Mahafather

All posts tagged Mahafather

Title: ย้อนเวลา / Yaun Welah (Turn Back Time)
Artist: Mahafather
Album: [Single]
Year: 2019

ในวันที่เรา ต้องร่ำลา จากกันโดยไม่ตั้งใจ
Nai wun tee rao dtaung rum lah jahk gun doy mai dtung jai
When we had to say good-bye and separate against our will
มีความคิดถึงที่ส่งไปหา เธออาจไม่รู้ตัว
Mee kwahm kit teung tee song bpai hah tur aht mai roo dtua
I have thoughts of you that I send to you, you might not realize it
และตัวฉันเองก็อยากจะรู้ว่าเธอเป็นเช่นไร
Lae dtua chun eng gor yahk ja roo wah tur bpen chen rai
And I want to know how you are

อยู่ในห้องนอน ที่เคยนอนฝันด้วยกันทุกคืน
Yoo nai haung naun tee koey naun fun duay gun took keun
In the bedroom where we once slept and dreamed together every night
ปิดไฟแล้วเหมือนมีความเหงามาเยือน
Bpit fai laeo meuan mee kwahm ngao mah yeuan
Turning off the lights, it’s like loneliness has come to visit
มันไม่เหมือนเดิม และไม่รู้ว่าต้องทำตัวเช่นไร
Mun mai meuan derm lae mai roo wah dtaung tum dtua chen rai
It’s not the same, and I don’t know what I should do

อยากให้เธออยู่ตรงนี้ อยากมีเธออยู่ตรงนี้ ที่เก่า
Yahk hai tur yoo dtrong nee yahk mee tur yoo dtrong nee tee gao
I want you to be right here, I want to have you right here in your old place
อยากมีเธออยู่ตรงนี้ อยู่ตรงที่เดิม
Yahk mee tur yoo dtrong nee yoo dtrong tee derm
I want to have you right here, right in the same place

โปรดจงกลับมา… ย้อนวันเวลา
Bproht jong glup mah yaun wun welah
Please come back, turn back the time
ขอภาวนา ให้รักยังมีทาง
Kor pahwanah hai ruk yung mee tahng
I pray that our love still has a way
ให้เห็นคนที่เคยยืนอยู่เคียงข้างกัน
Hai hen kon tee koey yeun yoo kiang kahng gun
Let me see the person who once stood beside me
และอยากให้เธอกลับมา ทุกวันเวลา
Lae yahk hai tur glup mah took wun welah
And I want you to come back, every day
ฉันภาวนา ให้รักยังมีทาง
Chun pahwanah hai ruk yung mee tahng
I pray that our love still has a way
ให้เห็นคนที่เคยยืนอยู่เคียงข้างกัน
Hai hen kon tee koey yeun yoo kiang kahng gun
Let me see the person who once stood beside me
และไม่ต้องจากกันไปอีกนาน
Lae mai dtaung jahk gun bpai eek nahn
And let us not have to be separated for any longer

ขอภาวนา ให้รักยังมีทาง
Kor pahwanah hai ruk yung mee tahng
I pray that our love still has a way
ให้เห็นคนที่เคยยืนอยู่เคียงข้างกัน
Hai hen kon tee koey yeun yoo kiang kahng gun
Let me see the person who once stood beside me
และอยากให้เธอกลับมา
Lae yahk hai tur glup mah
And I want you to come back
อยากให้เธอกลับมา
Yahk hai tur glup mah
I want you to come back
อยากให้เธอกลับมา
Yahk hai tur glup mah
I want you to come back

   

Produced by ภาณุพงศ์ จำปาเฟื่อง
Lyrics – ภาณุพงศ์ จำปาเฟื่อง
Melody – ภาณุพงศ์ จำปาเฟื่อง
Arrangement – Mahafather

Title: จางจาง / Jahng Jahng (Faintly)
English Title: “Best Friend”
Artist: Mahafather
Album: [Single]
Year: 2020

โลกใบเดิม เปลี่ยนไป
Lohk bai derm bplian bpai
The same old world has changed
มีบางอย่าง ห่างไกล
Mee bahng yahng hahng glai
There are some things that are distant
หนทางเดิน ที่ไป
Hon tahng dern tee bpai
The path I walk
ต่อจากนี้คงต้องเริ่มใหม่
Dtor jahk nee kong dtaung rerm mai
From now on, I must start over

(*) ไม่มีเธอแล้วยังมีความทรมานเป็นเพื่อนฉัน
Mai mee tur laeo yung mee kwahm toramahn bpen peuan gun
Without you, I still have torture as my friend
ไม่มีเธอแล้วยังมีน้ำตาที่คอยอยู่ข้างกัน
Mai mee tur laeo yung mee numd tah tee koy yoo kahng gun
Without you, I still have my tears at my side
ไม่มีเธอแล้วยังทรมาน ฉันรู้ดีทุกอย่าง
Mai mee tur laeo yung toramahn chun roo dee took yahng
Without you, I’m still tortured, I realize everything
และยังฝังใจ
Lae yung fung jai
And it’s still imprinted in my heart

(**) ไม่มีเธอแล้วยังมีภาพเธอที่ลอยอยู่จางๆ
Mai mee tur laeo yung mee pahp tur tee loy yoo jahng jahng
Without you, I still have your image floating faintly
ไม่มีเธอแล้วยังมีห้องนอนที่เคยนอนด้วยกัน
Mai mee tur laeo yung mee haung naun tee koey naun duay gun
Without you, I still have the room we once slept in together
ไม่มีเธอแล้วยังทรมาน ฉันรู้ดีทุกอย่าง
Mai mee tur laeo yung toramahn chun roo dee took yahng
Without you, I’m still tortured, I realize everything
ไม่มีเธอ… และตัวฉันคงชินไปเอง
Mai mee tur lae dtua chun kong chin bpai eng
I don’t have you, and I’ll have to get used to it myself

คิดวกวน ทำไม
Kit wok won tummai
Why do I keep thinking about it?
เหมือน คนไม่มีที่ไป
Meuan kon mai mee tee bpai
I’m like a person without a place to go
ต่อจากนี้จะพยายามทำทุกอย่าง เพื่อลืมเธอ
Dtor jahk nee ja payayahm tum took yahng peua leum tur
From now on, I’ll try everything I can to forget you

(*,**)

ตัวฉันคงชินไปเอง
Dtua chun kong chin bpai eng
I’ll have to get used to it myself
โลกใบเดิม เปลี่ยนไป
Lohk bai derm bplian bpai
The same old world has changed

   

Produced – ภาณุพงศ์ จำปาเฟื่อง
Lyrics – ภาณุพงศ์ จำปาเฟื่อง
Melody – ภาณุพงศ์ จำปาเฟื่อง
Arrangement – Mahafather

Title: กอดฉันไว้นานๆ / Gaut Chun Wai Nahn Nahn (Hug Me For a Long Time)
Artist: Mahafather
Album: [Single]
Year: 2019

โลกไม่สดใส และหัวใจคงอยู่อีกไม่นาน
Lohk mai sot sai ale hua jai kong yoo eek mai nahn
The world isn’t bright, and my heart won’t last much longer
แดดออกยามเช้า และช่วงเย็นก็คงต้องร่ำลา
Daet auk yahm chao lae chuang yen gor kong dtaung rumlah
The sunlight comes out in the morning and must say good-bye in the evening

แม้ว่าต้องเจอ เรื่องราวต่างๆ แต่ข้างกายฉัน ยังมีเธอ
Mae wah dtaung jur reuagn rao dtahng dtahng dtae kahng gai chun yung mee tur
Even though I must face many different situations, I still have you by my side

(*) กอดฉันไว้อย่างนี้นานๆ นานๆ หน่อยได้ไหมเธอ
Gaut chun wai yahng nee nahn nahn nahn nahn noi dai mai tur
Please hug me like this for a long time
อยู่ด้วยกันเสมอ เพียงเธอ เพียงเธอ ส่งมือนั้นมา
Yoo duay gun samur piang tur piang tur song meu nun mah
Always be with me, just you, just you, give me your hand
กอดฉันไว้อย่างนี้นานๆ นานๆ และจ้องมองตา
Gaut chun wai yahng nee nahn nahn nahn nahn lae jaung maung dtah
Hug me like this for a long time and look into my eyes
ไม่เคยคิดจะขอ อะไรที่มากมาย แค่เพียงมีเธอ
Mai koey kit ja kor arai tee mahk mai kae piang mee tur
I’d never imagine asking for anything more, just to have you
ฉันพร้อมที่จะ ผ่านอะไรมากมาย
Chun praum tee ja pahn arai mahk mai
I’m ready to get through so much

ไม่ว่าจะเจอ ฤดูต่างๆ ร้ายหรือดี
Mai wah ja jur reudoo dtahng dtahng rai reu dee
No matter if the different seasons I must face are good or bad
เมื่อมีเธอมันจะไม่โหดร้าย
Meua mee tur mun ja mai hoht rai
When I have you, it won’t be terrible
พร้อมรับความวุ่นวาน ไม่ว่าชีวิตของเรา
Praum rup kwahm woon wai mai wah cheewit kaung rao
I’m ready to accept the chaos no matter how bitter
จะขื่นขมยังไง
Ja keun kom yung ngai
Our lives will get

(*,*)

เพราะเธอ
Pror tur
Because of you

   

Produced by อรรถพล หงษ์ปรีชา, ภาณุพงศ์ จำปาเฟื่อง
Lyrics – ภาณุพงศ์ จำปาเฟื่อง
Melody – ภาณุพงศ์ จำปาเฟื่อง
Arrangement – อรรถพล หงษ์ปรีชา, Mahafather

Title: ผู้ชายขอรอ / Poo Chai Kor Ror (The Man Who Wants to Wait)
Artist: Mahafather
Album: [Single]
Year: 2019

แต่งตัวดี รีบไปรอ
Dtae dtua dee reep bpai ror
I get all dressed up and hurry off to wait
ที่ต้องพบเธอประจำ
Tee dtaung pob tur bprajum
I have to regularly see you
อยู่ใกล้ๆ เธอทุกวัน
Yoo glai glai tur took wun
Near you every day
แต่ตัวเธอไม่รู้มาก่อน
Dtae dtua tur mai roo mah gaun
But you’ve never known before
ว่าฉันนั้นชอบเธอ แอบรักเธอ
Wah chun nun chaup tur aep ruk tur
That I like you, that I have a crush on you
ทั้งๆ ที่เธอนั้นมีเจ้าของ
Tung tung tee tur nun mee jao kaung
Even though you have someone else
คอยจับจองหัวใจ
Koy jup jaung hua jai
Laying claim to your heart

อยู่ข้างๆ เธอขำๆ
Yoo kahng kahng tur kum kum
Being beside you, you’re attractive
อยากให้เธอนั้นรักตอบ
Yahk hai tur nun ruk dtaup
I want you to love me in return
แต่ความจริง ก็รู้
Dtae kwahm jing gor roo
But I know the truth
ว่าเธอ ไม่รักฉันหรอก
Wah tur mai ruk chun rauk
That you don’t love me at all
อาจะมีวันใดที่เธอรักจาง
Aht ja mee wun dai tee tur ruk jahng
There might be a day that your love fades
ฉันพร้อมที่จะขอ เข้าไปรอ
Chun praum tee ja kor kao bpai ror
I’m ready to ask, I’ll go and wait
ไปจับจองหัวใจ
Bpai jup jaung hua jai
To claim you heart

(*) วันๆ หนึ่งต้องคอยภาวนา
Wun wun neung dtaung koy pahwanah
Day by day, I must pray
ให้ถึงเวลาที่ฉันนั้น ต้องการ
Hai teung welah tee chun nun dtaung gahn
To reach the time that I desire
ต้องการ ต้องการ
Dtaung gahn dtaung gahn
Desire, desire

(**) ต้องการวันจันทร์นี้ วันอังคารนี้
Dtaung gahn wun jun nee wun ungkahn nee
I want this Monday, this Tuesday
พุธ พฤหัส ศุกร์ อย่างนี้
Poot pareuhut sook yahng nee
Wednesday, Thursday, Friday to be like this
วันจันทร์นี้ วันอังคารนี้
Wun jun nee wun ungkahn nee
This Monday, this Tuesday
พุธ พฤหัส ศุกร์ อย่างนี้
Poot pareuhut sook yahng nee
Wednesday, Thursday, Friday to be like this
เสาร์ อาทิตย์ ก็ต้องการ
Sao ahtit gor dtaung gahn
I also want Saturday and Sunday
ขอแค่เพียงเวลาผ่าน
Kor kae piang welah pahn
I just want time to pass
จะทำอย่างไร ให้เธอและเขาเลิกรักกัน
Ja tum yahng rai hai tur lae kao lerk ruk gun
What can I do to get you and him to break up?
ฉันรอเวลา ฉันรอเวลา
Chun ror welah chun ror welah
I‘m waiting for the time, I’m waiting for the time

ไม่มีใคร ที่เข้าใจ
Mai mee krai tee kao jai
No one understands
ความรู้สึกของฉันหรอก
Kwahm roo seuk kaung chun rauk
My feelings
บางทีต้องแกล้งทำ
Bahng tee dtaung glaeng tum
Sometimes I must act
ให้เธอรู้ว่าฉันไม่ได้รอ
Hai tur roo wah chun mai dai ror
To make you think that I’m not waiting
ในใจลึกๆ ก็กลัวเธอจะ
Nai jai leuk leuk gor glua tur ja
Deep in my heart, I’m scared you
ไม่รู้ว่าฉันนั้นชอบเธอมากแค่ไหน
Mai roo wah chun nun chaup tur mahk kae nai
Won’t know how much I like you

(*,**,**)

รู้ดีว่าไม่ควรจะต้องรอเป็นที่สอง
Roo dee wah mai kuan ja dtaung ror bpen saung
I know full well I shouldn’t wait to be number two
แต่ทำไงได้ ความรักมันไม่มีคำว่าทดลอง
Dtae tum ngai dai kwahm ruk mun mai mee kum wah tot laung
But what can I do? Love doesn’t know the concept of an experiment
รู้เพียงเวลาทำให้เราเจอกันช้า ไป
Roo piang welah tum hai rao jur gun chahbpai
All I know is that time made us meet too slow

ต้องการ ต้องการ
Dtaung gahn dtaung gahn
Desire, desire
ต้องการ ต้องการ
Dtaung gahn dtaung gahn
Desire, desire

(**)

อยากจะรู้ต้องทำอย่างไร
Yahk ja roo dtaung tum yahng rai
I want to know what I should do
ให้เธอและเขาเลิกรักกัน
Hai tur lae kao lerk ruk gun
For you and him to break up
ฉันรอเวลา
Chun ror welah
I’m waiting for the time

   

Produced by ภาณุพงศ์ จำปาเฟื่อง
Lyrics – ภาณุพงศ์ จำปาเฟื่อง
Melody – ภาณุพงศ์ จำปาเฟื่อง
Arrangement – Mahafather

Title: รู้ทั้งรู้ / Roo Tung Roo (You Know Full Well)
Artist: Mahafather
Album: [Single]
Year: 2018

ฉันนั้นรู้ว่าเคยรักกันมา
Chun nun roo wah koey ruk gun mah
I know you two were once in love
แต่ว่าตอนนี้ควรจบแล้วใช่ไหม
Dtae wah dtaun nee kuan jop laeo chai mai
But now you should end things, right?
ข้างกายเธอนั้นคือฉันนี่ไง
Kahng gai tur nun keu chun nee ngai
I’m the person at your side
ทำไมเธอไม่เห็นแคร์ฉันเลย
Tummai tur mai hen care chun loey
Why don’t you seem to care about me?

(*) รู้ว่าเธอนั้นยังพูดกับเขา
Roo wah tur nun yung poot gup kao
I know you’re still talking with him
ทำไมเธอกับเขาต้องคุยกัน
Tummai tur gup kao dtaung kooey gun
Why do you and he have to talk?
ทำไมความเจ็บช้ำ ต้องมาอยู่ตรงที่ฉัน
Tummai kwahm jep chum dtaun mah yoo dtrong tee chun
Why does pain have to stay with me?
เธอไม่ควรต้องทำอย่างนี้
Tur mai kuan dtaung tum yahng nee
You shouldn’t have to act like this
และจริงๆ เธอควรจะรู้ดี
Lae jing jing tur kuan ja roo dee
And really you should know
ว่าทำให้ฉันเสียใจ แค่ไหน
Wah tum hai chun sia jai kae nai
How sad you’re making me

(**) รู้ทั้งรู้ และฉันก็ไม่เคยเข้าใจ
Roo tung roo lae chun go rmai koey kao jai
You know full well, and I’ll never understand
เธอและเขาที่เคยรักกันมา
Tur lae kao tee koey ruk gun mah
You and he who were once in love
มันหยุดและทิ้งกันไม่ได้เลยใช่ไหม
Mun yoot lae ting gun mai dai loey chai mai
You can’t stop and leave him, can you?
รู้ทั้งรู้ และฉันก็ไม่เคยเข้าใจ
Roo tung roo ale chung or mai koey kao jai
You know full well, and I’ll never understand
ความสัมพันธ์ที่ยากเกินอธิบาย
Kwahm sumpun tee yahk gern attibai
Your relationship that’s too difficult to explain
ควรหยุดได้แล้วเพื่อเห็นแก่ฉัน
Kuan yoot dai laeo peua hen gae chun
You should stop this already for my sake

ไม่มีวันที่จะย้อนคืนมา
Mai mee wun tee ja yaun keun mah
There will never be a day that things will go back to the way they were
เธอเคยให้สัญญา ฉันไว้
Tur koey hai sunyah chun wai
You once promised me
เรื่องแค่นี้ฉันนั้นต้องเข้าใจ
Reuang kae nee chun nun dtaung kao jai
This is what I must understand
ทำไมเธอไม่เห็นแคร์ฉันเลย
Tummai tur mai hen care chun loey
Why don’t you seem to care about me?

(*,**)

ทั้งๆ ที่รู้ว่าคนรักเก่าพยายามเข้ามา
Tung tung tee roo wah kon ruk gao payayahm kao mah
Even though you know that your ex is trying to get into your life
เธอก็ยังปล่อยให้เขา มาทำร้าย
Tur gor yung bploy hai kao mah tum rai
You still let him hurt us

(**)

ควรหยุดได้แล้วเพื่อเห็นแก่ฉัน
Kuan yoot dai laeo peua hen gae chun
You should stop this already for my sake

   

Produced by อรรถพล หงษ์ปรีชา
Lyrics – ภาณุพงศ์ จำปาเฟื่อง
Melody – ภาณุพงศ์ จำปาเฟื่อง
Arrangement – Mahafather

Title: แค่อ่อนไหว / Kae Aun Wai (Just Weak)
Artist: Mahafather
Album: [Single]
Year: 2018

(*) ฉันกับเขาแค่อ่อนไหว ฉันกับเขาไม่มีอะไร
Chun gup kao kae aun wai chun gup kao mai mee arai
I was just weak with her, I don’t have anything going on with her
ฉันกับเขาแค่อ่อนไหว เราผิดพลาดไป
Chun gup kao kae aun wai rao pit plaht bpai
I was just weak with her, we screwed up
ฉันกับเขาไม่มีอะไร
Chun gup kao mai mee arai
I don’t have anything going on with her

มีสิ่งใดบางๆ เข้ามากีดขวาง
Me sing dai bahng bahng kao mah geet kwahng
Something has gotten in the way
รักเรา มันแผดเผา ยับเยิน
Ruk rao mun paet pao yup yern
Our love was burned down and destroyed
กรีดด้วยหัวใจ ความรักของเรา
Greet duay hua jai kwahm ruk kaung rao
Slashing my heart, our love
ในค่ำคืนที่ฉันลุ่มหลง ในความงดงาม
Nai kum keun tee chun loom long nai kwahm ngot ngahm
During the night that I got lost in the beauty

มันทำร้าย หัวใจ
Mun tum rai hua jai
It broke my heart
จนผิดพลาดไปไปทำร้ายเธอ
Jon pit plaht bpai bpai tum rai tur
Until I screwed up and hurt you
กับความสัมพันธ์เพียงข้ามคืน
Gup kwahm sumpun piang kahm keun
With a one-night-stand
มันบอกไม่ได้ว่าฉันรักเขา
Mun bauk mai dai wah chun ruk kao
I can’t say that I love her

(*)

หากตัวฉัน ได้ทำร้ายใจของเธอ
Hahk dtua chun dai tum rai jai kaung tur
If I broke your heart
อยากจะขอเธอ ขอได้ไหม
Yahk ja kor tur kor dai mai
I want to ask you, please
ให้ฉันเปลี่ยนแปลง
Hai chun bplian bplaeng
Let me change

(*)

ฉันกับเขาแค่อ่อนไหว
Chun gup kao kae aun wai
I was just weak with her

ฉันกับเขาแค่อ่อนไหว
Chun gup kao kae aun wai
I was just weak with her

   

Lyrics – ภาณุพงศ์ จำปาเฟื่อง
Melody – ภาณุพงศ์ จำปาเฟื่อง
Arrangement – Mahafather

Title: ทรมาน / Toramahn (Torture)
Artist: Mahafather
Album: [Single]
Year: 2016

หากว่าความเป็นจริงมีเธอตลอดไป
Hahk wah kwahm bpen jing mee tur dtalaut bpai
If in reality I had you forever
สิ่งต่าง ๆ ดี ๆ มันคงอยู่ไม่ไกล
Sing dtahng dtahng dee dee mun kong yoo mai glai
All the good things wouldn’t be far
ไม่ว่าตัวฉันต้องเหินห่าง
Mai wah dtua chun dtaung hern hahng
No matter how far away I am
แต่ว่าความรักฉันไม่จาง
Dtae wah kwahm ruk chun mai jahng
My love hasn’t faded

แต่ว่าวันเวลาก็ทำให้เปลี่ยนไป
Dtae wah wun welah gor tum hai bplian bpai
But time makes things change
สิ่งต่าง ๆ ดี ๆ เลือนลางและหายไป
Sing dtahng dtahng dee dee leuan lahng lae hai bpai
The All the good things fade and disappear
แต่ละวันที่มันเลยผ่าน ฉันต้องรับรู้ และต้องทน
Dtae la wun tee mun loey pahn chun dtaung rup roo ale dtaung ton
Each day that passes by, I must acknowledge and endure

(*) อยู่กับความทรมานเป็นอย่างไร
Yoo gup kwahm toramahn bpen yahng rai
How is living with torture like?
ฉันเข้าใจ กับคำว่ารักแท้ ที่ปล่อยให้ฉันนั้นฝันอยู่กับคำนี้
Chun kao jai gup kum wah ruk tae tee bploy hai chun nun fun yoo gup kum nee
I understand, with words of true love that let me dream about them
อยู่เพียงคนเดียวเรื่อยไป รอต่อไป ฉันเข้าใจ
Yoo piang kon diao reuay bpai ror dtor bpai chun kao jai
Continuously living alone, continuing to wait, I understand
ฉันจะทำตัวให้ชินบ่อย ๆ และฉันนั้นคงเศร้าอยู่คนเดียว
Chun ja tum dtua hai chin boy boy lae chun nun kong sao yoo kon diao
I’ll often act like I’m used to it, and I’m probably the only one sad

รู้ทั้งรู้ว่าเหงาทั้งกาย ร้องแม้ร้องออกมาแค่ไหน
Roo tung roo wah ngao tung gai raung mae raung auk mah kae nai
I know full well that loneliness is all around me, however much I cry out
แม้ฉันต้องเสียใจเจียนตาย
Mae chun dtaung sia jai jian dtai
Even though I must be so upset
แต่ไม่ให้ใครเห็นน้ำตา จากนี้
Dtae mai hai krai hen num dtah jahk nee
But I won’t let anyone see my tears from now on

(*,*)

อยู่ฉันอยู่กับความเดียวดาย
Yoo chun yoo gup kwahm diao dai
Living, I’m living with the solitude
อยู่ฉันอยู่กับความทรมาน
Yoo chun yoo gup kwahm toramahn
Living, I’m living with the torture
อยู่ฉันอยู่กับความเดียวดาย
Yoo chun yoo gup kwahm diao dai
Living, I’m living with the solitude
อยู่ฉันอยู่กับความทรมาน
Yoo chun yoo gup kwahm toramahn
Living, I’m living with the torture

อยู่ฉันอยู่กับความเดียวดาย
Yoo chun yoo gup kwahm diao dai
Living, I’m living with the solitude
อยู่ฉันอยู่กับความทรมาน
Yoo chun yoo gup kwahm toramahn
Living, I’m living with the torture

   

Produced by อรรถพล หงษ์ปรีชา
Lyrics – ภาณุพงศ์ จำปาเฟื่อง
Melody – ภาณุพงศ์ จำปาเฟื่อง
Arrangement – Mahafather

Title: ท้องฟ้าเมื่อไม่มีเธอ / Taung Fah Meua Mai Mee Tur (The Sky Without You)
Artist: Mahafather
Album: [Single]
Year: 2016

นานสักเท่าไหร่ ที่เธอทิ้งฉันไป
Nahn suk tao rai tee tur ting chun bpai
It hasn’t been very long since you dumped me
ข้างในลึก ๆ ทำไม ยังคงเหงา
Kahng nai leuk leuk tummai yung kong ngao
Deep down inside, why am I still lonely?
ที่ตรงนี้ไม่มีคำว่าเรา ที่เคยโอบกอดในวันที่อ่อนล้า
Tee dtrong nee mai mee kum wah rao tee koey ohp gaut nai wun tee aun lah
There’s no more “us” here, at the place where we once embraced during the exhausting days

(*) และสิ่งที่เรียนรู้จากคำบอกลา
Lae sing tee rian roo jahk kum bahk lah
And the thing I learned from our good-bye

(**) ท้องฟ้า ช่างมืดมน ส่องแสง ไม่มีใคร
Taung fah chahng meut mon saung saeng mai mee krai
The sky is so dark, I shine my light, but there’s no one
ท้องฟ้า ช่างมืดมน ส่องแสง ไม่มีใคร
Taung fah chahng meut mon saung saeng mai mee krai
The sky is so dark, I shine my light, but there’s no one
ฉันอยากขอ ให้เป็นเธอ
Chun yahk kor hai bpen tur
I want it to be you

มีแค่คำตอบ บอกว่าไม่มีทาง
Mee kae kum dtaup bauk wah mai mee tahng
There’s only the answer telling me that there’s no way
ที่จะหวนคืนวันวานที่เราได้เคยมี
Tee ja huan keun wun wahn tee rao dai koey mee
To turn back to the days we once had
สายลมพัดผ่าน เพียงแค่สัมผัสผิวกาย
Sai lom put pahn piang kae sum put piew gai
The wind blows by, only touching my skin
เรื่องราวมากมายก็ย้อนกลับคืนมาทุกที
Reuang rao mahk mai gor yaun glup keun mah took tee
And so many stories come flooding back every time

(*,**)

ท้องฟ้าเมื่อไม่มีเธอ มันช่างมืดมน
Taung fah meua mai mee tur munc hahng meut mon
The sky is so dark without you
ส่องแสงจะหันไปทางไหน ก็ไม่มีใคร
Saung saeng ja hun bpai tahng nai gor mai mee krai
No matter which way I turn to shine my light, there’s no one
ท้องฟ้าเมื่อไม่มีเธอ มันช่างมืดมน
Taung fah meua mai mee tur munc hahng meut mon
The sky is so dark without you
ส่องแสงจะหันไปทางไหน ก็ไม่มีใคร
Saung saeng ja hun bpai tahng nai gor mai mee krai
No matter which way I turn to shine my light, there’s no one

ฉันอยากขอ ฉันอยากขอให้เรากลับคืนไปเป็นเช่นวันนั้น
Chun yahk kor chun yahk kor hai rao glup keun bpai bpen chen wun nun
I want, I want us to go back to the way we were back then
ฉันอยากขอให้เธอมาอยู่ตรงนี้ข้าง ๆ ฉัน
Chun yahk kor hai tur mah yoo dtrong nee kahng kahng chun
I want you to be right here beside me
ที่ตรงนี้ ได้ไหม
Tee dtrong nee dai mai
Right here, please

   
คำร้อง : ภาณุพงศ์ จำปาเฟื่อง, จักรพันธ์ ดวงดี
ทำนอง : ภานุพงศ์ จำปาเฟื่อง
เรียบเรียง : Mahafather

Title: ร้ายๆ / Rai Rai (Bad)
Artist: Mahafather
Album: [Single]
Year: 2014

สักวันเราเองคงเข้าใจ รู้ดีรักนั้นไม่ง่ายดาย
Suk wun rao eng kong kao jai roo dee ruk nun mai ngai dai
Some day we’ll understand and know well that love isn’t easy
รู้ตัวเราคงไปกันไม่ไหว (ถ้าจะเดินต่อไปแบบนี้)
Roo dtua rao kong bpai gun mai wai (tah ja dern dtor bpai baep nee)
We realize we can’t continue on together (if things continue like this)
ฉันเองยังคงเป็นห่วงเธอ ถ้าไปเจอกับใครเขาไม่หวังดี
Chun eng yung kong bpen huang tur tah bpai jur gup krai kao mai wung dee
I’m still worried about you, if you’re meeting with anyone who doesn’t have any good intentions
หันมองฉันที่ยืนอยู่ตรงนี้ หากเธอยังคงไม่ไว้ใจใคร
Hun maung chun tee yeun yoo dtrong nee hahk tur yung kong mai wai jai krai
Turn and look at me standing right here, if you still don’t trust anyone else

ยังมีฉันเป็นเพื่อนเธอ อธิษฐาน ขอให้เธอ
Yung mee chun bpen peuan tur atittahn kor hai tur
You still have me as your friend, praying and asking you

(*) อย่าไปเจอใครที่ร้าย ๆ ขอให้เธอ ขอให้เธอ
Yah bpai jur krai tee rai rai kor hai tur kor hai tur
Don’t go meeting anyone bad, I’m begging you, I’m begging you
มีความสุขกับคนดี ดี ที่เธอเจอ ที่ได้เจอ
Mee kwahm sook gup kon dee dee tee tur jur tee dai jur
Be happy with the good people whom you meet, whom you’ve met

ฉันเอง ยังคงก้าวเดินไป ช่วงเวลา ทำใจช่างแสนนาน
Chun eng yung kong gao dern bpai chuang welah tum jai chahng saen nahn
I’m still moving on, the period of acceptance is so long
ช่างมัน เรายังเป็นคนใช่ไหม เธอไม่ต้องเป็นกังวล
Chahng mun rao yung bpen kon chai mai tur mai dtaung bpen gung won
Screw it, we’re still humans, right? You don’t have to worry

อธิษฐาน ให้ฉันเอง อธิษฐาน ขอให้เธอ
Attitahn hai chun eng attitahn kor hai tur
I pray, let me, I pray, I’m asking you

(*,*)
มีความสุขกับชีวิต
Mee kwahm sook gup cheewit
Be happy with life

(*,*)
มีความสุขกับชีวิต
Mee kwahm sook gup cheewit
Be happy with life

ฉันไม่อยากให้ใครมาทำร้ายเธอ
Chun mai yahk hai krai mah tum rai tur
I don’t want anyone to hurt you
โอ้ เธอ โอ้ เธอ
Oh tur oh tur
Oh, you, oh, you

กอดฉันไว้นานๆ / Gaut Chun Wai Nahn Nahn (Hug Me For a Long Time)
จางจาง / Jahng Jahng (Faintly) [Best Friend]
แค่อ่อนไหว / Kae Aun Wai (Just Weak)
ผู้ชายขอรอ / Poo Chai Kor Ror (The Man Who Wants to Wait)
ร้ายๆ / Rai Rai (Bad)
รู้ทั้งรู้ / Roo Tung Roo (You Know Full Well)
ท้องฟ้าเมื่อไม่มีเธอ / Taung Fah Meua Mai Mee Tur (The Sky Without You)
ทรมาน / Toramahn (Torture)
ย้อนเวลา / Yaun Welah (Turn Back Time)

   
All songs tagged Mahafather