Mean

All posts tagged Mean

Title: ไม่เหลืออะไรอีกแล้ว / Mai Leua Arai Eek Laeo (There’s Nothing Left Anymore)
Artist: Mean
Album: [Single]
Year: 2020

ไม่มีเธออีกต่อไป
Mai mee tur eek dtor bpai
I don’t have you anymore
ไม่มีทางที่เราจะพบสบตากันอีกอย่างเคย
Mai mee tahng tee rao ja pob sop dtah gun eek yahng koey
There’s no way for us to look into each other’s eyes like we used to
ไม่มีแรงที่จะยืน
I don’t have the strength to stand
ได้แต่นอนจมกองน้ำตา ยิ่งเวลาที่คิดถึง
Dai dtae naun jom gaung num dtah ying welah tee kit teung
I can only sleep, sinking in the tears that increase when I think of you

(*) ภาพเหล่านั้นคืนย้อนมา
Pahp lao nun keun yaun mah
Those images come back
รอยความฝันจางเมื่อตอนตื่น
Roy kwahm fun jahng meua dtaun dteun
Traces of my dreams fade when I wake
ฉันขอคืนได้ไหม ทุกสิ่งที่เธอพรากไปจากฉัน
Chun kor keun dai mai took sing tee tur prahk bpai jahk chun
Can I get everything you separated from me back?

(**) ไม่เหลืออะไรอีกแล้ว
Mai leua arai eek laeo
There’s nothing left anymore
ที่เหลือคือความอ่อนแอในใจที่ว่างเปล่า
Tee leua keu kwahm aun ae nai jai tee wahng bplao
All that’s left is weakness in my empty heart
กลับมาได้ไหมขอร้อง
Glup mah dai mai kor raung
Please come back, I’m begging you
โปรดเถอะนะช่วยกลับมา
Bproht tur na chuay glup mah
Please, please come back
เริ่มใหม่อีกครั้งกับคนที่เธอเคยรักกัน
Rerm mai eek krung gup kon tee tur koey ruk gun
Start over again with the person you once loved
ถ้าหากมันไม่สายไป
Tah hahk mun mai sai bpai
If it’s not too late

อยากจะทนทำใจยอมรับว่าเธอจากไปแล้ว
Yahk ja ton tum jai yaum rup wah tur jahk bpai laeo
I want to come to terms with the fact that you’ve left
แต่สุดท้ายก็ยังคงรับความจริงไม่ไหว
Dtae soot tai gor yung kong rup kwahm jing mai wai
But in the end, I still can’t accept the truth

(*,**,**)

   

Compose : Piyapong Lekprayoon
Lyrics : Piyapong Lekprayoon
Arrange : Guntapich Yavirach
Executive Director : JEEP
Produced : Sutee Sangsareechon, MEAN

Title: หนึ่งความทรงจำ / Neung Kwahm Song Jum (ONE MEMORY)
Artist: Mean
Album: OST Classic Again จดหมาย สายฝน ร่มวิเศษ
Year: 2020

(*) ยังอยู่ตรงนั้น ไม่เปลี่ยนผันตามกาลเวลา
Yung yoo dtrong nun mai bplian pun dtahm gahn welah
It’s still right there, it hasn’t changed with time
ยังคงงดงาม และล้ำค่า ติดอยู่ในหัวใจ
Yung kong ngot ngahm lae lum kah dtit yoo nai hua jai
It’s still beautiful and precious, stuck in my heart
หนึ่งความทรงจำ ที่คอยย้ำถึงใครคนนึงที่ผ่านเข้ามา
Neung kwahm song jum tee koy yum teung krai kon neung tee pahn kao mah
One memory that keeps reminding me about a person who has passed through my life
แม้เราต้องร่ำลา แต่เรื่องราวเหล่านั้นไม่จางหายไป
Mae rao dtaung rum lah dtae reuang rao lao nun mai jahng hai bpai
Even though we had to say good-bye, those stories haven’t faded away

หนึ่งคำสัญญา ที่บอกด้วยแววตาไร้คำพูดใด
Neung kum sunyah tee bauk duay waew dtah rai kum poot dai
One promise that was told through our eyesight without any words
นั่นก็เพียงพอให้หัวใจ ไม่ต้องการเหตุผล
Nun gor piang por hai hua jai mai dtaung gahn het pon
That’s enough for my heart not to need a reason
จับมือของเธอ ในวันนั้นไม่นานเท่าไหร่
Jup meu kaung tur nai wun nun mai nahn tao rai
Holding your hand that day, no matter how long it’s been
อาจแทนถ้อยคำตั้งมากมาย ที่เข้าใจความหมายเพียงเราสองคน
Aht taen toy kum dtung mahk mai tee kao jai kwahm mai piang rao saung kon
Might represent the many words that only we understand the meaning of

(**) ยังอยู่ตรงนั้น ไม่เปลี่ยนผันตามกาลเวลา
Yung yoo dtrong nun mai bplian pun dtahm gahn welah
It’s still right there, it hasn’t changed with time
ยังคงงดงาม และล้ำค่า ติดอยู่ในหัวใจ
Yung kong ngot ngahm lae lum kah dtit yoo nai hua jai
It’s still beautiful and precious, stuck in my heart
หนึ่งความทรงจำ ที่คอยย้ำถึงใครคนนึงที่ผ่านเข้ามา
Neung kwahm song jum tee koy yum teung krai kon neung tee pahn kao mah
One memory that keeps reminding me about a person who has passed through my life
แม้เราต้องร่ำลา แต่ยังเก็บเธอนั้นไว้ในหัวใจ
Mae rao dtaung rum lah dtae yung gep tur nun wai nai hua jai
Even though we had to say good-bye, I still keep you in my heart

แค่คิดถึงกัน อาจเจอเธอในฝันแม้เพียงบางคืน
Kae kit teung gun aht jur tur nai fun mae piang bahng keun
Just thinking about you, maybe seeing you in my dreams some nights
คือสิ่งดีงามเมื่อยามตื่น ได้มีวันสดใส
Keu sing dee ngahm meua yahm dteun dai mee wun sot sai
Is a beautiful thing at night that gives me bright days
อาจมีน้ำตา ที่เวลาย้อนมาไม่ได้
Aht mee num dtah tee welah yaun mah mai dai
There might be tears since time can’t be turned back
แต่มันก็คงไม่เป็นไร แค่เก็บเธอเอาไว้ในใจก็พอ
Dtae mun gor kong mai bpen rai kae gep tur ao wai nai jai gor por
But it’s okay, just keeping you in my heart is enough

(**,*)

   

Vocal : Piyapong Lekprayoon
Lyrics : สุรชัย พรพิมานแมน
Musics : เทิดศักดิ์ จันทร์ปาน
BANANA SOUND STUDIO

Title: หยุดได้แล้ว / Yoot Dai Laeo (Stop)
English Title: “No More”
Artist: Mean
Album: [Single]
Year: 2020

บอกกี่ครั้งก็ไม่ฟัง ยังคงรอยังคิดถึง
Bauk gee krung gor mai fung yung kong ror yung kit teung
However many times I tell myself, I don’t listen, I still wait, I still miss you
ยังจดจำเรื่องของเรา มาจนวันนี้
Yung jot jum reuang kaung rao mah jon wun nee
I still remember our stories to this day

บอกให้ลบ บอกให้ลืม แต่สุดท้ายก็ไม่ไหว
Bauk hai lop bauk hai leum dtae soot tai gor mai wai
I tell myself to erase everything, I tell myself to forget, but in the end, I can’t
ไม่เข้าใจทำไมอ่อนแออย่างนี้
Mai kao jai tummai aun ae yahng nee
I don’t understand why I’m this weak

(*) หยุดได้แล้ว หยุดรักเธอสักที
Yoot dai laeo yoot ruk tur suk tee
Stop it, stop loving you
จะทำร้ายตัวเองไปถึงไหน
Ja tum rai dtua eng bpai teung nai
How long will I hurt myself?
ให้บอกให้ย้ำกี่ครั้งถึงเข้าใจ
Hai bauk hai yum gee krung teung kao jai
How many times must I tell myself until I understand?
จะทนรอให้ตายยังไง เธอก็คงไม่มีวันคืนกลับมา
Ja ton ror hai dtai yung ngai tur gor kong mai mee wun keun glup mah
Even if I endured waiting until I died, you’d never come back

ต้องยอมรับมันสักที ไม่ต้องหวัง ไม่ต้องฝัน
Dtaung yaum rup mun suk tee mai dtaung wung mai dtaung fun
I must finally accept it, there’s no need to hope, there’s no need to dream
ใจของฉันที่เหมือนเดิม มันไม่มีความหมาย
Jai kaung chun tee meuan derm mun mai mee kwahm mai
My heart is the same, it’s meaningless

ต่อให้รักต่อให้รอเธอก็คงจะไม่สน
Dtor hai ruk dtor hai ror tur gor kong ja mai son
Even though I love you, even though I’m waiting, you don’t care
ไม่เข้าใจจะทนเจ็บปวดเพื่ออะไร
Mai kao jai ja ton jep bpuat peua arai
I don’t understand what I’m enduring this pain for

(*,*)

จะทนรอให้ตายยังไง เธอก็คงไม่มีวันคืนกลับมา
Ja ton ror hai dtai yung ngai tur gor kong mai mee wun keun glup mah
Even if I endured waiting until I died, you’d never come back

   

Compose : Piyapong Lekprayoon
Lyrics : Vorapat Vongsukont

Title: ความเงียบคือคำตอบ / Kwahm Ngiap Keu Kum Dtaup (Silence is the Answer)
Artist: Mean
Album: [Single]
Year: 2019

หมดคำถาม ว่าวันนี้ เรายังรักกันดีอยู่ไหม
Mot kum tahm wah wun nee rao yung ruk gun dee yoo mai
I’ve run out of questions asking if our love is still good today
หมดคำขอ ต่อจากนี้ จะยอมรับว่าเธอหมดใจ
Mot kum kor dtor jahk nee ja yaum rup wah tur mot jai
I have no more requests, from now on, I’ll accept that you don’t have feelings for me anymore

แค่เพียงการกระทำก็มีเสียงของมัน
Kae piang gahn gratum gor mee siang kaung mun
Your actions have their own voice
ฉันรู้เธอกำลังจากฉันไป
Chun roo tur gumlung jahk chun bpai
I know you’re leaving me

(*) ไม่ต้องพูดอะไรแล้ว เข้าใจแล้ว
Mai dtaung poot arai laeo kao jai laeo
There’s no need to say anything anymore, I understand
ว่าเธอต้องการจะไป
Wah tur dtaung gahn ja bpai
That you want to leave
ไม่ต้องพูดอะไรแล้ว เก็บมันไว้
Mai dtaung poot arai laeo gep mun wai
There’s no need to say anything anymore, save it
ความเงียบคือคำตอบ…ที่ชัดเจนที่สุดอยู่แล้ว
Kwahm ngiap keu kum dtaup tee chut jen tee soot yoo laeo
Silence is already the clearest answer

หากว่าฉัน ทำสิ่งไหน ที่ไปยื้อให้เธอลำบากใจ
Hahk wah chun tum sing nai tee bpai yeu hai tur lumbahk jai
If I’ve done anything that has held you back and caused you trouble
ก็คือฉัน ยังไม่รู้ อยากจะขอโทษเธอเอาไว้
Gor keu chun yung mai roo yahk ja kor toht tur ao wai
It’s because I didn’t know at the time, I want to apologize to you

(แค่เพียงมองแววตา ที่เธอนั้นจ้องมา
(Kae piang maung waew dtah tee tur nun jaung mah
(Just seeing the expression in your eyes as you stare at me
ก็รู้เธอกำลังจะร่ำลา)
Gor roo tur gumlung ja rum lah)
I know you’re about to say good-bye)

(*,*,*)

ความเงียบคือคำตอบ…ที่ชัดเจนที่สุด
Kwahm ngiap keu kum dtaup tee chut jen tee soot
Silence is the clearest answer

   

Compose : Vorapat Vongsukont
Lyrics : Vorapat Vongsukont

Title: ทำไมต้องคนนี้? / Tummai Dtaung Kon Nee (Why Must It Be You?)
English Title: “WHY R U?”
Artist: Mean
Album: [Single]
Year: 2020

ฉันเคยเก็บมานอนคิดคนเดียว
Chun koey gep mah naun kit kon diao
I used to keep going to bed and thinking alone
คิดวนและหาเหตุผลทำไมต้องเธอ
Kit won lae hah het pon tummai dtaung tur
Pondering and searching for the reason as to why it must be you
ที่ทำให้ฉัน กลายเป็นแบบนี้
Tee tum hai chun glai bpen baep nee
Who makes me become like this
แอบคิดถึงเธอทั้งวัน
Aep kit teung tur tung wun
Secretly thinking about you all day

(*) อาจจะเป็นเพราะความรักไม่มีคำตอบ
Aht ja bpen pror kwahm ruk mai mee kum dtaup
It might be because love doesn’t have an answer
เลยบอกไม่ได้จริงๆ
Loey bauk mai dai jing jing
So there’s really nothing to say

(**) ทำไมต้องรักคนนี้ ฉันก็ไม่รู้
Tummai dtaung ruk kon nee chun gor mai roo
I don’t know why I must love you
อยู่มาตั้งนาน ไม่เคยมีใครทำฉันเสียอาการ
Yoo mah dtung nahn mai koey mee krai tum chun sia ahgahn
For as long as I’ve lived, I’ve never had anyone cause these symptoms in me
ได้มากเท่าเธออีกแล้ว
Dai mahk tao tur eek laeo
As much as you have
ทำไมต้องรักคนนี้ ฉันก็อยากรู้
Tummai dtaung ruk kon nee chun gor yahk roo
I want to know why I must love you
อยู่ๆ หัวใจ ก็มีเธอเข้ามาวุ่นวายได้ไง
Yoo yoo hua jai gor mee tur kao mah woonw ai dai ngai
How could my heart all the sudden have you bothering me?
ยิ่งคิดยิ่งไม่เข้าใจ
Ying kit ying mai kao jai
The more I think about it, the more I don’t understand

แค่เพียงเธอมองมาก็ไหวหวั่น
Kae piang tur maung mah gor wai wun
If you just look at me, I get nervous
มันเหมือนมีอะไรมาดึงให้ฉันเข้าไป
Mun meuan mee arai mah deung hai chun kao bpai
It’s like there’s something pulling me towards you
ต่อให้จะหนี ก็ทำไม่ไหว
Dtor hai ja nee gor tum mai wai
Even if I try to run away, I can’t
เป็นอะไรไม่เข้าใจ
Bpen arai mai kao jai
I don’t understand what’s wrong

(*,**,**)

   

Lyrics : Vorapat Vongsukont
Compose : Guntapich Yavirach

Title: เหมาะสม / Mor Som (Perfect Match)
Artist: Mean
Album: [Single]
Year: 2019

แค่ได้เห็นเธอ ตอนอยู่ด้วยกันกับเขา
Kae dai hen tur dtaun yoo duay gun gup kao
Just seeing you when you’re with him
ฉันก็รู้ดีว่าเรื่องเรา มันคงไม่มีหวัง
Chun gor roo dee wah reuang rao mun kong mai mee wung
I know full well I don’t stand a chance
แต่เพราะรักเธอ ก็เลยยังไม่ไปไหน
Dtae pror ruk tur gor loey yung mai bpai nai
But because I love you, I still haven’t gone anywhere
ทำได้แค่มองเรื่อยไป และบอกตัวเองไว้
Tum dai kae maung reuay bpai lae baukd tua eng wai
I can only keep looking at you and telling myself

(*) ถ้าเธอมีความสุขกับเขาคนนั้น ฉันก็ยินดีแม้ความสุขนั้นไม่มีฉัน
Tah tur mee kwahm sook gup kao kon nun chun gor yin dee mae kwahm sook nun mai mee chun
If you’re happy with him, then I’m happy, even though that happiness doesn’t include me
จะรักเธอแค่ไหน ก็ต้องยอมเข้าใจ และยอมรับความจริงให้ไหว
Ja ruk tur kae nai gor dtaung yaum kao jai lae yaum rup kwahm jing hai wai
However much I love you, I must understand and accept the truth

(**) เธอกับเขาเหมาะสมกันดีแล้ว
Tur gup kao mor som gun dee laeo
You and he are a perfect match
ถูกแล้วที่เธอเลือกคนที่ดีกว่าฉัน ฉันควรจำเอาไว้
Took laeo tee tur leuak kon tee dee gwah chun chun kuan jum ao wai
It’s true, you’ve chosen a better guy than me, I should remember
ว่าคนอย่างฉันเหมาะสมยืนตรงนี้ ได้เพียงแค่มองและคอยหวังดีเรื่อยไป
Wah kon yahng chun mor som yeun dtrong nee dai piang kae maung lae koy wung dee reuay bpai
That a guy like me is perfect standing right here, only able to look at you and keep wishing you well
ฉันดีใจที่เธอเจอคนที่เหมาะสม
Chun dee jai tee tur jur kon tee mor som
I’m happy that you found your perfect match

อย่างเธอกับเขาก็คงต้องเรียกว่าเหมาะสม
Yahng tur gup kao gor kong dtaung riak wah mor som
When it comes to you and him, you guys make a perfect match
ส่วนคนระดับฉันคงทำได้แค่มองและชื่นชม
Suan kon radup chun kong tum dai kae maung lae cheun chom
As for a guy at my level, I can only watch and admire you
ขืนอยู่กับฉันชีวิตของเธอคงล่มจม
Keun yoo gup chun cheewit kaung tur kong lom jom
If you forced yourself to be with me, your life would capsize
ฉันไม่มีอย่างเขาทั้งเงินทอง หน้าตา และสถานะทางสังคม
Chun mai mee yahng kao tung ngern taung nah dtah lae satahna tahng sung kom
I don’t have anything he does; not money, not looks, and not social status
พ่อแม่ของเธอคงบอกคู่เธอเหมือนกิ่งทองใบหยก
Por mae kaung tur kong bauk koo tur meuan ging taung bai yok
Your parents probably think you two are a match made in heaven
แต่ถ้าเป็นฉันคงเหมือนหนูตกถังข้าวสารดูสกปรก
Dtae tah bpen chun kong meuan noo dtok tung kao sahn doo sok bprok
But if it were me, it would be like I was a dirty rat gold-digger
ไปกินข้าวกับญาติเธอ ฉันคงเป็นได้แค่ตัวตลก
Bpai gin kao gup yaht tur chun kong bpen dai kae dtua dtalok
Eating with your family, I can only be a clown
และเพื่อนของเธอคงชอบเขา แต่บอกว่าฉันนั้นสอบตก
Lae peuan kaung tur kong chaup kao dtae bauk wah chun nun saup dtok
And your friends probably like him, but say that I flunked the test

(*,**)

   

Compose : Vorapat Vongsukont, Guntapich Yavirach
Lyrics : Vorapat Vongsukont

Title: ถ้าเธอฟังอยู่ / Tah Tur Fung Yoo (If You’re Listening)
Artist: Kaimook Rungrat (ไข่มุก รุ่งรัตน์) ft. Mean
Album: [Single]
Year: 2019

(*) ถ้าหากว่าเธอฟังอยู่ อยากให้รู้ว่าคิดถึง
Tah hahk wah tur fung yoo yahk hai roo wah kit teung
If you’re listening, I want you to know that I miss you
และถ้าเธอฟังอยู่ อยากให้รู้ว่าฉันรอ
Lae tah tur fung yoo yahk hai roo wah chun ror
And if you’re listening, I want to let you know that I’m waiting
ไม่ว่านานเท่าไหร่ ใจฉันยังเฝ้าขอให้สักวัน
Mai wah nahn tao rai jai chun yung fao kor hai suk wun
No matter how long it takes, my heart still wants there to be a day
เรากลับมาพบกัน
Rao glup mah pob gun
That we see each other again

ตั้งแต่วันนั้นที่เธอและฉันต้องไกลห่างกัน
Dtung dtae wun nun tee tur lae chun dtaung glai hahng gun
Since that day you and I had to separate
ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงเธอ
Mai mee wun nai tee mai kit teung tur
There has never been a day that I didn’t miss you
ฉันยังรักเธอเสมอ ไม่รู้เธอได้ยินไหม
Chun yung ruk tur samur mai roo tur dai yin mai
I still love you, always, I don’t know if you can hear me

(*)

(**) ถ้าหากว่าเธอฟังอยู่ บอกหน่อยเธอเป็นเช่นไร
Tah hahk wah tur fung yoo bauk noy tur bpen chen rai
If you’re listening, please tell me how you are
และถ้าเธอฟังอยู่ เธอคิดถึงกันบ้างไหม
Lae tah tur fung yoo tur kit teung gun bahng mai
And if you’re listening, do you miss me?
เธอรู้บ้างรึเปล่า ว่าฉันต้องทนเหงาขนาดไหน
Tur roo bahng reu bplao wah chun dtaung ton ngao kanaht nai
Do you know how much loneliness I must endure?
ก็ได้แต่หวังในใจว่าเธอฟังอยู่
Gor dai dtae wung nai jai wah tur fung yoo
I can only hope in my heart that you’re listening

อยากกอดแค่ไหน ก็คงทำได้แค่ในความคิด
Yahik gaut kae nai gor kong tum dai kae nai kwahm kit
However much I want to hug you, I can only do so in my thoughts
ไม่มีสิทธิเจอ เพราะเธออยู่แสนไกล
Mai mee sit jur pror tur yoo saen glai
I don’t have the right to see you, because you’re so far away
ฉันได้แค่ดูข้อความ และรูปที่เคยเก็บไว้
Chun dai kae doo kor kwahm lae roop tee koey gep wai
I can only read the messages and look at the pictures that I once gathered

(*,**,*,**)

เธอจะรู้บ้างรึเปล่า ว่าฉันต้องทนเหงาแทบขาดใจ
Tur ja roo bahng reu bplao wah chun dtaung ton ngao taep aht jai
Will you know that I have to endure this loneliness to death?
ก็ได้แต่หวังในใจว่าเธอฟังอยู่..
Gor dai dtae wung nai jai wah tur fung yoo
I can only hope in my heart that you’re listening

   

Compose : Potay MEAN
Lyrics : Pat MEAN

Title: เป็นอดีต / Bpen Adeet (It’s the Past)
English Title: “Pass”
Artist: Mean
Album: [Single]
Year: 2018

เธอเคยเป็นทุกอย่างของฉัน
Tur koey bpen took yahng kaung chun
You used to be my everything
เธอเคยเป็นทุกวันของฉัน
Tur koeybpen took wun kaung chun
You used to be my every day
เธอเคยเป็นทุกความสุข เป็นทุกเรื่องดีๆ
Tur koey bpen took kwahm sook bpen took
You used to be my every happiness, my every good thing

เธอเคยเป็นคนที่กอดฉัน
Tur koey bpen kon tee gaut chun
You used to be the person who hugged me
ในเวลาที่มันโหดร้าย
Nai welah tee mun hoht rai
During the bad times
เธอเคยเป็นทุกๆ สิ่ง ที่ฉันนั้นเคยมี
Tur koey bpen took took sing tee chun nun koey mee
You used to be everything that I ever had

(*) แต่เคยเป็นอะไรในตอนนี้ไม่สำคัญ
Dtae koey bpen arai nai dtaun nee mai sumkun
But whatever you used to be isn’t important now
เมื่อเธอไม่มีวันจะกลับมา
Meua tur mai mee wun ja glup mah
When you’ll never come back

(**) เธอเป็นอดีตไปแล้ว เข้าใจบ้างไหม
Tur bpen adeet bpai laeo kao jai bahng mai
You’re already the past, understand?
ทุกอย่างมันจบไปแล้ว ฉันควรเริ่มใหม่
Took yahng mun jop bpai laeo chun kuan rerm mai
Everything is over, I should start over
แต่ว่าภาพของเธอ มันยังไม่หายไป
dtae wah pahp kaung tur mun yung mai hai bpai
But your image still hasn’t disappeared
จะทำอย่างไรก็ยังไม่ลืมเธอสักที
Ja tum yahng rai gor yung mai leum tur suk tee
Whatever I do, I still haven’t forgotten you
เธอเป็นอดีตไปแล้ว ฉันเองก็รู้
Tur bpen adeet bpai laeo chun eng gor roo
You’re already the past, I know this
ติดอยู่แค่ใจมันคิดถึงวันที่ดี
Dtit yoo kae jai mun kit teung wun tee dee
I’m stuck just because my heart still misses the good days
มันคงมีสักวัน ที่ลืมได้สักที
Maun kong mee suk wun tee leum dai suk tee
There will probably be some day that I’ll finally be able to forget
ก็ได้แต่หวังให้ความเจ็บปวดในวันนี้
Gor dai dtae wung hai kwahm jep bpuat nai wun nee
I can only hope that the pain today
กลายเป็นอดีตไป
Glai bpen adeet bpai
Will become the past

เธอกลายเป็นแค่เพียงความหลัง
Tur glai bpen kae piang kwahm lung
You’ve just become the past
เป็นเหมือนฝันที่มันจบไป
Bpen meuan fun tee mun jop bpai
You’re like a dream that has ended
เธอกลายเป็นแค่อดีต ที่ฉันจำฝังใจ
Tur glai bpen kae adeet tee chun jum fung jai
You’ve just become the past that I remember in my heart

(*,**)

&nbsp  

Lyrics : Vorapat Vongsukont
Compose : Vorapat Vongsukont, Piyapong Lekprayoon, Pawee Prechaverakul
Music Video : LEGEND
Executive Director : Boyd Kosiyabong, Thep-ard Kawin-anun
Executive Producer : Sutee Sangsareechon

   

A nice, sad, easy-listening song from the band~ The music video is really visually interesting. I like the mix of aerial shots, upward angle, and straight-on shots, mixing scenes of the band in with the storyline. Another thumbs up for them 🙂

Title: สตรอง (Strong)
Artist: Mean
Album: [Single]
Year: 2018

(*) ถ้าฉันไม่เคยเลิกกับเธอ ชีวิตคงไม่ดีอย่างนี้
Tah chun mai koey lerk gup tur cheewit kong mai dee yahng nee
If I never broke up with you, my life wouldn’t be this good
มันเป็นความโชคดีที่อยู่ในความโชคร้าย
Mun bpen kwahm chohk dee tee yoo nai kwahm chohk rai
It was good luck inside the bad luck
มองกลับไปก็ไม่เคยเสียดาย
Maung glup bpai gor mai koey sia dai
Looking back at it, I’ll never regret it
ฉันก็คงต้องขอบคุณที่ทิ้งกันไปในวันนั้น
Chun gor kong dtaung kaup koon tee ting gun bpai nai wun nun
I have to thank you for dumping me back then
บาดแผลที่ฝากเอาไว้มันทำให้ได้เรียนรู้
Baht plae tee fahk ao wai mun tum hai dai rian roo
The wound you left me with made me learn
Breaking up with you made me strong
Breaking up with you made me strong

ฉันอาจคุ้นเคยกับคำว่าอ่อนแอก็แพ้ไป
Chun aht koon koey gup kum wah aun ae gor pae bpai
I might be familiar with weakness and failure
แต่ความเจ็บในวันนั้นทำให้ฉันแข็งแกร่งไม่แพ้ใคร
Dtae kwahm jep nai wun nun tum hai chun akeng graeng mai pae krai
But the pain from that day made me strong, I won’t lost to anyone
การที่เธอตัดสินใจเลือกเดินจากฉันไป
Gahn tee tur dtut sin jai leuak dern jahk chun bpai
You deciding to leave me
มันสอนให้ฉันนั้นเรียนรู้ที่จะต้องอยู่รอดและไม่เป็นไร
Mun saun hai chun nun rian roo tee ja dtaung yoo raut lae mai bpen rai
Taught me that I must survive, and it’s okay

ในช่วงแรกๆ ฉันร้องไห้จะเป็นจะตาย
Nai chuang raek raek chun raung hai ja bpen ja dtai
At first, I was crying to death
พอรู้ตัวอีกที ก็ผ่านมาได้สบายๆ
Por roo dtua eek tee gor pahn mah dai sabai sabai
As soon as I realized it again, I got over it and was okay
ตอนนี้อาจเหงาบ้างเป็นบางวัน แต่ว่าฉันก็ไม่สนใจ
Dtaun nee aht ngao bahng bpen bahng wun dtae wah chun gor mai son jai
Right now I might be a little lonely some days, but I don’t care
เพราะชีวิตฉันมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีใคร
Pror cheewit chun mee kwahm sook dai doy mai dtaung mee krai
Because my life can be happy without having to have someone

(**) ก่อนเจอกับเธอ ฉันก็มีแค่ฉัน
Gaun jur gup chun chun gor mee kae chun
Before I met you, I had only me
พอเธอจากไปก็แค่ต้องกลับไปเป็นแบบเดิมเท่านั้น
Por tur jahk bpai gor kae dtaung glup bpai bpen baep derm tao nun
As soon as you left, I just had to go back to being the same again, that’s all
และนับจากวันที่เธอทิ้งฉันให้นอนจมกองน้ำตา
Lae nup jahk wun tee tur ting chun hai naun jom gaung num dtah
And since the day you dumped me to sleep drowning in tears
มันก็มีแต่เรื่องดีๆ ที่ผ่านเข้ามา
Mun gor mee dtae reuang dee dee tee pahn kao mah
I’ve had only good things happen in my life

(*)

ไม่รู้ตอนนี้เธอทำอะไรอยู่ที่ไหน
Mai roo dtaun nee tur tum arai yoo tee nai
I don’t know what you’re doing or where you’re doing it right now
พอฉันลืมเธอได้แล้วก็ไม่ได้ติดตามหรือสนใจ
Por chun leum tur dai laeo gor mai dai dit dtahm reu son jai
As soon as I was able to forget you, I didn’t follow up on you or care
เอาเป็นว่าถ้ามีความรักขอให้โชคดีไม่เลิกไม่รา
Ao bpen wah tah mee kwahm ruk kor hai chohkd ee mai lerk mai rah
So, if you have love, I wish you good luck, don’t break up
แต่ถ้าวันไหนเธอเหงาก็บอกไว้ก่อนไม่ต้องกลับมา
Dtae tah wun nai tur ngao gor bauk wai gaun mai dtaung glup mah
But if you’re ever lonely, I’m telling you now, you don’t have to come back

(**,*,*)

   

Word, Rap : วรภัทร วงศ์สุคนธ์
Compose : ปิยะพงษ์ เล็กประยูร, วรภัทร วงศ์สุคนธ์
Executive Supervisor : บอย โกสิยพงษ์
Executive Producer : สุธี แสงเสรีชน
Producer : สุธี แสงเสรีชน
Co-Producer : MEAN

   

I LOVE this song~ Not just because I love Mean and their sound, but I love happy breakup songs like this with a good message; it’s okay to be sad, but realize it’s not the end of the world and perhaps actually for the better~

Title: ผู้ชมที่ดี / Poo Chom Tee Dee (A Great Audience)
English Title: “Viewer”
Artist: Mean
Album: [Single]
Year: 2017

ยังแอบเฝ้าดู ยังอยากจะรู้
Yung aep fao doo yung yahk ja roo
I still secretly watch, I still want to know
เธอเป็นอย่างไรทุกข์ใจหรือเปล่า
Tur bpen yahng rait ook jai reu bplao
How you are; are you suffering?
แม้จะปวดร้าว ที่ต้องทนเห็นภาพเขาและเธออยู่ข้างกัน
Mae ja bpuat rao tee dtaun ton hen pahp kao lae tur yoo kahng gun
Even though it’s heartbreaking to have to endure seeing the image of you and him side by side

ยังแอบฝันไป ยังเก็บมาเพ้อ
Yung aep fun bpai yun gep mah pur
I still secretly dream, I still always keep my fantasies
คนเดียวเสมอเมื่อเธอหันมา
Kon diao samur meua tur hun mah
To myself whenever you turn my way
แม้ตาคู่นั้น ไม่เคยรับรู้ว่าฉันเป็นใคร
Mae dtah koo nun mai koey rup roo wah chun bpen krai
Even though those eyes never acknowledge who I am

(*) ไม่ใช่ผู้แพ้ แต่เป็นแค่ผู้ชมที่เธอไม่เคยเห็น
Mai chai poo pae dtae bpen kae poo chom tee tur mai koey hen
I’m not a loser, but I’m just an audience whom you never see
และจะเป็นอย่างนี้เรื่อยไป รักแค่ไหนก็ต้องทนเก็บไว้
Lae ja bpen yahng nee reuay bpai ruk kae nai gor dtaung ton gep wai
And I’ll continue to be like this, however much I love you, I must endure keeping it in

(**) จะเฝ้ามองเธอและเขานั้นรักกันจากตรงนี้
Ja fao maung tur lae kao nun ruk gun jahk dtrong nee
I’ll keep watching you and him love each other from right here
เป็นผู้ชมที่ดี ไม่เข้าไปวุ่นวายอะไร
Bpen poo chom tee dee mai kao bpai woon wai arai
I’ll be the best audience, not interfering with anything
แม้อยากจะใกล้เธอขนาดไหน
Mae yahk ja glai tur kanaht nai
No matter how much I want to be near you
จะฝืนทนมองภาพเธอและเขารักกันต่อไป
Ja feun ton maung pahp tur lae kao ruk gun dtor bpai
I’ll continue to force myself to endure looking at the image of you and him in love
คนที่มองไกลๆอย่างฉันคงทำได้เพียง
Kon tee maung glai glai yahng chun kong tum dai piang
All the person who’s watching from afar like me can do
แอบรักข้างเดียวเรื่อยไป
Aep ruk kahng diao reua bpai
Is continue to secretly love you one-sidedly

ก็รู้ตัว และก็ยอมรับว่าฉันคนนี้ไม่มีสิทธิ์
Gor roo dtua lae gor yaum rup wah chun kon nee mai mee sit
I realize and accept that I don’t have the right
ที่จะไปคิด ยืนแทนที่เขาคนนั้นของเธอ
Tee ja bpai kit yeun taen tee kao kon nun kaung tur
To imagine standing where your man is right now

(*,**,**)

   

ทำนอง : กันตพิชญ์ ยาวิราช
คำร้อง : วรภัทร วงศ์สุคนธ์
Produced by MEAN
Music by : MEAN
Mixed and Mastered : Kritswut Budtpoe

   
A lovely song for anyone patiently just watching the unattainable object of their affection, not sure if they’ll ever get their chance~
Did a music video for this song ever come out?