Maem Phatcharida

All posts tagged Maem Phatcharida

Title: กว่าจะรู้ / Gwah Ja Roo (By the Time I Knew)
Artist: Mam Patcharida (พัชริดา วัฒนา)
Album: OST เหมือนคนละฟากฟ้า / Meuan Kon La Fahk Fah
Year: 1995

กว่าจะรู้ ว่าความจริงหัวใจ
Gwah ja roo wah kwahm jing hua jai
By the time I realized the truth, my heart
ที่ไม่เคยรักใคร กลับเต็มใจรักเธอ
Tee mai koey ruk krai glup dtem jai ruk tur
That had never loved anyone else ended up completely in love with you

เกือบจะสาย เกือบทำลายรักสิ้น
Geuap ja sai geuap tum lai ruk sin
It was nearly too late, I nearly destroyed our love
ปล่อยให้ใจทำร้ายเธอ
Bploy hai jai tum rai tur
Letting my heart hurt you
อย่างไม่เคยนำพา
Yahng mai koey num pah
Like I never paid any attention

(*) ใกล้กันแค่กาย แต่หัวใจแชเชือน
Glai gun kae gai dtae hua jai chae cheuan
We were only physically close, but our hearts were distant
เหมือนอยู่คนละฟากฟ้า
Meuan yoo kon la fahk fah
It’s like we were each under our own sky
มองไม่เห็น ความรักในแววตา
Maung mai hen kwahm ruk nai waew dtah
I didn’t see the love in your eyes
คิดว่าเป็นศัตรู
Kit wah bpen sudtroo
I thought we were enemies

(**) จากวันนี้(ต่อไปนี้) จะดูแลไม่ห่าง
Jahk wun nee (dtor bpai nee) Ja doo lae mai hahng
From now on, I’ll look closely after you
จะห่วงใยและอยู่ คู่กับเธอจนตาย
Ja huang yai lae yoo koo gup tur jon dtai
I’ll worry about you and be with you until I die

(*,**)

Title: รักไม่มีวันตาย / Ruk Mai Mee Wun Dtai (Love Will Never Die)
Artist: Mam Patcharida (แหม่ม พัชริดา)
Album: หัวใจร้องเพลง / Hua Jai Raung Pleng (My Heart is Singing)
Year: 1994

ยาวไกล สุดเท่าไร
Yao glai soot tao rai
However far away it is
แต่ใจ จะไขว่ คว้ามา เพื่อสิ่ง เดียวใน หัวใจ
Dtae jai ja kwai kwah mah peua sing diao nai hua jai
My heart will reach out for the one thing inside of it
ก็คือรักนั้น ที่ต้องการ
Gor keu ruk nun tee dtaung gahn
It’s the love that I need

คือความ สุขแท้จริง
Keu kwahm sook tae jing
It’s true happiness
คือทุกข์ และทรมาน คือสิ่ง ผูกพัน หัวใจ
Keu took lae toramahn keu sing pook pun hua jai
It’s suffering and torture, it’s the thing binding my heart
ไม่เคยมีใคร รอดจากความรัก ซักคน
Mai koey mee krai raut jahk kwahm ruk suk kon
There has never been anyone who has escaped from love

(*) รัก ไม่มีวันตาย แม้สิ้นลมหายใจ
Ruk mai mee wun dtai mae sin lom hai jai
Love will never die, even if I run out of breath
เกาะเกี่ยว หัวใจ เป็นสายสวาท
Gor giao hua jai bpen sai sawaht
It adheres to my heart
ถึงแม้โลกมลาย สายใยยังไม่ขาด
Teung mae lohk malai sai yai yung mai kaht
Even if the world is destroyed, the relationship will not be missing
จะติดตามไป สุดฟ้าดิน
Ja dtit dtahm bpai soot fah din
It will accompany me to the end of the earth

(**) เวลา จะพ้นไป เนิ่นนาน เท่าไร
Welah ja pon bpai nern nahn tao rai
However much time escapes
รักยังคงอยู่ เพื่อรอซักวัน
Ruk yung kong yoo peua ror suk wun
My love is still here, waiting for the day
จะเป็นรักแท้ ให้ใคร ซักคน
Ja bpen ruk tae hai krai suk kon
It will be true love for someone

(*,**)

Title: ด้วยแรงอธิษฐาน / Duay Raeng Atittahn (By the Power of Prayer)
Artist: Mam Patcharida (แหม่ม พัชริดา)
Album: แทนความรู้สึกดีๆ / Taen Kwahm Roo Seuk Dee Dee (In Exchange for the Good Feelings)
Year: 1996

แค่เธอมองนัยน์ตาจะเจอความหมาย
Lae tur maung nai dtah ja jur kwahm mai
Just look in my eyes and you’ll find the meaning
ไม่ยินยอมให้ใครสิ่งใดมาขวาง
Mai yin yaum hai kria sing dai mah kwahng
I refuse to let anyone or anything get in the way
ต่อให้มีกำแพงใดๆปราการมากั้นกลาง
Dtor hai mee gumpaeng dai dai bprahgahn mah gun glahng
Even if there are any walls or barriers blocking the way
ก็ทลายด้วยพลังแห่งรัก
Gor talai duay palung haeng ruk
They’ll collapse by the power of love

(*) ฟ้าจะกว้างเพียงใดให้กว้างกว่านี้
Fah ja gwahng piang dai hai gwahng gwah nee
However vast the sky is, let it expand even more
ร้อยเท่าพันทวีไม่อาจหยุดยั้ง
Roy tao pun tawee mai aht yoot yung
One hundred to a thousand times, don’t stop
จะเสาะหาเพียงเธอคนเดียวด้วยใจที่มุ่งหวัง
Ja sor hah piang tur kon diao duay jai tee moong wung
I’ll search only for you with a heart that’s yearning
คืนและวันที่เฝ้ารอจะกลับมา
Keun lae wun tee fao ror ja glup mah
For the nights and days I wait for to come back

(**) ด้วยแรงแห่งรักของเรา
Duay raeng haeng ruk kaung rao
By the power of our love
ที่จะมั่นคงตลอดไปทุกวันทุกเวลา
Tee ja mun kong dtalaut bpai took wun took welah
That’s always stable at every moment
อธิษฐานให้รักของเรา
Atittahn hai ruk kaung rao
I pray that our love
หลอมดวงใจให้เรากลับมา
Laum duang jai hai rao glup mah
Can melt our hearts back together
และสิ่งที่เป็นความเสียใจ เรื่องที่เคยเสียน้ำตา
Lae sing tee bpen kwahm sia jai reuang tee koey sia num dah
And the thing that is my sorrow, the matter that I once lost tears over
คือบทเรียนที่มีค่ามีความหมาย ให้เรายิ่งรักกัน
Keu bot rian tee mee kah mee kwahm mai hai rao ying ruk gun
Is a lesson with a valuable meaning, making us love each other even more

(*,**)

Title: ทิ้ง / Ting (Let It Go)
Artist: Mam Patcharida (แหม่ม พัชริดา)
Album: ??
Year: ??

เฝ้ามองดาวครั้งเราผูกพัน แต่ความฝันเมฆคลุมมืดมน
Fao maung dao krung rao pook pun dtae kwahm fun mek kloom meut mon
I looked up at the stars when we were together, but my cloudy dreams are dark
ปรอยฝนโปรยลงมาดั่งน้ำตา เรียกหาเธอ
Bproy fon bproy long mah dung numd tah riak hah tur
Rain falls like my tears, calling out for you

ไม่มีใจพบใครสักคน จิตสับสนเหมือนคนขาดใจ
Mai mee jai pob krai suk kon jit sup son meuan kon kaht jai
I don’t have the heart to meet anyone else, my mind is confused like someone who’s dying
ทนหนาวทนเดียวดายอย่างร้อนใจ ใฝ่หาเธอ
Ton nao ton diao dai yahng raun jai fai hah tur
Enduring the cold, enduring the loneliness impatiently, searching for you

(*) อะไรหรือที่เธอใฝ่ฝัน อะไรหรือที่ฉันขาดไป
Arai reu tee tur fai fun arai reu tee chun kaht bpai
What is it that you dream of? What is it that I”m missing?
บอกได้ไหมทำไมจึงทิ้งไป ไม่เข้าใจ
Bauk dai mai tummai jeung ting bpai mai kao jai
Please tell me why you abandoned me? I don’t understand

กัดฟันยืนฝืนทรมาน แต่ความหลังฝังใจผูกพัน
Gut fun yeun feun toramahn dtae kwahm lung fung jai pook pun
I grit my teeth and endure the torture, but the past is imprinted into my heart
คอยย้ำเตือนเดือนวันที่สัญญา ว่ารักกัน
Koy yum dteuan deuan wun tee sunyah wah ruk gun
Reminding me of the months and days that we promised we’d love each other

(**) โปรดเถิดดาวประกายส่องแสง ส่องให้แรงรักยังมีหวัง
Bproht tert dao bpragai saung saeng saung hai raeng ruk yung mee wung
Please, stars, shine down, shine and give the strength of love hope
ผูกความหลังเป็นทางประสานใจ ให้รักเรา
Pook kwahm lung bpen tahng bprasahn jai hai ruk rao
Being attached to the past is a way to cement our hearts to our love

(*)

ทิ้ง..ทิ้งกันไป ฉันคงจะหลงลืมเธอสักวัน
Ting ting gun bpai chun kong ja long leum tur suk wun
I let it go, let you go, I’ll forget you some day
กว่าวันนั้นใจคงร้าวรน จนทนไม่ไหว
Kwah wun nun jai kong rao ron jon ton mai wai
Until then, my heart will be so restless, I can’t take it
ใช่ว่าเธอไม่มีความหมาย ใช่ว่าฉันไม่มีเยื่อใย
Chai wah tur mai mee kwahm mai chai wah chun mai mee yeua yai
Yes, you’re meaningless, yes, I don’t have any attachment to you
ใช่ว่าใจฉันตัดเธอได้ ง่ายดายเสียหน่อย
Chai wah jai chund tut tur dai ngai dai sia noy
Yes, my heart can cut you out easily

(**,*,**,*)

Title: ญาติกา / Yahdtigah (Relatives)
Artist: Maem Phatcharida
Album: OST ญาติกา / Yahdtigah
Year: 1996

จากต้นน้ำเดียวกัน
Jahk dton num diao gun
From the same water source
แตกออกไปเป็นหลายนที
Dtaek auk bpai bpen lai natee
Many branches of rivers develop
เส้นทางไหลห่างไกลเหลือที่
Sen tahng lai hahng glai leua tee
The route flows a long way away
จะมีวันบรรจบที่ใด
Ja mee wun bunjop tee dai
And there will be a day they join together somewhere

ดุจดั่งสายเลือดเดียว
Doot dung sai leuat diao
It’s like one lineage
ต่างชีวิตต่างเลี้ยวผันไป
Dtahng cheewit dtahng liao pun bpai
Different lives take different turns
ใต้แผ่นฟ้าแผ่นดินกว้างใหญ่
Dtai paen fah paen din gwahng yai
Beneath the vast heaven and earth
แล้วเมื่อไรจะได้พบพา
Laeo meua rai dai pop pah
When will we meet?

(*) คนที่มีชีวิตแต่ไม่มีสิทธิ์เป็นญาติกา
Kon tee mee cheewit dtae mai mee sit bpen yahdtigah
People have lives, but don’t have the right to be relatives
เป็นแค่สายน้ำไหลตามวาระเวลา
Bpen kae sai num lai dtahm wara welah
It’s just a river flowing with time
ตามดวงชะตาที่หักเห
Dtahm duang chadtah tee huk hay
According to fate

(**) เมื่อสายน้ำสิ้นสุด
Meua sai num sin soot
When the current ends
จุดนัดพบคือห้วงทะเล
Joot nut pop keu huang talay
Its point of convergence is the ocean
แต่ใจฉันกลับยังว้าเหว่
Dtae jai chun glup yung wah way
But my heart ends up lonely again
รอเวลาได้มาพบเธอ
Ror welah dai mah pop tur
Waiting for the time I can meet you

(*,**)

ด้วยแรงอธิษฐาน / Duay Raeng Atittahn (By the Power of Prayer)
กว่าจะรู้ / Gwah Ja Roo (By the Time I Knew)
ใครกำหนด / Krai Gumnot (Who Decided This?)
รักไม่มีวันตาย / Ruk Mai Mee Wun Dtai (Love Will Never Die)
ทิ้ง / Ting (Let It Go)
ญาติกา / Yahdtigah (Relatives)

   
All songs tagged mam Patcharida