้คืนกลับมา เจ็บจนท้อทุกครั้งที่เธอบอกลา
Beua kwahm ruk tee mai dai keun glup mah jep jon tor took krung tee tur bauk lah
I’m sick of a love that’s not reciprocated, I’ve been hurt so much, I’m exhausted every time you say good-bye
เหนื่อยที่ฉันนั้นต้องคอยหลบตา คำพูดจากที่เธอใช้
Neuay tee chun nun dtaung koy lop dtah kum poot jahk tee tur chai
I’m tired of having to turn away, the words you use
รั้งให้ฉันนั้นคืนกลับไป ทั้งที่ฉันก็รู้ดีหมดใจ ที่รั้งกันไปเพื่อเริ่มใหม่
Rung hai chun nun keun glup bpai tung tee chun gor roo dee mot jai tee rung gun bpai peua rerm mai
Hold me back, even though I know full well you’re out of feelings for me, but I’m held back to start over
เพื่อให้ฉันต้องช้ำใจ อีกที
Peua hai chund taung chum jai eek tee
So I can have my heart broken again

ยิ่งฉันทำเพื่อเธอไปสักเท่าไร ก็ยิ่งเหมือนเธอไม่ใส่ใจมากไปทุกที
Ying chun tum peua tur bpai suk tao rai gor ying meuan tur mai sai jai mahk bpai took tee
The more I do for you, the more it seems like you don’t really care every time
หรือฉันนั้นควรจะหยุดเรื่องราว ตรงนี้ เมื่อเรามีแต่ปัญหา ให้เสียใจ
Reu chun nun kuan ja yoot reuang rao dtrong nee meua rao mee dtae bpunhah hai sia jai
Or should I stop the memories right here, when we have only problems causing sadness?

(*,*,*)

ที่รั้งกันไปเพื่อเริ่มใหม่ เพื่อให้ฉันต้องช้ำใจ อีกที
Tee rung gun bpai peua rerm mai peua hai chund taung chum jai eek tee
I’m held back to start over so I can have my heart broken again

   
เนื้อร้อง – MildVocalist
ทำนอง – MildVocalist
เรียบเรียง – Morning Soon
Produced by : TaoMild, MildVocalist

Title: นิทานหลอกเด็ก / Nitahn Lauk Dek (Fables That Deceive Children)
Artist: Morning Soon
Album: [Single]
Year: 2015

ตั้งเเต่วันนั้นที่เราจากกันไปแสนไกล ไม่มีวันไหนที่ฉันไม่คิดถึงเธอ
Dtung dtae wun nun tee rao jahk gun bpai saen glai mai mee wun nai tee chun mai kit teung tur
Since that day that we separated, there has never been a day I haven’t missed you
นาฬิกามันก็ยังคงเดิน เเต่ใจฉัน ยังคงรักเธอไม่เคยเปลี่ยน
Nahligah mun gor yung dern dtae jai chun yung kong ruk tur mai koey bplian
The clock still turns, but my heart still loves you, never changing

เธออยู่ตรงนั้นเธอเองจะเป็นเช่นไร ฉันอยู่ตรงนี้ทุกลมหายใจมีเเต่เธอ
Tur yoo dtrong nun tur eng ja bpen chen rai chun yoo dtrong nee took lom hai jai mee dtae tur
How are you over there? Right here, my every breath has only you
นาฬิกาในใจฉันหยุดเดิน ยังรักเธอ ไม่เปลี่ยนไป
Nahligah nai jai chun yoot dern yung ruk tur mai bplian bpai
The clock in my heart has stopped turning, I still love you, not changing

(*) ใครบอกไว้ ว่าเวลาจะคอยเยียวยารักษาหัวใจที่เคยเจ็บช­้ำ กลับจำเจ็บฝังใจ
Krai bauk wai wah welah ja koy yiao yah ruk sah hua jai tee koey jep chum glup jum jep fung jai
Everyone tells me that time heals a heart that’s been broken, but I end up remembering the pain deep in my heart
ใครบอกไว้ ว่าเวลาจะทำให้ลืมว่าใจของฉันเคยรักใคร เเต่เวลาไม่ช่วยอะไร จริงๆ
Krai bauk wai wah welah ja tum hai leum wah jai kaung chun koey ruk krai dtae welah mai chuay arai jing jing
Everyone tells me that time will make me forget that my heart ever loved anyone, but time really hasn’t helped anything

เก็บคำว่ารักคำเดิมที่เธอเคยได้ไป เจอะเจอคนไหนไม่เคยให้ใครได้ยิน
Gep kum wah ruk kum derm tee tur koey dai bpai jur jur kon nai mai koey hai krai dai yin
I keep the same words of love that you used to get from me, whoever I meet, I never let anyone else hear them
พยายามให้หัวใจมันคุ้นมันชิน กับชีวิตที่ไม่มีเธอ
Payayahm hai hua jai mun koon mun chin gup cheewit tee mai mee tur
I’m trying to get my heart used to life without you

(*)

ถึงเเม้ว่าวันเวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป
Teung mae wah wun welah ja moon wian bplian bpai
Even though the days pass by
หัวใจยังคงมีเพียงเธอ ยังรักเพียงเธอเท่านั้นไม่เคยเลือนหาย
Hua jai yung kong mee piang tur yung ruk piang tur tao nun mai koey leuan hai
My heart still has only you, still loves only you, and that never lessens
หัวใจของฉัน อยากจะย้อนคืนวันเเต่มันทำไม่ได้
Hua jai kaung chun yahk ja yaun keun wun dtae mun tum mai dai
My heart wants to turn back time, but it can’t

ใครบอกไว้ ว่าเวลาจะคอยเยียวยารักษาหัวใจที่เคยเจ็บช­้ำ กลับจำเจ็บฝังใจ
Krai bauk wai wah welah ja koy yiao yah ruk sah hua jai tee koey jep chum glup jum jep fung jai
Everyone tells me that time heals a heart that’s been broken, but I end up remembering the pain deep in my heart
ใครบอกไว้ ว่าเวลาจะทำให้ลืมว่าใจของฉันเคยรักใคร
Krai bauk wai wah welah ja tum hai leum wah jai kaung chun koey ruk krai
Everyone tells me that time will make me forget that my heart ever loved anyone
เเต่เวลาไม่ช่วยอะไร มีเเต่เวลาที่ทำให้เสียใจ จริงๆ
Dtae welah mai chuay arai mee dtae welah tee tum hai sia jai jing jing
But time hasn’t helped anything, time really only makes me sad

   
Lyrics / Music : 1319 , MildVocalist
Lyrics Directed by MildVocalist
Vocal Directed by MildVocalist , GTR
Produced & Arranged by Morning Soon , HOHmusicproductions

Vocal & Guitar : 1319
Bass : ธนรัฐ บุญเลี้ยง
Drums : Blatzist
Sound Design : 1319 , ธนรัฐ บุญเลี้ยง , เบิ้ม 60Miles
Chorus : เบิ้ม60Miles , HOHmusicproductions
Recording Engineer : ดม 60Miles , ธนรัฐ บุญเลี้ยง , Vintage Studio Engineers
Studio : HOHmusicproductions , Vintage Studio
Mixdown&Master : ดนุภพ กมล Mixphere Studio
Master for iTunes : พีท ตันตระกูล

เอาที่สบายใจ / Ao Tee Sabai Jai (Whatever Makes You Comfortable)
มีสไตล์มีสตางค์ / Mister Mee Sadtahng (Mr. Moneybags)
นิทานหลอกเด็ก / Nitahn Lauk Dek (Fables That Deceive Children)
เริ่มใหม่กับคนเก่า / Rerm Mai Gup Kon Gao (Starting Over with an Old Person)

   
All songs tagged Morning Soon