Max Jenmana

All posts tagged Max Jenmana

Title: แค่ได้รัก / Kae Dai Ruk (Just Being Able to Love)
Artist: Max Jenmana (แม็กซ์ เจนมานะ)
Album: OST ใต้เงาจันทร์ / Dtai Ngao Jun
Year: 2015

ไม่ต้องลำบากใจ อย่าสงสัยฉันเลยในสิ่งที่ฉันทำ
Mai dtaung lumbahk jai yah song sai chun loey nai sing tee chun tum
You don’t have to be bothered, don’t wonder about me and the things that I do
ถึงฉันไม่พูดสักคำ เธอจะรู้บ้างหรือเปล่า ว่าฉันรักเธอสักเท่าไร
Teung chun mai poot suk kum tur ja roo bahng reu bplao wah chun ruk tur suk tao rai
Though I haven’t said a word, do you know just how much I love you?

(*) เป็นแสงแดดเป็นสายลม ที่เหมือนเธอจะมองข้ามไป
Bpen saeng daet bpen sai lom tee meuan tur ja maung kahm bpai
Like the sunlight, like the wind that you seem to look past
เป็นคนที่นานเท่าไร ก็ไม่คิดจะไปจากเธอ
Bpen kon tee nahn tao rai gor mai kit ja bpai jahk tur
I’m the person whom, however long it’ll be, won’t think of leaving you

(**) ไม่ต้องรักฉันสักนิด ไม่ต้องมาคิดถึงกัน
Mai dtaung ruk chun suk nit mai dtaung mah kit teung gun
You don’t have to love me at all, you don’t have to think about me
ปล่อยให้ฉันรักของฉัน แค่เท่านั้นก็พอ
Bploy hai chun ruk kaung chun kae tao nun gor por
Let go of my love and me, just that is enough
มันเป็นเรื่องของหัวใจ และฉันจะไม่ร้องขอ
Mun bpen reuang kaung hua jai lae chun ja mai raung kor
It’s a matter of the heart, and I won’t beg for anything
เธอไม่จำเป็นจะต้องรักฉัน แค่ขอฉันได้รักเธอ
Tur mai jum bpen ja dtaung ruk chun kae kor chun dai ruk tur
You don’t have to love me, I just ask to be able to love you

ไม่ต้องการสิ่งใด ไม่คาดหวังว่าต้องเป็นใครที่สำคัญ
Mai dtaung gahn sing dai mai kaht wung wah dtaung bpen krai tee sumkun
I don’t want anything, I’m not hoping to be anyone important
ทุกครั้งที่ได้พบกัน เธอจะรู้บ้างหรือเปล่า ว่าฉันดีใจสักเท่าไร
Took krung tee dai pob gun tur ja roo bahng reu bplao wah chun dee jai suk tao rai
Every time we meet, do you know just how happy I am?

(*,**,**)

Title: ช้าช้า / Chah Chah (Slowly)
Artist: Max Jenmana (แม็กซ์ เจนมานะ)
Album: [Single]
Year: 2013

Just want to hold your hand..

ใครบางคนมาเปลี่ยนชีวิตของฉัน
Krai bahng kon mah bplian cheewit kaung chun
Someone has changed my life
ให้เห็นลมที่ผ่านไป เห็นคืนวันที่ผ่านมา
Hai hen lom tee pahn bpai hen keun wun tee pahn mah
Making me see the wind that passes by, see the days and nights that have passed

มองนาฬิกาที่อยู่บนฟ้าเล่าเรื่องราว
Maung nahligah tee yoo bon fah lao reuang rao
Looking at the clock in the sky
ทุกนาทีที่ก้าวไป ให้มันกลายมีความหมาย
Took nahtee tee gao bpai hai mun glai mee kwahm mai
Making every moment that passes by meaningful

(*) ขยับตัวเองเดินลงให้ช้าสักหน่อย
Kayup dtua eng dern long hai chah suk noy
I take my time moving slowly
ค่อยๆ ได้มองเห็นความสวยงามข้างทาง
Koy koy dai maung hen kwahm suay ngahm kahng tahng
So I can look at the beauty on the side of the road
ใครทำให้ฉันนั้นมองเห็นโลกมุมใหม่
Krai tum hai chun nun maung hen lohk moom mai
Someone made me look at the world from a different angle
โลกที่เติมความหมายให้กับฉัน
Lohk tee dterm kwahm mai hai gup chun
And giving me a world filled with meaning

(**) เพราะมีเธอตรงนี้ข้างๆ
Pror mee tur dtrong nee kahng kahng
Because I have you right here beside you
ยิ้มให้กันกี่ครั้ง ฉันจำได้
Yim hai gun gee krung chun jum dai
I can remember the many times you’ve smiled at me

(***) เพราะมีเธอที่ยิ้มข้างๆ
Pror mee tur tee yim kahng kahng
Because I have you smiling beside me
โลกที่ดูอ้างว้างมันน่าอยู่แค่ไหน
Lohk tee doo ahng wahng mun nah yoo kae nai
The world that seemed empty is quite livable

มีเธอก็พอใจแล้ว
Mee tur gor por jai laeo
Having you is enough

ฟังแจกันคุยกับหนังสือเล่มเก่า
Fung jae gun kooey gup nung seu lem gao
Listening to a vase and talking with an old book
ทุกช่องไฟปนเรื่องเหงา เล่าทุกคำให้จดจำ
Took chaung fai bpon reuang ngao lao took kum hai jot jum
Every space mixes with loneliness, describing every word for me to remember

ลมเย็นๆ เล่นกับสายน้ำกว้างใหญ่
Lom yen yen len gup sai num gwahng yai
The cool wind plays with the vast river
เสียงคลื่นลมที่สั่นไหว เหมือนหัวใจที่เต้นไป
Siang kleuan lom tee sun wai meuan hua jai tee dten bpai
The sound of the waves and win that shake are like my beating heart

(*,**,***)

(ฉันยังจำรอยยิ้มของเธอ ไว้ข้างในใจฉันเสมอ)
(Chun yung jum roy yim kaung tur wai kahng nai jai chun samur)
(I still remember your smile inside my heart, always)

(***)

(ยังจำรอยยิ้มของเธอ ทุกสิ่งมันยังอยู่ ยังคงอยู่ ยังอยู่กับฉันต่อไป)
(Yung jum roy yim kaung tur took sing mun yung yoo yung kong yoo yung yoo gup chun dtor bpai)
(I still remember your smile, everything’s still there, still there, still there with me from now on)

(**)

Title: รักที่ตามหา / Ruk Tee Dtahm Hah (The Love I’ve Searched For)
Artist: Max Jenmana and Tukata Jamaporn
Album: OST ภพรัก / Pop Ruk
Year: 2014

เคยอยู่อย่างเดียวดาย ไม่มีความหวังที่จะทำอะไร
Koey yoo yahng diao dai mai mee kwahm wung tee ja tum arai
I once lived alone with no hope of doing anything
เคยไม่มีแรงใจ ขาดคนคอยรักและเติมเต็มที่ขาดหาย
Koey mai mee raeng jai kaht kon koy ruk lae dterm dtem tee kaht hai
I once didn’t have any strength and was missing someone to love me and fill what I was lacking

(*) ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไป ตั้งแต่ฉันได้มาเจอกับเธอ
Took yahng rerm bplian bplai dtung dtae chun dai mah jur gup tur
Everything started to change since I met you

(**) เธอคือรักที่ใจเฝ้าตามหา คนที่ฟ้าให้มาเป็นคู่กัน
Tur keu ruk tee jai fao dtahm hah kon tee fah hai mah bpen koo gun
You’re the love my heart’s been searching for, the person whom heaven made my soulmate
เธอมาเติมเวลาที่มีค่าให้ฉัน อย่างที่ฉันไม่เคยได้จากใคร
Tur mah dterm welah tee mee kah hai chun yahng tee chun mai koey dai jahk krai
You added meaningful time to me like I’ve never gotten from anyone else
มีเธอแล้วหัวใจไม่เคยเหงา ลืมความเศร้าเพราะมีเธอข้างกาย
Mee tur laeo hua jai mai koey ngao leum kwahm sao pror mee tur kahng gai
Having you, my heart is never lonely, I’ve forgotten the sadness because I have you beside me
อยากให้รู้ว่าเธอ คือคนนั้นที่ฉันรอมานาน
Yahk hai roo wah tur keu kon nun tee chun ror mah nahn
I want you to know that you’re the person whom I’ve waited for for so long

เธอเปลี่ยนแปลงบางคน ที่เคยสับสนให้มีวันสดใส
Tur bplian bplaeng bahng kont ee koey sup son hai mee wun sot sai
You changed someone who was once mixed up and brightened their days
เธอต่างจากใครๆ ไม่มีคนไหนที่ลงตัวเท่าเธอแล้ว
Tur dtahng jahk krai krai mai mee kon nai tee long dtua tao tur laeo
You’re different from everyone, there’s no one as perfect as you

(*,**,**)

เธอเป็นเหมือนใจที่ขาดหายไป
Tur bpen meuan jai tee kaht hai bpai
You’re like the heart that I was missing
ก็กว่าจะได้เจอก็เกือบจะถอดใจ
Gor gwah ja dai jur gor geuap ja taut jai
Until I met you, I had nearly been discouraged

(**)

C
ช้าช้า / Chah Chah (Slowly)
ชัดเจน / Chut Jen (Clear)

D
ดารา / Dara (Celebrity)

K
แค่ได้รัก / Kae Dai Ruk (Just Being Able to Love)

L
ล้างจาน / Lahng Jahn (Washing Dishes)

P
เพราะเธอ / Pror Tur (Because of You)

R
เราจะไม่แพ้ / Rao Ja Mai Pae (We Won’t Fail)
รักที่ตามหา / Ruk Tee Dtahm Hah (The Love I’ve Searched For) [With Tukata Jamaporn]

T
ติดกับ / Dtit Gup (Stuck On You)
ถ้าพระอาทิตย์ / Tah Pra Ahtit (If the Sun)

W
ไวน์ (Wine)
วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า / Wun Neung Chun Dern Kao Bpah (One Day, I Walked Into the Forest) [Into the Woods]

Y
อยากให้อยู่ตรงนี้ / Yahk Hai Yoo Dtrong Nee (I Want You to Be Right Here)

   
All songs tagged Max Jenmana